Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
6 maja 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Koncepcja Powszechnego Uwłaszczenia proponowana przez Polski Ruch Uwłaszczeniowy

Warszawa 21 październik 1996 rok
Tyle Ojczyzny - ile ziemi

Tyle Wolności - ile własności
Ile - majątku - tyle Władzy

Koncepcja Powszechnego Uwłaszczenia

proponowana przez Polski Ruch Uwłaszczeniowy

Polski Ruch Uwłaszczeniowy jest politycznym przedstawicielem 9-ciu milionów Polaków, którzy 18 lutego 1996 roku w krajowym referendum głosowali za powszechnym uwłaszczeniem.
Ruch Uwłaszczeniowy szczerze zatroskany o przyszłość naszej Ojczyzny Polski przygotował szereg praktycznych rozwiązań politycznych, gospodarczych i społecznych, koniecznych do wprowadzenia
w życie przez siły polityczne, dla których dobro Narodu i Państwa Polskiego jest dobrem najwyższym.

Proponujemy taką przemianę ustrojową: aby z minionego totalitarnego socjalizmu, charakteryzującego się potężną własnością państwową i w miarę równym ubóstwem obywateli, przekształcić Polskę w ustrój demokracji obywatelskiej, wyróżniający się równowagą pomiędzy silną własnością państwową a równie mocną i stabilną pozycję materialną obywateli. Od 1992 roku staramy się uświadomić siłom politycznym i społeczeństwu konieczność zrealizowania powszechnego uwłaszczenia, jednak nasze działania bardzo niechętnie są przyjmowane przez rządzących gdyż:
uważają oni, że " po co dzielić się własnością z Narodem, jak można go spokojnie okraść" GJG .

W wyniku świadomej i wyrachowanej polityki kolejnych liberalnych władz rządzących Polską,
od zmiany ustroju politycznego w 1989 roku do dnia dzisiejszego prowadzony jest proces dywersji wobec państwa polskiego oraz ludności polskiej. Ukrytym celem jest likwidacja suwerennego państwa Polskiego, poprzez wchłonięcie jej terenu pod zarząd Unii Europejskiej przy wcześniejszym pozbawienie polskich władz decyzji nad podstawowymi strukturami państwowymi jak: samodzielnym system obronnym, aparatem porządku wewnętrznego, sądownictwem z prokuraturą, administracją państwową oraz gospodarką wraz z systemem bankowym.

Jednym z sposobów odwrócenia tego niszczącego procesu po przejęcie władzy w Polsce przez patriotyczne siły polityczne, jest przekazanie władzy gospodarczej i praw własności do mienia w Polsce możliwie najszerszym warstwom społecznym.
Ma to na celu uzyskanie powszechnego politycznego poparcia narodu dla nowej władzy, uruchomienie potężnych możliwości samodzielnego zabezpieczenia bytu materialnego przez społeczeństwo a także zapobieżenie sprzeciwom społecznym inspirowanym za pieniądze odsuniętych od władzy sił liberalnych.

Problem ten rozwiązuje upowszechniana przez Polski Ruch Uwłaszczeniowy koncepcja Powszechnego Akcjonariatu opracowana i rozwijana od 1989 roku przez ppłk mgr inż. Jana Grudniewskiego, ogłoszona w książce pt. "Uwłaszczenie Narodu Polskiego czyli jak odzyskasz 100 milionów" wyd. POW 1996 r. przyjęta jako część programu ideowego Polskiego Ruchu Uwłaszczeniowego i innych dbających o naród i państwo organizacji.

Definicja i założenia wstępne Powszechnego Uwłaszczenia
Uwłaszczenie jest to ustawowe nadanie aktu własności do części wydzielonego majątku państwowego dla każdego uprawnionego obywatela, celem osiągnięcia pozytywnych zmian ustrojowych oraz osiągnięcia rozwoju gospodarczego obejmującego najszersze kręgi społeczne.

