Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
14 maja 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Cele, do których powinniśmy dążyć podczas wyboru POLSKIEGO PREZYDENTA POLSKI RUCH UWŁASZCZENIOWY.

l Propozycje działań

Przedstawiona ocena przeszłości powinna pomóc nam w wypracowaniu koncepcji jak możemy odzyskać dominujący wpływ Polaków na własną Ojczyznę i zająć się istotą rządzenia czyli dobrem Narodu i Państwa Polskiego..

Chcąc odzyskać polityczny wpływ na nasz kraj należy stworzyć i wylansować formację polityczną o szerokiej bazie ideologicznej od polskich poglądów prawicowych do polskich poglądów lewicowych, z zachowaniem równowagi sił, aby nie doprowadzić do rozłamów. Jest to trudne do utrzymania w spójnym porządku, ale konieczne, gdyż ugrupowanie jednolite ideologicznie nie uzyska wystarczającego poparcia. Polskie społeczeństwo nie jest jednolite prawicowo, lewicowo ani centrowo, a jest potrzeba osiągnięcia na tyle dużej przewagi w parlamencie, aby stanowić jednoznacznie spójne prawo. Potrzeba wyrzucić z polskiego prawa wiele szkodliwych, antynarodowych i antypolskich przepisów, sprzeciwić się łajdackiemu prawu narzucanemu przez Unię Europejską, czy prawu narzucanemu przez masońskie i globalistyczne partie krajowe czy światowe. Do tego potrzebna jest duża formacja polityczna mająca większość w parlamencie. Dla utrzymania takiego konglomeratu politycznego w jedności trwałym współdziałaniu należy znaleźć wspólne płaszczyzny porozumienia. Sądzę, że taką bazą i podstawą jedności powinny być:

1 dobro narodu polskiego

2 patriotyzm polski

3 wiara katolicka

Na bazie tych trzech fundamentalnych założeń można rozwijać porozumienie polityczne większości etnicznych Polaków. Postaramy się teraz rozwinąć każdy z tych punktów, aby był jednoznacznie rozumiany przez większość Polaków.

Używamy tu pojęcia etnicznych Polaków, gdyż pewne grupy narodowościowe, które powinny być uznane za mniejszości narodowe, gdyż ich naród ma już swoje państwo narodowe, są traktowani jako Polacy. Są to tylko obywatele polscy, a nie Polacy z ducha i serca. W Polsce zaś mają swoją nadreprezentację we władzach i strukturach państwa polskiego, mimo, że sami wewnętrznie nie utożsamiają się z narodem polskim i polską racją stanu. Szczególnie to jest widoczne za granicą, gdzie oni przejmują organizacje polonijne tylko dlatego, że mieli czy mają polskie obywatelstwo, ale nie reprezentują ani języka polskiego, ani kultury polskiej, ani miłości do Polski jako Ojczyzny Narodu Polskiego. Za to bardzo chętnie przejmują fundusze wsparcia dla Polonii.

Dlatego pojęcie etniczni Polacy wyraża tych obywateli polskich, którzy jednoznacznie utożsamiają się z narodem polskim i jego państwem i którzy gotowi są dla swej Ojczyzny poświecić największe wartości włącznie z własnym życiem. Ci, którzy kosztem Polski gotowi są osiągnąć największe korzyści, nigdy nie mogą być uznani za prawdziwych Polaków, a jedynie za zdrajców, jeżeli są obywatelami Polski.

Nie znaczy to że odrzucamy tych, którzy czują się polskimi patriotami, mają polskie serca i dusze, a nie są jednoznaczni etnicznie. Polska potrzebuje wielu mądrych, odważnych i zdolnych ludzi i dla każdego myślącego po polsku jest ważne miejsce w naszej Rodzinie.

l Dobro Narodu Polskiego

Dobro narodu polskiego należy jasno sprecyzować. Dla ułatwienia zrozumienia co jest najważniejsze dla każdego człowieka czy narodu należy wyobrazić sobie, że znaleźliśmy się na bezludnej wyspie z daleka od lądu i musimy się liczyć z tym, że potrwać to może wiele lat. Trzeba nie tylko przetrwać ale w dobrej kondycji dotrwać do powrotu.

Po pierwsze - musimy znaleźć lub zbudować sobie bezpieczny dach nad głową.

Po drugie - musimy zabezpieczyć sobie stałe wyżywienie.

