Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
12 maja 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 09-10-2014

Akt wypowiedzenia posłuszeństwa totalitarnej władzy III RP


ŻĄDAMY ZMIANY ORDYNACJI WYBORCZEJ na WIĘKSZOŚCIOWĄ – BEZ PROGÓW PARTYJNYCH, z MOŻLIWOŚCIĄ ODWOŁANIA POSŁA, SENATORA, RADNEGO – POPRZEZ WYDANIE DEKRETU w tej SPRAWIE przez PREZYDENTA RP” !!!

Ruch „17sierpnia’80” im. Katarzyny Gardyjas

Gdańsk, 31 sierpnia 2014 r.

83-110 Tczew, ul. Jagiełły 1/50

Pan

Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Pałac Prezydencki

Krakowskie Przedmieście 48 / 50

00 – 071Warszawa

Żądamy zmiany Ordynacji Wyborczej na większościową – bez progów partyjnych, z możliwością odwołania posła, senatora, radnego – poprzez wydanie Dekretu w tej sprawie przez Prezydenta RP.

Dla Cywilizacji Życia, Miłości, Sprawiedliwości społecznej, Jedności i Pokoju.

Dla Wolnej i Niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla wypełnienia Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego.

Państwo polskie istnieje tylko teoretycznie” – tak stwierdził urzędujący Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, potwierdzając jedynie to, co od dawna wie cały Naród Polski. W związku z tym, My niżej podpisani katolicy – suwerenni obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, składamy wotum nieufności lewacko-libertyńskiej Radzie Ministrów kierowanej przez Prezesa Rady Ministrów Pana Premiera Donalda Tuska. Jednocześnie, na mocy art. 2242 Katechizmu Kościoła Katolickiego, Panu jako osobie piastującej urząd prezydenta III Rzeczypospolitej Polskiej wypowiadamy posłuszeństwo.

Uzasadnienie:

Walka o przemiany ustrojowe w Polsce, rozpoczęte 17 sierpnia 1980 r., Mszą św. i wystawieniem krzyża przed komunistycznym zakładem, Stocznią Gdańską im. Lenina, zakończyła się 31 sierpnia 1980 r. na tej Stoczni wielką zdradą Narodu Polskiego, kiedy to w Porozumieniach Gdańskich, PZPR uzyskała status kierowniczej roli w Państwie Polskim 
(o taki wpis do Konstytucji bez powodzenia zabiegała od 1976 r.), a jej dominacja nad Narodem Polskim została dodatkowo wsparta potwierdzeniem i zgodą na sojusze międzynarodowe PRL, wyrażoną przez MKS Stoczni Gdańskiej w porozumieniach sierpniowych 1980 roku.

Tymczasem zdradzone społeczeństwo polskie nie poddało się i podjęło po sierpniu 1980 r., w całym kraju, walkę o wolność i suwerenność Polski, w oparciu o siłę polityczną pierwszej „Solidarności”. Władza zaczęła wymykać się z rąk PZPR. Polskie społeczeństwo było w stanie samo zorganizować się do niepodległego bytu narodowego i to był ten największy fenomen, budzący podziw w całym świecie. Niestety, zdrajcy Narodu Polskiego, postanowili siłą stłamsić te aspiracje. Przyszedł czas stanu wojennego, zakończonego powstaniem drugiej „Solidarności”, którą starannie wyselekcjonował gen. Czesław Kiszczak, tworząc „nową targowicę”.

Prominentnymi postaciami współczesnej „targowicy”, powołanymi do zdrady, byli: Bronisław Geremek, Tadeusz Mazowiecki, Adam Michnik, Lech Wałęsa i ks. bp Alojzy Orszulik, którzy 8 czerwca 1989 r., pod dyktando Czesława Kiszczaka, wymyślił sposób na nieuznanie wyników wyborów z 4 czerwca 1989 r. dokonanych przez Naród Polski, i ogłosili wybory uzupełniające na posłów do Sejmu z „listy krajowej”, zmieniając ordynację wyborczą Dekretem z dnia 12 czerwca 1989 r., ogłoszonym przez Przewodniczącego Rady Państwa Kazimierza Barcikowskiego, aby „tylnymi drzwiami” wprowadzić 33 posłów odrzuconych przez Naród w głosowaniu 4 czerwca 1989 r. Okazało się, że ustalenia „okrągłego stołu” oraz Komisji Porozumiewawczej z 8 czerwca, są ważniejsze niż wybory, których dokonali Polacy 4 czerwca 1989 r.

