Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
18 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERA EURO-FARMU Witold Duchiewicz - bezprawie a PRAWO?

Pisze i mówi się o Polsce jako o państwie aferzystów, złodziei, skorumpowanych urzędników rządzących za pomocą organów niesprawiedliwości... kolejny raz sprawdzamy.

Po zgłoszeniu  nieproceduralnego postępowania syndyka - przestępstw dokonanych na firmie EuroFarm - prokurator Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu Ewa Grzeszczak postanowieniem z dnia 06.04.2005r sygn.akt 3Ds 64/05/S wszczyna śledztwo.  
Podobnie postępuje prokurator Maciej Kroczak z Prokuratury Rejonowej w Ząbkowicach Śląskich. 

Po wszczęciu przez prokuraturę dochodzenie przeciwko urzędnikom syndyka - zaczyna się akcja odwetowa tych urzędników. Swoją brudną łapę postanawiają położyć też na majątek prywatny rodziny Duchiewiczów - już nie wystarcza im rozkradanie majątku firmy?
Urzędnicy postanawiają 28.04.05r wejść do pomieszczeń prywatnych i zinwentaryzować wszystko co martwe i jeszcze żywe...  
Czy sami planują spędzić długi weekend majowy na koszt Duchiewiczów? Za taki sam numer został w tym samym dniu aresztowany ich dobry znajomy -
Ryszarda Nawrata - były wojewoda dolnośląski :-)
To działanie syndyka zostaje zgłoszone do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu i Prokuratury Rejonowej. 
Zostaje też wniesiona skarga:
o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 31.01.2005r. nr IV W.050-8/05/G w sprawie przekazania wniosku Upadłego o wyznaczenie w trybie art. 44 k.p.c. Sądu we Wrocławiu do prowadzenia postępowania upadłościowego w drodze likwidacji BHU „EuroFarm” oraz orzeczeń Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 07.01.2005r., 13.01.2005r. i 10.02.2005r. oraz postanowienia Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 25.01.2005 roku nr VI GCo 3/05  - na podstawie art.424 kpc.

                                                                                                 Wrocław, dnia 22 marca 2005r.

L.dz. 03/BHU/E-C/2005                                                                  

Sąd Najwyższy Rzeczpospolitej Polskiej
            Pl. Krasińskich 2/4/6
            00 – 951WARSZAWA                                

                                                                        za pośrednictwem:

                                                                        Sądu Okręgowego                                                                        w Świdnicy
                                                                       
Pl. Grunwaldzki 14
                                                                        
58 – 100 ŚWIDNICA

Sygn. akt: VI GCo 3/05, VI GU 37/04, VI GUP 37/04, VI GUP 9/04

Upadły: Witold Duchiewicz, właściciel jednostki gospodarczej o nazwie Biuro Handlowo-Usługowe „EuroFarm” z siedzibą: Stolec 1A, 57 - 200 Ząbkowice Śląskie, zastępowany przez radcę prawnego Elżbietę Kanonowicz - Kancelaria Prawna „EL - CANON” ul. Ruska 60/61, 50 - 079 Wrocław

                                                SKARGA 

o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 31.01.2005r. nr IV W.050-8/05/G w sprawie przekazania wniosku Upadłego o wyznaczenie w trybie art. 44 k.p.c. Sądu we Wrocławiu do prowadzenia postępowania upadłościowego w drodze likwidacji BHU „EuroFarm” oraz orzeczeń Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 07.01.2005r., 13.01.2005r. i 10.02.2005r. oraz postanowienia Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 25.01.2005 roku nr VI GCo 3/05  

 Na podstawie art. 424 § 2 k.p.c. zaskarżam w całości: 

1.     orzeczenie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 31.01.2005r. nr IV W.050-8/05/G w sprawie przekazania Sądowi Okręgowemu w Świdnicy wniosku Upadłego o wyznaczenie Sądu we Wrocławiu do prowadzenia postępowania upadłościowego w drodze likwidacji jednostki gospodarczej o nazwie BHU „EuroFarm” Witold Duchiewicz, które jest prowadzone przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy pod sygnaturą akt: VI GU 37/04,  VI GUP 9/04,

2.     orzeczenie Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 07.01.2005r  nr SK 0510/320/04, z dnia 13.01.2005r. nr Sk. 0510/9/05 i z dnia 10.02.2005r. nr Sk. 0510/9/05

3.     postanowienie Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 25.01.2005 roku nr VI GCo 3/05  

zarzucając im naruszenie:

1.     art. 44 k.p.c. poprzez:

- przekazanie przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu sprawy wyłączenia Sądu, Sądowi Okręgowemu w Świdnicy, który nie był władny do wyznaczenia innego sądu,
- odmowę uwzględnienia wniosku o wyłączenie sądu pomimo zaistnienia  podstaw do tego wyłączenia;

2. art. 44 k.p.c. w zw. z art. 354 k.p.c. poprzez nadanie zaskarżonym orzeczeniom formy zwykłego pisma pomimo, iż właściwą formą  rozstrzygnięcia jest postanowienie;

3. art. 45 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej poprzez pozbawienie Upadłego możliwości przeprowadzenia postępowania upadłościowego przez bezstronny sąd.

