Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA PROKURATURA REJONOWA W WIELICZCE

Pamuła Ewa i Zięba Maria - z damskiej? i niekompetentnej Prokuratury Rejonowej w Wieliczce - cd. aferalneego przekrętu adwokata tarnowskiego Janusza Bystrzanowskiego.

Sprawa przestępstwa adwokata J. Bystrzanowskiego została opisana na stronie: BYSTRZANOWASKI JANUSZ - oszustwo adwokata z Tarnowa - spacjalista w okradaniu staruszków? W skrócie przekręt adwokata można opisać następująco: 30 lat po śmierci właściciela nieruchomości adwokat - lokator po przejrzeniu rodzinnych dokumentów załatwia sobie tzw. zachowek (który spadkobiercy mogą dochodzić do 3 lat od śmierci spadkodawcy), zakupując za parę złotych nieistniejący udział w spadku 90-letniej córki właściciela. Nieistniejący, ponieważ córka ponad pięćdziesiąt lat wcześniej otrzymała od ojca darowiznę - połowę majątku, następnie została wydziedziczona przez niego i tak naprawdę zgodnie z prawem to ona sama miała obowiązek do uzupełnienia zachowków pozostałych jego dzieci - spadkobierców. 
Następnie lokator - adwokat przy współudziale niedouczonych (czytaj skorumpowanych?) sędziów:  Dariusza Różańskiego z Dębicy, a następnie Wojciecha Misiuda, Barbary Chłędowskiej i Tadeusz Strzyża z Okręgowego Sądu w Rzeszowie załatwił sobie bez zgody właścicieli nieruchomości i wpisał się do ich księgi hipotecznej  jeszcze przed zakończeniem spraw w sądzie i przed uprawomocnieniem się wyroków o podział spadku, który uprawomocnił się w 2004r.
Bez wątpienia nie udałoby mu się tego dokonać bez współudziału w przestępstwie sędzi z Tarnowa. TARNÓW - Jak ukryć fałszerstwa w księgach wieczystych?
Poszkodowany, Wiesław Skoczylas, któremu właśnie mieszkanie ukradł adwokat Bystrzanowski na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych. O tym przestępstwie zawiadomił prokuraturę w Tarnowie, a zgodnie z art. 1135 kpc pełnomocnikiem ustanowił redaktora czasopisma i prezesa Stowarzyszenia Zdzisława Raczkowskiego

Jak teraz prokuratura zareaguje na wniesione zawiadomienie o przestępstwie adwokata?

skoczylas-prok.skarga.s1.gif (22378 bytes) skoczylas-prok.skarga.s2.gif (12988 bytes)

Zgodnie z prawem - przestępstwo popełnił adwokat -  sprawą powinna się zając Prokuratura Apelacyjna. A co robi Prokuratura Rejonowa w Tarnowie - hee, przekazuje sprawę do rozpatrzenia Prokuraturze Rejonowej w Wieliczce. Zmianę właściwości miejscowej uzasadnia "wpływami" adwokata na urzędników wymiaru (nie)sprawiedliwości w Tarnowie. 
Na wszelki wypadek zostaje wysłane do prowadzącej sprawę policjantki: st. Sierż. Monika Haraf ( z poinformowaniem Prokuratury Apelacyjnej) pismo, w którym przypominane są najważniejsze fakty:

Sanok 06.02.2006r 

PROKURATURA APELACYJNA
za pośrednictwem

Komendy Powiatowej Policji

31-263 KRAKÓW
ul. Wł. Łokietka 205
 

Do wiadomości: st. Sierż. Monika Haraf

 Uzupełnienie zawiadomienia o przestępstwie adwokata tarnowskiego
 Janusza Bystrzonowskiego
 

        Zgodnie z faktami:

1/ Stanisław Józef Wróbel wybudował dom na działce przy ul. Urwana 1 w Tarnowie – aktualnie wpis do księgi wieczystej nr 4876 

2/ połowę nieruchomości podarował swojej córce Krystynie Barbarze Wróbel, kolejno Godziszowej, potem Mucha.  

3/ Sąd Okręgowy Wydział I w Tarnowie postanowieniem z dnia 20.09.1947r sygn. akt. I. Ns 44/47 na pozew ojca Stanisława Wróbla ubezwłasnowolnia córkę Krystynę Barbarę  Godzisz (nast. Muchę) co do spadku jako niegodnego spadkobiercy z powodu marnotrawstwa przekazanego jej darowizną połowy nieruchomości.