Dla ilustracji tej zdrady i jej mechanizmu, odwołujemy się do w/w Dekretu:

Mając na względzie art. 21 ust.1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz niezbędność utrzymania układu sił politycznych w Sejmie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przyjętego w porozumieniach „okrągłego stołu”, a także stanowisko wyrażone na posiedzeniu Komisji Porozumiewawczej w dniu 8 czerwca 1989 r. stanowi się co następuje: (…) Rada Państwa wyznacza okręgi wyborcze, w których przeprowadza się ponowne głosowanie do mandatów nie obsadzonych z krajowej listy wyborczej oraz ustala numery tych mandatów i ich przeznaczenie dla kandydatów członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej,[…]”.

W konsekwencji następujących błyskawicznie po sobie i dynamiki tych niebywałych wydarzeń: 4 czerwca, 8 czerwca, 12 czerwca, 18 czerwca 1989 – oszuści, złodzieje i przestępcy przeprowadzili „transformację ustrojową”, czyli szokową terapię Leszka Balcerowicza, realizowaną od rządu Tadeusza Mazowieckiego i kontynuowaną przez Radę Ministrów Premiera Donalda Tuska, a inspirowaną przez światowe centra decyzyjne, które do dnia dzisiejszego nie spełniają warunków suwerennego rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej. Zarówno My, jak i nasi rodacy nie doczekali się ani naprawy, ani poprawy sytuacji ekonomicznej i społecznej. Gigantyczna operacja polityczno-gospodarcza, polegająca na przekształceniu „majątek za dług”, przyniosła Polsce ogromne straty. Zniszczona została Polska Gospodarka Narodowa. Naród Polski został okaleczony cywilizacyjnie i gospodarczo.

Michał Falzmann Inspektor NIK-u już w 1991 r., zapytał, w trakcie czynności śledczych, Leszka Balcerowicza, wówczas Ministra Finansów: „Czy przestał już Pan kraść?”

Polski Majątek Narodowy wypracowany w trudnych czasach PRL, który został przejęty przez inwestorów zagranicznych, stanowił i stanowi nadal, wspólne dobro i wspólną własność Narodu Polskiego. Naród ma niezbywalne prawo, by się o niego upomnieć, a nawet żądać zadośćuczynienia.

Od 25 lat trwa w Polsce największa afera – demontaż Państwa Polskiego i grożąca poważnymi skutkami utrata suwerenności. 25 lat trwa najwyższego stopnia zdrada Rzeczypospolitej Polskiej.

Od 1989 roku Polska stała się poligonem doświadczalnym i łupem gospodarczym. 25 lat jest poniżana i traktowana z cynizmem, a Pan, Panie Prezydencie, wmawia Polakom „25 lat polskiej wolności” jako sukces. Jaka to wolność i dla kogo??? Co zostało zrealizowane z umów Sierpnia 1980 roku ??? Czy chociażby jeden pierwszy postulat, czy może postulat 22 o wolnych wyborach? Czy chociażby ustalenia Komisji Weneckiej z 2002 r., odnośnie do sposobu przeprowadzania wyborów do parlamentów narodowych w Europie, których Polska nie ratyfikowała?

Jak Pan, Panie Prezydencie Komorowski może mówić o 25 latach wolności w sytuacji, kiedy Rada Państwa wydała Dekret 1 lipca 1989, w którym przyjęła następującą rotę ślubowania posłów na Sejm, w oparciu o wniosek Andrzeja Gduli i Jacka Kuronia, cytujemy: „Ślubuję uroczyście jako poseł na Sejm rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać porządku prawnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”?

