KAZIMIERZ WALCZAK - PATRIOTA - WETERAN WALK O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Kazimierz Walczak - ofiara kliki sędziowsko-prokuratorskiej? Jaka jest prawda? 

Walczył o PRAWĄ i sprawiedliwą POLSKĘ, dzisiaj jest starszym 74-letnim schorowanym człowiekiem, ale pozostał dr. nauk ekonomicznych. Czy dlatego niewiedza [czytaj głupota] urzędnicza tak go denerwuje?
Jak jest dzisiaj z organami (nie)sprawiedliwości wiemy z niejednej strony wydawnictwa AFERY PRAWA. Najczęściej łamią prawo urzędnicy powołani właśnie do jego chronienia - sędziowie, prokuratorzy, adwokaci. Korupcja i prywata w sądach dawno przekroczyła himalajskie szczyty. Niekompetencja pracujących tam urzędników jest żenująca.  Czy o takie PRAWO walczył Pan Walczak? 
Pan Walczak jest jednym z tych ostatnich bojowników, którzy zawierzyli etyce prawników, który jeszcze wierzył w ideały, który nie wiedział jak bardzo nasze organy władzy są skorumpowane. Nie ma co się dziwić - Pan Walczak nie buszuje w necie, czy czytał publikacji Raczkowskiego, który też w ten sam sposób dał się nabrać. Ale to było parę lat temu - teraz walczy o to, żeby organy sprawiedliwości odzyskały wiarygodność w IV RP, ponieważ w obecnej sytuacji politycznej jest to niemożliwe. 

Pan Walczak, zrobił błąd - jako patriota, pełnoprawny obywatel Polski, niekaralny, dbający całe życie o PRAWO i etykę zawodową prawników zawiadomił prokuraturę o oszustwie popełnionym na nim przez sędziego SSO w Przemyślu Marię Gąskę i adwokata Zdzisława Miarę.

walczak_gaska_skarga.s1.gif (39439 bytes) walczak_gaska_skarga.s2.gif (14424 bytes)

 Nie wiedział wtedy, że sądy podkarpackie są jednymi z najbardziej skorumpowanymi w kraju, że tu rządzą prawa żydowskie a nie polskie, że stosuje się jeszcze stalinowskie metody pracy... 
Młoda niedoświadczona sędzi M. Gąska, chyba blondynka?, ale na pewno gąska, postanowiła starszego doświadczonego życiem weterana nauczyć, że to młodzi i głupi dzisiaj mają władzę, a doświadczeni i rozumni staruchowie powinni już nie żyć? W końcu co taki starzec może jej zrobić? Zawsze podziwiałem miernotę umysłową prawników podkarpackich i mamy kolejny przykład takiego debilizmu umysłowego
Pan Walczak oskarżył sędzi Gąskę, że przy współudziale kolegi adwokata Zdzisława Miary, nie dość że w ogóle nie była w stanie umysłowym proceduralnie rozpatrzyć jego sprawy, to jeszcze po znajomości naciągnęła go na koszty adwokackie w kwocie 29.503zł? Ten numer z kosztami jest często stosowany zarówno przez adwokatów, jak i sędziów zezwalających na takie precedensy, dlatego dla wszystkich poszkodowanych, jak i dla wiedzy prawników już dawno opublikowałem obowiązujące stawki za usługi prawnicze. Jasne, że nie ma tam takiej  abstrakcyjnej kwoty, czyli logiczne, że sędzi z adwokatem nie dość że zachowali się nieetycznie to złamali PRAWO uprawomocniając swoje własne oszustwo wyłudzenia kasy z wykorzystaniem pełnionej funkcji urzędniczej. Ja bym to nazwał nawet  molestowaniem :-), ale dzisiaj na takie wykorzystanie władzy modne jest słowo mobbing :-) 

Ale to dopiero początek zabawy schorowanych organów prawa. Za wniesiona skargę, po koleżeńsku w imieniu Prokuratury Rejonowej w Przemyślu, prokurator przemyski Marta Pętkowska - czyżby kolejna blondynka? oskarżyła Pana Walczaka, że zawiadomił o popełnieniu przestępstwa przez sędzi M. Gąskę i adwokata Z. Miarę.

walczak-oskarz.s1.gif (26759 bytes) walczak-oskarz.s2.gif (39812 bytes) walczak-oskarz.s3.gif (32249 bytes)

Z tego jak to zrobiła, to chyba dyplom uzyskała w Moskwie?, czy gdzieś na bazarze od Ruskich?
Na skargę Pana Walczaka prokurator przemyski Ryszard Chudzicki wtyka typowy kit. Chodzi o tzw. "właściwość miejscową" rozpatrywania sprawy. Prawo wyraźnie określa: 
Art. 27. § 1. Powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. 

