Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
5 sierpnia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA PRIMUM MON NOCERE POSTULATY KONGRESU STOWARZYSZENIA DOT. WYMIARU SPRAWUEDLIWOŚCI I SŁUŻBY ZDROWIA

Primum Non Nocere - obrady Kongres Stowarzyszenia. 
Postulaty Stowarzyszenia dot. wymiaru sprawiedliwości.

10 lutego 2008 odbyła się pierwsza część Kongresu Stowarzyszenia Primum Non Nocere.
Gościem była Pani Ewa Kopacz, minister zdrowia.

Kongres ustalił stanowisko Stowarzyszenia dotyczące reform systemu ochrony zdrowia, proponowanych przez PO:
Stowarzyszenie widzi i popiera konieczność pilnych reform systemu ochrony zdrowia.
Wiele z rozwiązań zawartych w projektach ustaw przedstawionych przez PO, by uzyskać naszą akceptację, wymaga uściślenia lub zmian. Stowarzyszenie w ramach prac "białego szczytu" lub w każdej innej formie, deklaruje wolę współpracy w tych sprawach.
Najważniejszymi naszymi postulatami sa następujące sprawy:

1.ZOZ powinny działać w oparciu o ustawę o Zakładach Opieki Zdrowotnej, a nie w oparciu o kodeks handlowy. Nie zmienia to faktu iż Skarb Państwa czy samorząd terytorialny, może być właścicielami ZOZ tak bezpośrednio, lub przez powołane podmioty prawne ( spółki fundacje ).
Te instytucje prawne stając się właścicielami ZOZ mogą otrzymać prawo 30 letniej dzierżawy gruntów i budynków, a nie prawo własności.
Wszystkie ZOZ powinny mieć określonego właściciela, a nie tylko organ założycielski.

2. Warunki udzielania i kolejność świadczeń zdrowotnych w ZOZ, będących własnością lub współwłasnością Skarbu Państwa, lub samorządów terytorialnych, powinny zależeć wyłącznie od stanu zdrowia pacjenta i nie mogą zależeć od tego kto tego pacjenta ubezpiecza.

3.Niedopuszczalnym jest wprowadzenie procedur medycznych wymagających wspólnego finansowania przez ubezpieczenia publiczne i jednocześnie ubezpieczenia dodatkowe. Wprowadzenie tak finansowanych procedur, pozbawi znaczną część społeczeństwa, możliwości korzystania z nich, mimo iż są one współfinansowanych ze środków publicznych. Narusza to zapis art. 68 Konstytucji gwarantujący każdemu równy dostęp do leczenia finansowanego ze środków publicznych, bo nie wszyscy wykupią
ubezpieczenia dodatkowe.

Dokument relacjonujący szczegółowo opis stanowiska Stowarzyszenia, także w innych sprawach zawartych w pakiecie ustawy przesyłam w załączeniu.

Delegaci obecni na Kongresie Stowarzyszenia dyskutowali też o zasadach postępowań sądowych w sprawach o błędy lekarskie. Sformułowano szereg postulatów. Dotyczą one:
1. wyrównania przed sądem pozycji, poszkodowanego i sprawcy błędu;
2. zasad przeprowadzania dowodów;
3. konieczności odstąpienia od obciążania poszkodowanego kosztami sądowym,
gdy pozew oddalono nie z powodu udowodnienia braku winy pozwanego, lecz
z powodu niemożności udowodnienia winy sprawcy, w obowiązującym obecnie
systemie obowiązków i zasad przeprowadzania dowodów sądowych.

Postulaty te zostaną przekazane ministrowi sprawiedliwości. Przesyłam je w
załączeniu.

Dzisiejsze obrady ustaliły iż w grudniu br. w dziesiątą rocznicę
zarejestrowania Stowarzyszenia, odbędzie się druga część Kongresu.
Ja Adam Sandauer - przewodniczący Stowarzyszenia, zapowiedziałem iż
dziesięć lat kierowania organizację bez środków na działanie, wyczerpało
już moje możliwości. Tak więc grudniowe obrady Kongresu muszą doprowadzić
do wyboru kogoś innego na funkcję przewodniczącego organizacji.

