Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
7 grudnia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA PRZESTĘPSTWA SEDZIÓW KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICZEJ RYSZARD PĘK STANISŁAW DABROWSKI

Zawiadomienie o nieetycznym postępowaniu sędziów Krajowej Rady Sądownictwa: Stanisław Dąbrowski – Przewodniczący KRS oraz Ryszard Pęk - Wiceprzewodniczący KRS

Warszawa, 10 grudnia 2008 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Prezes Rady Ministrów
Krajowa Rada Sądownictwa

Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu
popełnienia przestępstwa przez:

sędzia Stanisław Dąbrowski – Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa;
sędzia Ryszard Pęk – Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa,
którzy w wystawionych przez siebie pismach o sygn. KRS-510-298-08, –
z zamiarem bezpośrednim, i prawdopodobnie w zmowie przestępczej:

– celowo poświadczają nieprawdę (art. 271 k.k.),
– udaremniają postępowanie karne i pomagają sprawcom przestępstwa uniknąć
odpowiedzialności karnej (art. 239 § 1 k.k.),

a tym samym

– działają na szkodę interesu publicznego i prywatnego (art. 231 k.k.).

1. W dniu 6 listopada 2008 r. złożyłem Zawiadomienie o popełnieniu wielu przestępstw przez Małgorzata Boniecka-Płaczkowska, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie.
(publikowane też na:
/index2.php?p=teksty/show&dzial=interwencje&id=2393
).

W dniu 19 listopada 2008 r. otrzymałem pismo-odpowiedź Nr KRS-0519-298-08, które podpisał Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Ryszard Pęk.

2. W dniu 12 listopada 2008 r. złożyłem Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie: Marek Podogrodzki, Barbara Godlewska-Michalak, Anna Orłowska.
(publikowane też na stronie internetowej: /index2.php?p=teksty/show&dzial=sady&id=2413 ).

W dniu 26 listopada 2008 r. otrzymałem pismo-odpowiedź Nr KRS-0510-298-08, które podpisał Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Stanisław Dąbrowski.

3. W dniu 19 listopada 2008 r. złożyłem Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez sędzie Sądu Apelacyjnego w Warszawie, w składzie: Ewa Śniegocka, Zofia Markowska, Regina Owczarek-Jedrasik.
(publikowane też na stronie internetowej: /index2.php?p=teksty/show&dzial=sady&id=2422 ).

W dniu 1 grudnia 2008 r. otrzymałem pismo-odpowiedź Nr KRS-0510-298-08, które podpisał Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Stanisław Dąbrowski.

4. W dniu 24 listopada 2008 r. złożyłem Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez sędzię Sądu Najwyższego Iwonę Koper.
(publikowane też na stronie internetowej:
/index2.php?p=teksty/show&dzial=sady&id=2434
).

W dniu 3 grudnia 2008 r., otrzymałem pismo-odpowiedź Nr KRS-0510-298-08, które podpisał Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Ryszard Pęk.

Wszystkie wskazane wyżej pisma Krajowej Rady Sądownictwa są identycznej(!) treści – cytuję:
„…uprzejmie zawiadamiam, że pozostają aktualne wyjaśnienia Krajowej Rady Sądownictwa przedstawione Panu w piśmie z dnia 2 lipca 2008 r., Nr KRS – jw.
, koniec cytatu.

A wyjaśnienia Krajowej Rady Sądownictwa są następującej treści:
„… Krajowa Rada Sądownictwa nie sprawuje żadnych funkcji nadzorczych nad działalnością administracyjną i judykacyjną sądów, a także nie ma uprawnień do badania zarzutów dotyczących merytorycznej pracy sędziów ani do oceny zasadności wydawanych przez sądy orzeczeń…”.

Ponadto informuję Pana, że jeśli uważa Pan, iż sędziowie orzekający w jego sprawach popełnili przestępstwo może Pan złożyć stosowne zawiadomienie w Prokuraturze, jako organie uprawnionym do ścigania przestępstw, albowiem Krajowa Rada Sądownictwa nie jest takim organem.”, koniec cytatów.

Otóż, Ustawa z 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, stanowi:
Art. 2.

1. Rada wykonuje zadania określone w ustawach, a w szczególności:
8) uchwala zbiór zasad etyki zawodowej sędziów i czuwa nad ich przestrzeganiem.
2. Rada ponadto:
8) czuwa nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej i w przypadku uzyskania wiarygodnej informacji o przewinieniu służbowym, w tym o oczywistej i rażącej obrazie przepisów prawa i uchybieniu godności urzędu, występuje z żądaniem podjęcia czynności dyscyplinarnych wobec sędziego,

Powyższe wprost wskazuje i oznacza, że nieprawdziwe są treści wielokrotnie powtarzane przez Przewodniczącego KRS sędziego Stanisława Dąbrowskiego oraz Wiceprzewodniczącego KRS sędziego Ryszarda Pęka, że – ponownie cytuję:
„… Krajowa Rada Sądownictwa nie sprawuje żadnych funkcji nadzorczych nad działalnością administracyjną i judykacyjną sądów, a także nie ma uprawnień do badania zarzutów dotyczących merytorycznej pracy sędziów ani do oceny zasadności wydawanych przez sądy orzeczeń…”.