 Podstawą rozpatrzenia niniejszej skargi jest art. 4241 § 2 k.p.c., albowiem w niniejszym przypadku zostało naruszone prawo upadłego do rozpatrzenia sprawy przez bezstronny sąd z uwagi na to, że zaistniały podstawy do wyłączenia wszystkich sędziów Sądu Rejonowego w Wałbrzychu od prowadzenia postępowania upadłościowego a pomimo to Upadłemu odmówiono przekazania sprawy do innego sądu.

Z uwagi na to, iż Upadły nie ma możliwości odwoławczych, a Syndyk masy upadłości przy biernej postawie Sędziego Komisarza prowadzi zarząd masą upadłości w taki sposób, że już w chwili obecnej doprowadził on do powstania znacznych szkód w masie upadłości oraz bezprawnie włączył do masy upadłości mienie innych jednostek gospodarczych, nie objętych postępowaniem upadłościowym - rozpatrzenie niniejszej skargi przez Sąd Najwyższy, jest konieczne.

                                           Uzasadnienie

 W dniach 04.07.2004r. oraz 04.02.2005r. –Upadły, a także w dniach 17.12.2004r. i 10.01.2005r. –Pani Donata Czachor, zawiadomili Prokuraturę Rejonową w Ząbkowicach Śląskich o popełnieniu przestępstw przez Syndyka masy upadłości oraz osoby go reprezentujące.
Dowód: 4 zawiadomienia o przestępstwie z dnia 04.07.2004r. i 04.02.2005r. oraz 17.12.2004r. i 10.01.2005r. Postępowanie przygotowawcze w tych sprawach, jest prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Ząbkowicach Śląskich pod sygnaturą: Ds.-1404/04/S, Ds. 2460/04, Ds. 195/05, Ds. 318/05

Nie ulega wątpliwości to, że Sędzia Komisarz jest odpowiedzialny – zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 28.02.2003r. Prawo Upadłościowe i Naprawcze (Dz.U. nr 60, poz. 535, ze zm.) – za nadzór nad zarządem masą upadłości sprawowanym przez Syndyka. 
Nie ulega także wątpliwości to, że nieprawidłowości w sprawowaniu nadzoru nad czynnościami Syndyka, rzutują na ocenę pracy zarówno Sędziego Komisarza, jak i Sądu upadłościowego.

         Należy tu wskazać, że w przypadku wyrządzenia szkody w trakcie postępowania upadłościowego, Upadły może dochodzić odszkodowania nie tylko od Syndyka lecz również – na podstawie art. 417 § 1 k.c. – od Skarbu Państwa za szkodę spowodowaną nieprawidłowościami w sprawowaniu zarządu nad czynnościami Syndyka.

         Ponadto Sąd Rejonowy w Wałbrzychu (upadłościowy) w dniu 24.06.2004r. wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości w drodze likwidacji BHU „EuroFarm” (sygn. akt VI GU 37/04) bez wysłuchania Upadłego i zwołania Wstępnego Zgromadzenia Wierzycieli pomimo tego, iż nie zbadano czy istotnie zaistniał stan niewypłacalności dłużnika oraz pomimo tego, że upadły posiadał ogromny majątek i nie zaistniał żaden z przypadków wskazanych w art. 44 Prawa Upadłościowego i Naprawczego upoważniających Sąd do wydania postanowienia bez zwołania tego Zgromadzenia Wierzycieli.

         W uzasadnieniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości, Sąd nawet nie próbował wykazać przesłanek upoważniających do wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości w trybie likwidacyjnym bez zwołania omawianego gremium i bez wysłuchania dłużnika.

         Taka sytuacja powoduje powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w art. 417 1 § 2 k.c.

         Należy przy tym wskazać, że Syndyk sprawuje zarząd nad masą upadłości pomimo tego, że nie nastąpiło wydanie przez Upadłego składników majątkowych w trybie  art. 57 ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze, gdyż Syndyk w trybie natychmiastowym przejął majątek Upadłego uniemożliwiając mu sporządzenie jego spisu i wydanie poszczególnych składników.

Taka sytuacja powoduje, że Syndyk nie może wylegitymować się dowodem świadczącym o tym, jakie istotnie składniki przejął. O tym, że istnieją znaczne niedobory w składnikach majątkowych, świadczy protokół kontroli przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu, w którym zostały wykazane istotne braki ilościowe w stanie suszarni.
Dowód:  zastrzeżenia do protokołu kontroli z dnia 23.02.2005r.

Taka sytuacja powoduje, że istnieją uzasadnione wątpliwości co do tego,      czy Sąd Rejonowy w Wałbrzychu przeprowadzi w sposób bezstronny postępowanie  upadłościowe, a zatem w celu zagwarantowania Upadłemu jego konstytucyjnego prawa przewidzianego w art. 44 Konstytucji RP  i wyeliminowania wątpliwości co do bezstronności Sądu Rejonowego  w Wałbrzychu, konieczne jest przekazanie sprawy innemu sądowi.

         Ponadto należy wskazać, że orzeczenie w przedmiocie wyznaczenia innego sądu, powinno zapaść w formie postanowienia, gdyż w świetle art. 354 k.p.c. jest to jedyna forma dokonywania przez Sąd czynności określonych w kodeksie postępowania cywilnego.

         Tak więc udzielenie przez Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu odpowiedzi jedynie na piśmie, nie spełnia wymogów określonych w w/w przepisie.