Prokurator nie znający widocznie przepisów prawa durnowato tłumaczy się, że właściwy dla sprawy jest Przemyśl? Tylko że to Pan Walczak przez prokuraturę jest oskarżony, niby że on popełnił przestępstwo, a tak się głupio składa, że cały czas mieszka w Rzeszowie i z tego miasta pisał skargę zawiadamiającą o oszustwie sędzi Marysi Gąski i adwokata Z. Miary. Tak więc w sprawie mamy kolejnego niedouczonego czy dowód korupcji? Pana Walczaka wysyła się na badania psychiatryczne, a zapomina się obowiązkowych badaniach sędziów i prokuratorów? Tylko schizofrenia? 
W tej sytuacji obrona interesów Pana Kazimierza Walczaka i dążeniem do proceduralnego postępowania sądowego zajął się OGÓLNOPOLSKI RUCH OCHRONY PRAW OBYWATELSKICH I WALKI Z KORUPCJĄ

  O  G  Ó  L  N  O  P  O  L  S  K 
 
RUCH   OCHRONY   PRAW   OBYWATELSKICH
i   WALKI  z  KORUPCJĄ

Osobowość prawna; KRS Nr. 0000108887 – Post. Sądu Rej. Poznań, sygn. akt. PO XXI NS Rej. KRS / 9987/ 4 / 935     

ZARZĄD GŁÓWNY                                                     fax.   (068)  3860 965 z siedzibą – 64-360 Zbąszyń, ul. Topolowa 6                                       

L. dz. 13 / 05                                                                               dnia.   31.01.2005r
Dot. Sygn. akt.  II K 95/01SR w Łańcucie
                       
Na ręce Prezesa  
Sądu Apelacyjnego w  Rzeszowie .   

                     Zarząd Główny Ogólnopolskiego Ruchu Ochrony Praw Obywatelskich

i Walki z Korupcją  Poznań, z siedzibą w Zbąszyniu,  działając w imieniu i na rzecz dobra interesu społecznego i prawnego Pana dr Kazimierza Walczaka, w powołaniu na art. 257 w zw. z art. 227 K.P.A, oraz w zw. z art. 231 par. 1 K.K, składa formalną skargę na wykonywane sprzecznie z prawem czynności postępowania funkcjonariuszy organu ścigania i wymiaru sprawiedliwości w sprawie o sygn. akt. IIK 95/01  