W oparciu o powyższe, przytoczone cytaty, nasuwa się jednoznaczna odpowiedź, że mamy 25 lat wolności kierowniczej roli Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, co do zasady, gdyż jej następczyni, partia PO dzisiaj pełni tę samą funkcję, wsparta nadal sojuszami międzynarodowymi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

W związku z tym oświadczamy co następuje:

My, niżej podpisani Polacy – katolicy, suwerenni i pełnoprawni obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, świadomi potrzeby opowiedzenia się za życiem społecznym i państwowym, zgodnym z Prawem Naturalnym i wiernym nauczaniem społecznym największych autorytetów Kościoła katolickiego, uznajemy Państwo nasze – Rzeczpospolitą Polską za najwyższy podmiot prawa wspólnotowego.

Państwo Polskie, które ukształtowane jest historycznie przez przeszło tysiącletnią tradycję i cywilizację łacińską, nie może nadal trwać w bezbożnych strukturach libertyńskiej cywilizacji śmierci i kłamstwa. Historia dowiodła, że w trosce o Państwo i Naród Polski, w III Rzeczypospolitej Polskiej zostały złamane etyczne standardy konstytucyjnego państwa. Brak rzetelności zobowiązań, nieposzanowanie mienia publicznego i trwa okradanie narodu. Brak etycznych zasad dotyczących kwestii wyborów, ekonomii jak i stanowionego prawa, co poważnie zagraża niepodległości Ojczyzny, oznacza nie tylko straty materialne ale głęboką deformację narodu.

Więcej na: http://www.wicipolskie.org/index.php?option=com_content&task=view&id=10844&Itemid=56

