Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Rady Sądownictwa 

kolejny raz dostał ode mnie zadanie, które ma na celu sprawdzenie istoty działania tej instytucji. 
Otóż, powołując się na art.41§1 kpk, jak i art.43 kpk Sąd Okręgowy w Krośnie wyłączył wszystkich sędziów 14 sędziów Sądu Rejonowego w Sanoku - tego "właściwie miejscowo" od rozpoznania sprawy mataczenia prokuratora strzyżowskiego Jacka Złotka. W uzasadnieniu czytamy: istnieje okoliczność tego rodzaju, iż mogłaby wywołać uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności w tej sprawie, a tym samym należało ich wyłączyć od jej rozpoznania.  Wielokrotnie wnosiłem o wyłączenie sędziów strzyżowskim, powołując się właśnie na te artykuły i na to samo uzasadnienie sądu krośnieńskiego. Od ponad roku nie doczekałem się orzeczenia, i dalej w tym "sądzie pod gruszą" prowadzi się nieproceduralną kampanię przeciwko mnie. 

sanok-wyl.sedz.s1.gif (23084 bytes) sanok-wyl.sedz.s2.gif (16728 bytes)


Z tego powodu - naruszenie procedury sądowej oczekuje od Rzecznika Dyscyplinarnego odpowiedzi:
Dlaczego mogli zostać wyłączeni sędziowie sanoccy mający rozpatrzyć moje zażalenie na nieproceduralne postępowanie prokuratora strzyżowskiego J. Złotka, z powodu  "wzajemnej znajomości i utrzymywania  kontaktów służbowych i osobistych"? [Sanok odległy tak ok. 80km], a strzyżowcy już nie.   Czyżby tam obowiązywały inne przepisy prawne? Czyżby cała siódemka sędziów i prokuratorów pracujący w pożydowskim budynku nie znała się i nie utrzymywała wzajemnych kontaktów?
 Dlaczego na podstawie tego samego uzasadnienia nie mogą być wyłączeni sędziowie krośnieńscy, którzy sami zaczęli prokuratorską nagonkę na mnie? Czyżby nie znali i nie kontaktowali się wzajemnie? 


  KRAJOWA  RADA SĄDOWNICTWA
ul. Wiejska 10
 00-902 WARSZAWA

 

SKARGA NA NARUSZENIE PROCEDURY SĄDOWEJ

           W związku z otrzymaniem dnia 06.10.03r. z Sądu Okręgowego w Krośnie VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem sygn. akt. VIII Gz69/03 z dnia 25.09.03r.  dotyczące zawieszenia postępowania w pozwie „o ustalenie” z dnia 30.10.2000r. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie, i oddalające zażalenie wyłączenia sędziego SSR Tomasza Marczuka w Krośnie. 

  ZASKARŻAM    

powyższe postanowienie w całości.

 

  ZARZUCAM

  1/  NARUSZENIE PROCEDURY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO

  2/ sprzeczność istotnych faktów sprawy, z indywidualną - bez podstaw prawnych interpretacją sędziów wyrażoną w uzasadnieniu.

  3/ stronniczość i osobiste zaangażowanie sędziów Sądu krośnieńskiego w niedopuszczenie do proceduralnego rozpatrzenie pozwu.

  4/ złamanie etyki sędziowskiej przez stronnicze umarzanie, zawieszanie i przetrzymywanie zgłoszonych do rozpatrzenia spraw w Sądzie krośnieńskim.

 

WNOSZĘ

O POWOŁANIE KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ

   celem zbadania i wyjaśnienia postawionych zarzutów stronniczości

 