         Wskazania także wymaga, że w świetle art. 394 k.p.c. nie przysługuje na takie postanowienie zażalenie. Analogiczny pogląd zaprezentowany jest w następujących tezach z orzecznictwa:

1. postanowienie SN z dnia 28.10.1983r. II CZ 98/83, cyt. „Na postanowienie sądu wojewódzkiego wyznaczającego do rozpoznania sprawy inny sąd rejonowy zamiast z ustawy właściwego (art. 44 k.p.c.) nie przysługuje zażalenie”,

2. postanowienie z dnia 24.03.1972r. SN II CZ 12/72, publ. LEX nr 7075,  cyt. „Na postanowienie uwzględniające wniosek o wyłączenie sędziów zażalenie nie przysługuje (art. 394 § 1 pkt. 10 k.p.c.). Tak samo na wyznaczenie przez sąd przełożony nad sądem właściwym, który z powodu przeszkody (w nin. wypadku na skutek wyłączenia wszystkich sędziów) nie może rozpoznać sprawy, innego sądu (art. 44 k.p.c.), zażalenie nie przysługuje (por. art. 394 § 1 k.p.c.).
Zażalenie również nie przysługuje w wypadku odmowy rozpoznania sprawy należącej według właściwo
ści rzeczowej do sądu powiatowego przez sąd wojewódzki jako sąd I instancji.”

    W  myśl art. 44 k.p.c., jeżeli Sąd właściwy, nie może z powodu przeszkody rozpoznać sprawy, Sąd nad nim przełożony, wyznaczy na posiedzeniu niejawnym inny Sąd.

      Oczywistym jest to, że postępowanie w sprawie upadłości, może być prowadzone wyłącznie przez Sąd Gospodarczy (vide: art. 2 ust. 2 pkt 7 ustawy o rozpoznawaniu spraw gospodarczych). Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 24.05.1989r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz.U. Nr 33, poz. 175, ze zm.), sprawy gospodarcze, prowadzą Sądy Rejonowe i Okręgowe, w których tworzy się odrębne jednostki organizacyjne (Sądy Gospodarcze).
Art. 191 ustawy z dnia 20.06.1985r. Prawo o ustroju Sądów Powszechnych  (Dz.U. nr 31. poz. 137, ze zm.) stanowi, że Sądy Gospodarcze, są odrębnymi jednostkami organizacyjnymi, które są tworzone przez Ministra Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia.
 

Zgodnie z 2 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27.09.2001r.  w sprawie utworzenia Sądów Gospodarczych (Dz.U. z 2001r.  nr 116, poz. 1247,ze zm.) -w Sądzie Okręgowym w Świdnicy, jest utworzony jedynie jeden Wydział Gospodarczy, obejmujący cały rejon tego Sądu.  

W myśl 3 ust. 1 tego aktu prawnego, w Sądach Rejonowych, tworzy się Sądy Gospodarcze - (Wydziały Gospodarcze) obejmujące obszar właściwości Sądu Okręgowego, na którego obszarze, zostały utworzone.

 W myśl 3 ust. 2 pkt 14.2 omawianego rozporządzenia, Sąd Rejonowy w Wałbrzychu - w sprawach upadłościowych, obejmuje cały obszar właściwości Sądu Okręgowego w Świdnicy.

 Zatem Sąd Okręgowy w Świdnicy, nie jest władny do wyznaczenia innego Sądu do prowadzenia omawianej sprawy, albowiem Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie -Wydział Gospodarczy, nie prowadzi spraw upadłościowych.

Upadły złożył w dniu 03 stycznia 2005r. wniosek do Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu o wyznaczenie Sądu we Wrocławiu do prowadzenia postępowania upadłościowego Biura Handlowo-Usługowego „EuroFarm” Witold Duchiewicz, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy – sygnatura akt: VI GU 37/04 i  VI GUP 9/04.

W uzasadnieniu do wniosku, Upadły szczegółowo przedstawił konieczność zmiany Sądu do prowadzenia postępowania upadłościowego BHU „EuroFarm”, a mianowicie:

1)    Poinformował Sąd Apelacyjny, o złożeniu przez Upadłego i Panią Donatę Czachor zawiadomień do Prokuratury Rejonowej w Ząbkowicach na działania i zaniechania Syndyka masy upadłości oraz reprezentujących go osób.

2)    Szczegółowo przedstawił fakt, że Sędzia Komisarz, który zgodnie z art. 154 Ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze pełni jednocześnie obowiązki Przewodniczącego składu sądzącego i Sądu, będąc zawiadamianym o nieprawidłowościach w prowadzeniu przez Syndyka postępowania upadłościowego, nie dokonał do dnia dzisiejszego żadnych czynności, które mogłyby zapobiec naruszaniu praw Upadłego oraz zniwelować skutki zaniechań oraz bezprawnych działań Syndyka. 

 3)    Upadły zwrócił również uwagę, że w przypadku stwierdzenia przez Prokuraturę popełnienia przestępstw przez Syndyka -Sędzia Komisarz, jako nadzorujący czynności Syndyka, będzie również odpowiedzialny za brak prawidłowego nadzoru nad postępowaniem upadłościowym BHU „EuroFarm”, co może naruszyć naczelną zasadę postępowania, a mianowicie bezstronność Sądu.