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Anybanderowiec
30-10-2014 / 11:04
POZNAJ ŻYDA ! Żydofil Sikorski przed Trybunał Narodowy ! KUNDEL Sikorski promuje " żydowski biznes" pt. antysemityzm Polaków. MSZ promuje książkę o... polskim antysemityzmie. "Wzbogaca wiedzę cudzoziemców o naszym kraju" MSZ ( kundel radek sikorski) nakazało polskim placówkom dyplomatycznym promowanie książki "Inferno of Choices" ("Piekło wyborów") poświęconej w dużej mierze problemowi szmalcownictwa i szabrowania majątków żydowski przez Polaków w czasie II wojny światowej - alarmuje "Rzeczpospolita". – To wybór tekstów żydowskich historyków, a także materiałów i dokumentów Polskiego Państwa Podziemnego przedstawiających kontekst historyczny, w jakim dokonywała się zagłada Żydów na terenach okupowanej przez Niemcy Polski – broni publikacji Marcin Bosacki, rzecznik MSZ. "Rzeczpospolita" odnotowuje jednak, że na siedem kluczowych opracowań, jakie znalazły się w książce, pięć opowiada o polskich szabrownikach i szmalcownikach. Bosacki tłumaczy jednak, że książka "wzbogaca wiedzę cudzoziemców o historii Polski". MSZ utwierdza stereotyp Polaka-antysemity? MSZ uważa, że promowana przez resort książka o postawach Polaków wobec Żydów i Holocaustu podczas II wojny światowej, to rzetelna publikacja, z szerokim materiałem źródłowym i tak jest postrzegana za granicą. Historyk z IPN uważa, że pokazuje ona nieprawdziwy obraz. "Rzeczpospolita" napisała, że MSZ promuje za granicą książkę utwierdzającą stereotyp Polaków jako antysemitów i szmalcowników. Gazeta podała, że na siedem kluczowych opracowań, które znalazły się w publikacji "Inferno of Choices" (Piekło wyborów) aż pięć mówi o polskich szabrownikach. Rzecznik MSZ Marcin Bosacki uważa, że teza ta jest nieprawdziwa, bo w pięciu artykułach wspomina się wprawdzie o niegodnych postawach, ale z ukazaniem kontekstu potwornych warunków wojennych. Jak zaznacza, czytelnicy dowiedzą się z nich przede wszystkim tego, że bardzo wielu z Polaków pomagało Żydom, ale byli też tacy, którzy wydawali swoich rodaków (zarówno Żydzi Żydów, jak i Polacy Polaków). Bosacki powiedział, że "Rzeczpospolita" pominęła informację, iż w publikacji promowanej przez MSZ znajdują się m.in. wielokrotnie powtarzane informacje o 280-300 tysiącach Polaków udzielających pomocy Żydom oraz 6 tysiącach naszych obywateli wyróżnionych tytułem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Były ambasador RP w Izraelu Maciej Kozłowski, obecnie wicedyrektor Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu, przekonuje, że materiału zebranego w "Inferno of Choices" nie można postrzegać w kategoriach propolski-antypolski. - On pokazuje prawdę, a najlepszą bronią, jeżeli Polska jest niesłusznie atakowana, jest pokazanie prawdy i rzeczywistości taką, jaka ona była - podkreślił dyplomata, który jest autorem wstępu do książki. Jak zaznaczył, z punktu widzenia wydawców najważniejsza część publikacji to zbiór dokumentów, z których część nigdy nie ukazała się w języku angielskim. Były ambasador wyjaśnia, że chodziło o dostarczenie badaczom zajmującym się kwestiami Holokaustu solidnej wiedzy źródłowej. Są więc tłumaczenia oryginalnych dokumentów z prasy podziemnej, zarządzeń niemieckich, korespondencji depeszowej między Warszawą, a Londynem itd. Dodatkowo w "Inferno of Choices" znalazły się obszerne fragmenty książki Władysława Bartoszewskiego "1859 dni Warszawy", która jest kroniką walczącej i niszczonej stolicy. - Chodziło o to, by pokazać ten kontekst, w jakim rozgrywała się zagłada - zauważył Kozłowski. Kolejną, najobszerniejszą częścią publikacji są artykuły, w których pokazane są różne postawy wobec Zagłady, jakie miały miejsce w Polsce. Wśród nich są teksty o pomocy niesionej