UZASADNIENIE

               Pozew „o ustalenie” [zał.2] został wniesiony do Sądu Rejonowego w Brzozowie jeszcze 30.10.2000r, bez zastrzeżeń, odbyło się nawet jedno posiedzenie Sądu. Jednak Postanowieniem z dnia 04.12.2001r sygn. I.C.89/00 Sąd Rejonowy w Brzozowie uznał się za niewłaściwy, i przekazał rozpatrzenie pozwu Sądowi Gospodarczemu w Krośnie. Tam wielokrotnie osobiście powód monitował m.in. u sędziego, któremu przekazano pozew do rozpatrzenia, czyli SSR Tomasza Marczuka, jak też pisał pisma do Prezesa Grzegorza Gładysza o wyznaczenie terminu posiedzenia. Podczas tych rozmów i na podstawie wcześniejszych doświadczeniach sądowych z tą sprawą, powód nabrał przekonania, ze z uwagi na wzajemną solidarność sędziowską, nie ma możliwości na proceduralne jej rozpatrzenie w Sądzie krośnieńskim. Zwłaszcza że Sąd ten już wcześnie ją umorzył [w1999r.] z uwagi na zmianę kwalifikacji, właśnie z pozwu „o ustalenie” na pozew „o zapłatę”. Było to uzgodnione podczas posiedzenia pomiędzy adwokatami [zał.4], bez poinformowania mnie o skutkach zmiany. Takie przetrzymywanie i manipulowanie sprawą przez adwokatów i sędziów, rozgoryczenie z uwagi na oszustwo które spotkało powoda w związku ze sprzedażą firmy, pozbawienie jego i rodziny dochodów, spowodowało że we wrześniu 2001r. zdecydował się na przedstawienie swojej sytuacji i poglądów na stronach internetowych. Publikacja spowodowała jednak efekt odwrotny - zamiast przyspieszyć, [choćby dla uciszenia] rozstrzygnięcie sprawy, został złożony przez sędziów krośnieńskich wniosek do prokuratury o pomówienie i wszczęte postępowanie z art. 212§2. Przy czym prokuratura wcale nie zajęła się proceduralnym rozpatrzeniem zarzutów, [są udokumentowane], tylko zastosowała stary stalinowski numer „na doktora” z badaniem psychiatrycznym. Takie nieproceduralne postępowanie organów sprawiedliwości spowodowało tylko uatrakcyjnienie i medialne nagłośnienie prowadzonych stron, a powód jako osoba szykanowana „przez władze” tylko zdobył większą ogólnopolską  popularność.

        Z punktu widzenia prawa wniesione powództwo jest proste i jednoznacznie określone przepisami: - prezes spółdzielni nie może jednoosobowo decydować majątkiem spółdzielni [ustawa 54 prawa spółdzielczego],   a prawo ma zapewnić ochronę i bezpieczeństwo zawartych umów na czas oznaczony, jak też majątku osobistego obywateli. Unikanie rozpatrzenia stosunku prawnego przez sądy w Krośnie i Rzeszowie przez okres czterech lat [od 1998r], wskazywało, ze jakieś „dodatkowe czynniki” mają wpływ na decyzję sędziów. Stronę przekonało o tym pismo sądowe z dnia 24.09.02r. w którym sędzia T. Marczuk domaga się zmiany kategorii pozwu, którą to ścieżkę sądową strona raz już przeszła. [sygn. I A Ca 61/00 zakończona odmową rozpoznania]. Zresztą takie postępowanie jest wbrew Art. 193. § 1 kpc cyt.: Zmiana powództwa jest dopuszczalna, jeżeli nie wpływa na właściwość sądu. Jednak w Sądzie krośnieńskim dokonano już raz zmiany powództwa, jak i zmiany Sądu. Postępując zgodnie ze wskazówka sędziego doszło by do jej odrzucenia zgodnie z Art. 199. § 2 kpc. Cyt. Sąd odrzuci pozew,  jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona. A sędzia T. Marczuk [na wniosek pozwanych] miał dokumenty poprzednich akt sprawy, gdzie już raz nastąpiła zmiana jej kategorii. Na drugi taki sam numer powód nie da się nabrać. Wyraźnie widać, że bezpośrednim zamierzonym i celowym dążeniem sędziego T. Marczuka było doprowadzenie do odrzucenia wniosku.  W tej sytuacji strona powodowa wniosła pismem [zał.5] z dnia 22.10.02r. wniosek o wyłączenie tego sędziego i innych, którzy zostali wywyższeni w galerii powołując się na art.49 kpc. Oczywiste przecież jest, że pomiędzy sędziami zachodzi wzajemna zależność z tytułu pracy, jak i związki koleżeńskie, czyli zachodzi osobisty stosunek, tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego. Dodatkowy dowód wynikało też z nieetycznego postępowania i potwierdzenia nieprawdy przez sędziego T. Marczuka : jakoby strona nie kontaktowała się z nim osobiście. Ponadto nieetyczne postępowanie wynika z postępowania wbrew Art. 5. (7) kpc. cyt: Sąd powinien udzielać stronom i uczestnikom postępowania występującym w sprawie bez adwokata lub radcy prawnego potrzebnych wskazówek co do czynności procesowych oraz pouczać ich o skutkach prawnych tych czynności i skutkach zaniedbań.  I Art. 6. kpc. cyt. Sąd powinien przeciwdziałać przewlekaniu postępowania i dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na pierwszym posiedzeniu, jeżeli jest to możliwe bez szkody dla wyjaśnienia sprawy. – co wynikło z przeprowadzonego trybem niejawnego posiedzeń Sądu, pomimo wielokrotnego wnioskowania powoda o jawność posiedzeń, chcącego skorzystać z przytoczonych wyżej możliwości prawnych.

