Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA EDYTA PIETRASZEWSKA WYŁˇCZENIE SĘDZIEGO

WYŁˇCZENIE SĘDZIÓW KROŚNIEŃSKICH - CIˇG DALSZY ZABAWY Z KROŚNIEŃSKˇ KLIKˇ SĘDZIOWSKˇ - tym razem mamy blondynki i alfonsa? :-) 

Do "czarnej listy" Raczkowskiego dopisujemy kolejnych sędziów: SSO Edyta Pietraszewska, SSO Małgorzata Pelczar, p.o.SSO Roman Jurczyk

Właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ELSAN” z siedzibą w Sanoku Zdzisław Raczkowski - dzisiaj redaktor Niezależnego Wydawnictwa Internetowego „AFERY PRAWA” i prezes oddziału sanockiego "Ogólnopolskiego Ruchu Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją", z uwagi na kontrowersyjną aferę oszustwa i kradzieży lokalu handlowego wraz z towarem i wyposażeniem w 1998r [na kwotę ponad 250tys.zł.] wniósł zawiadomienie do prokuratury i pozwy do sądów - co zostało olane przez organy (nie)sprawiedliwości.
Logiczne, że oszustwo to było możliwe tylko przy udziale i osobistym zaangażowaniu sędziów i prokuratorów krośnieńskich. Dokumentacja spraw została opublikowana na stronach wydawnictwa. Na te fakty zostało wniesione przez sędziów i prokuratorów krośnieńskich doniesienia do prokuratury w Krośnie - czyli "do siebie" i oskarżono Zdzisława Raczzkowskiego z art. 212kpk. - czyli pomówienie, naruszenie godności sędziego. 
Łamania prawa i procedury sądowej są udokumentowane na stronach internetowych, które zostały dołączone do wniosku o wyłączenie sędziów pismem z dnia 12.07.05r.(poniżej)
Oczywiście, że stroną oskarżającą są sędziowie krośnieńscy, którzy jednak przez ponad dwa lata nie potrafili uzasadnić swoich racji!!!, nie stawiali się na trzykrotne wezwanie do sądu jako świadkowie!!! -  tak więc faktycznie strona pomówioną jest redaktor Z. Raczkowski. 
Dlatego od dnia wniesienia wniosku sędziów krośnieńskich do prokuratury składa wnioski o wyłączenie ich - dowiedli że są osobiście zaangażowani w sprawy (czytaj. skorumpowanych)  z wszelkich rozpatrywanych spraw dotyczących oszustwa na powodzie. 
Jak dotąd nie przynosi to żadnego afektu, ale za to możemy kolejny raz pośmiać się ze schizofrenii krośnieńskich sędziów. 

Przypominamy, z reguły POWÓD WNOSI O:

1/ o wyłączenie z rozpatrzenia sprawy sędziów krośnieńskich - ponieważ inicjatorem doniesienia do prokuratury na działalność publicystyczną strony jest prezes Sądu Okręgowego w Krośnie Zbigniew Dziewulski, a sędziowie krośnieńscy poparli jego nieproceduralną inicjatywę mającą na celu skasowanie wydawnictwa i niedopuszczenie do publikowania i dokumentowania nieetycznych postępowań sędziów krośnieńskich. 
2/ rozpatrzenie wniosku o wyłączenie sędziów krośnieńskich w nadrzędnym niezależnym sądzie i z art.49kpc – nieproceduralne jest, żeby sędziowie sami na siebie rozpatrywali wniosek, co już było kilkakrotnie przerabiane w tych sądach bez efektu, ponieważ wzajemna solidarność zawodowa, jak też rodzinne powiązanie sędziów tych sądów wykluczają obiektywność i brak osobistego zaangażowania sędziów w sprawie. 
3/ obligatoryjnie – z uwagi na kodeks etyki sędziowskiej, wskazanie jest wyłączenie się sędziów, którzy poparli wniosek prezesa Zbigniewa Dziewulskiego do prokuratury o ukaranie strony, jak też tych, których nieetyczne postępowanie i naruszenie procedury sądowej zostało udokumentowane na stronach wydawnictwa „AFERY PRAWA”. 
4/ jawność posiedzenia – w 90% pozwów i zażaleń powoda rozpatrywanych jest trybem niejawnym, co jest sprzeczne z art.148kpc, art. 375kpc, Narusza to konstytucyjne prawo strony do rzetelnej obrony, nie są rozpatrywane wniesione fakty i dowody. Bez wątpienia jest to dowodem negatywnego nastawienia sędziów do strony. 
5/ o obowiązkową obecność podczas posiedzenia wizytatorów sądowych - Strona występuje bez adwokata i czuje się zagrożona kolejnym nieproceduralnym rozpatrzeniem jej sprawy, z jakim spotyka się stale w sądach krośnieńskich - brakiem niezbędnych pouczeń, oraz udzielenie koniecznych wyjaśnień na jawnym posiedzeniu.