4)    Upadły poinformował we wniosku również o tym, że w dniach 11 listopada 2004r. oraz 01 grudnia 2004r. złożył zarówno do Prezesa Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, jak i Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy skargi dotyczące nieprawidłowości w prowadzeniu postępowania upadłościowego BHU „EuroFarm”.

 W styczniu 2005r. Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy -Pan Sędzia   Jerzy Dydo ustosunkował się do skargi, powiadamiając Upadłego, że na podstawie przeprowadzonych przez niego rozmów z Sędzią Komisarzem i Syndykiem oraz Przewodniczącym Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Wałbrzych -Panią Bożeną Pyszel, nie stwierdza żadnych nieprawidłowości w prowadzeniu postępowania upadłościowego  BHU „EuroFarm”.  
Takie podejście ze strony Prezesa Sądu Okręgowego na przedłożoną przez Upadłego skargę, świadczy jednoznacznie, iż sąd ten nie przeprowadził jakiejkolwiek własnej analizy toczącego się postępowania, a jedynie wysłuchał Sędziego Komisarza i Syndyka, na których czynności skarżył się Upadły. Nie świadczy to zatem o bezstronności Sądu Okręgowego, jako organu nadrzędnego nad Sądem Rejonowym w Wałbrzychu. 

5. W dalszej części wniosku, Upadły szczegółowo opisał niektóre działania Sędziego Komisarza i Syndyka tj. dzierżawa najnowocześniejszego w Polsce młyna kukurydzianego „EuroFarm” -firmie konkurencyjnej wobec BHU „EuroFarm” z Ziębic za kwotę urągającą zasadom efektywności gospodarowania,

b)      wyrażenie zgody na używanie znaku towarowego BHU „EuroFarm”, korzystanie z fachowców ds. marketingu, korzystanie przez konkurencję również z bazy danych odbiorców BHU „EuroFarm” oraz oprogramowania, pomieszczeń biurowych i samochodów służbowych;

c)       wyłączanie z masy upadłości BHU „EuroFarm” sprzętu rolniczego, transportowego i technologicznego, pomimo iż Upadły prawnie się  nie określił co do majątku;

      d)      wyrażanie opinii przez Syndyka w Oświadczeniu z dnia 11 listopada 2004r. do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu na temat oceny wniosku  o zmianę postępowania upadłościowego BHU „EuroFarm” w drodze likwidacji na upadłość z możliwością układu.  
Na stronie 4 tegoż oświadczenia Syndyk pisze cyt. „Dodać należy, że w chwili obecnej Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, wydał 13 Postanowień o wyłączeniu z masy upadłości i 8 jest w trakcie przygotowania. W znacznej części Syndyk masy upadłości, nie może wyrazić opinii co do wniosków, gdyż Upadły do chwili obecnej, nie wydał i nie oświadczył się w zakresie majątku.” Takie stwierdzenia jednoznacznie określają działania Syndyka, który ewidentnie działa na szkodę przedsiębiorstwa i sam się do tego przyznaje. Jak bowiem można wyłączać majątek z masy upadłości, gdy nie ma ku temu jasnych, rzetelnych podstaw?   

        e)       ponadto, Sędzia Komisarz i Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, w ogóle nie ustosunkował się, ani nie wykonał zaleceń Sądu Okręgowego  w Świdnicy zawartych w postanowieniu z dnia 09 września 2004r., gdzie w uzasadnieniu do postanowienia Sąd Okręgowy zaleca cyt. „powołanie biegłego w celu zbadania stanu przedsiębiorstwa Upadłego oraz ustalenia czy księgi rachunkowe były prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 29 września 1994r., o rachunkowości oraz czy majątek objęty restrukturyzacją w „planie restrukturyzacji przedsiębiorstwa” został oszacowany prawidłowo, zgodnie z zasadami wskazanymi w rozdziale 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości”.    
    
  f)   Upadły poinformował również we wniosku do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu o tym, że w dniu 09 listopada 2004r., Sędzia Komisarz wydał „postanowienie o wyznaczenie biegłego w osobie Pana Jana Brodziaka w celu oszacowania przedsiębiorstwa i jego zorganizowanych części, które należy sporządzić w terminie 30 dni”.  

Jak z tego postanowienia wynika, Sędzia Komisarz powołał Biegłego, niezgodnie z zaleceniem Sądu Okręgowego, ponieważ powołał Rzeczoznawcę Majątkowego do sporządzenia wyceny wartości środków trwałych BHU „EuroFarm.  

 Z uwagi na to, że w chwili obecnej toczy się postępowanie w przedmiocie zmiany trybu  upadłości likwidacyjnej na upadłość z możliwością zawarcia układu zatwierdzenie przez Sędziego Komisarza powołania wyżej wskazanego rzeczoznawcy, nie będącego biegłym sądowym i zlecenie mu – wbrew zaleceniom Sądu Okręgowego – jedynie oszacowania przedsiębiorstwa i jego zorganizowanych części jednoznacznie wskazuje na to, że Sąd upadłościowy nie ma zamiaru rozpatrzyć wnikliwie celowości zmiany trybu postępowania upadłościowego. Za powyższym przemawia także i to, że Sąd upadłościowy nie włączył do materiału dowodowego przedstawionych przez upadłego  materiałów i analiz ekonomiczno-finansowych dotyczących BHU „EuroFarm” oraz Projektu Restrukturyzacji i Propozycji Układowych BHU „EuroFarm” dla Wierzycieli, których analiza uniemożliwia wnikliwe i bezstronne rozpatrzenie wniosku  o zmianę trybu postępowania.  