Majątek podlegający uwłaszczeniu
Za majątek podlegający uwłaszczeniu rozumie się państwowy majątek produkcyjny Polski / nie licząc ziemi/ który w 1989 roku był w miarę dokładnie zinwentaryzowany obejmujący ponad 8300 przedsiębiorstw państwowych , miliony mieszkań i aktywów państwowych. Wyceniony był wg. cen odtworzeniowych w 1992 r. na kwotę ponad 1270 miliardów dolarów . Dla przykładu wchodziły w to: mieszkania komunalne i zakładowe, zakłady produkcyjne, usługowe i handlowe, banki i inne obiekty państwowe, których wartość wynikała z możliwości wytwarzania nowych wartości i przynoszenia dochodu.
Z tego majątku wydzielono część gospodarki produkcyjnej, która w założeniu na stałe pozostanie własnością Skarbu Państwa oraz część podlegającą rozdziałowi między obywateli czyli powszechnemu uwłaszczeniu. Majątek Skarbu Państwa stanowią wybrane dziedziny strategiczne konieczne dla sprawnego wypełniania funkcji państwa w czasie: pokoju, klęsk żywiołowych i wojny.
Szacunkowo stanowią to blisko 40 procent wycenionego majątku.
Ta część podlega kontrolowanemu zarządowi instytucji Skarbu Państwa i jest nie zbywalna dla kontrahentów zagranicznych.
W przypadku wzrostu tej części majątku w wyniku dobrego zarządzania, ponad 40 procent ogólnego majątku narodowego, nie strategiczna jej część przekazywana jest co kilka lat obywatelom Polski w formie dywidendy narodowej.
Pozostała część gospodarki produkcyjnej / nie strategiczna/ jak: mieszkania, zakłady produkcyjne i handlowe, ziemia rolnicza i budowlana, banki spółdzielcze i inne obiekty gospodarcze będące w zarządzie państwowym podlega wg. logicznej metody powszechnemu uwłaszczeniu.
Majątek Narodowy nieprodukcyjny jak dobra kultury i dziedzictwa narodowego nie podlegają uwłaszczeniu lecz pozostają na stałe w zarządzie Skarbu Państwa.

Powszechny Akcjonariat opiera się na uwłaszczeniu kwotowym, równym dla każdego uprawnionego obywatela i wynoszącym szacunkowo około 10 000 dolarów na osobę. Uwłaszczenie polega na przydziale obywatelowi notarialnego aktu własności do fizycznego majątku rzeczowego lub takiego aktu własności do procentowego udziału w akcjach właścicielskich dużych obiektów jak: zakłady produkcyjne, banki, przetwórnie, jednolite zakłady rolnicze itp ...
Uwłaszczenie prowadzi się w trzech etapach, rozłożonych na trzy do dziesięciu lat. Rozpoczynając od uwłaszczenia mieszkaniami, lokalami użytkowymi i ziemią w pierwszym etapie, poprzez uwłaszczenie

pośrednie w następnych etapach akcjami właścicielskimi zakładów produkcyjnych i banków itp...
Jeżeli uprawnieni obywatele zostali już uwłaszczeni w wyniku dotychczasowych działań prywatyzacyjnych, to ich należność uwłaszczeniowa jest wynikiem bilansowania ogólnej należności uwłaszczeniowej i otrzymanych wcześniej przydziałów prywatyzacyjnych.

Dotychczasowe nieuczciwe przemiany własnościowe nie są akceptowane przez Ustawę Uwłaszczeniową i jako działania przestępcze będą podlegały procesowi renacjonalizacji, następnie uwłaszczeniu po przejęciu w/w majątku przez Skarb Państwa. Orzeczenia o przestępczym charakterze zakwestionowanej prywatyzacji będzie wydawał specjalnie powołany Trybunał Narodowy na wniosek Prokuratorii Generalnej, Ministerstwa Uwłaszczenia lub na wniosek organizacji uwłaszczeniowej.
Majątek sprzedany podmiotom zagranicznym, w wyniku nieuczciwej prywatyzacji będzie ponownie wyceniony i renacjonalizowany , podmiotowi zagranicznemu przekaże się akcje właścicielskie na procentowy udział do rzeczywiście wpłaconej kwoty, co na ogół nie przekroczy kilku procent.
Polscy handlarze mieniem narodowym będą sądzeni w Trybunale Narodowym jako zdrajcy Ojczyzny.
Proces uwłaszczania zostanie także wykorzystany do zamiany na akty własności nadań dzierżaw wieczystych na Ziemiach Odzyskanych I ziem nadanych w reformie rolnej.

Zasady uwłaszczenia
Uwłaszczeniu podlegają wszyscy obywatele Polski urodzeni do 4 czerwca 1989 roku
zameldowani w Polsce do tego dnia. W imieniu osób małoletnich przydziałami uwłaszczeniowymi zarządzają rodzice. Przydziały uwłaszczeniowe dla sprawności objęcia większych obiektów mogą być komasowane w linii prostej w rodzinach np., dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuki.

