Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Maciej Bacza - komornik na usługach sędziów...?

Niewątpliwie, ostatnimi czasy najwybitniejszymi komornikami byli Stanisław i Maciej Baczowie - swoją karierę zaczynali w Krośnie, gdzie ja wiemy, sędziowie ściśle współpracują w przekrętach z komornikami. Właśnie tolerancja sędziów na łamanie prawa przez komorników sądowych, doprowadza do takich patologii jak zastraszanie , bicie, doliczanie absurdalnie wysokich kosztów, czy normalną kradzież mienia "dłużników", a często i osób trzecich...

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - z upoważnienia ministra - na zapytanie nr 688 
w sprawie metod działania komornika Sądu Rejonowego w Przemyślu 


Szanowny Panie Marszałku! 
Odpowiadając na pismo z dnia 23 maja 2002 r. nr SPS-0203-688/02, przy którym przekazane zostało zapytanie pana posła Marka Kuchcińskiego w sprawie metod działania komornika przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu, uprzejmie informuję jak niżej, zachowując przy tym chronologię pytań. 

W latach 2000-2002 do Sądu Rejonowego w Przemyślu w związku z czynnościami podejmowanymi przez komornika Stanisława Baczę wpłynęły łącznie 223 skargi rozpoznawane na podstawie art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego (w trybie nadzoru judykacyjnego). 
Struktura i sposób załatwienia tych skarg przedstawia się następująco: 
- sprawy cywilne (Co), z wyłączeniem spraw rodzinnych: 
- rok 2000 - wpłynęło łącznie 68 skarg, uwzględniono 21, jedno postępowanie się toczy, 
- rok 2001 - wpłynęły łącznie 82 skargi, uwzględniono 25, toczy się 8 postępowań, jedno jest zawieszone, 
- rok 2002 - wpłynęło łącznie 35 skarg, uwzględniono 3, toczy się 20 spraw, 
- sprawy rodzinne (Co): 
- rok 2000 - wpłynęło 17, uwzględniono 5, 
- rok 2001 - wpłynęło 8, uwzględniono 2, toczą się 2, 
- rok 2002 - wpłynęło 13, uwzględniono 1, toczy się 8. 
W tym samym czasie prezes Sądu Rejonowego w Przemyślu rozpoznał w trybie nadzoru administracyjnego (art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji) 69 skarg dotyczących pana Stanisława Baczy. Sposób ich załatwienia przedstawia się następująco: 
- rok 2000 - wpłynęło łącznie 30 skarg, zasadnych 10, niezasadnych 12, przekazano 8, 
- rok 2001 - wpłynęło łącznie 17 skarg, zasadnych 4, niezasadnych 8, przekazano 5, 
- rok 2002 - wpłynęły łącznie 22 skargi, zasadnych 7, niezasadne 3, przekazano 8, pozostają do załatwienia 4. 

