Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
8 maja 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Podstawowe pytania do kandydatów na Urząd Prezydenta RP w wyborach 2010

Jaka jest pana narodowość?

Jakie jest pana pochodzenie społeczne, wykształcenie, zawód wyuczony i wykonywany, stan cywilny, zamiłowania i hobby, jeśli są?

Czy oprócz obywatelstwa polskiego posiada pan obywatelstwo innego kraju?

Jak ocenia pan rządy polskie w latach: 1945 –1956( okres odbudowy ze zniszczeń wojennych, rządy Bieruta), 1946–1970 (okres rządów Gomółki, wydarzenia marcowe) 1970– 1980 ( okres rządów Gierka, modernizacja gospodarki, zachodnie kredyty, załamanie gospodarcze) 1980-1990 ( Jaruzelski, stan wojenny, stagnacja gospodarcza) 1990 do chwili obecnej ( zmiany ustrojowe, restrukturyzacja gospodarki, członkowstwo w Unii Europejskiej i w NATO)

Jakie pozytywy widzi pan w członkostwie Polski w Unii Europejskiej?

Jakie negatywy widzi pan w członkostwie Polski w Unii Europejskiej?

Jakie pozytywy widzi pan w członkostwie Polski w NATO?

Jakie negatywy widzi pan w członkostwie Polski w NATO?

Czy takie działanie sił NATO jakie miały miejsce w byłej Jugosławii uważa pan za dopuszczalne, czy za godne potępienia?

Czy warunki, na jakich znajdujemy się w UE są dla nas korzystne / niekorzystne? Jeśli są niekorzystne, to czy powinniśmy je renegocjować, / wystąpić z Unii?

Czy polski rząd, prezydent i sejm postąpili właściwie przyjmując Traktat Lizboński, czy też należało rozpisać w tej sprawie referendum?

Czy udział polskich żołnierzy w pacyfikacji Iraku i Afganistanu przyniósł Polsce korzyści natury politycznej, lub gospodarczej, czy udział ten był zbędny i szkodliwy? Czy obecna orientacja proatlantycka i zachodnioeuropejska jest korzystna, czy nie?

Czy winna być kontynuowana, czy powinniśmy od niej odstąpić?

Czy istnieje możliwość zbudowania systemu bezpieczeństwa europejskiego na innych niż obecne podstawach.

Czy polska armia powinna być zawodowa, czy z poboru, ewentualnie ,,innego rodzaju”?

Czy polskie wojsko powinno brać udział w operacjach militarnych poza granicami kraju ,,na zaproszenie” państw zaprzyjaźnionych, bądź sojuszniczych?

Czy stan polskiej gospodarki jest dla nas zadawalający, stabilny i rokujący dynamiczny rozwój, czy jest niezadawalający, niestabilny i niezabezpieczający odpowiednich dochodów dla państwa?

Jakie były przyczyny wewnętrznego i zewnętrznego zadłużenia państwa i czy ktoś personalnie za nie ponosi winę?

Jakie widzi pan możliwości poprawy stanu finansów państwa?

Czy zgadza się pan z konstytucyjnymi zapisami o niezależności NBP od sejmu i rządu oraz z zakazem pokrywania deficytu budżetowego przez NBP?

Czy Polska powinna przyjąć walutę euro, rezygnując tym samym z polskiej złotówki? Czy obecny rząd zasługuje na ocenę pozytywną, czy negatywną?

Czy szpitale i placówki zdrowia winno się sprywatyzować?

Czy jest pan za utrzymaniem immunitetu dla posłów, senatorów, sędziów?

Czy Niemcy mogą stanowić zagrożenie dla naszych granic zachodnich zważywszy na zapis w niemieckiej konstytucji o granicach Niemiec z roku 1937.

Czy Rosja może stanowić dla nas zagrożenie?

Czy Polsce, dla jej bezpieczeństwa, potrzebne są amerykańskie bazy, w tym rakiety ,,Patriot”, czy też mogą one być przyczyną pogorszenia relacji politycznych i gospodarczych, a nawet konfliktu z Rosją?

Czy państwo ma według pana obowiązek troszczenia się o swoich obywateli, ich zdrowie, wykształcenie, dach nad głową i pracę, ( tzn. czy państwo powinno gwarantować rodzinie polskiej minimum socjalne i cywilizacyjne).

Czy państwo ma obowiązek chronić obywateli przed lichwą, wyzyskiem, oszustwem, przemocą? Czy na dzień dzisiejszy istnieje taka ochrona?

Czy jeśli na pana biurku znajdzie się ustawa o dopuszczeniu ,,miękkich narkotyków” na polski rynek, to czy taką ustawę pan podpisze?