Żydom, o szmalcownictwie, szabrownictwie, a także mówiące o donosach do Gestapo (też Polaków na Polaków) oraz sytuacji gospodarczej podczas okupacji i wynikających z tego następstw. - Wybór tych opracowań jest pewnego rodzaju wprowadzeniem do międzynarodowego dyskursu na temat zagłady dorobku polskiej historii - przekonuje Kozłowski. "Za granicą książka się podoba" MSZ zwraca uwagę na "pozytywny" odbiór publikacji za granicą. Według Kozłowskiego postrzegana jest ona jako rzetelny materiał pokazujący bogactwo polskiego wkładu w badania nad Holokaustem. W moim przekonaniu, a jest ono poparte bardzo licznymi recenzjami od Japonii przez Stany Zjednoczone po Wielką Brytanię, ta książka trafiła bardzo dobrze nożem w plecy Polaków i udowodniła, że żyd nigdy nie będzie przyjacielem Polaka bo jako Azjatycki koczownik ma wieczny kompleks Słowiańszczyzny. Problem "antysemityzmu" zniknie jak znikną na zawsze żydzi z Polski.
~Anybanderowiec
30-10-2014 / 11:03
Czy Seremet działa pod fałszywą pieczęcią urzędową? Czy to działając na rzecz tzw. Judeopolonii, Seremet w dniu wizyty Prezydenta Izraela w POLSCE, stworzył przewodnik dla prokuratorów, do ścigania nienawiści w sieci - z urzędu? Dnia 29.10.2014 r. w zaskoczeniu przeczytałam artykuł: Nienawiść w sieci ścigana z urzędu. Seremet stworzył przewodnik dla prokuratorów autor: Ewa Ivanova 29.10.2014, 07:47; Aktualizacja: 29.10.2014, 10:15 prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/831949,nienawisc-w-sieci-scigana-z-ur Wcześniej przeczytałam artykuł wtorek, 28, październik 2014 21:01: Opluwał Polaków i bili mu brawa www.prawy.pl/z-kraju/7340-opluwal-polakow-i-bili-mu-brawa "Prezydent Izraela Reuwen Riwlin z małżonką rozpoczął dwudniową wizytę oficjalną w Polsce. Dziś spotkał się z prezydentem Bronisławem Komorowskim, jutro z premier Ewą Kopacz." Przeczytałam też artykuł: Komorowski: „Izrael to nasz pożądany partner”. Odświeżmy pamięć prezydentowi! [DRASTYCZNE VIDEO] www.prawy.pl/z-kraju/7336-komorowski-izrael-to-nasz-pozadany-partner Wtedy pojawiło się u mnie pytanie: czy to działając na rzecz tzw. JudeoPolonii, Seremet w dniu wizyty Prezydenta Izraela w POLSCE, stworzył przewodnik dla prokuratorów, do ścigania nienawiści w sieci - z urzędu? Wtedy skojarzyłam też, że oglądałam film na YouTube: Czy Andrzej Seremet pracuje dla Mossadu i działa na rzecz Judeopolonii? https://www.youtube.com/watch?v=BxqDV80qtO4 Po chwili na zadane sobie pytanie odpowiedziałam twierdząco: "Seremet, szkolony w USA przez MOSSAD, w dniu wizyty prezydenta Izraela w POLSCE, stworzył przewodnik dla prokuratorów, do ścigania nienawiści w sieci-z urzędu. Wtedy natychmiast zadałam sobie pytanie: czy Seremet jest żydem? Odpowiedzi na tak postawione sobie pytanie zaczęłam szukać w Google.. Odpowiedź otrzymałam twierdzącą z daty 15 Sty 2009 23:23 pod linkiem: forum.suwerennosc.com/viewtopic.php?f=35&t=496&start=110 "(..)Prokurator Generalny Andrzej Seremet ( Żyd koczujący w Polsce) (..)". Przeczytałam więc w całości wpis na forum z daty 15 Sty 2009 23:23, dotyczący Seremeta: "Będą wytyczne jak ścigać "mowę nienawiści" do okupantów umieszczaną przez Polskich Patriotów w internecie Jak podkreśla Prokurator Generalny Andrzej Seremet ( Żyd koczujący w Polsce) problem leży nie w złym "prawie", ale "w skuteczności ścigania" przez Sanhedryn. Wytyczne dla prokuratorów to odpowiedź na apel "Tygodnika Powszechnego" ( Watykańska Goebelsówka redagowana przez Żydów), adresowany m.in. do niego. Była w nim mowa o żądaniu "podjęcia działań, a także inicjatyw ustawowych, które definitywnie położą kres poczuciu całkowitej bezkarności czy wręcz faktycznego przyzwolenia ze strony instytucji państwa na to, by w polskim internecie posługiwano się językiem nienawiści