LIST OTWARTY DO MEDIÓW

Z uwagi na bezprawie które mnie spotkało, staram się zebrać pokrzywdzone osoby, jak i informacje na prowadzonych stronach internetowych www.afery.prx.pl . Ostatnio znowu spotkałem się z próbš zniszczenia mnie i mojej pracy. Dlatego wystosowałem "List otwarty" do Ministra Sprawiedliwoœci Grzegorza Kurczuka. Chciałbym zainteresować media swojš osobš, tematami poruszanymi na stronach internetowych, jak i opublicznieniem mojego listu do ministra. Jak duża jest popularnoœć moich stron, to wystarczy wrzucić do wyszukiwarki portalu onet hasło "afery". Sam jestem tym mile zaskoczony. Tak więc poruszane przeze mnie problemy i tematyka sš istotne dla wielu osób.
Proszę o interwencję.
Zdzisław Raczkowski
 

 

Sanok 09.01.03r.

 

MINISTERSTWO  SPRAWIEDLIWOŒCI

Departament Kontroli Skarg i Wniosków

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Al. Ujazdowska 11

00-950 WARSZAWA

Nr DKS-57/14748/02/WS

BMIII/15552/2002/R

Zdzisław Raczkowski

38-500  Sanok

ul. II Pułku Strzelców Podh. 17

mailto: aferyprawa@wp.pl

Minister Sprawiedliwoœci

 Prokurator Generalny

 Grzegorz Kurczuk

LIST OTWARTY

 

       O nieprawidłowoœciach w działaniu prokuratury, jak i Sšdu Rejonowego w Strzyżowie poinformowałem Ministerstwo Sprawiedliwoœci pismem z dnia 19.09.02r. Dokumentacja tej afery została opublikowana na prowadzonych przeze mnie stronach www.afery.prx.pl  Oczywiœcie, co było do przewidzenia, nic nie zrobiono w celu wyjaœnienia wniesionych w zawiadomieniu naruszenia prawa. Nie sprawdzono też moich doniesień wniesionych pismem z dnia 08.08.02r. Chciałbym zwrócić uwagę, ze do publikacji informacyjno-dyskusyjnych w internecie zostałem zmuszony przez szereg stronniczych, łamišcych obowišzujšce prawo, decyzji wydanych przez prokuratury w Brzozowie i Sanoku, oraz Sšdu Gospodarczego w Kroœnie. Mojš walkę o ukradzione mi dobra materialne i osobiste prokurator strzyżowski J. Złotek od  oœmiu miesięcy próbuje sprowadzić do  urojeń. Aktualnie, powstał pomysł wysłania mnie do zamkniętego zakładu psychiatrycznego, żebym nie opisywał przekrętów „chorych organów sprawiedliwoœci” - to cytat z ostatnich wiadomoœci RMF-FM na temat działania sšdów. Akurat ja, ani nikt z mojej rodziny nie chorował na żadnš chorobę umysłowš, nie jestem osobš karanš, wprost przeciwnie, mam wyższe wykształcenie, szereg dyplomów i umiejętnoœć wykonywania kilkunastu zawodów. Tylko dzięki mojej wiedzy, pomimo kradzieży dorobku mojego życia, nie wyeliminowano mnie do tej pory. Oczywiœcie, swoim działaniem prokurator przyczynił się do mojej ogólnopolskiej popularnoœci w walce o sprawiedliwoœć, jak i ofiary przeœladowań sšdów i prokuratury. Ironiš losu, ze z powodu przekrętów prawniczych działaczy AWS, mnie członka SLD, kandydata na Radnego Miasta z poparciem członków partii i posła SLD Mariana Kawy zatrzymuje się siłš w okresie kampanii wyborczej, w niedzielę, żeby dowieœć na badania psychiatryczne??? Tak nisko upadł już wymiar sprawiedliwoœci??? Aktualnie, po tych paru latach walki z wiatrakami jestem zdeterminowany, czuję się osobš przeœladowanš, oszukanš przez instytucję sprawiedliwoœci, co upoważnia mnie do walki o poszanowanie obowišzujšcego w Polsce prawa nawet na arenie międzynarodowej. Ponieważ przestałem wierzyć, ze normalnš procedurš prawnš można wyegzekwować poszanowanie prawa, zwracam się do Pana Ministra Sprawiedliwoœci i oczekuję rzeczowej odpowiedzi: Dlaczego mój „pozew o ustalenie” złożony w sšdzie w 2000r nie może się doczekać wejœcia na wokandę? Dlaczego Sšd Najwyższy nie dopuszcza sprawy do rozpatrzenia, a w dodatku załatwia to z datš pół roku wstecznš? Kiedy prokuratura przestanie mnie przeœladować i osłaniać oszustów? Czy naprawdę muszę dopisać do listy Ministerstwo Sprawiedliwoœci i prowadzić negatywnš oœmieszajšcš kampanię w mediach???.

Zdzisław Raczkowski

 

APEL
Zwracam się o opublikowanie informacji o naruszeniu dobra osobistego i praw obywatelskich, jakie mnie spotkały że strony wymiaru sprawiedliwoœci. Jestem ofiarš przestępstwa, a prokuratorzy, zamiast zajšć się złodziejami i oszustami, wszystkimi możliwymi sposobami starajš się stronniczo ukryć popełnione na mnie przestępstwa. Z uwagi na rozmiar bezprawia jaki mnie spotkał, po wykorzystaniu wszystkich dostępnych prawnie œrodków, zdecydowałem się na interwencyjnš publikacje w internecie. . Na stronach przedstawiam dowody i fakty nieproceduralnego postępowania sędziów i prokuratorów i skierowane sš Ministerstwa Sprawiedliwoœci i Rzecznika Praw Obywatelskich. Jednak, zamiast dyskusyjnej formy rozpatrzenia poruszanych spraw,  "organy sprawiedliwoœci" zdecydowały się, [ chyba dla ukrycia swych przekrętów ], na zniszczenie mnie i moich stron w typowo mafijny sposób. Zatrzymano mnie [zarzšdzenie zał.1], przesłuchano, i porzucono 80km od miejsca zamieszkania. [skarga zał.2] Aktualnie otrzymałem postanowienie przymusowego badania psychiatrycznego [ zał.3 ]. W ten sposób naruszono na wszystkie sposoby moje dobra osobiste i założono cenzurę na publikacje dziennikarskš. Nawet Prezydent Aleksander Kwaœniewski w swojej sprawie przeciwko "Życiu" nie posłużył się prokuraturš. Organy władzy zarzucajš mi "poniżeni i nieprawdziwoœć faktów" [ zał.4 - uzasadnienie ], jednak żaden sędzia, czy prokurator nie podał szczegółowego przypadku i efektów strat jakich doznał na wskutek mojego działania. Ja natomiast  na skutek bezprawnego działania prokuratury zostałem poniżony, odniosłem znaczne straty materialne, moja firma straciła wiarygodnoœć. Prokuratura nie stara się udowodnić zarzutów np. przez ponowne rozeznanie spraw, tylko zlikwidować mnie psychicznie i fizycznie.
W tej sytuacji, tylko medialne nagłoœnienie działalnoœci organów władzy daje gwarancje na zatrzymanie bezprawia.
Proszę o szybkš interwencje i odpowiedz.
Zdzisław Raczkowski
 

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: aferyprawa@poczta.onet.pl

POWRÓT