Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
14 maja 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

OBRONIMY CBA - list do Premiera w sprawie szefa CBA Mariusza Kamińsiego 

            Warszawa, 9 października 2009 r.

Pan Premier
Donald Tusk

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Panie Premierze!

 

My, suweren, niżej podpisani obywatele RP jesteśmy głęboko zaniepokojeni możliwością złamania  przez Pana Premiera prawa obowiązującego w Polsce i wzywamy do zaniechania
takich działań.

Podpisujemy się pod Oświadczeniem  POKiN z dnia 8.10.2009 r. w obronie ministra Mariusza Kamińskiego.

            „Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie poczuwa się do moralnego i patriotycznego obowiązku, aby wystąpić do Pana Premiera Rzeczypospolitej Polskiej w obronie szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego - Mariusza Kamińskiego.

 Kierowane przez niego Biuro jest jedyną zaporą przeciw zachowaniom i działaniom korupcyjnym polityków zarówno szczebla regionalnego, jak i ogólnokrajowego. Przykładem ich pracy "dla dobra Polski, dla przestrzegania zasad uczciwości w życiu publicznym" jest wykrycie przez Biuro powiązań korupcyjnych między bussinesem a politykami z Platformy Obywatelskiej w ramach tzw. afery hazardowej.

Próba zdymisjonowania Mariusza Kamińskiego zapowiedziana w dniu 7.10.2009 r. przez premiera Donalda Tuska jest działaniem haniebnym. POKiN nie może się temu bezczynnie przyglądać.

Młodzi, patriotycznie nastawieni ludzie z kierownictwa CBA bronią interesów całego społeczeństwa przed złodziejami i skorumpowanymi politykami. Niestety, za ich działania spotyka ich zemsta ze strony nieuczciwych polityków, a w tym przypadku kieruje nią sam premier.”...

Podjęta przez Pana Premiera decyzja o odwołaniu ze stanowiska szefa CBA stoi w sprzeczności z zawartymi w ustawie zapisami:

Art. 7. 1. Szefem CBA lub zastępcą Szefa CBA może być osoba, która:
1) posiada wyłącznie obywatelstwo polskie;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) wykazuje nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną;
4) nie była skazana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5) spełnia wymagania określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych w zakresie dostępu do informacji stanowiących tajemnicę państwową, oznaczonych klauzulą "ściśle tajne";
6) posiada wyższe wykształcenie;
7) nie pełniła służby zawodowej, nie pracowała i nie była współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016, z późn. zm.8)), ani też nie była sędzią, który orzekając uchybił godności urzędu, sprzeniewierzając się niezawisłości sędziowskiej.
2. Funkcji Szefa CBA lub zastępcy Szefa CBA nie można łączyć z inną funkcją publiczną.
3. Szef CBA lub zastępca Szefa CBA nie może pozostawać w stosunku pracy z innym pracodawcą oraz podejmować innego zajęcia zarobkowego poza służbą.
4. Szef CBA lub zastępca Szefa CBA nie może być członkiem partii politycznej ani uczestniczyć w działalności tej partii lub na jej rzecz.
Art. 8. Odwołanie Szefa CBA z zajmowanego stanowiska następuje w przypadku:
1) rezygnacji z zajmowanego stanowiska;
2) niespełniania któregokolwiek z warunków określonych w art. 7;
3) niewykonywania obowiązków z powodu choroby trwającej nieprzerwanie ponad 3 miesiące.

Nie wystąpiły żadne z przywołanych powyżej powodów, które mogą skutkować taką decyzją. Powszechnie znane opinii publicznej są  opinie prawników konstytucjonalistów, które wyraźnie to wskazują.

Konstytucja gwarantuje nam równe prawo dla wszystkich, CBA daje nadzieję, że przestępcy
na szczycie władzy będą traktowani na równi z szeregowymi pracownikami niższego szczebla administracji.

Majątek Polaków, jakim jest własność Skarbu Państwa, był bardzo uszczuplony po 1989 r. w wyniku działań korporacji mafijnych. Nie pozwolimy, aby poprzez odwołanie szefa CBA
zlikwidowano instytucję,  która została powołana, również głosami Platformy Obywatelskiej,
do ochrony naszych, obywateli polskich interesów.

Dlatego apelujemy do Marszałków Sejmu i Senatu, do Kolegium Służb Specjalnych, a szczególnie do Premiera RP o niewszczynanie procedury usuwania ministra Kamińskiego i pozostawienie go na stanowisku szefa CBA dla dobra Polski.

Jeżeli chcemy Polski uczciwej i sprawiedliwej, a takiej, mamy nadzieję, również chce Pan Premier, wnosimy jak wyżej.

Z poważaniem

W imieniu redakcji Portali:

1.Blogmedia24.pl

2. Niepoprawni.pl

3. Tekstowisko.com

4. AFERY PRAWA.COM

 


Tematy  w dziale dla inteligentnych:  

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

"AFERY PRAWA" 
  Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com  redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI 
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm  - Polska
redakcja@aferyprawa.com 
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.