Czy podpisałby pan ustawę dopuszczającą rodzenie dzieci ,,na zlecenie” za zapłatą, dla rodzin nie mogących mieć dzieci? Jaki jest pana stosunek do zapłodnień in vitro?

Jaki jest pana stosunek do przerywania ciąży?

Czy jest pan za cenzurą internetu?

Czy jest pan za posiadaniem przez obywateli broni palnej?

Czy jest pan za likwidacją ZUS i KRUS i wprowadzenia w to miejsce ubezpieczycieli prywatnych?

Czy roszczenia środowisk żydowskich w stosunku do Polski w kwestii restytucji mienia pożydowskiego są uzasadnione i czy Polska powinna wypłacić Żydom odszkodowania? Czy roszczenia cywilnoprawne obywateli polskich, ofiar II wojny światowej i ich następców prawnych wobec państwa niemieckiego w oparciu o ekspertyzę prof. Klafkowskiego są uzasadnione, a jeśli tak, to czy poprze pan proces ubiegania się o wypłatę odszkodowań Polakom przez Republikę Federalną Niemiec?

Czy jest pan za dopuszczeniem i legalizacją związków gejowskich i nadania im statusu rodziny?

Czy jest pan za zaostrzeniem kodeksu karnego i wprowadzeniem kary śmierci? Czy w pana opinii były prezydent i premier może przyjmować granty i honoraria od zagranicznych ośrodków za wykłady i odczyty?

Czy były prezydent niejako z ustawy powinien otrzymywać mandat senatora i pełnić go do czasu uzyskania wieku emerytalnego?

Czy system bankowy ma być zależny, czy niezależny od władz państwa, kto powinien być jego właścicielem i kto powinien decydować o emisji pieniądza i kredytu?

Czy oficjalna działalność lobbystów to zalegalizowana korupcja na wysokim szczeblu? Jaką procedurę zmiany prezydenta zaproponowałby pan społeczeństwu na wypadek jego nieudolności, niemożności w sprawowaniu funkcji?

Czy wybory większościowe w okręgach jednomandatowych uważa pan za dobre i wystarczające rozwiązanie?

Czy prezydent może być innej narodowości niż polska?

Czy może być obywatelem kilku krajów ( posiadać jeszcze inne niż polskie obywatelstwo?)

Czy mniejszości narodowe powinny być reprezentowane w polskim parlamencie i w jaki sposób? Jakie artykuły obecnej konstytucji wymagają pilnej zmiany?

Czy jest pan za uchwaleniem nowej konstytucji?

Czy są powody do szczególnej wrażliwości na przejawy antysemityzmu w porównaniu do przejawów innych form szowinizmu narodowego, religijnego i kulturowego we współczesnym świecie?

Czy za zbrodnie stalinowskie odpowiedzialny jest naród rosyjski, czy państwowi dygnitarze radzieccy, głównie narodowości żydowskiej?

Czy za zbrodnie hitlerowskie odpowiedzialny jest naród niemiecki, czy państwowi dygnitarze niemieccy oraz członkowie NSDAP?

Czy treść Protokołów Mędrców Syjonu, to polityczna fikcja, czy realny program polityczny?

Czy działalność ponadnarodowych organizacji gospodarczych o udokumentowanej działalności spekulacyjnej oraz organizacji popierających politykę depopulacyjną i eugenikę powinna być w Polsce zakazana?

Czy poparłby pan ustawowy zakaz sprzedaży gruntów rolnych i bogactw naturalnych cudzoziemcom oraz zakaz działalności rolnej i eksploatacji zasobów naturalnych przez podmioty gospodarcze, w których polski udział we własności i zarządzie nie byłby dominujący?

Czy swobodny dostęp do polskich portów, nieograniczony żadną infrastrukturą podwodną i nadwodną, muszą mieć zagwarantowane wszystkie statki, które pokonują cieśniny duńskie?

Czy jest pan za, czy przeciw budowie elektrowni atomowych w Polsce, proszę uzasadnić pogląd?

Czy są uzasadnione powody, aby Polska nie posiadała broni atomowej, jako broni odstraszającej?

Jakie ma pan poglądy na podatki, w tym podatek VAT i podatek dochodowy? Jakie zmiany pan zaproponuje?

Jaka powinna być ilość posłów i senatorów? Czy widzi tu pan konieczność zmian? Czy policja powinna otrzymać większe uprawnienia, czy przepisy karne powinny być zaostrzone, czy złagodzone?

Jakiego jest pan wyznania?

Czy zna pan języki obce, jeśli tak, to jakie dobrze?

Nie chcemy być niepoważni i nie będziemy pytać o takie rzeczy jak: Czy zgwałcił pan brukselską prostytutkę, czy wprowadzi pan do sejmu Sabę, czy będzie się pan zataczał na uroczystościach w Charkowie, albo mordo ty moja, pokazywał się ukraińskiej młodzieży w stanie wskazującym na zatrucie rzekomym wirusem w Tajlandii .