Zarzuty ;
1/   Naruszenie art. 305 kpk.  -  brak wydania przez organ ścigania,  - postanowienia o wszczęciu dochodzenia i doręczenia jego z postawieniem podejrzanemu dr Kazimierzowi Walczakowi zarzutów czynu zabronionego z art. 234 kk. 
2/   Naruszenie  art. 300 kpk  -  brak  w ogóle przesłuchania podejrzanego i pouczenia o jego uprawnieniach; co do  składania lub nie wyjaśnień i prawa skorzystania z obrońcy, 
- 
oraz brak wręczenia podejrzanemu na piśmie powyższego pouczenia
z potwierdzeniem jego odbioru podpisem 
3/   Bezprzedmiotowe zawiadomienie podejrzanego przez Prokuraturę Rejonową, w Przemyślu o wydaniu Postanowienia o zamknięciu śledztwa z art. 234 kk, skoro takie śledztwo formalnie Postanowieniem nie zostało w ogóle wszczęte
(dowód – brak w/w Postanowienia w aktach sprawy i braku jego potwierdzenia doręczenia  podejrzanemu. )
(dowód -  pismo Prok. Rej. w Przemyślu z dnia 23.05.2000 r.  1 Ds. 1414/99/S  
zawiadamiające o zakończeniu śledztwa )
4/  Błędne twierdzenie przez SSA Zbigniewa Śmigórskiego w piśmie Prezesa Sądu Apelacyjnego w  Rzeszowie z dnia 24.11.2004 r. Znak Wsk-051-123/04, że brak jest podstaw do umorzenia postępowania na skutek przedawnienia ścigania na podstawie art. 101 kk, ponieważ w sprawie ma zastosowanie art. 102 kk. który jego zdaniem przedłuża karalność o dalsze 5 lat. Jest to rażąco fałszywe twierdzenie, bowiem w niniejszej sprawie właśnie nie może mieć zastosowanie przepis art.102 kk. bowiem skoro organ ścigania nie wydał w ogóle Postanowienia o wszczęciu śledztwa, to nie może wydawać postanowienia o zamknięciu śledztwa, od którego to terminu zakończenia śledztwa dopiero przedłuża się termin przedawnienia karalności
W tym stanie dowodowym  powyższe Postanowienie Prokuratury Rejonowej w Przemyślu z dnia 23.05.2000 r. 1 ds. 1414/99/S, o zamknięciu śledztwa, nie ma mocy prawnej i nie daje podstaw do przedłużania terminu karalności na podstawie art. 102 kk, 
5/   Błędna i nie zgodnie z właściwością kwalifikacja  czynu z art. 234 par. 1 kk. przez organ ścigania i sąd, ponieważ zarzucanym czynem przestępstwa jest formalna skarga złożona tylko na czynności sędziego a nie na czynności merytoryczne Sądu, i to złożona formalnie i zgodnie z art. 225 i art.  257 w zw. z art. 227 kpa, oraz zgodnie z art.  63 Konstytucji RP. i to wyraźnie przed organem administracyjnym – Prezesem Sądu Okręgowego w celu spowodowania usunięcia uchybień zgodnie z jego uprawnieniami określonymi w art. 37 i 38  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.  Prawo o ustroju sądów powszechnych, (dowód -  tego, że przedmiotowa skarga nie została złożona przed organem powołanym do ścigania i orzekania w sprawach o przestępstwo, są dwa pisma  Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie;
-         z dnia 23.01.2003 r.  -  Znak -  W; SK 051/132/02
-        
z dnia 24.11.2004 r.  -  Znak -  Wsk-051-123/04
W powyższych pismach – wizytator SSA Zbigniew Śmigórski, wyraźnie stwierdza, w powołaniu na art. 37. ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, że Prezes Sądu sprawuje wyłącznie nadzór nad działalnością administracyjną – czyli ma prawo żądania usuwania uchybień proceduralnych postępowania spowodowanych przez sędziego w tym takich jak przewiduje art. 227 kpa, cytuję;„Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nie należyte wykonywania zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw” oraz ma prawo żądania podjęcia czynności dyscyplinarnych na podstawie art. 114 par. 1, w zw.z art. 107 par. 1 ustawy Prawo o ustroju sadów powszechnych, cytuje;
„Za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienia godności urzędu (przewinienia dyscyplinarne), sędzia odpowiada dyscyplinarnie”(dowód – pismo Prokuratury Rejonowej w Przemyślu z dnia 23.05.2000 r.

1I Ds. 1414/99/S)Z zatem Prezes SO nie jest organem do ścigania i orzekania procesowego lecz jest tylko organem administracyjnym, dlatego złożenie skargi do Prezesa SO na czynności funkcjonariusza wymiaru sprawiedliwości nie może być kwalifikowane  jako oskarżanie –  przed organem powołanym do ścigania i orzekania.

6/   Brak w ogóle podjęcia przez Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu postępowania wyjaśniającego i wydania Postanowienia o wszczęciu postępowania  na okoliczność zarzutów zawartych w skardze  dr. Kazimierza Walczaka z dnia 30.07.1999 r. dotyczących czynności SSO M. Gąski, i brak umożliwienia skarżącemu uczestniczenia w tym postępowaniu celem przedstawienia wniosków dowodowych w tym dowodów przyczynowych złożenia przedmiotowej skargi

Natomiast Prezes SO zamiast wszcząć wyjaśniające postępowanie administracyjne to w odwecie skierował p-ko skarżącemu doniesienie do organów ścigania o przestępstwo z art. 234 par. 1 kk. , który to organ ścigania z kolei tą skargę formalną  złożoną przed organem administracyjnym błędnie zakwalifikował już nie jako skargę  lecz jako oskarżenie sędziego złożone przed organem do orzekania, co jest nie zgodne ze stanem prawnym i dowodowym.   

