AKTUALNA DYSKUSJA 
RACZKOWSKI - RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
 
Jak działa instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich?
- sprawdzimy...

Sanok 07.08.2002r

 RZECZNIK PRAW  OBYWATELSKICH
Aleja Solidarnoœci 77
 00-090 WARSZAWA

 sygn.akt I CKN 999/00 
Zdzisław Raczkowski
38-500 Sanok
ul. II Pułku Strzelców Podhalańskich 17

 

PANIE RZECZNIKU

        Jestem zmuszony zwrócić się do Pana o interwencje, ponieważ wyczerpałem wszystkie dostępne œrodki prawne. O popełnionych na mnie przestępstwach wniosłem na policję [zał.], a prokuratura umorzyła je. Wniosłem pozwy cywilne do sšdu, a sšd, albo nie dopuszczał do rozpatrzenia [okręgowy, apelacyjny], albo odrzucał jak Sšd Najwyższy. Moja sprawa została opublikowana w gazetach, a obecnie, dla publicznej dyskusji przedstawiam jš, jak i sprawy innych pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwoœci, na prowadzonych przez siebie stronach w internecie pod adresem www.afery.prx.pl. Teraz każdego ostrzegam przed wchodzeniem w interesy sprzedaży z prawnikami, zwłaszcza J. Zajšcem.

       Nigdy jednak nie spodziewałem się, że poprzez układy i znajomoœci można wpływać nawet na decyzję Sšdu Najwyższego, a zwłaszcza na takš osobę, jak prezesa Tadeusza Erecińskiego. A właœnie w dniu 04.07.2002r, dostałem podpisane jednoosobowo przez niego Postanowienie I CKN 999/00 z posiedzenia niejawnego, o odrzucenie kasacji z datš wystawienia jeszcze 19.12.2001r. Tak więc „szło piechotš” z Warszawy do Sanoka przez siedem miesięcy?- przeliczyłem, wychodzi dwa kilometry dziennie... Czyżby prezes Ereciński obawiał się Strasburga, i czekał ponad pół roku, żeby termin odwołania minšł?  I tak nie minšł, zapewniam...

       Abstrakcjš sytuacji jest to, że to jestem ofiarš przestępstwa, osobš poszkodowanš, a obecnie nawet przeœladowanš przez „organy sprawiedliwoœci”. Prokuratura nie widzi przestępstwa w kradzieży towarów handlowych i wyposażenia mojego sklepu o wartoœci przeszło 100.000zł, w zablokowaniu działalnoœci gospodarczej, bez żadnego nakazu poprzez zaspawanie drzwi punktu handlowego, włamania, fabrykowaniu dokumentów, zeznań dla sšdu i prokuratury,  - a to sš fakty które publikuję w Internecie. A co robi prokuratura? - zamiast sprawdzić doniesienia przestępstw to wszczyna przeciwko mnie œledztwo z art. 212, i kasuje moje strony - tym samym przyznaje mi rację. Zdecydowałem się na publikację w Internecie, nie widzšc już innej możliwoœci dochodzenia prawdy, wyjaœnienia stronniczych decyzji i przekrętów prawnych popełnionego na mnie.

      Podobnie załatwiono sobie odrzucenie kasacji. Uważam, że nastšpiło naruszenie prawa materialnego przez błędnš jego wykładnię i niewłaœciwe zastosowanie, a także naruszenie przepisów postępowania, ponieważ uchybienie to ma istotny wpływ na wynik sprawy. [art.3931 kpc]

     To Uzasadnienie SN [zał.], zresztš schematycznie wysyłane, w tym przypadku jest precedensem, jest sprzeczne z wydanymi wczeœniej wyrokami SN i liniš orzecznictwa sšdowego w tym przedmiocie, czego wyrazem mogš być nast. uchwały orzecznictwa Sšdu Najwyższego:

- pierwsza z dnia 15.II.1996r - II CZP 5/96 - OSNCP 1996, w której SN stwierdził że: „w umowie na czas oznaczony, strony nie mogš zastrzec możliwoœci wczeœniejszego jej rozwišzania za wypowiedzeniem”

w drugiej z dnia 03.III.1997r - III CZP 3/97 teza brzmi „W umowie najmu lokalu użytkowego , zawartej na czas oznaczony, strony nie mogš zastrzec możliwoœci wczeœniejszego jej rozwišzania za wypowiedzeniem”  - jeżeli jest to zawarte i tak nie ma mocy prawnej.

      Intencjš ustawodawcy było, aby najem lokalu na czas oznaczony był stosunkiem trwałym, zapewniajšc najemcy używanie lokalu na czas oznaczony, a wynajmujšcemu stałe dochody z tytułu czynszu. Zarówno zawarta „umowa najmu’, jak i Kodeks Cywilny nie przewidujš możliwoœci „natychmiastowego” wypowiedzenia i eksmisji tak jak to zrobiono ze mnš - wyrzucono mnie z wynajmowanego lokalu spółdzielczym w 1998r, podczas gdy umowa została zawarta na czas oznaczony do 2000r.