do Żydów, językiem oszczerstw i pomówień". Autorzy apelu ( Żydzi) sugerują zastosowanie w Polsce rozwiązań francuskich, gdzie z taką samą surowością ścigane są wykroczenia w prasie "papierowej" i w internecie. Tamtejsze prawo wymusza także moderowanie wypowiedzi internautów przez właścicieli portali, jak i przez osoby prywatne. Żyd Andrzej Seremet wyjaśnia, że Prokuratura Generalna od 2004 roku objęła swoim monitoringiem śledztwa w sprawach "przestępstw" motywowanych nienawiści rasową, etniczną bądź wyznaniową. Jak podkreśla nie jest prawdą to, co sugerują autorzy apelu, że przestępstwa te nie są ścigane w Polsce, gdyż uznaje się je za znikomo szkodliwe społecznie. Według przytoczonych przez szefa PG danych w ubiegłym roku spośród ponad 300 spraw umorzono postępowania tylko w dwóch przypadkach. "Zadaniem prokuratorów nie jest monitorowanie sieci" Według Andrzeja Seremeta polskie "prawo" ( ściągnięte żywcem od nowojorskich Żydów przez Sztolcmana w 1997 roku) zobowiązuje prokuratora do ścigania nie tylko podejrzanego o popełnienie "przestępstwa", ale też wszystkie osoby biorące w tym udział co oznacza że nie tylko nie można krytykować żydowskich okupantów ale nawet nie można na ten temat czytać . Jak podkreśla Prokurator Generalny zadaniem prokuratorów nie jest monitorowanie sieci a wysłuchiwanie donosicieli niezadowolonych z treści umieszczanych w internecie. Za skuteczność ścigania "przestępstw" odpowiadają " organa wykrywacze ( żydowscy szpicle), policja i inne służby z rezydującym w Polsce Mossadem włącznie", Jednak prokuratura, jak przyznaje Seremet, także popełnia błędy, dlatego zapowiada on przygotowanie wytycznych dla prokuratorów. Oznacza to że ochroną będą objęci wyłącznie Żydzi i koczownicy okupujący Polskę Edward Maciejczyk" W takiej sytuacji powstaje pytanie: o jakiej nienawiści, kogo do kogo, pisze Seremet w przewodniku do prokuratorów, będąc żydem szkolonym w USA przez Mossad? Sięgnęłam więc w Google, do sprawdzenia definicji nienawiść. Przeczytałam tekst spod linka: Miłość c/a Nienawiść czy c/a Żądza Władzy? awaris.salon24.pl/414498,milosc-c-a-nienawisc-czy-c-a-zadza-wladzy Z czego wyszło że rządzący w Polsce żydzi, żądni są bezwzględnego posłuszeństwa sobie POLAKÓW? Co znaczy, że sporządzony przewodnik dla prokuratorów, przez żyda Seremeta, jako rzekomego Prokuratora Generalnego na terytorium POLSKI, szkolonego w USA przez Mossad w świetle wizyty prezydenta Izraela ma za zadanie uczynić POLAKÓW, niewolnikami talmudycznych żydów w POLSCE. Przyznam się, że dojście do takiej konkluzji, było dla mnie osobiście, bardzo nieprzyjemne. Ale dobrze że wiedziałam (to pewne), że wszystkie organy państwa na terytorium POLSKI, działają faktycznie nielegalnie, gdyż pod fałszywą pieczęcią urzędową (okrągłą), ponieważ w otoku tej pieczęci jest nielegalny znak lub znaki heksagramu (sześcioramienna gwiazda), trzy gwiazdy czyli znak bestii "***", czyli "666". Co znaczy, że wszelkie wytyczne, zarządzenia, rozporządzenia, ustawy, umowy, podejmowane przez obecny tzw. rząd - w POLSCE są nielegalne, a więc bezskuteczne. Wszystkie pisma potwierdzone taką pieczęcią, są bezskuteczne, w świetle prawa nie są aktami prawnymi, czyli nie są dowodami, a więc nie podlegają wykonaniu ex-tunc (wstecz), na ich podstawie nikt nie może wywodzić sobie żadnych skutków prawnych, nie podlegają też zaskarżeniu. A co znaczy, że za taki numer, jaki POLAKOM wywinął żyd Seremet, szkolony w USA przez Mossad, tworząc wrogi wobec POLAKÓW przewodnik dla prokuratorów, POLACY są bezwzględnie zobowiązani uznać Seremeta za wroga POLSKI i POLAKÓW (persona non grata) , a dla zdjęcia go z zajmowanego nielegalnie stanowiska POLACY nie potrzebują unieważnienia jego aktu powołania na Prokuratora Generalnego, gdyż