Zwracam uwagę, że ta strona została usunięta z księgi hipotecznej dot. nieruchomości. 

4/ Pani Zofia Skoczylas zakupuje w 1954r. umową kupna-sprzedaży budynek z działką - w połowie na prawach współwłasności ustawowej – cześć darowaną przez Stanisława Wróbla córce Krystynie Wróbel – Mucha  (dowód: wpis do księgi hipotecznej) 

5/ z uwagi na posiadany nadmetraż w 1954r z urzędu zostaje jej dokwaterowana lokatorsko rodzina Bystrzanowskich.   

6/ Właściciel drugiej połowy nieruchomości Stanisław Józef Wróbel zmarł 16.11.1959r. 

7/ Od Zofii Muchy (która ustawowo nic nie dziedziczy) w 1989r zakupuje jej nieistniejący „zachowek” 3/32 cześć spadku adwokat Janusz Bystrzanowski.  

Zwracam uwagę, 
a/ spadkobierca niegodny dziedziczenia jest wyłączony z dziedziczenia i pozbawiony prawa do zachowku.
b/ roszczenia z tytułu zachowku nie można dochodzić po upływie 3 lat od śmierci spadkobiercy.
c/ co od osoby obdarowanej, to dziedziczący spadek mogą żądać sumy pieniężnej do uzupełnienia ich zachowku, a nie odwrotnie jak tu się stało.
d/zbycie spadku może nastąpić tylko po jego sądownym przyjęciu – tego nie było.
 
e/ spadkobiercy na posiedzeniu sądowym ujawnili testament, tak więc sprawa zachowku zgodnie z prawem już piąty raz nie powinna być brana pod uwagę. Podstawa prawna – KC  (
art. 991 – 1011).  
I takie tylko postępowanie sądowe i postanowieniem z dnia 23.09.02r przez Sąd Rejonowy w Dębicy w składzie sędzi SSR Beata Kozik jest zgodne z prawem.

Kolejne postępowania sądowe mogą być tylko dowodem korupcji panującej w sądach, w których toczyły się posiedzenia w sprawie. Trudno oczekiwać, że znajomość tych istotnych praw spadkowych nie posiadają: adwokat Bystrzanowski, czy sędzia Dariusz Różański z Dębicy, jak też sędziowie Sądu Okręgowego w Rzeszowie: Wojciech Misiuda,  Barbara Chłędowska, Tadeusz Strzyż.  

To, że w sprawie jest mataczenie dokumentami, świadczą fakty wielokrotnego przenumerowania akt zawartych w księgach wieczystych  KW 4876 nieruchomości przy ul Urwanej 23 i należącej do Zofii Skoczylas, jak też nie udostępnianie stronie kserokopii wybranych dokumentów sądowych - synowi i pełnomocnikowi znajdujących się w aktach ksiąg wieczystych (zał.)

Ponieważ te dokumenty są dowodami w popełnionym oszustwie na jego matce Zofii Skoczylas - w imieniu poszkodowanego Wiesława Skoczylasa – wnoszę o wystąpienie prokuratora prowadzącego dochodzenie o wydanie kserokopie dokumentów.

Wykaz dokumentów zasyłam zgodnie z wnioskiem poszkodowanego Wiesława Skoczylasa.

Oryginał wniosku i odmowa wydania kserokopii dokumentów stronie w.w sprawie znajduje się w aktach sądowych l.dz. odp. 4523/05  

Załączniki:
1/ Upoważnienie do reprezentowania 
2/ Wniosek Wiesława Skoczylasa o wydanie mu kserokopii dokumentów w jego  

Jednocześnie informuję, że zgodnie z prawem adres konieczny dla doręczeń obywatela stale zamieszkującego za granica zgodnie z upoważnieniem (zał.) jest:

Adres dla doręczeń:
 