Ponadto – pomimo wielokrotnego informowania przez upadłego o kolejnych nieprawidłowościach w prowadzeniu postępowania upadłościowego , popełnionych również i przez Sędziego Komisarza – do dnia dzisiejszego  nie zbadano tych informacji i nie podjęto działań  w celu wyeliminowania tych nieprawidłowości.

 6. Upadły we wniosku do Sądu Apelacyjnego, przedstawił również fakt,że dopiero 28 października 2004r., Sędzia Komisarz wydał postanowienie o ustanowieniu Rady Wierzycieli. Skład Rady Wierzycieli, został jednak tak „dobrany”, że jedynie Wierzyciele, którzy mieli najmniej życzliwy stosunek do możliwości zawarcia układu, zostali jej członkami.  

7. Ponadto, niezgodnie z przepisami Prawa Upadłościowego i Naprawczego zwanego dalej puin. w dniu 08 grudnia 2004 roku (bez podania godziny i miejsca), odbyło się tzw. „posiedzenie” Rady Wierzycieli według listy obecności, która jest także niezgodna z zasadami puin., a jej treść jest niezgodna z faktycznym przebiegiem  tego postępowania, a sporządzenie tego protokołu wskazuje na to, iż niektórzy Wierzyciele dążą do uniemożliwienia zmiany trybu upadłości narażając przy tym na szkodę nie tylko  upadłego ale również pozostałych Wierzycieli.  

„Posiedzeniu” nie wiadomo gdzie, przewodniczył (prawdopodobnie) Syndyk masy upadłości „EuroFarm”, który zwołał je (prawdopodobnie) za listami poleconymi wraz z „niezbędnymi materiałami” oraz porządkiem obrad. Przy tym w aktach upadłościowych, brak jest dowodów nadania zawiadomień o posiedzeniu Rady Wierzycieli oraz listy osób, do których powinno być wysłane to zawiadomienie.  
           Z tego „posiedzenia” został sporządzony przedmiotowy protokół  w sposób niezgodny z obowiązującym prawem i naruszeniem szeregu artykułów puin. Zgodnie z art. 207 pkt. 1 puin. i Kodeksu Cywilnego, Rada Wierzycieli wykonuje czynności poprzez podjęcie konkretnych Uchwał na posiedzeniach Rady.  

          Otóż zgodnie z art. 209 pkt. 1 puin., z posiedzeń Rady spisuje się protokół,   który powinien zawierać czas, miejsce, godzinę oraz imiona i nazwiska, nazwy obecnych na posiedzeniu Rady Wierzycieli z wymienieniem instytucji lub firmy Wierzyciela, którego reprezentuje konkretna osoba, a także funkcję, jaką sprawuje w Radzie Wierzycieli lub innej instytucji, którą na posiedzeniu reprezentuje, a dotyczącego konkretnego postępowania
upadłościowego. Następnie szczegółowo opisuje się przebieg posiedzenia z informacją kto dokładnie (imię i nazwisko) i w jakiej sprawie zabierał głos, itp.  
Na końcu protokołu, powinny być podpisy złożone obok wymienionych ponownie z imienia i nazwiska oraz ich funkcji, jak również reprezentujących dane instytucje podpisujących i dopiero takie złożone obok podpisy wraz z informacją, że z protokołem się zapoznano i potwierdza treść lub zaznacza uwagi, jeśli takie są i kto te uwagi konkretnie złożył na piśmie
.  

         Ponadto, niezgodnie z postanowieniem Sędziego Komisarza - Jarosława Iwanka z dnia 28 października 2004 roku w przedmiocie ustalenia imiennego i reprezentatywnego składu Rady Wierzycieli tj. 5 Członków    i 1 Zastępcy członka Rady Wierzycieli, w posiedzeniu tzw. Rady Wierzycieli uczestniczyły osoby, które nie wchodziły w skład Rady Wierzycieli, a pomimo tego, ujęte zostały na liście obecności Członków Rady Wierzycieli sporządzonej jako załącznik do protokołu.  

         Ponadto w protokole wpisano, że nie podjęto żadnej uchwały, na które powoływali się w orzeczeniu -Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy  i Przewodniczący Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego  w Wałbrzychu. Z tego protokołu nie wynika, by przeprowadzono głosowanie nad podjęciem jakiejkolwiek uchwały oraz by kwestia jej podjęcia, była dyskutowana. Trzeba dodać, że Rada Wierzycieli nawet, gdyby takie uchwały przyjęła, byłyby one nieważne, ponieważ dotyczyło to czynności zastrzeżonych tylko dla Zgromadzenia Wierzycieli.  