Komornikowi w skargach rozpoznawanych w trybie nadzoru judykacyjnego zarzucano: w sprawach o egzekucję należności sądowych (Kms) - niepodejmowanie przez długie okresy czynności lub podejmowanie takich, które prowadziły do bezskuteczności postępowania, co w efekcie skutkowało umorzeniem spraw wobec ich przedawnienia; podejmowanie jedynie czynności w miejscu zamieszkania dłużnika, kończonych stwierdzeniem w protokole o zastaniu zamkniętych drzwi lub braku ruchomości nadających się do zajęcia; brak skutecznej egzekucji mimo zaspokojenia wierzycieli w innych sprawach przez tego dłużnika; zawyżanie kosztów egzekucji; w sprawach dotyczących egzekucji świadczeń powtarzających się (Kmp) - ponowne rejestrowanie spraw o podwyższenie alimentów, mimo że stanowią one kontynuacje spraw już toczących się; prowadzenie egzekucji w oparciu o kserokopię orzeczeń; niewykonywanie jakichkolwiek czynności przed przesłaniem wniosku do ZUS o wypłatę alimentów z Funduszu Alimentacyjnego; zlecanie czynności Policji i nieprowadzenie z urzędu dochodzeń; występowanie okresów bezczynności; nieudzielanie odpowiedzi wierzycielom; wzywanie wierzyciela do uiszczenia zaliczki na opłacenie ochrony podczas czynności (niedopuszczalne zatrudnianie prywatnej płatnej ochrony); posiadanie przez pracowników komornika broni gazowej i kajdanek w trakcie prowadzonych czynności egzekucyjnych; wadliwe obliczanie kosztów egzekucyjnych. 
Skargi skierowane do prezesa sądu rejonowego (w drodze nadzoru administracyjnego) dotyczyły głównie bezczynności komornika lub wykonywania czynności egzekucyjnych przez osoby nieuprawnione, w tym Macieja Baczę, syna komornika Stanisława Baczy. 
Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji nie daje uprawnień prezesowi sądu okręgowego w zakresie nadzoru nad działalnością komorników. Nadzór ten lokuje na poziomie prezesów sądu rejonowego i apelacyjnego. Mimo takiej sytuacji w związku z licznymi skargami na działalność komornika Baczy prezes byłego Sądu Wojewódzkiego w Przemyślu już w marcu 1998 r. podjął działania zmierzające do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko komornikowi Stanisławowi Baczy, przesyłając przewodniczącemu Rady Izby Komorniczej w Rzeszowie materiały świadczące o nieprawidłowościach. Zamiarem wyżej wymienionego prezesa było wywołanie reakcji Rady Izby Komorniczej w Rzeszowie zmierzającej do zdyscyplinowania komornika. Pismem z dnia 22 czerwca 1998 r. Rada Izby Komorniczej poinformowała prezesa byłego Sądu Wojewódzkiego w Przemyślu, że nie znajduje podstaw do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. 
W dniach 2-6 listopada 1999 r. na zlecenie Departamentu Sądów i Notariatu Ministerstwa Sprawiedliwości przeprowadzona została wizytacja kancelarii komornika Stanisława Baczy. W oparciu o jej wyniki sformułowany został wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Wniosek ten wraz z wnioskiem o zawieszenie komornika w czynnościach prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie przesłał w dniu 17 stycznia 2000 r. do Komisji Dyscyplinarnej działającej przy Krajowej Radzie Komorniczej. Pomimo ponagleń kierowanych przez prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie postępowanie dyscyplinarne nie zostało zakończone. Jedynym efektem podjętych działań jest uchwała Komisji Dyscyplinarnej z dnia 16 maja 2002 r. o zawieszeniu komornika Stanisława Baczy w czynnościach służbowych. Powyższa uchwała została wykonana niezwłocznie. W dniu 22 maja 2002 r. Rada Izby Komorniczej w Rzeszowie podjęła decyzję o wyznaczeniu zastępcy. Pismem z tego samego dnia prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie wyznaczył zastępcę komornika sądowego Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu w osobie komornika przy Sądzie Rejonowym w Lesku. Również tego samego dnia kancelaria została komisyjnie przekazana zastępcy. Należy nadmienić, że podstawową przyczyną braku efektywności postępowania dyscyplinarnego przeciwko panu Stanisławowi Baczy jest jego niestawiennictwo na rozprawy, usprawiedliwiane zaświadczeniami lekarskimi. 

W okresie od 1997 r. do 6 czerwca 2002 r. do Prokuratury Rejonowej w Przemyślu wniesiono ogółem 23 doniesienia zawierające żądania dłużników wszczęcia postępowania karnego przeciwko komornikowi Stanisławowi Baczy oraz zatrudnionemu w jego kancelarii synowi Maciejowi Baczy. 

W wyżej wskazanym okresie w związku z zarzutami pod adresem Stanisława i Macieja Baczów Prokuratura Rejonowa w Przemyślu wszczęła 13 postępowań przygotowawczych, z czego 7 umorzono z przyczyn określonych w art. 17 § 1 pkt 1 bądź pkt 2 Kodeksu postępowania karnego (czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia, albo czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego, albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa). Jedno postępowanie zakończono wniesieniem aktu oskarżenia przeciwko Stanisławowi i Maciejowi Baczom (o przestępstwo z art. 228 § 1 Kodeksu karnego i art. 227 Kodeksu karnego wobec Macieja Baczy oraz z art. 231 § 1 Kodeksu karnego w odniesieniu do Stanisława Baczy). Sprawa ta zarejestrowana pod numerem 1 Ds. 134/98 ostatecznie zakończyła się wydaniem w dniu 28 lutego 2000 r. wyroku uniewinniającego oskarżonych. Wyrokiem z dnia 18 kwietnia 2002 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie nie uwzględnił apelacji prokuratora i utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie. Aktualnie pozostaje w toku 5 postępowań przygotowawczych. 