Adam Sandauer
Przewodniczący Stowarzyszenia


Postulaty Stowarzyszenia Primum Non Nocere
- dotyczące wymiaru sprawiedliwości

”…..w Polsce błędy lekarskie, najczęściej są tuszowane, a poszkodowanych pozostawia się bez pomocy…. …skala problemu jest ogromna…. „

1. Prowadzić szkolenia dla sędziów i prokuratorów by byli w stanie ocenić rzetelność opinii biegłych w sprawach o błędy lekarskie;

2. W postępowaniach o błąd lekarski, zabezpieczać dokumentację medyczną przez wysłanie funkcjonariusza policji po te dokumenty. Pozwoli to uniknąć podejrzeń dotyczących przerabiania tych dokumentów po otrzymaniu pisemnego żądania przekazania ich Sądowi czy Prokuraturze;

3. W postępowaniach cywilnych, po udowodnieniu powstania szkody w czasie leczenia, Sąd powinien przyjąć bezstronne stanowisko iż nie wie jak do szkody doszło. Poszkodowany powinien starać się dowieść naruszenia właściwych procedur medycznych, zaś pozwany powinien starać się dowieść iż procedury nie zostały naruszone. Sąd wydając wyrok, powinien ocenić czy naruszono wymagane procedury i miał miejsce błąd, czy też procedur nie naruszono i szkoda jest wynikiem nie zawinionej komplikacji.

wyjaśnienie:

Obecnie nawet po udowodnieniu powstania szkody, Sądy nie stoją na neutralnym stanowisku lecz przyjmują iż pozwany jest niewinny aż mu winy się nie udowodni. Poszkodowany po udowodnieniem szkody, ma dowieść że szkoda jest zawiniona, a wszelkie braki dowodowe działają na korzyść pozwanego.

Istnieją obszary prawa w których poszkodowany nie ma obowiązku dowodzenia winy za spowodowanie szkody. Dzieję się to w tych dziedzinach życia w których pojawienie się szkody nie może być przyjęte za naturalne.

W prawie pracy np. obowiązuje zasada iż kobieta i mężczyzna, zatrudnieni na analogicznych stanowiskach, powinni otrzymywać takie same wynagrodzenie. Jeśli jest inaczej i kobieta ma niższe wynagrodzenie, to przed Sądem Pracy, pracodawca musi udowodnić iż kobieta ma mniejsze kwalifikacje. Obowiązek dowodu spoczywa tu na pozwanym, a nie na poszkodowanej. Wynika to z przyjęcia zasady iż stanem normalnym jest to iż kobieta i mężczyzna mają równe możliwości pracy.

W prawie prasowym, jeśli n.p. gazeta napisze coś złego o obywatelu to gazeta ma obowiązek dowieść przed Sądem iż publikacja była prawdziwa. Oczerniony obywatel nie ma obowiązku dowodzić iż opublikowane informacje były nieprawdziwe. Obowiązek dowodu spoczywa tu na pozwanym, a nie na poszkodowanym. Wynika to z przyjęcia zasady iż stanem normalnym jest to że większość ludzi zachowuje się przyzwoicie.

W sprawach o błędy lekarskie obowiązuje zasada że poszkodowany ma przeprowadzić dowód tego iż szkoda nastąpiła w trakcie leczenia z winy sprawcy. Wygląda to tak jakby przyjęto zasadę że leczenie ma prowadzić do szkody na zdrowiu, a nie do wyleczenia.

4. Odstąpić od obciążania poszkodowanych kosztami sądowymi i kosztami zastępstwa procesowego pozwanego, gdy udowodniono powstanie szkody, ale oddalono pozew, bo wobec obowiązujących obecnie zasad postępowania dowodowego, poszkodowanemu nie udało się udowodnić winy pozwanego. Osoby okaleczone czy ciężko chore obciążane są obecnie kosztami sądowymi, jeśli sąd oddali pozew. Takie zwyczaje mają miejsce gdy nasz system prawa nie daje równych szans poszkodowanemu i sprawcy nieszczęścia

Stanowisko i postulaty Stowarzyszenia Primum Non Nocere
- reforma systemu ochrony zdrowia

a. Warunki udzielania i kolejność świadczeń zdrowotnych w Zakładach Opieki zdrowotnej (ZOZ ), będących własnością lub współwłasnością Skarbu Państwa , lub samorządów terytorialnych, zależą wyłącznie od stanu zdrowia pacjenta i nie mogą zależeć od tego kto tego pacjenta ubezpiecza.
- w tych placówkach o warunkach hospitalizacji decyduje stan zdrowia pacjenta a nie kto i ile za niego płaci;

b. ZOZ powinien działać w oparciu o ustawę o Zakładach Opieki Zdrowotnej, a nie w oparciu o kodeks handlowy