         Naruszenie przepisów PUiN, KC, KPC, KK, KPK przez tzw. spotkanie Rady Wierzycieli, zostało szczegółowo opisane w zawiadomieniu o przestępstwo z 20 stycznia 2005r. (w załączeniu).  
W dniu 14 stycznia 2005r., odbyła się rozprawa w Sądzie Rejonowym  VI Wydział Gospodarczy w Wałbrzychu, dotycząca zmiany trybu postępowania upadłościowego, w której został dopuszczony dowód w postaci wyżej wskazanej uchwały.
 Przy tym wobec tego, iż Sąd nie włączył do materiału dowodowego przedstawionych przez upadłego materiałów świadczących o możliwości wykonania układu, postępowanie to mogło zakończyć się jedynie oddaleniem wniosku o zmianę trybu upadłości.    
O sprawie tej Upadły informował Sąd Apelacyjny we wniosku z dnia 03 stycznia 2005r., z tym, że w niniejszej skardze została ona opisana szerzej, gdyż w dniu 14 stycznia 2005r. w trakcie posiedzenia Sądu, upadły mógł zapoznać się z tymi dodatkowymi faktami.  

        W tym miejscu należy podkreślić, że na posiedzeniu Sądu Rejonowego  w Wałbrzychu w dniu 14 stycznia 2005r. można było odnieść wrażenie , że Sąd nie dąży do wnikliwego zbadania argumentacji i dowodów  przemawiających za celowością zmiany trybu postępowania upadłościowego, co może zaskutkować tym, iż wniosek upadłego nie zostanie uwzględniony pomimo istnienia merytorycznych przesłanek do zmiany trybu postępowania upadłościowego. 
Na posiedzeniu tym, były tylko 3 tomy akt sprawy, choć postępowanie upadłościowe liczy ich już 35.
 
          
W związku z powyższym, Upadły ani jego pełnomocnik procesowy, nie mogli zwrócić się o przedstawienie niektórych dowodów, bo ich na sali nie było, a Przewodniczący polecił jednoznacznie powołać się na tom i numer dowodu, na który pełnomocnik oraz upadły chcą się powołać. Jeśli dokładnie tego nie pamiętali, wniosek ulegał odrzuceniu. Stronniczość w prowadzeniu tego postępowania wyrażała się również w tym, że zadawano upadłemu i jego pełnomocnikom jedynie te pytania, które mogłyby uzasadniać oddalenie wniosku. Przewodniczący nie uwzględnił tego, że udowodniono Syndykowi kłamstwo, gdy informował, że prowadzi działalność gospodarczą BHU „EuroFarm”, którą faktycznie wygasił.   
Również protokół z posiedzenia z dnia 14 stycznia 2005r., jest sporządzony nieprawidłowo, na co Upadły zwracał uwagę na posiedzeniu i posiada na to świadków. W związku z takim prowadzeniem posiedzenia, upadły i jego pełnomocnik, musieli złożyć wniosek do protokołu o wykonanie kopii niezbędnych im dokumentów  i dowodów.  
Łącznie złożono wniosek o powielenie 3.000 stron dokumentów, za które Upadły wniósł do Sądu opłatę. Notabene dokumenty dostarczono po 2 miesiącach od dnia posiedzenia, tj. w marcu 2005 roku. 

8. W dniu 20 stycznia 2005r., Upadły złożył zawiadomienie do Prokuratora Generalnego RP o popełnieniu przestępstw na podstawie art. 304 KPK opisanych w art. 265 kk, 266 kk, 270 kk, 271 kk, 272 kk, 273 kk, 296 kk oraz szeregu innych przepisów w tym KC, KPC, puin. i Prawa Bankowego skutkującym naruszenie art. KK przez poszczególnych członków rady wierzycieli i osoby bezprawnie działające w ich imieniu. 
Obecnie Prokuratura Okręgowa w Świdnicy przekazała to zawiadomienie do prowadzenia przez Prokuraturę Rejonową
w Wałbrzychu dowód –pismo z 11.03.2005r. nr I KO 176/05,                        gdzie wszczęto śledztwo pod nr 3 Ds. 64/05.  

9. Na podstawie przytoczonych powyżej jedynie niektórych faktów dotyczących prowadzenia przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu postępowania upadłościowego BHU „EuroFarm” Witold Duchiewicz  w dniu 22 stycznia 2005r., Upadły złożył do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu wniosek o uchylenie postępowania z dnia 24 czerwca 2004r. o ogłoszeniu upadłości w drodze likwidacji BHU „EuroFarm” Witold Duchiewicz (sygn. akt VI GU 37/04, VI GUP 37/04 i VI GUP 9/04). 

         We wniosku tym podniesiono m.in., iż Upadły dowiedział się, że wyłonienie Syndyka było nieprawidłowe, gdyż zgodnie z art. 541ust. 2 Ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze w zakresie kwalifikacji wymaganych od Syndyka, zachowuje moc Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16.04.1998 r. w sprawie szczególnych kwalifikacji oraz warunków wymaganych od kandydatów na syndyków masy upadłości (Dz.U. nr 55, poz. 359, ze zm.). Kandydaci na syndyków, winni spełniać szereg wymogów.  