Należy nadmienić, że 4 z wyżej wymienionych doniesień pochodziły od prezesów sądów: zawiadomienie prezesa Sądu Wojewódzkiego w Przemyślu, na podstawie którego prokurator rejonowy w Przemyślu wniósł akt oskarżenia; zawiadomienie prezesa Sądu Rejonowego w Przemyślu z dnia 24 października 2000 r.; zawiadomienie tegoż prezesa z dnia 5 listopada 2001 r.; zawiadomienie prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 28 lutego 2002 r. Poza Prokuraturą Rejonową w Przemyślu inne jednostki okręgu przemyskiego, tj. w Jarosławiu, Lubaczowie i Przeworsku, nie prowadziły spraw dotyczących komornika Stanisława Baczy i jego syna Macieja. Prokurator rejonowy w Przemyślu nie podejmował działań wobec komornika Stanisława Baczy w trybie prokuratorskiej kontroli przestrzegania prawa, bowiem instytucja ta została uchylona ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o zmianie ustawy o Prokuraturze (DzU nr 31 z 1990 r.). 

Prokurator rejonowy w Przemyślu nie ingerował w egzekucję komorniczą wyroków sądowych prowadzoną na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, gdyż zgodnie z art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego stronie przysługuje prawo do kwestionowania działań komornika w drodze skargi kierowanej do sądu. Prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie nie podjął decyzji o zawieszeniu komornika S. Baczy w pełnieniu obowiązków, nie posiada bowiem w tym przedmiocie żadnych kompetencji ustawowych. 

Według art. 78 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji zawiesić komornika w czynnościach może wyłącznie wyżej wymieniona Komisja Dyscyplinarna. Zatem prezes Sądu Apelacyjnego uczynić tego nie może. W oparciu o przepis art. 74 powołanej ustawy ma jedynie możliwość wystąpienia do tej komisji z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i we wniosku tym może domagać się zawieszenia komornika w czynnościach. 

Na dzień przejęcia kancelarii komornika S. Baczy przez wyznaczonego zastępcę zatrudnione były w niej następujące osoby: 
1) Maciej Bacza - na podstawie umowy o pracę z powierzeniem obowiązków egzaminowanego praktykanta, 
2) Mariola Bacza - na podstawie umowy o pracę z powierzeniem obowiązków egzaminowanego praktykanta, 
3) Ewa Skowron - na podstawie umowy o pracę jako główna księgowa, 
4) Janusz Grodecki - na podstawie umowy o pracę na 1/2 etatu (pracownik kancelarii), 
5) Danuta Hemerling - na podstawie umowy o pracę (referent), 
6) Andrzej Kiełtyka - na podstawie umowy o pracę, 1/2 etatu (pracownik kancelarii), 
7) Józef Polkowski - na podstawie umowy o pracę (aplikant komorniczy). 
Z wyjątkiem komornika Stanisława Baczy i w ograniczonym ustawowo zakresie aplikanta Józefa Polkowskiego żadna z innych osób zatrudnionych w kancelarii nie miała prawa dokonywania czynności egzekucyjnych. Podejmowanie takich czynności przez Macieja Baczę było działaniem bezprawnym i skutkowało skierowaniem wniosków do prokuratora okręgowego w Przemyślu o wszczęcie postępowania karnego o przestępstwo z art. 227 Kodeksu karnego. 

Odpowiadając na pytanie zawarte w pkt. 9 interpelacji, stwierdzić należy, że w każdym przypadku naruszenia przez komorników przepisów o postępowaniu egzekucyjnym wierzycielowi, dłużnikowi i osobom zainteresowanym przysługuje skarga na czynność komornika wnoszona do sądu rejonowego. O liczbie i rodzaju wnoszonych skarg była mowa wyżej. Prezesi sądów kierowali do prokuratury stosowne wnioski, w przypadku gdy zachodziło podejrzenie, że czynność komornika może nosić znamiona przestępstwa, gdy zaś w związku z toczącą się egzekucją komornik wyrządził szkodę, osoba uprawniona miała prawo złożyć pozew odszkodowawczy. 

W latach 1998-2002 do sądów rejonowego i okręgowego, właściwych dla siedziby kancelarii Stanisława Baczy, wpłynęło 8 roszczeń odszkodowawczych, z czego 5 powództw zostało oddalonych, a w jednym przypadku powództwo zostało uwzględnione w części. 