Zgodnie z zaleceniem powód podaje personalia sędziów, adresy stron opisujących szczegółowo ich nieetyczne zachowanie, wyszczególnienie przyczyn wyłączenia: 

1/ Zbigniew Dziewulski – adres: www.afery.prx.pl/dziewulski_index.html  - bezzasadne pomówienia, nie podanie dowodów w sprawie, fabrykowanie dokumentów, pozaproceduralne naciski na sędziów i na administratora sieci.

2/ Piotr Bartnik – strona: www.afery.prx.pl/bartnik_numer_na_klucz.html  - stronniczość, nieproceduralność, wykorzystanie swojego stanowiska.

3/ Arkadiusz Trojanowski, 
4/ Wiesław Ruszała, 
5/ Artur Lipiński – strona: www.afery.prx.pl/trojanowski _wylonczenie-krosno.html - już raz brali udział w niejawnym posiedzeniu wyłączenia sędziów – (wyłączyli płotki, zostawiając rekiny - bez uzasadnienia takiego podziału), ukrywanie faktów nieproceduralnego postępowania sędziów, pozaproceduralny nacisk na administratora sieci, udzielanie fałszywych informacji redakcji lokalnej gazety, brak odpowiedzi na oficjalne pisma sądowe.

6/ Grzegorz Gładysz - strona: www.afery.prx.pl/gladysz_wywiad.html  - brak kontroli nad procedurą postępowania sądowego w sądzie okręgowym.

7/ Andrzej Dziedzic – już raz uznał się za „niewłaściwy” do rozpatrzenia powyższej sprawy - http://www.afery.prx.pl/dziedzic.html 

8/ Anna Bembenek, 
9/ Barbara Stukan-Pytlowany – strona: http://www.afery.prx.pl/dziedzic-pozew-ustalenie.html  mataczenie w sprawie, niedopuszczanie faktów do rozpatrzenia, nie wezwanie świadków w sprawie.

10/ Tomasz Marczuk – adres: www.afery.prx.pl/marczuk_postanow.html  - dopuszczenie się potwierdzenia nieprawdy, fabrykowania dokumentów, nie przesłuchanie świadków, prowadzenie sprawy trybem niejawnym. 

11/ Henryk ZYGMUNT, Wojciech WĘGRZYN , Bogdan ULIASZ, Jan TUREK strona: www.afery.prx.pl/bartnik_index.html  - niezachowanie procedury sądowej, stronniczość,

12/ Piotr Wojtowicz –strona: http://www.afery.prx.pl/wojtowicz.html  - dopuszczenie się potwierdzenia nieprawdy, fabrykowania dokumentów, nie przesłuchanie świadków, niezachowanie procedury sądowej, stronniczość.

13/ Stanisław Szwab – brak nadzoru – strona http://www.afery.prx.pl/szwab-index.html  

To nie są wszyscy sędziowie krośnieńscy opisani za stronniczość i nie zachowanie procedury sądowej w wydawnictwie . Nawet nie opisani sędziowie, ze względów etycznych powinni sami wyłączyć się z prowadzenia spraw redaktora i Prezesa Ogólnopolskiego Ruchu Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją Oddział w Sanoku - Zdzisława Raczkowskiego. 