akt powołania Seremeta na Prokuratora Generalnego jest bezskuteczny (nieistniejący ex-tunc (wstecz), jako że poświadczony jest pieczęcią urzędową (okrągłą) która w otoku posiada nielegalny znak bestii "***", czyli "666". Dlatego Seremet, jeśli chce, aby jego przewodnik stworzony dla prokuratorów, podlegał wykonaniu, musi najpierw publicznie udowodnić NARODOWI POLSKIEMU, że ma ważny akt powołania na Prokuratora Generalnego, gdyż MY POLACY - nie wierzymy!! Krystyna Trzcińska dnia 30.10.2014 rtrzcinska.neon24.pl/post/114523,czy-seremet-dziala-pod-falszywa-piec + nichcik.neon24.pl/post/114498,amerykanscy-spekulanci-zygmunt-bialas- + trybeus.neon24.pl/post/114491,ile-kosztowalo-muzeum-historii-zydow-p + POlecam bardzo ciekawe antycośtam komentarze!!!!
~Info
19-10-2014 / 22:50
@Ciekawy A proszę cię bardzo: * * * Polonica.net (17.10.2014) - lista żydów i pedofilów w zniewalanej Polsce * * * - NIECH NIE CZUJĄ SIĘ BEZKARNI !!! - Po ściągnięciu i rozpakowaniu należy kliknąć plik o nazwie "index". 4 adresy internetowe: https://www.sendspace.com/file/g5je46 freakshare.com/files/83ahax0o/Polonica.net-2014.10.17.zip.html bitshare.com/files/c4u7dmel/Polonica.net-2014.10.17.zip.html t084b.rapidgator.xup.pl/file/3897a07461997e8e797f080e3d92b6b8/Poloni Kontakt z Polonica.net: (listapolonica@wp.pl)
~Ciekawy
19-10-2014 / 18:19
@KGB Mockba Przecież tam nic nie ma !!! Tam jest tylko pusty katalog.
~KGB Mockba
17-10-2014 / 18:20
Polonica.net - 17.10.2014 - lista żydów i pedofilów w zniewalanej Polsce: darkwarez.pl/forum/inne/4578671-polonica-net.html
~gosc
09-10-2014 / 20:18
Re;ADVVOKAT,masz na mysli tego typa,o ktorym jago piecioletni dzieciak powiedzal"tata go zmiksow?.Poszkodowany zapewne byl tubylcem,a tubylcy sa skandalicznie traktowani w swojej Ojczyznie. Jesli chodzi o Dudkiewicza....,no coz wyglad jego mowi swoje. Na koniec, Polacy sa u siebie,tu sa ich korzenie,nie sa przyblendami... jak inni,i radze o tym pamietac.
~ADVV0KAT
09-10-2014 / 18:20
he he he chcecie wygrać z naszym układem. Układ jest bezkarny na zawsze. Układ się sam broni i sam atakuje. Pamiętajcie , że jesteście u nas. Pamiętacie prawnik , szef PlS, vce trezydent zatłukł we Wrocławskim autobusie petenta. nie miał nawet sprawy karnej. Dutkiewicz na ścieżce rowerowej przywalił w tramwaj na zakazie ruchu i co. Pamiętajcie sobie układ, układ układ.
~II OBURZONY
09-10-2014 / 15:53
Na bezprawie w polskim wymiarze (nie)sprawiedliwości i jednocześnie zadowolony, że Redakcja AP nie nałożyła embarga na takie i inne publikacje oraz jakże często głupawe opinie szanownych czytelników.
~OBURZONY
09-10-2014 / 11:36
Na beznadziejny rząd, którego główne elementy uważają, że „Polska to nienormalność”, „Polska istnieje teoretycznie”, Polska to „chuj, dupa i kamieni kupa” Takim indywidualnościom mówimy WON – Władzę Oddaj Narodowi. Niech razem z Tuskiem idą do Brukseli. Rozgrabili majątek narodowy, doprowadzili do zniewolenia Narodu, a teraz usiłują nas wciągnąć do wojny z sąsiadami. Mówimy NIE, jeśli nie jesteś do końca zniewolony przez ten system, i  masz odrobinę odwagi, powiedz NIE. Jesteśmy „Oburzeni” na wciąż rosnące koszty utrzymania, Skutkiem czego jest destabilizacja rodzin i pogarszanie się relacji międzyludzkich. Jesteśmy „Oburzeni” na skalę bezrobocia, którego źródłem są nadmierne podatki  nakładane na pracodawców. Nie może być bezrobocia w kraju, gdzie wszyscy mamy niezaspokojone potrzeby dnia codziennego. Jesteśmy „Oburzeni” na nachalną i prymitywną propagandę sukcesów rządzącej koalicji, „Zielonej wyspy” i unijnej „pomocy”. Jesteśmy „Oburzeni” wielkością długu publicznego, którym rząd obarcza przyszłe pokolenia; Groźbą braku środków na emerytury, zapaścią służby zdrowia, bankructwem infrastruktury społecznej.