Po trzecie - musimy zabezpieczyć sobie przyszłość, czyli zapewnić rozwój.

Taka kolejność podstawowych potrzeb dotyczy pojedynczego człowieka, ale też pojedynczej rodziny czy całego narodu. Państwo zaś jest to takie zorganizowanie administracyjne narodu, aby te potrzeby mogły być w sposób uporządkowany i sprawny zrealizowane. Na podobnej zasadzie należy rozumieć dobro Narodu Polskiego. Spośród różnych typów państwowości na najwyższym poziomie rozwoju i rzetelności wobec swych obywateli jest państwo narodowe. Historycznie twórcą nowoczesnego państwa narodowego jest król Francji Ludwik XI (1423-1483) mądry król, który rozbitą na dzielnice Francję połączył w jednolity narodowo organizm z jednoczesnym rozwojem gospodarczym. Państwo narodowe to takie, w którym większość mieszkańców stanowi jeden etniczny naród posługujący się tym samym językiem, utożsamiający się z tą sama historią czy religią. W państwie narodowym obywatele są lojalni wobec własnego państwa a państwo dba o ich interesy, broni ich dorobku, tradycji i daje możliwość rozwoju. W państwie narodowym, państwo dba o słabszych obywateli i dąży do w miarę równomiernego rozwoju całego obszaru państwa, gdzie mieszkają jego obywatele. W państwie narodowym zachowuje się cywilizowane prawa mniejszości narodowych, która jednak jest zobowiązana do lojalności wobec państwa i dominującej części społeczeństwa.

W odróżnieniu od państwa narodowego państwo liberalne daje większą swobodę obywatelem, ale szybko silniejsi, bogatsi, przestępczo zorganizowani zaczynają dominować nad pozostałą częścią społeczeństwa. Tworzą się zbyt duże różnice między obywatelami. Państwo takie zawsze przeradza się w państwo oligarchiczne czy totalitarne, gdzie nie ma równości obywateli wobec prawa. Są lepsi i gorsi, a najsłabsi są eliminowani za pomocą aborcji eutanazji, lub społecznego wykluczenia.

Naszym dążeniem powinna być budowa państwa narodowego o równomiernym czy harmonijnym rozwoju wszystkich jego regionów z dostosowaniem do warunków geograficznych i zasobów naturalnych ziemi. Jednocześnie, aby zniwelować zróżnicowanie materialne powinniśmy dążyć do powszechnego uwłaszczenia obywateli równą należnością uwłaszczeniową, która włączając w to zasoby ziemi jest jeszcze warta rzędu 60 tysięcy dolarów na osobę.

Wiele szkód w organizacji polskiego państwa spowodowały rządy AWS, a szczególnie cztery pseudo-reformy Buzka. Zmiana podziału administracyjnego z 49 województw i podziału trójstopniowego (gmina, województwo, władza centralna) na 16 województw i podziału pięciostopniowego (gmina, powiat, województwo, władza centralna w Polsce, władza Unii Europejskiej.

Poprzedni podział administracyjny utworzony za czasów Gierka miał wiele zalet. Gminy miały duże uprawnienia i większość spraw oraz potrzeb obywatelskich można było załatwić na miejscu, w odległości dojazdu rowerem. Jednocześnie gminy będąc ważnym ogniwem administracyjnym stawały się ośrodkiem rozwoju gospodarczego, kulturalnego i oświatowego. Ważniejsze sprawy załatwić można było w stosunkowo bliskim województwie. Władze województwa ogarniały całość swoich gmin z tego względu, że w godzinach pracy mogły załatwić sprawę w gminie i dokończyć sprawę w urzędzie wojewódzkim. 49 województw rozmieszczonych w miarę równomiernie, umożliwiało równomierny rozwój kraju, rozmieszczenia ludności i gospodarki. Zacierały się różnice między Polską A a Polską B . Nie było parcia ludnościowego na wielkie aglomeracje miejskie, bo każdy w pobliżu miejsca zamieszkania miał możliwość utrzymania, wykształcenia, pracy i rozwoju. Służyło to rozwojowi kraju i wzrostu dobrobytu obywateli.