      Ponieważ prawo nie przewiduje w „trybie natychmiastowym”, wypowiedzenia umowy zawartej na czas okreœlony, w dodatku podpisanej jednoosobowo przez prezesa spółdzielni [ prawo spółdzielcze art.54 ], to  sędzia Tadeusz Ereciński odrzucajšc jednoosobowo kasację dopuœcił się  precedensu. Tym samym umacnia nieprawomocny wyrok Sšdu Apelacyjnego wydanego przez sędziego Cezarego Petruszewicza, który stronniczo nie dopuœcił podczas apelacji do rozpatrzenia postawionych wyżej zarzutów. Fatalnie to œwiadczy o polskiej praworzšdnoœci - Sędzia Sšdu Najwyższego uprawamacnia błędy proceduralne? kolegi z Sšdu Apelacyjnego, popierajšc tym samym kradzież, włamanie, zablokowanie działalnoœci gospodarczej itp. bezprawie.

       Mam nadzieję, że przez interwencje Rzecznika  SĽD wreszcie oprzytomnieje, i pozwoli mi odzyskać zagrabione mienie.

 Załšczniki:

1/ Zawiadomienie o przestępstwie policji i Prokuratury Rejonowej w Brzozowie  
2/ Postanowienie Sšdu Najwyższego sygn. ICKN 999/00 otrzymane 04.07.2002r.  
3/ Kasacja do SN sygn. IACa 61/00 z dnia 08.05.2000r.  
4/ Apelacja - uzupełnienie wniesione dnia 27.03.200r.  
5/ Wyrok Sšdu Apelacyjnego I ACa 61/00 z dnia 29.03.2000r.  
6/ Pozew o ustalenie z dnia 30.01.99r - załatwiony „przekrętami” prawniczymi  
7/ inne mogšce być potrzebne dokumenty sš opublikowane www.afery.prx.pl

 Nowe publikacje o tematyce aferalnej i korupcyjnej: 
 KANDYDACI NA PREZYDENTURĘ W POLSCE NA 2005R. w stałym opracowaniu i uzupełnianiu...
CO BĘDZIE Z TĽ POLSKĽ POD ŻYDOWSKĽ WŁADZĽ?  PISMO DO KOFI ANANA SEKRETARZA GENERALNEGO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH (ONZ) - SKARGA KOMITETU NARODOWEGO POLSKI Dla kogo elitarne stowarzyszenie "ORDYNACKA"???
KIM NAPRAWDĘ JEST PREZYDENT R.P.???? 
ALEKSANDER KWAŒNIEWSKI, CZY MOŻE STOLZMAN???
NIEZNANE FAKTY Z ŻYCIA KWAŒNIEWSKIEGO - KOLEJNA AFERA SLD?
"CZY JOLANTA KWAŒNIEWSKA  MA SZANSE  ZOSTAĆ PREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ???"
czy fundacje "piorš pienišdze?" , zostały tylko wspomnienia J. Kwaœniewskiej
"Bóg Honor Ojczyzna" - krzyż narodu polskiego? - Judaizm, czyli "Jak rozpoznać Żyda".
10 kłamstw Aleksandra Kwaœniewskiego??? - a co na to Unia Europejska ? - podaj dalej...

TAJNE - JAWNE TAJEMNICE PAŃSTWOWE?
Raport o działalnoœci pułkownika Władimira Ałganowa z KGB w sprawach:
Prezydenta RP Aleksandra Kwaœniewskiego, Premiera Józefa Oleksego i Leszka Millera, szefa MSWiA oraz Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza, Ministra Skarbu Wiesława Kaczmarka, oraz biznesmena Jana Kulczyka.
TYLKO ŻEBRZĽCE "PRUSKIE POWIERNICTWO" ??? , czy kolejny “Drang nach Osten"???
witryna OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO  i dodatkowo:

 WIELKIE BRANIE  ,    fakty o korupcji  , KORUPCJA ,  korupcja - uzasadnienie "wpadki parlamentarzystów", 
Kto może zostać politykiemco kryje przywilej immunitetu? odszkodowania - Sšd Najwyższy,
dowCIPY spod §... i wiele innych... 

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sšdownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myœlšcych, a więc nie dla prawników...
...jasne, że terror rodzi terror, tak więc z uwagi na typowo stalinowskie przeœladowanie  mojej osoby i prowadzonej działalnoœci publicystycznej, moim celem jest obnażenie impotencji organów władzy...

POLECANE WITRYNY PATRIOTÓW POLSKICH http://www.polonica.net I http://www.ojczyzna.pl 

WWW.AFERY.PRX.PL - WYDAWNICTWO PROWADZONE PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolnoœć wyrażania swoich poglšdów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna œrodków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy sš zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolnoœci i praw mogš być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy sš konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porzšdku publicznego, bšdŸ dla ochrony œrodowiska, zdrowia i moralnoœci publicznej, albo wolnoœci i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogš naruszać istoty wolnoœci i praw.