         Skutek znowu był odwrotny. Złożenie wniosku „o wyłączenie” sędziego zdopingowało go do wydania w ciągu kilku dni postanowienia rażąco naruszającego prawo [zał.6]. Zawieszając postępowanie i powołując się na art. 187§ 1 kpc [podania wartości] w pozwie o ustalenie prawa jest co najmniej dziwne, kiedy strona powołuje się na Art. 189.kpc cyt. Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. Zresztą, sam „Pozew o ustalenie” był już raz wniesiony do Sądu Okręgowego VI Wydział Gospodarczy w Rzeszowie [sygn. VI GC 58/99 - został wycofany, a sprawa umorzona w Krośnie], który nie zażądał podania wartości sporu. Z takich żądań zrezygnował też Sąd Rejonowy w Brzozowie, przeprowadzając jawne posiedzenie w 2001r. Te racje przedstawił powód w zażaleniu z dnia 05.11.02r. Co ciekawe, po złożeniu zażalenia w sekretariacie Sądu otrzymał informacje, że pozew będzie jednak rozpatrzony przez nowego sędziego SSR Halinę Sekułe. Tak więc o co chodzi...? I jak potraktować takie intelektualne sformułowania sędziego R. Jurczyka jak np. w postanowieniu, uzasadnienie oddalenia wniosku [zał.4-podkreślone] powoda cyt. Przeświadczenie powoda o stronniczym przetrzymywaniu sprawy przez Sędziego, braku obiektywizmu przy jej rozpatrywaniu i wadliwym prowadzeniu procesu nie mogą być przesłankami do żądania wyłączenia Sędziego...???, a jakie zarzuty mogą być jeszcze gorsze dla sędziego? A gdzie podstawa prawna takiego innowacyjnego i ustwodawczego uzasadnienia...? To samo mamy w zaskarżonym postanowieniu, przewodniczy SSO Anna Bembenek, ponadto godne uwagi jest wyjaśnienie, cyt: W niniejszej sprawie brak jest jednak podstaw, do skierowania sprawy na posiedzenie jawne a potrzeba szybkiego rozpoznania środka odwoławczego przemawia za rozpoznaniem sprawy w sposób niejawny. – Właśnie, to „szybkie rozpoznanie” zajęło równo rok. Czy nie powinna być rozpoznawane od początku...?

       Jest jeszcze jedna istotna w sprawie rzecz. Na moje zażalenie o nieproceduralnym postępowaniu prokuratora strzyżowskiego Jacka Złota wniesione do Sądu Rejowego  w Sanoku, Sąd Okręgowy w Krośnie postanowieniem [sygn. akt II Ko 117/02 z dnia 28.10.02r.] wyłączył z rozpoznania wszystkich sędziów tego Sądu [zał.7].  Nie wnosiłem o takie postępowanie, ponieważ nie było najmniejszych podstaw prawnych. W uzasadnieniu jednak czytamy: złożone zażalenie wiążę się ze sprawą prowadzoną przez Prokuraturę Rejonową w Strzyżowie, w której pokrzywdzonymi są sędziowie i prokuratorzy z okręgu Sądu Okręgowego w Krośnie. Sędziowie i asesor Sądu Rejonowego w Sanoku znają te osoby i utrzymują z nimi kontakty służbowe i osobiste. Zachodzi zatem okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać wątpliwości co do ich bezstronności przy rozpatrywaniu sprawy. Sąd Okręgowy w Krośnie uznając, że zachodzą przesłanki z art. 41§ 1 kpk, uwzględnił złożone wnioski i wyłączył sędziów, oraz asesora Sądu Rejonowego w Sanoku od rozpoznania sprawy. 