UZASADNIENIE 

Z uwagi na prowadzenie przez stronę popularnego wydawnictwa internetowego „AFERY PRAWA”, którego aktualnie strony są otwierany ok. miliona razy miesięcznie, prezes sądu krośnieńskiego Zbigniew Dziewulski (ok. 20tys. wywołań) wszczął za pomocą prokuratury krośnieńskiej prześladowanie działalności reporterskiej autora. Pretekstem miało być śledztwo „o pomówienie”, jednak prezes nie potrafił nawet wskazać tekstów pomawiających go, podobnie prokuratura krośnieńska nie rozpoznawała i nie udokumentowała żadnych faktów pomówienia przez stronę, a śledztwo umorzono.

Logiczne jest, że od daty wniesienia przez prezesa zawiadomienia do prokuratury i wyłączenia się sądu – marzec 2002r - obligatoryjnie żadne sprawy strony nie powinny być rozpatrywane w Sądzie Okręgowym w Krośnie. Sędziowie są w pewnym stopniu zależni od opinii wydawanej przez prezesa, on podpisuje nagrody, rozlicza, określa premię itp., dlatego z góry wiadomo, że zrobią wszystko żeby mu nie podpaść. Na takiej podległości i zgodnie z art.49kpc i etyką wyłączyli się wszyscy sędziowie Sądu Rejonowego w Brzozowie - nawet ci, którzy nie mieli nic wspólnego ze stroną, ponieważ prezes ich sądu - Andrzej Siedlecka złożył zeznanie na powoda do prokuratury. Sędziowie uznali, że zachodzi osobisty stosunek tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego oraz osobiste zaangażowanie sędziów w sprawę. Powiązane jest to z obligatoryjnym wyłączeniem sędziów, którzy brali udział w wydawanych postanowieniach i orzeczeniach objętego wnioskiem o wznowienie, jak też toczących się obecnie spraw. 

Powód wielokrotnie spotkał się z lekceważeniem jego wniosków, nie otrzymywał odpowiedzi na pisma sądowe (pomimo potwierdzenia przez pocztę, że zostały dostarczone do sądu), jego zażalenia i skargi np. na komornika brzozowskiego po prostu „wrzucano do kosza?” – do dnia dzisiejszego brak decyzji. Wieloletnie przetrzymywanie wniesionych pozwów bez rozpatrzenia (np. pozew o uzasadnienie prawa leżał cztery lata i nie został rozpoznany, podobnie jest z pozwem „o ustalenie wzajemnych zobowiązań z ZUS-em” – do dnia dzisiejszego od 2001r nie rozpoznany. Ograniczano prawa strony do przedstawienia faktów w sprawie o pomówienie, uniemożliwiano składanie zeznań przez świadków, nawet odmówiono rejestracji prowadzonego wydawnictwa, gdzie sąd nie ma takiej możliwości itp.
Kolejnym dowodem łamania prawa przez sędziów krośnieńskich w jest fakt, że dnia 16.03.2005r w tej sprawie wniesiono opłacony „Pozew o odszkodowanie za przewlekłość postępowania sądowego”. Zgodnie z U S T A W ˇ z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki - Art. 11. mówi - Sąd wydaje orzeczenie w terminie dwóch miesięcy, licząc od daty złożenia skargi. Pozew ten, jak się okazuje został nieprawidłowo (dowód niekompetencji sędziów) przekazany do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. Postanowieniem III S 7/05 z dnia 13. 04.05r wrócił z powrotem do SO w Krośnie, ponieważ sprawa dotyczy postępowania w Sądzie Rejonowym. Tak więc mija czwarty miesiąc a nie został rozpoznany. Powód kolejny raz jest oszukiwany przez sąd. 

Z dniem 14.07.2005r powód kolejny raz otrzymał postanowienie podpisane przez sędziów: SSO Edyta Pietraszewska, SSO Małgorzata Pelczar, p.o.SSO Roman Jurczyk postanawiający oddalić wniosek powoda o wyłączenie sędziów krośnieńskich.

W uzasadnieniu (poniżej) czytamy: Stosownie do treści art. 49 k.p.c. podstawą wniosku o wyłączenie sędziego jest stosunek osobisty pomiędzy nim, a jedną ze stron lub jej przedstawicielem, który mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem SN powyższy stosunek osobisty jest z zasady stosunkiem emocjonalnym lub też gospodarczym. Z treści złożonych przez sędziów oświadczeń wynika, że taki stosunek pomiędzy nimi, a wnioskodawcą i innymi uczestnikami postępowania nie zachodzi. - fakt, żadne osobiste pedalskie stosunki z sędziami nie zachodzą, jednak bez wątpienia zachodzą stosunki emocjonalne, czego wyrazem jest wniesienie przez sędziów do prokuratury zawiadomienia do prokuratury o pomówienie, jak też beż wątpienia cała afera ma charakter gospodarczy - chodzi o defraudację 250tys. z majątku firmy powoda.