- celem placówek ochrony zdrowia jest leczenie chorych i to ma zapewnić ustawa o ZOZ, natomiast celem działania podmiotów prawa handlowego, zgodnie z Kodeksem Handlowym, jest zysk. Hipotetyczne ZOZ –spółki prawa handlowego mogłyby odmawiać leczenia części chorych jako nie opłacalnych;

- właścicielami zoz-ów mogą by być różne podmioty w tym spółki Skarbu Państwa, samorządowe czy osób fizycznych, co nie oznacza iż ZOZ staje się podmiotem prawa handlowego.

- odstąpić od systemu kontraktowania świadczeń zamiast których należy przyjąć zasadę „pieniądz idzie za pacjentem”. Możliwości pojawienia się nadużyć będą likwidowane przez Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.

c. Wszystkie ZOZ powinny mieć określonego właściciela, a nie tylko organ założycielski

- właścicielem ZOZ może być Skarb Państwa, samorząd terytorialny, osoba fizyczna lub osoba prawna;

- Skarb Państwa i samorząd terytorialny, mogą być właścicielami ZOZ bezpośrednio lub przez powołane podmioty prawne ( spółki fundacje );

- podmioty prawne powołane przez Skarb Państwa lub samorząd terytorialny, stając się właścicielami ZOZ otrzymują prawo 30 letniej dzierżawy gruntów i budynków ZOZ;

d. Ubezpieczenia dodatkowe mogą obejmować:

- tylko świadczenia medyczne nie objęte ubezpieczeniami gwarantowanymi

- świadczenia gwarantowane wraz ze świadczeniami dodatkowymi. Ubezpieczyciel przejmuje wtedy pełne finansowanie leczenia pacjenta;

e. Niedopuszczalnym jest wprowadzenie procedur medycznych wymagających wspólnego finansowania przez ubezpieczenia gwarantowane i ubezpieczenia dodatkowe.

- ewentualne wprowadzenie tak finansowanych procedur, pozbawi znaczną część społeczeństwa, możliwości korzystania z nich, mimo iż są one współfinansowanych ze środków publicznych. Narusza to zapis art. 68 Konstytucji gwarantujący każdemu równy dostęp do leczenia finansowanego ze środków publicznych, ponieważ nie wszyscy wykupią ubezpieczenia dodatkowe.

f. Urząd Rzecznika Pacjenta powinien:

- pomagać osobom poszkodowanym w następstwie błędów i wypadków medycznych w uzyskaniu najlepszej możliwej pomocy medycznej;

- analizować statystykę wpływających skarg by określić miejsca zagrożeń i miejsca wymagające naprawy w systemie ochrony zdrowia;

- na podstawie zebranych doświadczeń Rzecznik powinien ustalić najlepsze procedury pomocy dla typowych, często powtarzających się zdarzeń, tak by poszkodowany nie musiał samodzielnie szukać pomocy;

- informować władze państwa o sytuacji leczonych obywateli;

- występować do Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych o ukaranie, w przypadku stwierdzenia naruszenia zbiorowych praw pacjenta

g. Rzecznik Pacjenta nie powinien:

- występować przed sądem, ze względu na szacowaną zbyt wielką liczbę popełnianych błędów i wypadków medycznych (20-30 tys/rocznie). Obciążony takimi obowiązkami urząd, nie byłby w stanie funkcjonować, albo musiałby zatrudniać tysiące prawników. Urząd powinien pisemnie interweniować tak w Sądach jak i Prokuraturach.

- samodzielnie wymierzać kar ZOZ – om w przypadku stwierdzenia naruszenia zbiorowych praw pacjenta, albowiem Rzecznik nie może jednocześnie pełnić ról typowych dla oskarżyciela, śledczego i jednocześnie sądu.

h. Należy powołać Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych;

i. Należy utworzyć program przeciwdziałania skutkom chorób jatrogennych .

Primum Non Nocere - Światowy Dzień Chorego - uchwały Stowarzyszenia

Światowy Dzień Chorego 11 luty 2006 r. Kongres Stowarzyszenia - tylko niekompetentny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej?

Błędy medyczne - Co roku ponad 45 tys. osób pada ofiarą pomyłek lekarskich - informacje do wiadomości ministra zdrowia Zbigniewa Religi.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Emilia Cenacewicz, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.