AFERA EURO-FARMU Witold Duchiewicz - bezprawie a PRAWO?

Pisze i mówi się o Polsce jako o państwie aferzystów, złodziei, skorumpowanych urzędników zarówno tych na dole, jak i "władzy" w jak najszerszym tego znaczeniu - taka  ciężka urzędnicza dola? 
Przedstawiamy kolejny dowód korupcji urzędniczej.

Witold Duchiewicz                                                                            Stolec, 20 stycznia 2005r.                                                           

Pan Prezes 
Marek Goliszewski 
BUSINESS CENTER CLUB
Plac Żelaznej Bramy 10 
00-136 Warszawa 

     dotyczy: szkodliwego nieuczciwego oraz niechlubnego procederu wykorzystywania poufnych informacji przez Pana Janisława Muszyńskiego – Kanclerza Loży Dolnośląskiej BCC oraz Jego Syna Pana Jakuba Muszyńskiego - Adwokata, pozyskanych podczas wykonywania zlecenia z BHU EuroFarm Witold Duchiewicz  do próby przejęcia majątku w postępowaniu upadłościowym BHU EuroFarm oraz działanie na niekorzyść mojej firmy, rodziny i Wierzycieli 

Pan Janisław Muszyński – Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC a więc także i Pana Prezesa  Przedstawiciel Regionalny w maju i  czerwcu 2004 r. był wraz z współpracującą z Nim Panią Mecenas Elżbieta Skrodzka-Mora moimi bezpośrednimi Doradcami w kwestii podjęcia działań organizacyjnych i prawnych mających na celu opracowanie programu naprawczego BHU EuroFarm Witold Duchiewicz.  

W tym czasie na umowę-zlecenie zatrudniłem firmę Pana Janisława Muszyńskiego INFRAKOM i współpracującą z  Nim w/w Panią Mecenas do pomocy w przygotowaniu od strony organizacyjnej i prawnej programu naprawczego BHU EuroFarm. Prace te wiązały się z koniecznością przekazania przeze mnie wszelkich informacji dotyczących organizacji, przedsiębiorstwa, jego aspektów prawnych, majątkowych, marketingowych oraz ekonomiczno-finansowych. Działając w dobrej wierze i mając na uwadze dobro mojej firmy starałem się wspomóc Pana Janisława Muszyńskiego we wszystkim, co było Mu do analiz niezbędne. 

Owszem,  od Kanclerza Loży Dolnośląskiej Pana Janisława Muszyńskiego otrzymałembardzo szczególne wsparcie”, gdy posiadając jako mój Doradca informacje o BHU Eurofarm w sposób czynny sam oraz za pośrednictwem swego Syna Pana Mecenasa Jakuba Muszyńskiego, który bezprawnie uczestniczył jako członek w nieformalnie zwołanej w dniu 8 grudnia 2004 r. Rady Wierzycieli – głosował bezprawnie za potrzymaniem postanowienia o upadłości BHU EuroFarm w drodze likwidacji.  

Pan Jakub Muszyński pracował również przez jakiś czas na przełomie maja – czerwca 2004 r. jako mój prawny Przedstawiciel. Informacje, jakie wtedy zdobył oraz informacje jakie osobiście przekazywałem Jemu oraz Jego Ojcu Panu Janisławowi Muszyńskiemu wykorzystał „sumiennie”, aby dostać posadę w Dresdner Bank Polska S.A. w Warszawie.  

Mam na tą okoliczność świadków w osobach: Halina Korzeniewska, Donata Czachor, Marian Napierała, Leszek Janusiewicz i Tomasz Tuczapski, którzy uczestniczyli w spotkaniach z Panem Muszyńskim w końcowej fazie współpracy, tj. po ogłoszeniu przez Sąd Rejonowy  w Wałbrzychu na posiedzeniu niejawnym upadłości BHU EuroFarm Witold Duchiewicz  - dnia 24 czerwca 2004 r.         

Ostatnie spotkanie z udziałem w/w odbyło się w dniu 30 czerwca 2004 r. kiedy zorientowałem się, że Pan Kanclerz Loży Dolnośląskiej Janisław Muszyński prowadzi „podwójną grę”. Od tej pory Pan Janisław Muszyński już ze mną nie utrzymywał kontaktów, pomimo że w dniu 4 grudnia 2004 r. zwróciłem się do Niego z pismem o udzielenie mi przez BCC stosownego poparcia w sprawie zamiany postępowania upadłościowego BHU EuroFarm w drodze likwidacji na postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu. W piśmie tym zwróciłem się również o udzielenie mi przez BCC poręczenia, co pozwoliłby mi uzyskać  zwrot kaucji, jaką obecnie Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich uznał za bezprawne nadużycie władzy, a której wysokość wynosi 1  mln zł.    
(załącznik 1– pismo do Kanclerza Loży Dolnośląskiej z dnia 4 .12. 2004r.
załącznik 2 – pismo do  Kanclerza Loży Dolnośląskiej w sprawie poręczenia
z dnia 4.12. 2004r.)  

 Do  dnia dzisiejszego nie uzyskałem od BCC jakiejkolwiek odpowiedzi w tej sprawie. Faktem tym jestem bardzo zdziwiony, gdyż członkiem BCC jestem od 6 lat, a w roku
2003 otrzymałem tytuł Lidera Biznesu. W jaki sposób BCC troszczy się o swoich członków właśnie przekonuję się teraz, gdy potrzebuję wsparcia. 