Pewne wątpliwości można mieć, czy pytać kandydata o stan jego zdrowia, ewentualne zawały serca, bajpasy, przebyte ciężkie choroby i operacje, a szczególnie, czy nie jest nosicielem wirusa HIV.

W tym ostatnim przypadku byłby spory obciach dla państwa, gdyby się okazało, że prezydent leczy się na tą właśnie chorobę.

Przedstawiona lista pytań nie jest listą zamkniętą. Każdy internauta, w każdej chwili może przesłać do niej swoje pytania.

Jednakże proponuje się stawiać pytania, które w myśl obowiązującej konstytucji dotyczą kompetencji prezydenta, tzn. z zakresu:
1) obronności,
2) polityki zagranicznej,
3) ogólnego ładu konstytucyjnego.

W przypadku innych pytań tylko takie, które pozwalają poznać całościową formację światopoglądowo-polityczną kandydata. Pytania z zakresu osobistych muszą być ograniczone do minimum, a tzw. pytania intymne naszym zdaniem wykluczone.

Kandydat z kolei może się uchylić od odpowiedzi na pytania w całości lub w części, może niektóre pytania pominąć, lub dodać własne, jeśli uzna, że ma coś w temacie postawionego pytania do powiedzenia.

Proponujmy nie być dla kandydatów ani zbyt okrutnym w krytyce, ani zbyt wulgarnym w komentarzach. To także ludzie. Jeśli kandydaci odpowiedzą na postawione pytania w sposób rzeczowy i bez zakłamań, będą mieli na plus.Jeśli będą nam bajdurzyć i kręcić, zasłużą na minus. Jeśli nas zignorują, będziemy mieli prawo zignorować i pominąć ich podczas głosowania. Zatem reguły są jasne, przejrzyste i bez preferencji dla któregokolwiek z kandydatów.

Odpowiedzi szybko się nie pojawią, dajmy czas kandydatom na zastanowienie.

Powyższy tekst jest wspólną własnością intelektualną portali internetowych:
http://wiernipolsce.wordpress.com/
http://kandydaci2010.wordpress.com/

A co z tym problemem przedstawionym poniżej

Pytanie dodatkowe. Jak pan widzi zagrożenia płynące z nacjonalizmu niemieckiego?

cdn.