ROPOiWzK    
Zdzisław Raczkowski
38-500 Sanok
ul. Podgórze 8

Oczywiście naiwne jest oczekiwanie, że jakiś policjant oskarży adwokata, prokuratora, czy sędziego. Takie postępowanie prokuratury jednoznacznie dowodzi, że sprawa Pana Skoczylasa została już sprzedana przez skorumpowanych urzędników prokuratury. Jednak ciekawy byłem w jaki sposób zostanie to zrealizowane?   
I doczekałem się. 
Prokurator Ewa Pamuła z Prokuratury Rejonowej w Wieliczce w sprawie z zawiadomienia Wiesława Skoczylasa tj. o przestępstwo z Art. 286. [Oszustwo] § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
 - umarza dochodzenie wobec braku znamion czyny zabronionego?!? 

bystrzonowski-wieliczka-umorzenie.s1.gif (12230 bytes) bystrzonowski-wieliczka-umorzenie.s2.gif (32782 bytes) bystrzonowski-wieliczka-umorzenie.s3.gif (2345 bytes)

Ale lepsze przekręty niekompetencji i stronniczości prokurator jeszcze przez nami. Pani prokurator (czyżby blondynka?) swoje postanowienie przesyła tylko 92-letniej matce powoda Wiesława Skoczylasa. Logicznie licząc, że starowina zawali termin zażalenia. To postanowienie nie dostaje Wiesław Skoczylas i zarówno jego pełnomocnik w Polsce redaktor Zdzisław Raczkowski, pomimo że zgodnie z prawem powinien je otrzymać. Prokurator Ewa Pamuła z Wieliczki ograniczyła się tylko do wysłania zawiadomienia o umorzeniu sprawy. 
Ale to nie jedyny przekręt Ewy. 
Oczywiście, że Raczkowski dostaje od Pani Zofii Skoczylas to postanowienie i pisze zażalenie. Z uwagi na ewidentną korupcję urzędniczą wymiaru (nie)sprawiedliwości w sprawie  zażalenie wysyła powód: Wiesław Skoczylas, pełnomocnik Zdzisław Raczkowski i dodatkowo matka powoda - osoba poszkodowana, świadek w sprawie Zofia Skoczylas, do której wysłano (ponieważ gdzieś musiano) stronnicze postanowienie o umorzeniu dochodzenia przeciwko przestępstwu adwokata Janusza Bystrzanowskiego.

Co robi prokuratura żeby zamataczyć sprawę?
 - hee, tu tym razem prokurator Maria Zięba z Prokuratury Rejonowej w Wieliczce  przeszła szczyt głupoty. - odmawia przyjęcia zażalenia powoda Wiesława Skoczylasa złożonego prawidłowo i terminowo!!!  - jako - osoby nieuprawnionej??? - widać że dyplom prawniczy to p. M. Zięba załatwiła sobie raczej nie głową... :-)
Jak osoba wnosząca zawiadomienie o przestępstwie może nie być stroną? - ale widać w Wieliczce przy rządach prokurator (blondynek?) wszystko jest możliwe. 
I mamy kolejny dowód jej niedouczenia. 
Podobne pismo dostaje pełnomocnik strony Zdzisław Raczkowski.  
Jego informacje o przestępstwie adwokata zostają zatajone przez prokurator Ewę Pamulę, a to jest już  dowodem współudziału prokurator w popełnionym przestępstwie przez adwokata. 
Jednocześnie prokurator Pamuła wymyśla sobie, że Raczkowski jako prezes Stowarzyszenia nie jest osobą uprawnioną do reprezentowania  poszkodowanego Wiesława Skoczylasa.
Otóż, tak dla pouczenia w prawie niedouczonej prokurator Pamuli z przyjemnością poinformuję, że  jako prezes stowarzyszenia użyteczności publicznej mogę reprezentować osoby poszkodowane przez wymiar sprawiedliwości, ponieważ celem statutowym Stowarzyszenia jest właśnie udzielanie pomocy osobom poszkodowanym przez urzędników władzy i reprezentowanie ich w urzędach. 
Ten przepis dotyczy wszystkich stowarzyszeń, fundacji, związków itp. zrzeszeń użyteczności publicznych. Ale o tym trzeba wiedzieć, a więc nie kupować egzaminów aplikacyjnych. :-)

Kończąc tą zabawę z niedouczoną urzędniczką prokuratury - Ewą, tradycyjnie zapraszam na szkolenie i konkretną naukę:

Specjalnie dla prokuratora z Wieliczki - Ewy Pamuły, która swoją młodość spędziła na pewno nie nad książkami,  oraz rzeszą jej koleżanek-blondynek ze wszystkich podobnych prokuratur, proponuję przyśpieszony kurs z wiedzy prawniczej.
Przypuszczam jednak, że gdzieś między perwersyjnymi imprezami organizowanymi przez kolegów pseudo-prawników dla swoich koleżanek z prawa, studenta Pamuła  przynajmniej jednym uchem słyszała coś o tzw. księgach wieczystych.