Dresdner Bank Polska S.A., wyrządził mojej firmie wiele szkody, między innymi to za  poleceniem osobistym Pana Prezesa Banku Rolfa Michela zatrudniłem do opracowania programu naprawczego BHU EuroFarm firmę konsultingową Inter Consulting z Warszawy, której styl pracy oraz wartość merytoryczna opracowań oburzyła wszystkich Wierzycieli.  

Z rynku posiadam również informacje, że Dresdner Bank Polska S.A. , Kredyt Lease S.A. oraz Bank Millenium S.A. spotykają się z moimi konkurentami w celu przejęcia firmy. Szczególnym „kąskiem” jest dla nich najnowocześniejszy w centralnej Europie Młyn Kukurydziany EuroFarm, który wybudowałem w 2002 roku. Szerzej przedstawiłem całą sprawę w piśmie do Generalnego Prokuratora RP i do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, których kopię, jako załączniki do tego pisma przesyłam również Panu Prezesowi.  

Sprawę udziału Adwokata Pana Jakuba Muszyńskiego w Radzie Wierzycieli, łamiącego prawo zgłaszam do Prokuratury Generalnej RP,  Apelacyjnej i Okręgowej we Wrocławiu oraz Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie. 
(załącznik 3 – Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na podstawie art. 304 KPK, opisanych w art. 265 kk, 266 kk, 270 kk, 272 kk, 273 kk, 308 kk, w zw. z art. 301, 302, 303 i 296 § 1 kk, 286 kk, 266 kk oraz szeregu innych przepisów , w tym KC, KPC, puin i prawa bankowego, skutkującym naruszenie art. KK.)  

Natomiast, odnośnie sprawy dotyczącej Pana Janisława Muszyńskiego chciałbym wiedzieć, co Zarząd BCC oraz Pan Prezes osobiście chce uczynić. Czy wyrządzanie zaplanowanej z premedytacją prowokacji i zgłoszenie się jako Doradca z BCC, przez co ma się wszelki dostęp do poufnych informacji jest zgodne z etyką  wysokiej rangi Przedstawiciela Klubu. Czy BCC jest tylko kamuflażem dla takich osób. Fakt ten przedstawię innym członkom Klubu, niech się dowiedzą w jaki sposób i na jaką pomoc mogą od BCC liczyć. Natomiast Pana Prezesa proszę, aby wykluczył z Klubu takiego człowieka, odpowiednio Go piętnując.   

Informację dotyczącą bezprawności postępowania Sądu Rejonowego w Wałbrzychu wraz z wnioskiem o zmianę sądu prowadzącego postępowanie upadłości BHU EuroFarm z likwidacyjnej na upadłość z możliwością zawarcia układu przedstawia - załącznik 4.  

Pisałem o pomoc i wsparcie do Pana Prezesa osobiście w dniu 1 lipca 2004 r. – do tej pory nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Uważam ten fakt, za wysoce nieetyczny i nie elegancki. W taki sposób nie postępuje Człowiek, do którego z prośbą zwraca się członek organizacji, którą stworzył i propaguje, jako Organizację Przedsiębiorców działających, zgodnie z prawem i uczciwością. Wyrażam nadzieję, że teraz doczekam się od Pana Prezesa odpowiedzi.

                                                                                                          Witold Duchiewicz

Załączniki:
1.Pismo skierowane do Kanclerza Loży Dolnośląskiej BCC z 4.12. 2004 r.
2. Pismo skierowane do Kanclerza Loży Dolnośląskiej BCC w sprawie poręczenia z 4.12. 2004 r.

3.
Pismo do Prokuratora RP
4.Pismo do Prezesa Sądu Apelacyjnego 

          Już wiemy, że postawienie firmy EuroFarm w stan upadłości było bezprawne. 
Po zgłoszeniu  nieproceduralnego postępowania syndyka - przestępstw dokonanych na firmie EuroFarm- prokurator Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu Ewa Grzeszczak postanowieniem z dnia 06.04.2005r sygn.akt 3Ds 64/05/S wszczyna śledztwo.   
Podobnie postępuje prokurator Maciej Kroczak z Prokuratury Rejonowej w Ząbkowicach Śląskich. 
Zostaje też wniesiona do Sądu Najwyższego skarga:
o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 

Urzędnicy władzy, ministerstwa, organów sprawiedliwości są stale 
zawiadamiani i informowani o pozaproceduralnych (opis przekrętów w Agencji Nieruchomości Rolnych)  działania lokalnych urzędów i sądów. 
Przedstawiamy kolejny dowód korupcji urzędniczej. Zadziwiające, jak łatwo im kraść czyjąś pracę, jak łatwo unikają odpowiedzialności, jak bardzo skorumpowana jest władza w Polsce...
O przebiegu tej afery będziemy na bieżąco informować. 
A kto tak naprawdę rządzi w Ministerstwie Sprawiedliwości, czy Krajowej Radzie Sądownictwa? Czy POLACY mają coś jeszcze do powiedzenia? 
Udowodniono, że w Polsce rządzi GTW
Czy mafia opanowała banki?
Uważaj przedsiębiorco jeżeli kredytują Cię bank - każdy przekręt jest możliwy w
NORDEA Bank Polska S.A. - tylko błąd urzędników CITI BANK HANDLOWY S.A. i Leszka Balcerowicza, 
oraz 
DRESDNER BANK POLSKA S.A. 
ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE SYNDYKA 

WWW.AFERY.PRX.PL - NIEZALEŻNE WYDAWNICTWO PROWADZONE PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.