      Tak więc bądźmy konsekwentni do końca. Jeżeli Sąd Okręgowy wyłącza sędziów z Sanoka [40 km od Krosna i 80 km od Strzyżowa], czy z Brzozowa na tej podstawie, że się znają, utrzymują kontakty służbowe i osobiste, to tym bardziej dotyczy to sędziów krośnieńskich, czy strzyżowskich obradujących i spotykających się w jednym budynku.  Śmieszne jest, żeby ten przepis dotyczył Sanoka, a Krosna już nie. Jeżeli Sąd krośnieński na podstawie takiego uzasadnienia mógł wyłączyć od rozpoznawania sędziów z Sanoka, czy Brzozowie, to tym bardziej, a w zasadzie już obligatoryjnie ma obowiązek wyłączyć sędziów krośnieńskich zamieszanych osobiście w tę aferę. Zwłaszcza, że to właśnie o nich chodzi, z powodu ich mataczenia powstały strony internetowe i to oni czują się pomówieni publikacjami i złożyli wniosek do prokuratury.  Mamy tu dwa sprzeczne postanowienia tego samego Sądu w tej samej sprawie. Dlatego domagam się, ujednolicenia tego problemu, wraz z konsekwencjami. Albo zostają wyłączeni sędziowie z wszystkich sądów, albo z żadnego. Nie można tak indywidualnie interpretować prawo, w zależności od prywatnych zapotrzebowań samych sędziów. A potem piszę się, że to powód pomawia sędziów...
Dlatego, powód wnosi jak na wstępie.

Załączniki:  
1/ Postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 25.09.02r sygn.akt. VIII Gz 69/03r.
2/ Pozew u ustalenie z dnia 30.10.00r.
3/ Zażalenie do Sądu Okręgowego z dnia 05.11.02r.
4/ Protokół sygn. akt. V GC 125/99 z dnia 19.05.99r. - umorzenie
5/ Wniosek o wyłączenie sędziów z dnia 22.10.02r.
6/ Postanowienie V.GG. 14/02 – zawieszenie postępowania.
7/ Postanowienie sygn.akt. IIKo 117/02 z dnia 28.10.02r. wyłączenie sędziów z Sanoka
8/ Postanowienie V.GG. 14/02 – z dnia 11.04.03r. oddalenie wniosku

Niestety, poruszone tu problemy jak zwykle zostały bez odpowiedzi, po prostu olane.  Jasne, ze ponieważ sędziowie [nawet Sądu Najwyższego] nie nie szanują prawa, to śmieszne by było, żeby jedynie Raczkowski postępował zgodnie z prawem.  
Za to Raczkowski nagłaśniając sprawy łamania prawa przez sędziów i prokuratorów  na pewno przyczyni się do ich etycznego zachowania i zmniejszeniem prywaty i wpływów kliki prokuratorsko-sędziowskiej.

Dlatego polecam nowe publikacje o tematyce aferalnej i korupcyjnej zamieszczone w prowadzonej witrynie AFERY PRAWA.
KIM NAPRAWDĘ JEST PREZYDENT R.P.???? ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, CZY MOŻE STOLZMAN???
NIEZNANE FAKTY Z ŻYCIA KWAŚNIEWSKIEGO - KOLEJNA AFERA SLD?
"CZY JOLANTA KWAŚNIEWSKA  MA SZANSE  ZOSTAĆ PREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ???"
czy fundacje "piorą pieniądze?" , zostały tylko wspomnienia J. Kwaśniewskiej
"Bóg Honor Ojczyzna" - krzyż narodu polskiego? - Judaizm, czyli "Jak rozpoznać Żyda".
10 kłamstw Aleksandra Kwaśniewskiego??? - a co na to Unia Europejska ? - podaj dalej...

TAJNE - JAWNE TAJEMNICE PAŃSTWOWE?
Raport o działalności pułkownika Władimira Ałganowa z KGB w sprawach:
Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Premiera Józefa Oleksego i Leszka Millera, szefa MSWiA oraz Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza, Ministra Skarbu Wiesława Kaczmarka, oraz biznesmena Jana Kulczyka.
TYLKO ŻEBRZĄCE "PRUSKIE POWIERNICTWO" ??? , czy kolejny “Drang nach Osten"???
witryna OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO  i dodatkowo:

 WIELKIE BRANIE  ,    fakty o korupcji  , KORUPCJA ,  korupcja - uzasadnienie "wpadki parlamentarzystów", 
Kto może zostać politykiemco kryje przywilej immunitetu? odszkodowania - Sąd Najwyższy,
dowCIPY spod §... i wiele innych... 

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników...
...jasne, że terror rodzi terror, tak więc z uwagi na typowo stalinowskie prześladowanie  mojej osoby i prowadzonej działalności publicystycznej, moim celem jest obnażenie impotencji organów władzy...

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.