         Ponadto, zgodnie z dotychczasową doktryną, przedstawioną w Prawie Upadłościowym i Naprawczym – Stanisław Gurgul 5 wydanie 2004r. str. 493 osoba Syndyka powinna spełniać następujące warunki:

1.        powinna mieć zdolność do czynności prawnych,

2.        dobrą znajomość branży działalności wchodzącej w skład przedsiębiorstwa dłużnika,

3.        „osoby te powinny posiadać dostateczny majątek, by ich odpowiedzialność odszkodowawcza, przewidziana w art. 160 ust. 3 PrUpiN, nie była iluzoryczna (zob. J. Korzonek, Komentarz, t. III str. 53-54 K. Piasecki Komentarz, str. 201 oraz F. Zedler, Prawo str. 356) za szkody wyrządzone na skutek nierzetelnego wykonywania obowiązków. Oprócz powyższego, Upadły ostatnio otrzymał informację o tym, że w stosunku do Syndyka, toczy się wiele postępowań karnych, a jedno z nich, szczególnie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratora Generalnego RP w sprawie popełnienia szeregu przestępstw przeciwko mieniu, dokumentom, korupcji czynnej i biernej.  

 Według posiadanych informacji, Syndyk masy upadłości BHU „EuroFarm” ma także już kilka wyroków skazujących w sprawach karnych oraz wydano przeciwko niemu wyroki w sprawach gospodarczych, a Prezes Sądu Okręgowego, to potwierdził z zastrzeżeniem, że wyroki, nie są jeszcze prawomocne.  

Należy tu zadać pytanie - Na jakiej podstawie osoba, która ma tyle spraw sądowych, karnych i gospodarczych, może pełnić funkcję Syndyka? W związku z powyższym, jak we wniosku przedstawiono, zgodnie z art. 35 Prawa Upadłościowego i Naprawczego w zw. z art. 67 k.p.c. i 71 k.p.c., ten uczestnik postępowania upadłościowego, jakim jest Syndyk – mimo formalnego ustanowienia go Syndykiem – nie posiada kwalifikacji do pełnienia tej funkcji, a w związku z tym postępowanie upadłościowe, powinno być uchylone w całości.  

Wszystkie wyżej wymienione fakty, oprócz punktu ostatniego (9) przedstawiono we wniosku do Prezesa Sądu Apelacyjnego z dnia 03.01.2005r. i pismach uzupełniających o wyznaczenie Sądu we Wrocławiu do prowadzenia postępowania upadłościowego BHU „EuroFarm” Witold Duchiewicz . 

        Ze względu na to, że postępowanie upadłościowe BHU „EuroFarm” toczące się przez Sądem w Wałbrzychu na podstawie postanowienia z dnia 24 czerwca 2004r. na posiedzeniu niejawnym, nosi wiele znamion nieprawidłowości i stronniczości tegoż Sądu, co do obrony własnych postanowień, Upadły ma prawo obrony swoich interesów oraz interesów Wierzycieli BHU „EuroFarm” przed Sądem, który nie jest związany z Sądem Rejonowym w Wałbrzychu – i nie można będzie posądzać, iż naruszona zostanie zasada bezstronności sądu.

        Postanowienie z dnia 25 stycznia 2005r. nr VI GCo 3/05 Sądu Okręgowego w Świdnicy oddalające wniosek o wyznaczenie Sądu we Wrocławiu, w dalszym ciągu pozbawia Upadłego Jego konstytucyjnych praw m.in. poprzez rozpatrzenie jego sprawy przez inny Sąd, który nie wydawał,  jak Sąd Rejonowy w Wałbrzychu w tej sprawie postanowień i nie dopuścił do powstania wykazanych wyżej nieprawidłowości, a więc i nie będzie bronić wcześniejszych swoich orzeczeń, na które skarży się Upadły.

Upadły broni dorobku całego swojego życia, broni godności osobistej swojej oraz rodziny, broni także z wielką determinacją możliwości zaspokojenia Wierzycieli BHU „EuroFarm” w 100%. 

Lakoniczna odpowiedź Sądu Okręgowego w Świdnicy argumentująca oddalenie wniosku na  podstawie art. 44 k.p.c. cyt. że nie ma przeszkody prawnej z powodu, której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu nie może prowadzić postępowania upadłościowego wnioskodawcy oraz, że wnioskodawcy jako upadłemu służą środki zaskarżenia na postanowienia sądu upadłościowego oraz na postanowienia sędziego komisarza przewidziane w ustawie z dnia 28.02.2003r. Prawo Upadłościowe i Naprawcze” nie ma w tej sprawie żadnego uzasadnienia, jak już wskazano na wstępie niniejszej skargi. 

Jednocześnie Upadły pragnie wskazać, że Sąd Okręgowy w Świdnicy w uzasadnieniu do postanowienia z dnia 09 września 2004r., sam zwrócił uwagę z urzędu, co następuje: „Uzasadnienie” Sądu upadłościowego (Sąd Rejonowy w Wałbrzychu), nie nadaje się do żadnej oceny instancyjnej.

Zgodnie z treścią art. 328 § 2 k.p.c. uzasadnienie wyroku powinno zawierać wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, a mianowicie: ustalenie faktów, które sąd uznał za udowodnione, dowodów na których się oparł i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej oraz wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa”.

A następnie: Sąd Najwyższy w wielu orzeczeniach podkreślił, że:  
„- ogólnikowe uzasadnienie postanowienia, w którym
nie przytoczono podstawy faktycznej, ani też nie wyjaśniono podstawy prawnej orzeczenia, obraża ustawę, mianowicie art. 378 i 351 (361 i 328 § 2) k.p.c.”     