Otóż, system ksiąg wieczystych, stanowi swoisty rejestr nieruchomości. 
W księdze takiej wpisuje się dane dotyczące położenia nieruchomości, oznaczenia działek gruntu, wchodzących w skład nieruchomości, ich wielkości, informacji czy dana nieruchomość jest zabudowana. Poza informacjami pozwalającymi na zidentyfikowanie nieruchomości, do księgi wieczystej wpisuje się również każdego jej właściciela, a jeżeli jest ich kilku, określa się również udziały jakie każdemu współwłaścicielowi w nieruchomości przysługują. Ponadto, w księdze wieczystej mogą być również ujawnione prawa, które daną nieruchomość obciążają, jak służebności gruntowe, użytkowanie, czy hipoteka. Ogólnie mówiąc, księgi wieczyste prowadzi się w celu ujawnienia stanu prawnego dotyczącego danej nieruchomości, tak, aby każdy kto jest tym zainteresowany mógł z tym stanem się zapoznać. Mając na uwadze to założenie, system ksiąg wieczystych opiera się na kilku zasadach, które przesądzają o społecznej i gospodarczej doniosłości tego systemu.
Oczywiście, do podstawowych zasad funkcjonowania ksiąg wieczystych należą:
- zasada jawności ksiąg wieczystych, |
- zasada prawdziwości wpisu w księdze wieczystej
-zasada rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych 
Istotą tych zasad jest - żeby  nieruchomość można było skutecznie nabyć jedynie od właściciela. To kto jest właścicielem nieruchomości w danym momencie rozstrzyga właśnie księga wieczysta. Oznacza to tyle, że wykluczona jest możliwość nabycia nieruchomości od osoby, która nie jest wpisana w księdze wieczystej. 
Jednak w tej sprawie złamano ewidentnie to prawo - kupiono majątek od osoby nie figurującej w księdze, ponadto dokonano tego w 1990 - w toku spraw sądowych - w sumie kilkanaście lat przed podziałem spadku i  uprawomocnieniem się wyroku sądowego którego finał był dopiero w 2004r.

Przedstawiamy dalej podstawy prawne. 
Logiczne, że umowa przeniesienia własności nieruchomości (zawsze zawierana w formie aktu notarialnego) może dojść jedynie do skutku, jeżeli zbywca będzie w księdze wieczystej uwidoczniony jako właściciel nieruchomości. 
Jednak w swoim postanowieniu prokurator Pamula oszustwo nabycia nieruchomości przez adwokata Bystrzanowskiego - mieszkania o wartości ponad 90tys. złotych za kwotę 10 razy mniejszą od osoby nieuprawnionej - czyli nie będącej właścicielem mieszkania uzasadnia  tzw. nabyciem w dobrej wierze? :-)  - heee, też bym tak chciał...

Ja i osoba oszukana przez sąd w tym postępowaniu wyraźnie jednak widzę "złą wiarę" - czyli oszustwo adwokata Bystrzanowskiego. Przypominam, że oszustem jest adwokat, tak więc należy domniemać że przynajmniej miernie zna się na prawie nawet jeżeli na egzaminach ściągał. 

Zatem w złej wierze jest taki nabywca, który wie, że treść księgi jest niezgodna z rzeczywistym stanem prawnym, ( a taki wpis istnieje tam do dzisiaj), ponadto ten, kto z łatwością mógł się o tym dowiedzieć, albo jak w tym wypadku - ma układy i znajomości pozwalające mu "załatwić" wpis niezgodny ze stanem prawnym. 


Stawiamy pytanie: Czy jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość, to można ją nabyć pomimo tego, że spadkodawca nie jej właścicielem?

Na to pytanie należy odpowiedzieć przecząco. 
Uzasadnione jest to tym, że nieruchomość od nieuprawnionego można nabyć tylko na podstawie czynności prawnej z nim dokonanej, której przedmiotem jest ta konkretna nieruchomość, a nie cała masa majątkowa. Tak samo będzie w przypadku nabycia nieruchomości w trybie egzekucyjnej sprzedaży.