Podstawą uwłaszczenia jest inwentaryzacja majątku państwowego na dzień 4 czerwca 1989 roku oraz reprywatyzacja majątku małego i średniego, o ile nie narusza ona podstaw bytu obecnych właścicieli, niejednokrotnie od dwóch pokoleń w dobrej wierze zajmujących lokale i ziemię.
Inwentaryzację majątku państwowego przeprowadzą w ciągu jednego roku 2800 Komisji Inwentaryzacyjnych obejmujących każdą gminę i dzielnicę a ewidencję prowadzić będzie Skarb Państwa i Ministerstwo Uwłaszczenia.
Komisje te oprą się na dorobku Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych dla społecznego nadzoru nad uczciwością inwentaryzacji. Dla sprawnego i nie kosztownego nadawania notarialnych aktów własności oraz uporządkowania ksiąg wieczystych powstanie Informatyczny System Ewidencji Własności oparty na uporządkowanej ewidencji ziemi.
Proces uwłaszczenia rozpocznie się od nadaniu każdemu obywatelowi bankowego Konta Własności wg. uporządkowanego systemu związanego z systemem PESEL a nadanie aktu własności na określoną kwotę wartości będzie ewidencjonowane na tym koncie. Konta Własności mają wspólną numerację rodzinną dla objęcia członków rodzin, w tym osób nie pełnoletnich. Konta Własności otwiera się z równą dla wszystkich ustaloną kwotą Należności Uwłaszczeniowej po stronie "WINIEN" a nadanie aktu własności o określonej wartości powiększa stronę "MA" Proces Uwłaszczenia można uważać za zakończony po zrównoważeniu na szczeblu kraju w Banku Centralnym kont "WINIEN" i "MA" dla wszystkich obywateli. Wówczas Polska stanie się w dominującej części własnością Polaków.

Administracyjne czynności przydzielania należności uwłaszczeniowych prowadzić będą wytypowane banki państwowe : centralny, regionalne i dawniejsze wojewódzkie , każdy na swoim poziomie zaczynając od dołu. Uwłaszczanie prowadzi się majątkiem znajdującym się najbliżej miejsca i regionu zameldowania a wszelkie nierówności bilansu majątku państwowego przekazuje wyżej do bilansowania na wyższym poziomie. Na szczeblu centralnym , w skali kraju wartość należności uwłaszczeniowych i potrzeb uwłaszczeniowych się równoważą.

Podsumowanie
Reforma uwłaszczeniowa jest reformą ustrojową i może się rozpocząć od przejęcia władzy w Polsce przez siły polityczne jednoznacznie związane z interesem Narodu i Państwa Polskiego. Ich wola polityczna powinna się wyrazić w uchwaleniu Ustawy Uwłaszczeniowej zawierającej w sobie: powołanie
Skarbu Państwa jako instytucji gospodarującej mieniem państwowym, Prokuratorii Generalnej jako organu prokuratorskiego nadzorującego uczciwość zarządzania tym majątkiem, Trybunału Narodowego jako organu sądowniczego sprawnie rozstrzygającego sprawy majątku państwowego-narodowego oraz Ministerstwa Uwłaszczenia jako organu reprezentującego interesy społeczeństwa w dokonaniu ,,,,,,rzetelnego uwłaszczenia . Po uruchomieniu tych instytucji koncepcja uwłaszczenia może zostać wprowadzona w życie i przynieść w pełni oczekiwane pozytywne rezultaty.

Za Zarząd Krajowy POLSKIEGO RUCHU UWŁASZCZENIOWEGO
/nr rej. 33/1996 rok/

Przewodniczący (-) Jan G. Grudniewski. 601 361 962

HYMN UWŁASZCZENIOWY

Oszukiwani, wciąż rozkradani
Bez strachu i wstydu cienia
Do ciebie biedna Polsko wołamy
Wzywając Boga imienia

Żeby żyć godnie we własnym Kraju
Żądamy dziś uwłaszczenia
Kopalń i stoczni, fabryk i banków
I świętej Polskiej ziemi

Nie będziem knechtem czy gojem państwa
Co się chce tutaj zaplenić
Więc naprzód Polsko! Wstań Polsko Moja
Żądamy Uwłaszczenia!
Nie będzie Polak knechtem i gojem
Kainowego plemienia

Bracia Rodacy! Polki Polacy!
Nie wolno nam pofolgować
Wypędźmy hyclów co nami rządzą
Aby Ojczyznę ratować.

Trzeba żyć wolnym w chwale Ojczyzny
Choć zewsząd czyha wróg wraży

Niech nam przewodzi Boża Mateńka
Ze świętą blizna na twarzy
J czyny przodków w geście pamięci
Złożym na stopniach ołtarza
By uczyć młodych chwały Ojczyzny
By je niezmiennie pomnażać.


autor. Jan Justus Kielce 01-04-2009r

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.