        Jeśli Sąd Okręgowy w Świdnicy sam stwierdził nierzetelność postępowania Sądu Rejonowego w Wałbrzychu przy rozpatrywaniu sprawy, na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2004r., gdy ogłoszono upadłość likwidacyjną BHU „EuroFarm” na posiedzeniu niejawnym, bez przesłuchania dłużnika, dlaczego teraz w swoich postanowieniach sam się do tego nie stosuje?                            

Pouczanie Upadłego, że powinien składać wnioski do Sądu Rejonowego  w Wałbrzychu, Sędziego Komisarza i Syndyka w sytuacji, gdy właśnie wykazuje on, iż zaistniały podstawy do wyłączenia tego Sądu powoduje, że Upadłemu  pozostaje jedyna droga, jaką jest złożenie skargi na podstawie art. 424 k.p.c.

           Nieprawidłowości w prowadzeniu postępowania upadłościowego są tak dużej miary, że można je określić jako rażące .  

         Tymczasem Sąd Okręgowy w Świdnicy i Sąd Apelacyjny we Wrocławiu przechodzą nad nimi do porządku dziennego , nie podejmując przewidzianych  prawem  czynności , które by zagwarantowały  upadłemu ochronę  jego praw.

      Radca Prawny mgr Elżbieta Kanonowicz

Pismo przewodnie przesyła się:  
fax’em, a wraz z zawartymi w przedmiotowym piśmie załącznikami, listem poleconym, priorytetem, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 

W załączeniu, przedkładam dokumenty opisane we wniosku (wykaz na str. 15).

Do wiadomości:  
1
)      Pan Prof. Lech Gardocki –I Prezes Sądu Najwyższego  
2)      Pan Włodzimierz Cimoszewicz –Marszałek Sejmu RP  
3)      Pan Andrzej Kalwas –Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny RP  
4)      Pan Prof. Andrzej Zoll –Rzecznik Praw Obywatelskich
5)      Krajowa Rada Sądownictwa  
6)      Pan Jarosław Kaczyński –Prezes Partii „Prawo i Sprawiedliwość”, Poseł na Sejm RP  

7
)      Wolne Media tj.: Prasa, Radio i TV  

Wykaz dokumentów zawartych w przedmiotowym piśmie skierowanym do Sądu Najwyższego Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2005 roku.  

1) Pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego z dnia 31.01.2005r.  
2) POSTANOWIENIE z dnia 25.01.2005r.  
3) Pismo Prezesa Sądu Okręgowego Świdnicy z dnia 07.01.2005r.  
4) Pismo Prezesa Sądu Okręgowego Świdnicy z dnia 13.01.2005r.  
5) Pismo Prezesa Sądu Okręgowego Świdnicy z dnia 10.02.2005r.  
6) SKARGA z dnia 01.12.2004r.  
7) Pismo Witolda Duchiewicza z dnia 11.01.2005r.  
8) WNIOSEK Witolda Duchiewicza z dnia 03.01.2005r.  
9) Pismo Witolda Duchiewicza z dnia 11.01.2005r.  
10) Pismo Witolda Duchiewicza z dnia 21.01.2005r.  
11) Pismo Witolda Duchiewicza z dnia 26.01.2005r.  
12) WNIOSEK Witolda Duchiewicza z dnia 22.01.2005r.  
13) Pismo Prokuratury Okręgowej w Świdnicy z dnia 11.03.2005r.  
14) ZAWIADOMIENIE Witolda Duchiewicza z dnia 04.02.2005r.  
15) Pismo Witolda Duchiewicza z dnia 14.02.2005r.  
16) ZAWIADOMIENIE Witolda Duchiewicza z dnia 04.07.2004r.  
17) Pismo Witolda Duchiewicza z dnia 24.07.2004r.  
18) ZAWIADOMIENIE Witolda Duchiewicza z dnia 20.01.2005r.  
19) Pismo Kancelarii Prawnej „EL-CANON” (ZASTRZEŻENIA) z dnia 23.02.2005r.  
20) ZAWIADOMIENIE Donaty Czachor z dnia 17.12.2004r.  
21) ZAWIADONIENIE Donaty Czachor z dnia 10.01.2005r.

      Już wiemy, że postawienie firmy EuroFarm w stan upadłości było bezprawne. Działanie syndyka i wielu instytucji też. Kolejna afera skompromitowanego rządu SLD?
Urzędnicy władzy, ministerstwa, organów sprawiedliwości są stale 
zawiadomiani i informowani o pozaproceduralnych (opis przekrętów w Agencji Nieruchomości Rolnych)  działania lokalnych urzędów i sądów. O przebiegu tej afery będziemy na bieżąco informować. 
cdn.

A kto tak naprawdę rządzi w Ministerstwie Sprawiedliwości, czy Krajowej Radzie Sądownictwa? Czy POLACY mają coś jeszcze do powiedzenia? 

Udowodniono, że w Polsce rządzi GTW. Czy mafia opanowała banki?
Uważaj przedsiębiorco jeżeli kredytują Cię banki - każdy przekręt jest możliwy...
ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE SYNDYKA 

 KANDYDACI NA PREZYDENTURĘ W POLSCE NA 2005R. w stałym opracowaniu i uzupełnianiu...

http://WWW.AFERYPRAWA.COM - NIEZALEŻNE WYDAWNICTWO PROWADZONE PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.