Reforma z czasów premiera Buzka z AWS zepsuła administrację kraju, ale także zepsuła system oświatowy. Poprzedni system oświatowy był dobrze zorganizowany w Polsce: szkoła podstawowa ośmioletnia i szkoła zawodowa 3 letnia lub szkoła podstawowa 8-letnia i 4-letnie liceum czy 5-letnie technikum umożliwiające pójście na studia. Dzieliło uczniów na trzy grupy; dzieci - szkoła podstawowa, młodzież – szkoła zawodowa, liceum, technikum, dorośli - studia, szkoły pomaturalne. Był zachowany porządek, bo roczniki nie mieszały się z sobą, a wychowanie było jednolite. Wprowadzenie przez Buzka gimnazjum, jako szczebla pośredniego między szkołę podstawową a liceum zaburzyło porządek wychowawczy i obecnie narastające kłopoty z dziecio-młodzieżą, mają nauczyciele i rodzice, a nawet państwo nie daje sobie rady z narastającą przestępczością młodszych nastolatków. Likwidacja szkół zawodowych wymieszała w gimnazjum dzieci zdolniejsze i ambitniejsze z dziećmi mniej zdolniejszymi, mającymi mniejsze ambicje. Spowodowało to ogólne zaniżenie poziomu gimnazjum i ogromne problemy wychowawcze. W dobrze zorganizowanym państwie polskim te błędy trzeba naprawić, należy powrócić do poprzedniego modelu szkolnictwa.

Podobne problemy ta pseudoreforma spowodowała w pozostałych dziedzinach: w emeryturach i w służbie zdrowia.

l Patriotyzm polski

Drugim punktem płaszczyzny porozumienia powinien być patriotyzm rozumiany jako miłość do Ojczyzny.

W warunkach pokojowych jest to dbałość o zachowanie ciągłości historycznej narodu, pamięci o historycznych zrywach niepodległościowych , upamiętnianie miejsc męczeństwa narodu, honorowanie kombatantów walk z okupantem i totalitarnym ustrojem. Branie udziału w uroczystościach patriotycznych i patriotyczno-kościelnych. Przekazywanie młodzieży wartości patriotycznych i wszczepianie w nią znajomości historii Polski, miłości i poświęcenia dla Ojczyzny. W warunkach wojny patriotyzm wyraża się chęcią obrony Ojczyzny, a nawet poświecenia największych wartości dla niej, w tym poświęcenie życia w jej obronie. Patriotyzm jest dbałością obywatela o naród i państwo, ale państwo powinno się odwdzięczać dbałością o obywatela i jego rozwój.

l Wiara katolicka

Trzecim punktem płaszczyzny porozumienia powinna być wiara katolicka. Wynika to z tego, że zdecydowana większość Polaków deklaruje wyznawanie wiary katolickiej, a wspólnota wiary jest jednym z silniejszych spoiw społecznych. Jeżeli przywódcy duchowni stają się także przywódcami administracyjnymi, to takie społeczeństwa są najsilniej zintegrowane, zorganizowane a nawet ekspansywne. Takim typowym przykładem może być islam czy judaizm. W wierze katolickiej nie ma tego zintegrowania a przywódcy duchowi rzadko są przywódcami społecznymi. Gdy jednak takimi są, to mają ponadczasowe i ogromne oddziaływanie na społeczeństwo. Np. ks. Ignacy Skorupka w 1920 r. który osobistym przykładem powstrzymał łamiący się front obrony polskiej , kard. Stefan Wyszyński, ksiądz Jerzy Popiełuszko, Ojciec Tadeusz Rydzyk, biskup Frankowski, ks. Piotr Natanek, ks. Krzysztof Orzeł i wielu innych. Są oni w stanie wzbudzić siły w narodzie, powstrzymać zaborcze totalitaryzmy czy nagiąć do współpracy nawet przeciwników. Najnowszym przykładem jak niszczy się charyzmatycznych księży jest sprawa ks. dr hab. Piotra Natanka, dążącego z niezwykle proroczą charyzmą do intronizacji Chrystusa Króla. Zamiast wspierać tego niezwykłego polskiego Kapłana, kard Dziwisz nasłał na niego komisję aby go wyciszyć i zamknąć tylko do granic swojej parafii w Makowie Podhalańskim. Można się domyślać jak potężne siły masońskie wywarły nacisk na kardynała a on im uległ. A gdzie przykład kardynała S. Wyszyńskiego, który życie położył na szalę prawdy ale nie uległ ateistycznej komunie.