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Boston
03-01-2015 / 23:21
Is that really all there is to it because that'd be flbaiergastbng. caxlsakzzzq.com [url=bkrsoj.com]bkrsoj[/url] [link=bbklyjfve.com]bbklyjfve[/link]
~Yokeila
23-12-2014 / 16:20
It's a joy to find sonemoe" rel="nofollow">eqstfsfm.com">sonemoe who can think like that
~Ruben
19-12-2014 / 14:57
I thouhgt finding this would be so arduous but it's a breeze!
~Autor Z.J.P.
23-03-2010 / 00:00
Oczywiście chodzi o ojca Aleksandra Kwaśniewskiego... -------------------------------------------------------------------------------- Zygmunt Jan Prusiński: Wczoraj rozmawiałem w hotelu "Royal Baltic" ul. Wczasowa 26 w Ustce ze starszym mężczyzną, obecnie jest obywatelem niemieckim a byłym sąsiadem "Kwaśniewskiego" w Białogardzie, iż jego ojciec miał na nazwisko FIZERMANN. Zatem zagadka dla historyków, czy pułkownik NKWD Stoltzman był dla Stalina i sowieckiej Rosji "Stoltzmanem" a dla Niemców "Fizermannem"... Bo jak wiadomo, był on podwójnym agentem dla NKWD i Gestapo. O tym świadczą zdjęcia i fragmenty z dwu książek: "Szedłem ze śmiercią pod rękę" - autor Dominik Dzimitrowicz i "Czy Stoltzman to Kwaśniewski" - autor Leszek Bubel, w rozdziale o mordach żołnierzy i oficerów z Wileńskiej Armii Krajowej na Litwie. Ciekawostką jest to, że pewien ustczanin opowiadał o "Grupie Stoltzmana". Może IPN powinien zacząć poszukiwać w dokumentach pod hasłem Fizermann. Ów Stoltzman - Fizermann był zbrodniarzem Narodu Polskiego, i nie tylko, bo mordował ze swoją "grupą" - między innymi jego prawą ręką był Leebe Bartkowski - Szwedów, Niemców i Żydów także. - 23 Marca 2010 r. Ps. Pozdrawiam Moich Czytelników !
~Autor Z.J.P.
20-03-2010 / 00:00
Witaj Waleczny Klaudiuszu ! Tyle co mogłem od siebie, przekazałem do wszystkich kogo mam na Poczcie... Jest już założona Twoja "ODEZWA ŻEBRAKA" na mojej autorskiej Stronie "Biały Blues Poezji" jako Korespondent Wojenny w Salonie 24. Takowoż przekazałem na gościnnej Stronie "Zaprasza net" u redaktora Artura Łobody. Ze względu że mnie "wykruszono" z AFER PRAWA - nie wiem o co chodzi Zdzisławowi Raczkowskiemu, (5 lat tam pisałem i współpracowałem z AP), to puściłem pod poszczególne artykuły na AP w komentarzach. Drogi Klaudiuszu, chyba wybiorę się do Gdańska i porozmawiamy o Polsce... Oddany Sprawie - Zygmunt Jan Prusiński Ustka. 20 Marca 2010 r. Ps. Pozdrowienia dla Rafała Kobylańskiego ! Ps. Kwotę od siebie będę wysyłał zawsze po minionym miesiącu. Mam taką drobną wpłatę w banku, jako Młody Rencista !
~Autor Z.J.P.
20-03-2010 / 00:00
APEL !___ Bardzo Ważna Sprawa dla Polaków !___ Otrzymałem List od Klaudiusza Wesołego. Przekazujcie jego treść listu dalej. Jest to pierwsza oficjalna Telewizja Internetowa dla Narodu Polskiego. Nawet wpłacajcie po 2 złote - jest nas Polaków w Polsce 30 milionów i 15 milionów poza krajem. - Czy możemy, my, Polacy mieć narodową telewizję ? Pomagajmy Swoim a nie Okupantom Polski !!! Zygmunt Jan Prusiński 19 Marca 2010 r. Ps. Bardzo chętnie podejmę się Społecznej Pracy Twórczej i założę w Naszej Narodowej Telewizji dział pt. KULTURA to pierwsze Słowo ! O tym w tej chwili nie wiedzą redaktorzy TVG-9, dopiero pisząc ten Apel, wpadłem na ten pomysł... _____*****_____ Moja niezależna telewizja internetowa--- www.tvg9.cba.pl_____________ staje się forum przekazywania i wymiany niezależnej myśli. Na razie jest niszowa i raczej prymitywna, ale uważam, że warto ją rozwijać. W tym celu mógłbym składać aplikacje o granty lub szukać możnego sponsora. Wolę jednak żebrać. Jałmużnę na TVG-9 można przesłać na moje konto z dopiskiem "TVG-9" Klaudiusz Wesolek - LUKAS BANK nr rachunku 35 1940 1076 4765 1829 0000 0000 swift code LUBWPLPR Bóg Zapłać___ ...Klaudiusz Wesołek żebrak www.tvg9.cba.pl
~Autor Z.J.P.
19-03-2010 / 00:00
Zygmunt Jan Prusiński: Zgadza się ! Drodzy Czytelnicy Afery Prawa, ostatnim prezydentem RP był Polak w czasie krótkiego okresu przed II wojną światową. Potem, po kolei (zasrańce - przebierańce) nie piszę zasrańcy - przebierańcy, tylko kabaretowo i potocznie. Nikt przez ostatnie 20 lat w tej niby na niby demokracji, nie rządził z Narodem... A dlaczego Prezydent nie może rządzić z Narodem ? - Jaka jest temu przeszkoda ? Łatwo rządzić przeciwko., ale razem...? Taki Prezydent który miłuje Naród, przetrwa wieki. Kiedy kandydowałem na burmistrza Ustki (było 9 kandydatów), przeważnie "czerwieńce", z bagażem przeszłości każdy, to moje hasło wyborcze brzmiało tak: (Ludzi trzeba kochać nie tylko w czasie wyborów !) - Niech mi tu każda małpa powie, chodzi o kandydatów na RP, że kocha Naród - nawet w czasie wyborów ! To trzeba mieć w Genach - być z metryki Polakiem (!!!), a nie udawającego... Ci, wszyscy po kolei, z całej górnej półki zniszczyli Ojczyznę Polaków, piękny Kraj nadwiślański. Polacy nie mają nic - nawet i nieswojego Prezydenta, Premiera, Ministrów. Ale i oni nie rządzą Polską; "oni" to pospolite marionetki. Prezydent Polski to żelazna ręka, dla którego Jego Naród jest najważniejszy. Najważniejszy ! Nawet i od Modlitwy ! Onegdaj do radia City w Słupsku napisałem wiersz dla prowadzącego swoje programy Jurka Izdebskiego pt. "Polska, to raj dla masochistów"! (1998). Ale to trzeba zmienić. To trzeba zmienić, bo zbliżamy się do Wojny Domowej. Pozdrawiam Moich Czytelników - Zygmunt Jan Prusiński, 19 Marca 2010 r.