7/    Bezprawne kierowanie przez Sąd oskarżonego dr Kazimierza Walczaka na badania medyczne, skoro wielokrotnie już przedstawiał zaświadczenia o bardzo złym stanie zdrowia w tym hospitalizacji.Prawdą jest to,  że stan zdrowia dr Kazimierza Walczaka lat 70, stale się pogarsza, m. in. na skutek bezprawnego jego oskarżania i psychicznego dręczenia za złożoną formalną skargę na sprawców rażąco naruszającego jego prawa materialne, dlatego takie nieludzkie jego traktowanie z rażącym naruszeniem art. 63 Konstytucji RP. utwierdza wszystkich z otoczenia w przekonaniu o umyślnej i zamierzonej próby realizacji stosowania kar wobec osób niczym zawinionych z rażącym naruszeniem art. 40 Konstytucji RP.  

 Wnioski ;
 1/  Zarząd Główny tut. Ruchu, ponownie wnosi o spowodowanie umorzenia niniejszej sprawy na podstawie art. 101 KK, na skutek przedawnienia karalności.
2/  Spowodowanie przez Pana Prezesa odstąpienia przez Sąd od dalszego stosowania wobec dr. Kazimierza Walczaka,  środków przymusu w formie zatrzymania i aresztowania przez Policję co może mieć fatalne następstwa uszczerbku na zdrowiu. 

Oświadczenie
. W oparciu i na podstawie udostępnionych zaświadczeń i opinii lekarskich, Zarząd Główny tut. Ruchu oświadcza iż stan zdrowia  dr Kazimierza Walczaka, jest bardzo zły szczególnie w rozpoznaniu niewydolności krążenia – zagrożony w każdej chwili śmiertelnym zawałem.
Ponadto na powyższą okoliczność Zarząd Główny tut. Ruchu, składa formalne oświadczenie z podaniem do publicznej wiadomości, iż w przypadku stwierdzenia tragicznych zdarzeń powodujących nie odwracalny uszczerbek na zdrowiu dr. Kazimierza Walczaka,  na skutek prób dalszego stosowania wobec niego psychoterroru - środków przymusu,  zatrzymania – aresztowania  przez Policję, – czyli środków przymusu nie adekwatnych do wagi zarzucanego czynu przestępstwa,  to cała odpowiedzialność spadnie na osoby podpisujące takie Postanowienia o nie uzasadnionym stosowaniu środków przymusu.

Jako uzasadnienie powyższego podajemy, że  Zarząd Główny tut. Ruchu już wielokrotnie w sprawie podejmował czynności interwencyjne łącznie w najwyższych organach, ze wskazaniem rażącego naruszania  i obrazy przepisów prawa przez funkcjonariuszy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości co zostało zignorowane dlatego za pomocą tego oświadczenia asekuracyjnie obligujemy organy nadzoru odpowiedzialnością za ewentualne skutki takiej bezczynności nadzoru. 

W Państwie prawa funkcjonariusze organu ścigania i wymiaru sprawiedliwości stoją na straży prawa a nie je zuchwale łamią na szkodę interesu społecznegoi indywidualnego obywateli dlatego skarga ta zasługuje na uwzględnienie.

 Odpowiedź na skargę prosimy udzielić z faktycznym i prawnym uzasadnieniem zajętego stanowiska w odniesieniu do każdego podnoszonego argumentu zarzutu, zgodnie z wymogiem art. 238 par. 1 kpa.                                   

                                                  Za  Zarząd ;              P r e z e s                                                            W i c e p r e z e s

       Zarządu Głównego                                                  Zarządu Głównego

       Tadeusz Wolny                                                mgr inż. Tadeusz Janowski

                                                                                        ( płk. w st. sp. W.P. )

       Do wiadomości ;
-   Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa
-   Minister Sprawiedliwości
-   Rada Działalności Pożytku Publicznego przy Ministerstwie Gosp., Pracy i Pol. Społ. 
-   Prezes Sądu Rejonowego
w  Łańcucie
-   Pan dr  Kazimierz Walczak
-   a/a

Jego pismo o interwencje do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie zostało "olane" przez SSA Zbigniewa Śnigórskiego, który wyjaśnia, że prezes sądu to tylko funkcja do brania większej kasy i nic nie może zrobić?... heee, skądś znam ten przypadek. Jak chce to prywatnie koło d...  może zrobić, ale nic dla dobra publicznego i wiarygodności sądu? Mierny ten prezes sądu apelacyjnego, a może po prostu to Żyd?
Z otrzymanych danych wynika, że tak z 50% sędziów w rzeszowskim sądzie jest obrzezanych :-)