Maciej Bacza (syn Stanisława Baczy i pracownik jego kancelarii) wystąpi do ministra sprawiedliwości z wnioskiem o powołanie go na stanowisko asesora komorniczego. W dniu 23 stycznia 2001 r. postępowanie zostało zawieszone ze względu na toczące się przeciwko niemu i jego ojcu przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie postępowanie karne (sygn. akt II K 1144/99). Zostało ono podjęte po uprawomocnieniu się wyroku uniewinniającego, w związku z czym Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się do organów samorządu komorniczego o zaopiniowanie wniosku Macieja Baczy o powołanie na stanowisko asesora. W dniu 24 maja 2001 r. Izba Komornicza w Rzeszowie nadesłała pozytywną opinię co do powołania. Natomiast opinię negatywną w tym przedmiocie przedstawił prezes Sądu Rejonowego w Przemyślu. Krajowa Rada Komornicza również negatywnie zaopiniowała kandydaturę Macieja Baczy. 

W związku z informacją, że w kancelarii komornika Stanisława Baczy czynności egzekucyjne wykonują nieuprawnieni do tego pracownicy, w tym Maciej Bacza, prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie zlecił prezesowi Sądu Rejonowego przeprowadzenie czynności wyjaśniających. W ich wyniku do Prokuratury Rejonowej w Przemyślu zostały skierowane zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez komornika Stanisława Baczę oraz przez aplikanta Macieja Polkowskiego. 

Na polecenie prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie w dniach od 27 do 30 sierpnia 2001 r. została przeprowadzona kontrola działalności komornika Stanisława Baczy. Wynik jej był negatywny. W dniu 25 marca 2002 r. prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie złożył wniosek do ministra sprawiedliwości o odwołanie komornika Stanisława Baczy z zajmowanego stanowiska, któremu bieg został niezwłocznie nadany. 

Dotychczas Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło w sprawie następujące działania: 
- w dniu 22 kwietnia 2002 r. zwróciło się do prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie o rozważenie celowości wystąpienia do Komisji Dyscyplinarnej o zawieszenie Stanisława Baczy w czynnościach komornika oraz o ustalenie przez ZUS, czy ww. nie został uznany za trwale niezdolnego do pracy w rozumieniu art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, 
- w dniu 8 maja 2002 r. Prokuratura Krajowa objęła nadzorem sprawy karne toczące się w prokuraturze przeciwko Stanisławowi Baczy i Maciejowi Baczy, 
- w dniu 8 maja 2002 r. zwróciło się do Krajowej Rady Komorniczej i Izby Komorniczej w Rzeszowie o przedstawienie w terminie 2 tygodni opinii w związku z wszczęciem postępowania o odwołanie komornika Stanisława Baczy z zajmowanego stanowiska (art. 15 ustawy w zw. z art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego), 
- w dniu 8 maja 2002 r. zwróciło się do Komisji Dyscyplinarnej o przedstawienie informacji o aktualnym stanie sprawy dyscyplinarnej przeciwko Stanisławowi Baczy. 

Aktualnie postępowanie znajduje się na etapie, wymaganego przez odpowiednie przepisy, wysłuchiwania objętego wnioskiem o odwołanie. Po wysłuchaniu wydana zostanie decyzja merytoryczna. 

Reasumując powyższe, stwierdzić należy, iż w stosunku do pana Stanisława Baczy podjęte zostały wszelkie działania, możliwe do przeprowadzenia w ramach nadzoru zwierzchniego sprawowanego przez powołane do tego organy ministra sprawiedliwości. Ukształtowany w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji zwierzchni nadzór nad działalnością komorników i działalnością samorządu komorniczego nie daje możliwości szerszej ingerencji niż ta, która miała miejsce w sprawie niniejszej. 

Z wyrazami szacunku 
Podsekretarz stanu 
Sylweriusz Królak 
Warszawa, dnia 18 czerwca 2002 r.

Zapraszamy sędziów i adwokatów zamieszanych w przekręty do "czarnej listy" Raczkowskiego... miłego towarzystwa wzajemnej  adoracji ... 

www.aferyprawa.com - Niezależne Wydawnictwo Internetowe "AFERY KORUPCJA BEZPRAWIE" Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Blondie
27-01-2012 / 06:49
An intelligent answer - no BS - which makes a pleasant cahgne