Do nabycia nieruchomości od osoby nieuprawnionej, a wpisanej do księgi wieczystej jako właściciel nie powinno dojdzie również, jeżeli w księdze wieczystej zostały ujawnione:

  • wzmianka wniosku – wskazuje ona bowiem na to, że nie został jeszcze załatwiony wniosek o wpis prawa, który może zmienić treść księgi wieczystej;
  • wzmianka o wniesionej apelacji i kasacji od postanowienia w przedmiocie wpisu lub odmowy wpisu prawa;
  • wzmianka o skardze na orzeczenie referendarza sądowego;
  • ostrzeżenie o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Przypominamy:

Uprawnionym do rozporządzania rzeczą jest właściciel albo osoba, która działa zgodnie z jego wolą (pełnomocnik) - każdy kto nie jest właścicielem nie ma uprawnienia do rozporządzania. 

Kiedy kupujący jest w złej wierze i jaki jest tego skutek?

Zasadniczo dobrą wiarę wyklucza oczywiście sama informacja, że zbywca jest nieuprawniony do rozporządzenia rzeczą, ale nie tylko. Na nabywcy rzeczy zawsze ciąży obowiązek dochowania należytej staranności w stosunkach danego rodzaju, w stopniu zależnym od tego, czy zajmuje się daną działalnością profesjonalnie czy nie – na profesjonaliście bowiem ciąży obowiązek zachowania wyższego stopnia należytej staranności. Zgodnie z wypracowanym orzecznictwem, od nabywcy należy oczekiwać przedsięwzięcia szeregu czynności celem upewnienia się (rozeznania) w ramach ogólnego doświadczenia życiowego co do stanu prawnego nabywanej nieruchomości. 
Akurat dla adwokata nie powinno stanowić to jakichkolwiek problemów.

To że nabywca działał w złej wierze jest sam fakt zakupu mieszkania za 1/10 jego ceny. 

Logiczne, że prawny skutek złej wiary nabywcy powinien być taki, że nie nabędzie on oczywiście prawa własności rzeczy, a właściciel może przedmiot swojej własności skutecznie windykować przez okres 10 lat licząc od chwili utraty rzeczy. Wyrok w sprawie spadku uprawomocnił się w 2004r, tak więc prokurator Pamuła wyraźnie dala "plamę" i kolejny dowód swej niewiedzy, kończąc swoje postanowienie że jego oszustwo uległo przedawnieniu. 
Za ile się sprzedała? - o tym raczej nie dowiemy się.

Podsumowując: 

  • nikt nie może przenieść na drugiego więcej praw niż sam posiada
  • przy nabywaniu nieruchomości od nieuprawnionego nabywcę chroni rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, jednak jeśli nabywca wiedział lub mógł z łatwością się dowiedzieć o stanie faktycznym – rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych go nie chroni - to uwaga dla sędziów
  • nabycie nieruchomości pod tytułem "darmowym" od nieuprawnionego, nawet mimo wpisu w księdze wieczystej, nie chroni nabywcy.
  • zła wiara nabywcy pozbawia go możliwości nabycia rzeczy od nieuprawnionego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zmianami). 

...ciąg dalszy tej sprawy i zabawy z niedouczonymi (skorumpowanymi?) prokuratorami w Wieliczce ( zresztą  i w całej Polsce tych pasożytów jest pełno)  na pewno nastąpi :-) 

Zdzisław Raczkowski

Polecam artykuł: Krytyka wyroków sądowych nie jest godzeniem w niezawisłość sędziowską. Nadmiar prawa prowadzi do patologii w zarządzaniu państwem - Profesor Bronisław Ziemianin

i wiele innych w kolejnych działach wydawnictwa:  SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia

 WIELKIE BRANIE  ,    fakty o korupcji  , KORUPCJA ,  korupcja - uzasadnienie "wpadki parlamentarzystów", 
Kto może zostać politykiemco kryje przywilej immunitetu? odszkodowania - Sąd Najwyższy,
dowCIPY spod §... i wiele innych... 
Niezależne Czasopismo Internetowe 
"AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" 
Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
www.aferyprawa.com  

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.