Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
4 grudnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY KORUPCJA BEZPRAWIE UMOWA STABILIZACYJNA

Pakt - Umowa Stabilizacyjna pomiędzy Ligą Polskich Rodzin, Prawem i Sprawiedliwością oraz Samoobroną Rzeczypospolitej Polskiej - lista projektów zmian, czyli co należy poprawić dla prawidłowego funkcjonowania Państwa. (zał.2 i3)

ZAŁˇCZNIK NR 2 DO UMOWY STABILIZACYJNEJ

Lista projektów ustaw, które umawiające się Strony zamierzają zgłosić do Zespołu Roboczego, celem ich analizy i podjęcia decyzji o dalszym trybie prac nad tymi projektami ustaw.

1. Ustawa o ujawnianiu kont zagranicznych przez osoby pełniące funkcje publiczne.

2. Ustawa o świadczeniu zapomogowym (tzw. "ustawa senioralna").

3. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

4. Ustawa o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych.

5. Ustawa o zmianie ustawy z dnia 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa.

6. Ustawa o podatku obrotowym.

7. Ustawa o funduszu ryzyk katastroficznych.

8. Ustawa o dodatkach emerytalnych dla sołtysów.

9. Ustawa o świadczeniach dla weteranów pracy w Służb Polsce.

10. Ustawa o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania.

11. Ustawa o zmianie ustawy o Narodowym Funduszu Stypendialnym.

12. Ustawa o wytwarzaniu i wykorzystywaniu paliw odnawialnych w pracach polowych (tzw. biopaliwa).

13. Ustawa o kasach oszczędnościowo-budowlanych.

14. Ustawa o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy o opłacie skarbowej.

15. Ustawa o systemie powszechnych zasiłków dla bezrobotnych, którzy nie z własnej winy nie mogą podjąć pracy oraz o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

ZAŁˇCZNIK DO UMOWY STABILIZACYJNEJ NR 3

1. Konkretny kształt ustaw wymienionych w Załączniku Nr 1 do Umowy i ewentualnie innych ustaw, co do których złożenia lub poparcia wystąpi którakolwiek ze Stron Umowy, nastąpi poprzez wspólne uzgodnienie, w następującym trybie: tezy ustaw, a tam gdzie jest to możliwe projekty ustaw, zostaną przedstawione Zespołowi Roboczemu, który dokona uzgodnień.

2. Umawiające się Strony, postanawiają, iż w zakresie wynikającym z niniejszej Umowy oraz z innych spraw uzgodnionych wspólnie przez wszystkie Strony, przedstawiciele Stron będą solidarnie współpracować odpowiednio w Sejmie lub Senacie na forum Prezydium, Konwentu Seniorów, Komisji i Prezydiów Komisji.

3. Umawiające się Strony postanawiają, że nie będą przyjmowały w poczet członków Klubów, posłów i senatorów zrzeszonych wcześniej w Klubach będących parlamentarną reprezentacją Stron.

4. Umawiające się Strony ustalają, iż nie będą zgłaszały do organów wybieranych przez Sejm i Senat osób prawomocnie skazanych za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego o charakterze kryminalnym.

5. Liga Polskich Rodzin zobowiązuje się do niezwłocznego wycofania projektu rezolucji wzywającej podmioty wymienione w art. 192 Konstytucji RP do wystąpienia na podstawie art. 189 Konstytucji do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, a Sejmem RP i Radą Ministrów w sprawie ustalenia poprawności i wiążącej daty przedłożenia przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej.

6. Samoobrona RP zobowiązuje się wycofać niezwłocznie wniosek grupy posłów Samoobrony wniesiony do Trybunału Konstytucyjnego dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie stwierdzenia niezgodności art. 122 ustawy o finansach publicznych z przepisami art. 222 i art. 225 Konstytucji RP.

7. Umawiające się Strony postanawiają, że sprawy związane z realizacją postanowień Umowy Stabilizacyjnej, a także w zakresie spraw nie objętych w katalogu projektu ustaw, określonych w Załączniku Nr 1 do Umowy, będą uzgodnione w drodze konsensualnej przez Radę Sygnatariuszy, w skład której wchodzić będą liderzy umawiających się Stron-sygnatariuszy Umowy.

8. Umawiające się Strony ustalają, że powołają Zespół Roboczy, w skład którego będą wchodzić przedstawiciele desygnowani przez liderów umawiających się Stron-sygnatariuszy Umowy. Zadaniem Zespołu będzie bieżąca koordynacja prac nad projektami ustaw oraz realizacja innych zadań zleconych przez liderów umawiających się Stron-sygnatariuszy Umowy.

9. Zmiana treści lub dokonywanie w sposób publiczny wykładani przepisów niniejszej Umowy wymaga zgody wszystkich umawiających się Stron.

10. Niniejsza Umowa Stabilizacyjna zostaje zawarta na okres 12 miesięcy z możliwością jej przedłużenia na dalszy czas oznaczony.
Cel: uproszczenie wykonania orzeczeń karnych oraz zapewnienie większej efektywności i skuteczności wykonywanych kar.

18. Nowela ustawy o kuratorach sądowych;
Cel: usprawnienie wykonywania orzeczeń sądów w zakresie wykonywania kar związanych z poddaniem sprawcy próbie oraz środków karnych.

19. Zmiana ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich;
Cel: zespolenie uregulowań dotyczących postępowania w sprawach nieletnich w jednym akcie prawnym; ujednolicenie procedury postępowania w sprawach nieletnich.

20. Nowela prawa prasowego;
Cel: sprecyzowanie odpowiedzialności wydawców za publikowanie nieprawdziwych uzyskanych bez należytej staranności informacji. Określenie procedur związanych ze sprostowaniami.

21. Nowela ustawy o syndykach.
Projekt ustawy przewiduje zmianę uregulowań dotyczących syndyków poprzez ustalenie wymogów kwalifikacyjnych dla syndyka (odpowiednio nadzorcy sądowego i zarządcy), zakresu obowiązków syndyka, nadzoru sędziego-komisarza nad wykonywaniem obowiązków przez syndyka, kryteriów przyznawania wynagrodzenia syndykowi oraz trybu i sposobu wyznaczania syndyka przez sąd.

23. Ustawa o zmianie ustawy Kodeks Karny. 

Podobne tematy znajdziesz w dziale:  ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia

Niezależne Czasopismo Internetowe 
"AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" 
Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
www.aferyprawa.com  

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.