Ale jeszcze lepszy przekręt mamy dalej: - Podstawą tą nie może być również - będący skutkiem w/w publikacji - fakt złożenia przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krośnie do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przez wnioskodawcę przestępstwa, gdyż z zawiadomieniem tym nie jest związany żaden stosunek emocjonalny, a jedynie odzwierciedlenie dezaprobaty wobec postępowania wnioskodawcy. ??? - czyżby dowód schizofrenii??? - dobry bajer :-) 
- cóż ja mogę? - dla odzwierciedlenia swojej  dezaprobaty i głupoty tego postanowienia bez wątpienia stwierdzam, że sędziowie dostąpili zaszczytu pobytu na "czarnej liście Raczkowskiego" :-)

pietraszewska_wyl.s1.gif (16981 bytes) pietraszewska_wyl.s2.gif (37052 bytes) pietraszewska_wyl.s3.gif (9364 bytes)

Nie ma sprawy, tu mamy niektóre zebrane przypadki głupoty organów (nie)sprawiedliwości.
Skurwiona Temida - AKTUALNE WPADKI - PRZEKRĘTY W SˇDACH GDAŃSKICH
WPADKI PIJACKIE - AFERALNE ZACHOWANIE SĘDZIÓW I PROKURATORÓW
WPADKI I PRZEKRĘTY SˇDOWYCH ORGANÓW WŁADZ - przypominamy...:-)
ARCHIWUM 
afery i wpadki prokuratorów i sędziów, czyli zdziecinniałych, nieodpowiedzialnych za siebie urzędników państwowych - to tylko co ciekawsze przekręty...

Nowe publikacje o tematyce aferalnej i korupcyjnej z cyklu "NIEBEZPIECZNE TEMATY" 
Co może jeszcze zrobić III RPRL (bezustannie żydowska) w swym agonalnym stanie? 
Mistyka żydowskich finansów - czy "makler" Włodzimierz Cimoszewicz korzystał z poufnych informacji giełdowych?
TECZKA CIMOSZEWICZA - tylko jakiś tam kit? -
kiedy skończy się pobłażliwość społeczeństwa dla sprzedawczyków z PZPR?
WŁODZIMIERZ CIMOSZEWICZ? [alians: Goldstein, alians Timoszko]
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI - JAKI PREZYDENT, TAKIE PAŃSTWO
KIM NAPRAWDĘ JEST PREZYDENT R.P.???? ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, CZY MOŻE STOLZMAN???
NIEZNANE FAKTY Z ŻYCIA KWAŚNIEWSKIEGO - KOLEJNA AFERA SLD?
"
CZY JOLANTA KWAŚNIEWSKA  MA SZANSE  ZOSTAĆ PREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ???"
czy jej fundacja "pierze pieniądze?" ,
- został tylko
krzyż narodu polskiego? - Judaizm, czyli " Jak rozpoznać Żyda" i  Jedwabne tylko dla Żydów?    
TAJNE - JAWNE TAJEMNICE PAŃSTWOWE? - raport o działalności pułkownika Władimira Ałganowa z KGB w sprawach: Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Premiera Józefa Oleksego i Leszka Millera, szefa MSWiA oraz Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza, Ministra Skarbu Wiesława Kaczmarka, oraz biznesmena Jana Kulczyka.
  witryna OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO 
tym samym dochodzimy do setna sprawy, czy
"Raportu o stanie sądownictwa polskiego"

Zapraszamy wszystkich sędziów, prokuratorów, adwokatów, polityków i resztę urzędniczego "badziewia" zamieszanego we wszelkie oszustwa do ogólnopolskiej "czarnej listy Raczkowskiego"... 
miłego towarzystwa wzajemnej  adoracji ...

www.aferyprawa.com - Niezależne Wydawnictwo Internetowe "AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI.
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądĽ dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.