W tej sytuacji OROPO zwrócił się do Ośrodka Praw Człowieka przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i prof. Antoniego Kamińskiego o wykładnię prawną.

walczak_kaminski.s1.gif (31929 bytes) walczak_kaminski.s2.gif (35823 bytes)

Istotne pytania to:
1 - Czy dr. Kazimierz Walczak składając formalną skargę administracyjną z dnia 30.07.1999r do Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu  - Andrzeja Kluza - zgodnie z art. 65 Konstytucji RP, popełnił czyn o znamionach przestępstwa z art. 234kk? 
2 - Czy przedmiotowy akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Przemyślu z dnia 29.05.00r został sporządzony w wyniku przestępstwa z art.231§1kk jeżeli posiada szereg uchybień z naruszenia przepisów prawnych tj. art.337§1, art.119§1, art. 332§1 pkt.5, art. 321§1 pkt.1 kpk?
 3 - Czy na skutek takich uchybień prawnych ta sprawa może ulec umorzeniu z urzędu?

Ponadto zwrócono uwagę, że: "Pozbawienie prawa możliwości wnoszenia skargi, zagwarantowanej konstytucją RP godzi w polskie ustawodawstwo i ustanowiony porządek prawny najwyższej rangi"
Na dzień dzisiejszy nie ma odpowiedzi na jego pisma, ale...?

Żeby było jasne, to do tej szokującej sprawy, wykorzystania stanowisk przez urzędników państwowych, oszustwa i prześladowania obywateli przez władze na pewno wrócimy...

Nowe publikacje o tematyce aferalnej i korupcyjnej:
 KANDYDACI NA PREZYDENTURĘ W POLSCE NA 2005R.
w stałym opracowaniu i uzupełnianiu...
CO BĘDZIE Z TĄ POLSKĄ POD ŻYDOWSKĄ WŁADZĄ?  PISMO DO KOFI ANANA SEKRETARZA GENERALNEGO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH (ONZ) - SKARGA KOMITETU NARODOWEGO POLSKI
Dla kogo elitarne stowarzyszenie "ORDYNACKA"???
KIM NAPRAWDĘ JEST PREZYDENT R.P.???? ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, CZY MOŻE STOLZMAN???
NIEZNANE FAKTY Z ŻYCIA KWAŚNIEWSKIEGO - KOLEJNA AFERA SLD?
"CZY JOLANTA KWAŚNIEWSKA  MA SZANSE  ZOSTAĆ PREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ???"
czy fundacje "piorą pieniądze?" , zostały tylko wspomnienia J. Kwaśniewskiej
"Bóg Honor Ojczyzna" - krzyż narodu polskiego? - Judaizm, czyli "Jak rozpoznać Żyda".
10 kłamstw Aleksandra Kwaśniewskiego??? - a co na to Unia Europejska ? - podaj dalej...

TAJNE - JAWNE TAJEMNICE PAŃSTWOWE?
Raport o działalności pułkownika Władimira Ałganowa z KGB w sprawach:
Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Premiera Józefa Oleksego i Leszka Millera, szefa MSWiA oraz Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza, Ministra Skarbu Wiesława Kaczmarka, oraz biznesmena Jana Kulczyka.
TYLKO ŻEBRZĄCE "PRUSKIE POWIERNICTWO" ??? , czy kolejny “Drang nach Osten"???
witryna OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO  i dodatkowo:

 WIELKIE BRANIE  ,    fakty o korupcji  , KORUPCJA ,  korupcja - uzasadnienie "wpadki parlamentarzystów", 
Kto może zostać politykiemco kryje przywilej immunitetu? odszkodowania - Sąd Najwyższy,
dowCIPY spod §... i wiele innych... 

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników...
...jasne, że terror rodzi terror, tak więc z uwagi na typowo stalinowskie prześladowanie  mojej osoby i prowadzonej działalności publicystycznej, moim celem jest obnażenie impotencji organów władzy...
POLECANE WITRYNY PATRIOTÓW POLSKICH http://www.polonica.net I http://www.ojczyzna.pl 

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.