Wiara katolicka przedstawia trwałe wartości moralne, które stawiają wymogi obywatelowi. Katolicyzm dla Polski ma znaczenie narodowe. W okresach rozbiorów, niemieckiego i carskiego ucisku czy w czasach sowietyzacji Kościół Katolicki był oparciem dla Narodu w zachowaniu języka polskiego i podtrzymania tożsamości. W okresach zagrożeń Kościół był spoiwem podtrzymującym ducha narodowego, Ducha Polski. Tę rolę Kościoła należy w czasach nowych zagrożeń podtrzymywać i umacniać.

W Polsce oprócz dominującej wiary katolickiej są Polacy wyznający inne wiary i ateiści, którzy też uważają się za patriotów i chcą żyć w dobrze zorganizowanym państwie polskim. Nie można ich odrzucać, bo należy uszanować poglądy mniejszości. Muszą się jednak w poglądach politycznych podporządkować większości, bo ich dobro winno wyrastać z dobra większości Polaków.

l Podsumowanie

Jest błędem dalsze opieranie wyborczej nadziei na takich partiach, jak: Platforma Obywatelska, Unia Wolności, SLD, PSL, PiS oraz z nimi współpracujących, które będąc przy władzy nie zrobiły nic dobrego dla narodu polskiego a organizm państwowy doprowadzili do chaosu i rozkładu. Oni kontynuują zaprogramowany z zewnątrz proces niszczenia naszej Ojczyzny. Są to w rzeczywistości ugrupowania powstałe dla osiągnięcia przeciwnych Polsce celów. Część z nich tylko umiejętnie pozoruje patriotyzm i katolickość, a są organizmami wrogimi Polsce, wykorzystującymi chytre metody socjotechniczne w kampaniach wyborczych. Ich celem jest oszukiwanie wyborców w celu trwałego utrzymania się przy władzy - nie w polskim interesie, a w interesie światowej zmowy Grupy Trzymającej Władzę przeciwnej Polsce i człowiekowi.

Konieczne jest oddzielenie ziarna od plew i ponowny jasny podział na MY i ONI. NAS jest więcej i my mamy szansę wygrać Polskę gdy zdejmiemy z nich zasłonę, pokazując ich prawdziwą twarz.

Trzeba zakończyć popieranie mniejszego zła, najwyższy czas zdecydowanie budować duże dobro.

Musimy budować formację polityczną o polskich korzeniach i celach . Nie ulegać naciskowi mediów, a mądrze i spokojnie jednoczyć siły polskie tkwiące w naszym narodzie. Weźmy za wzór słowa z testamentu bohatera narodowego generała Antoniego Hedy Szarego:

„W jedności brońcie Ukochanej Ojczyzny Polski, organizujcie tę jedność i w zgodzie łączcie Polaków, budując Polskę Narodową i Katolicką”

Powinniśmy się odciąć od formacji politycznych, które będąc przy władzy nie realizowały polskich, narodowych interesów ale nie możemy się odcinać od Polaków, którzy są w tych formacjach i którzy podobnie jak my rozumieją polski interes narodowy. Najczęściej nie mają oni decydującego wpływu na politykę tych formacji lecz z braku wyboru czy z przyczyn wcześniejszego zaangażowania tkwią w nich. Należy zaprosić ich do współpracy aby nie zmarnować ich wiedzy i doświadczenia. Polska jest wspólną Ojczyzną i Matką dla wszystkich Polaków z prawa, centrum i z lewa, ale wymaga lojalności i poświęcenia. Ci którzy rozrywali ją jak sukno nie mogą być uznani za jej wiernych synów i powinni być odrzuceni aż naprawią wyrządzone zło .

Warszawa 30 marca 2010 r.

Przewodniczący POLSKIEGO RUCHU UWŁASZCZENIOWEGO (PRU)

Komendant Naczelny POLSKICH DRUŻYN STRZELECKICH

Gen ds. mgr inż. Jan G. Grudniewski (tel. 601361962, prug@chello.pl)

mgr Alicja Wawrzyńska – Vice-przewodnicząca PRU

inż. Jan Strzeżek - Sekretarz Generalny PRU

lek. med. Eugeniusz Sendecki – doradca PRU ds. służby zdrowia i mediów

PS.

Podstawowe pytania do kandydatów na Urząd Prezydenta RP w wyborach 2010

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~husarz
18-06-2010 / 00:00
A gdzie jest odniesienie do FINANSÓW, drogi GENERALE??? Dlaczego nie odnosisz się do planu na; kazjasty.bloog.pl/