Z treści pism sędziego Stanisława Dąbrowskiego oraz sędziego Ryszarda Pęka wprost wynika, że uważają oni, iż nie mają obowiązku powiadamiać odpowiednich organów ścigania o popełnieniu przestępstw przez sędziów sądów polskich oraz nie mają (ustawowego!) obowiązku „występowania z żądaniem podjęcia czynności dyscyplinarnych wobec sędziego”, czyli przez koleżanki-sędzie oraz kolegów-sędziów z sądów od Okręgowego do Najwyższego (tu, na Ziemi, oczywiście) włącznie.

I w taki oto właśnie bardzo szczególny sposób interpretacji obowiązującego(!) prawa, Krajowa Rada Sądownictwa „czuwa nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej” sędziów (Art. 2.2.8 Ustawy o KRS).
Stosowana jest tu przestępcza(!) metoda: ukrywamy przestępstwo => nie ma przestępstwa!
Ale ukrywanie przestępstw koleżanek i kolegów sędziów jest… przestępstwem!

Pragnę jednocześnie wskazać, że obowiązująca Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi:

Art. 32.

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

Jeżeli więc „Wszyscy są wobec prawa równi”, to nie może być tak, że „równiejsi” w togach sędziowskich mogą bezkarnie uprawiać przestępczość. Jako mafijno-przestępcze należy określić ewentualne tłumaczenia, że przestępców (często już skrajnie zwyrodniałych!) chroni toga sędziowska.
„Tłumaczenia” takie byłyby też potwierdzeniem opinii Rzecznika Praw Obywatelskich, Janusza Kochanowskiego, który w wywiadzie (FAKT, 4 kwietnia 2008 r.), przedstawia, że III Rzeczpospolita Polska „To nie jest państwo prawa”, koniec cytatu.

Ja jednak mam nadzieję, że Rzeczpospolita Polska to (ponoć) nie jest Folwark Zwierzęcy, w którym są „równi i równiejsi” oraz w kraju tym (rzekomo) nie jest tak, że Rzeczą-pospolitą są rządy świń nad baranami.

bezpośrednio pokrzywdzony
przestępczymi działaniami sędziów

Janusz B. Kępka

Warszawa, grudnia 2008 r.

P.S.: ponieważ Krajowa Rada Sądownictwa (Art. 2 Ustawy o KRS):
2) rozpatruje i ocenia kandydatury do pełnienia urzędu sędziowskiego na stanowiskach sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz na stanowiska sędziowskie w sądach powszechnych, wojewódzkich sądach administracyjnych i w sądach wojskowych,
3) przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o powołanie sędziów w Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym, sądach powszechnych, wojewódzkich sądach administracyjnych i sądach wojskowych,

to niniejsze zawiadomienie o przestępstwie skierowane jest do:
1. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej żeby miał świadomość i wiedział („Lepiej późno,
niż wcale”) na czyj wniosek i kogo powołuje na stanowiska sędziowskie (uroczyście wręcza
nominacje).
2. Prezesa Rady Ministrów, żeby dowiedział się kto tak naprawdę zawodowo(!) uprawia
działalność przestępczą, o czym należałoby jednak powiadomić Prokuraturę!
3. sędziów zatrudnianych (także na mój koszt!) w Krajowej Radzie Sądownictwa,
aby – przynajmniej od czasu do czasu – działali zgodnie z ustawą o KRS, czyli zgodnie
z prawem (ponoć) obowiązującym wszystkich obywateli (tego właśnie kraju!).

Do tzw. sumienia nie będę tutaj odwoływał się, ponieważ nie można komuś przypisywać czegoś czego nie ma (zwrócono mi uwagę, że sugerowanie iż sędziowie mają sumienie, może być uznane za obrazę polskiego wymiaru sprawiedliwości!).

Janusz B. Kępka

Warszawa, 10 grudnia 2008 r.

Walka o PRAWO i PRAWDĘ

Afera S.M. „Służew nad Dolinką” w Warszawie

Cz. IV. Trójkąt gangsterski: biegły – sędzia – prokurator.

Cz. III. „Mafia sędziowska” w akcjach przestępczych

Cz. II. „Mafia mokotowska” w akcji

Cz. I. Jak sędziowie III R.P. „mianują” prezesów spółdzielni.

