KORUPCJA 
 UZASADNIENIA I RACJONALIZACJA PATOLOGII

Macki korupcji sięgajš wszystkich i wszędzie. Ciekawe sš  "racjonalne uzasadnienie" tego zjawiska , czyli uspokojenie siebie, lub zwalenie winy na ???...

"Wszyscy tak robiš!" - czyli uogólnianie proste.
"Na tym, niestety, polega życie" - uzasadnianie egzystencjalne.
"Na tym, po prostu, polega życie" - uzasadnienie banalizujšce.
"Nie przeżyję z pensji" - uzasadnienie humanitarno-egoistyczne.
"Nie przeżyjemy z pensji" - uzasadnianie humanitarno-wspólnotowe.
"Nie robię tego dla siebie, ale dla rodziny" - uzasadnienie altruistyczne.
"Sprawa była wyjštkowa, miałem dołek finansowy, żona straciła pracę..." - uzasadnienie ekskluzywne, quasi-moralne.
"Inaczej się nie da" - uzasadnienie z koniecznoœci.
"Wszyscy tak robiš, jak ja nie będę, to zginę, zaszczujš mnie" - uzasadnienie obronne,
zwišzane z wymuszeniem.
"Inni też tak robiš, nie będę się wyróżniał" - uzasadnienie solidarnoœciowe (bardzo noœne w Polsce).
"Robimy tylko to, co robiš nasi przełożeni" - uzasadnienie "z autorytetu".
"Bierzemy tylko przykład z polityków" - uzasadnienie cyniczne.
"Co robić, skoro klienci sami dajš?" - uzasadnienie naiwne.
"To taki wtórny podział dóbr" - uzasadnienie roztropnoœciowe.
"To łatanie mankamentów sprawiedliwoœci" - uzasadnienie intelektualistyczne.
"To łatanie mankamentów prawa" - uzasadnienie legalistyczne.
"W pracy panujš układy i trzeba ich przestrzegać. Tak jest wszędzie" - uzasadnienie strukturalno-profesjonalne.
"W kraju panuje korupcjogenny system zwišzany z niskimi pensjami, to sš jego konsekwencje" - uzasadnienie polityczno-opozycyjne.

Sš to wyjaœnienia najprostszych sytuacji korupcyjnych z dziedziny "łapówkarskiej". 
Mówi się na przykład o "właœciwej alokacji dóbr"; "koniecznym wpływaniu na efektywnoœć działań", "zwiększaniu motywacji urzędników", "usprawnianiu mechanizmów prawnych", lub "rynkowych. "Uzasadniajšc" korupcję można przywoływać również takie argumenty-instytucje jak "sprawny lobbing" czy "zinstytucjonalizowane formy wpływania na legislację". Rozroœnięte łapownictwo decyduje bowiem nie tylko o tym, które prawa należy egzekwować, a których nie, ale również o tym, jakie prawa należy ustanawiać. 
Przenoszenie wartoœci życia prywatnego w życie publiczne rodzi zjawiska wspieranie koligacji rodzinnych, podtrzymuje "republiki kolesiów" i przyczynia się do łamania zasad uczciwoœci i bezinteresownoœci - absolutnie niezbędnych cech życia publicznego. Przyjmowanie "dowodów wdzięcznoœci", "prezentów", zasada goœcinnoœci, wzajemnoœci, solidarnoœci grupowej, sš korupcjogenne i niszczšce, jeœli zacznš funkcjonować w życiu publicznym.
Korupcja i rzšdy - Fragmenty ksišżki Susan Rose-Ackerman

Dla  pocieszenia sympatyczne linki:
dowCIPY spod paragrafu...
walczšcy z wilkami??? - czy może z baranami...?, takie sobie dywagacje
  10 przykazań dla młodych adeptów prawa + modlitwa...
"porcja humoru z sal sšdowych"    sentencje łacińskie ,  aforyzmy o prawie... 

DowCIPNE linki do zaprzyjaŸnionych stron:ZEMSTA BLONDYNEK??? , a podobno ZEMSTA to wyłšcznie rozkosz  BOGÓW? -  najbardziej mœciwi sš sędziowie, w końcu sami uważajšcy się za bogów???!!!! ha, ha ,ha....

PERWERSYJNI SĘDZIOWIE??? - zdegenerowani, zakompleksieni, czy kupieni przez GTW??? 

"Hodowla mężczyzn?" - instrukcje dla Pań za Amatorskim Portalem Humorystycznym HUMOREK

Ale zgodnie z powiedzeniem, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o...? hmm, coœ co każde drzwi otwiera... i już mamy jasnoœć...

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sšdownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myœlšcych, a więc nie dla prawników.

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolnoœć wyrażania swoich poglšdów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna œrodków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy sš zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolnoœci i praw mogš być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy sš konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porzšdku publicznego, bšdŸ dla ochrony œrodowiska, zdrowia i moralnoœci publicznej, albo wolnoœci i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogš naruszać istoty wolnoœci i praw.