Dziwny jest ten świat - Janusz B. Kępka Who is Who ?
Wydanie obecne jest znacznie zmienione i uzupełnione. Poruszana jest tu tematyka z trzech istotnych dziedzin tzw. "twórczości ludzkiej": religii, prawodawstwa oraz Nauki.
Stworzenie świata, Pana Boga i... Krótka (pra)historia "narodu wybranego" ...Sodoma i Gomora
Rodowód przepisów prawodawczych
Alberta Einsteina przekręty
.

Do pobrania wersja elektroniczna książki - format .pdf - 25Mb

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Mari
23-12-2014 / 11:51
And I thought I was the sensible one. Thanks for setting me stihagrt." rel="nofollow">llgabovk.com">stihagrt.
~marek777
14-07-2012 / 22:04
Do Rafała – skazany „ustawami” na pastwę togowych przestępców okręgu Koszalin. Z uwagą przestudiowałem treści korespondencji wydawało by się INSTYTUCJI, które mają zagwarantować sprawny system resortu sprawiedliwości : Prawdę Materialną, Prawo i Zasady Prawa, rzetelne postępowania procesowe i INNE mające zapewnić równość stron, RACJĘ STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski. NIC bardziej mylnego. Treści autoryzowane : Wanda Jóźwiak - Kwaśna z Sądu Najwyższego; mgr Dominik Laska z Ministerstwa Sprawiedliwości; Halina NIEMIEC z Prokuratury Generalnej, To bełkot porównywalny do treści jakie na kilogramy produkują w formie ostemplowanego procesowego obornika na zadupiu w powiatowym Koszalinie, który jest przesyłany OFIAROM NAZISTOWSKIEJ Przemocy prokuratorów i sędziów jako Postanowienia i INNE insynuacje urojeń własnych Űbermensche z IMMUNITETAMI. Z tych treści wynika pogarda dla OFIARY. NIC więcej. Jak byś tą objętość ścisnął w garści . NIC NIE zostanie po otwarciu dłoni. Te informacje SĄ PUSTE. Zainteresowałem się jaki jest tego powód. Z informacji uzyskanych od „wiewiórek” wynika ponad wszelką wątpliwość stan następujący. Ministra Krzysztof Kwiatkowski funkcjonując jako minister i prokurator generalny podpisał obiegowe pismo- zarządzenie – dyrektywę ogólnopolską wg której personel resortu sprawiedliwości ma NIE dopuszczać a wręcz udaremniać OFIAROM wszczynanie postępowań procesowych. Włącznie z użyciem biegłych psychiatrów – serwujących zespół paranoidalny i pochodne. Gdy przyrównać te informacje z dokumentem sporządzonym przez jeszcze NIE ministra a wówczas sekretarzynę stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Krzysztof Kwiatkowski jako odpowiedź dla marszałka Krzysztofa PUTRA. Możliwa jest do przyjęcia wersja, że „gwardia pałacowa” z MS zredagowała te pisma w takiej formie by skompromitować asa K. Kwiatkowskiego. Zapoznałem się z tą odpowiedzią dla K. PUTRY. Odpowiem krótko. COŚ w tym jest. Pierwsza część treści przedmiotowego dokumentu jako Odpowiedź do mrsz.K.P. potwierdza tą wersję. Przyznaje stan, że w wyniku awanturnictwa procesowego Czesław ŚWIĄTEK z Sarbinowa został okradziony przez zorganizowaną grupę Niepospolitych przestępców - złodziei m. in. wójt urzędu gminy, prokurator, sędziowie, policjanci i INNI. „KTOŚ” kto znał zwyczaje Kwiatkowskiego, że TEN czyta tylko początek a później bezmyślnie podpisuje dokumenty, w końcowym fragmencie podjął się sporządzenia ORTOGONALNEJ treści, która była sprzeczna z częścią decyzyjną na korzyść OFIARY. Analiza tych treści wykazała, że są sprzeczne logicznie i NIE ma płynnego przejścia. Stanowią zlepek. Całość jest bzdurą. O ile podjąć się oceny wg korespondencji otrzymywanej z MS to wskazywałaby na trzy damy R. To REWA & RESIAK & Rydzak z MS; w Prokuraturze Generalnej Antonina SUWAŁA robią wała z pryncypała. Kolejnym jest prof. Jarosław GOWIN. Panie Rafale – na ten bajzel jest jedyna rada. Sądy Obywatelskie lub ekipa uzbrojona w widły, gumaki, soda kaustyczna lub wapno chlorowane i wrzątek. Tylko tak da się opróżnić stajnię augiasza z gnoju. Szambo to NIE perfumeria tak ocenił o. Rydzyk patologiczny stan krytyczny.