Jak wystąpić o udostępnienie dokumentów z archiwów Instytutu Pamięci Narodowej | formularz wniosku do wypełnienia | adresy oddziałów IPN, w których można składać wnioski

Instytut Pamięci Narodowej
Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko
Narodowi Polskiemu


00-839 Warszawa, ul. Towarowa 28
www.ipn.gov.pl

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - tekst ujednolicony

FORMULARZ WNIOSKU o udostępnienie dokumentów / zapytanie o status pokrzywdzonego na podstawie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu :

w formacie pdf: Program Acrobat Reader
do przeglądania i drukowania plików
w formacie PDF
w formacie doc: Do odczytania w programie Microsoft Word

Uwaga, na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej dostępne są formularze wniosku również w innych formatach.

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK

1. Każda osoba składająca wniosek o udostępnienie dokumentów wypełnia Część A wniosku. Nadto:
2. Pokrzywdzony wypełnia Część B - pozycję 1 pkt. 1, pozycje 2-6 oraz Część D - pozycje 1-2.
3. Osoba najbliższa w stosunku do pokrzywdzonego (jeżeli osoba pokrzywdzona nie żyje) wypełnia Część B - pozycję 1 pkt. 1-2, pozycje 2-6 oraz Część D - pozycje 1-2.
4. Osoba pragnąca skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Dz. U. 1998 Nr 155 poz. 1016 z późn. zm., ("Każdy ma prawo wystąpić z pytaniem do Instytutu Pamięci, czy jest pokrzywdzonym w rozumieniu ustawy") wypełnia Część B - pozycje 2-4 oraz Część D - pozycje 1-2.
5. Funkcjonariusz, pracownik lub współpracownik organów bezpieczeństwa państwa występujący o (właściwe podkreślić):
a) udzielanie mu informacji o dotyczących go dokumentach znajdujących się w zasobie Instytutu Pamięci,
b) kopię świadectwa służby albo pracy oraz kopię opinii o służbie lub pracy wypełnia Część B - pozycję 1 pkt. 3, Część C - pozycje 1-2 oraz Część D - pozycje 1-2.

Uwaga:
1) Wniosek/zapytanie sporządza się w trzech egzemplarzach:

GDZIE SKŁADAĆ WNIOSKI

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej:

00 - 839 Warszawa, ul. Towarowa 28
tel. (0-22) 581 85 22, 581 85 23, fax 581 85 24
e-mail: sekretariat.ipn@ipn.gov.pl

lub w jednym z oddziałów IPN na terenie kraju:

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku
15-637 Białystok, ul. Warsztatowa 1A
tel. (0-85) 664 57 01, fax (0-85) 664 57 00

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku
81-311 Gdynia, ul. Witomińska 19
tel./fax (0-58) 660 67 00
e-mail: oddzial.gdansk@ipn.gov.pl

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach
40-061 Katowice, ul. Kilińskiego 9
tel. (0-32) 609 98 40, fax (0-32) 609 98 42

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie
31-012 Kraków, ul. Reformacka 3
tel. (0-12) 421 11 00, fax (0-12) 421 19 61

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie
20-086 Lublin, ul. Szewska 2
tel. (0-81) 536 34 01, fax (0-81) 536 34 02

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi
91-479 Łódź, ul. Orzeszkowej 31/35
tel. (0-42) 616 27 45, fax (0-42) 616 27 48

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu
61-487 Poznań, ul. Rolna 45a
tel. (0-61) 835 69 00, fax (0-61) 835 69 03

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie
35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 18
tel. (0-17) 860 60 18, fax (0-17) 860 60 39

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
00-207 Warszawa, Pl. Krasińskich 2/4/6/
tel. (0-22) 530 86 25
e-mail: o.warszawa@ipn.gov.pl

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu
51-168 Wrocław, ul. Sołtysowicka 21a
tel. (0-71) 326 76 00, fax (0-71) 326 76 03


Strona redagowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej


Nowe publikacje o tematyce aferalnej i korupcyjnej WYDAWNICTWA AFERY PRAWA
 KANDYDACI NA PREZYDENTURĘ W POLSCE NA 2005r. w stałym opracowaniu i uzupełnianiu...
UJAWNIĆ PRAWDĘ - LISTA PODKARPACKICH AGENTÓW SB - kiedy Warszawa opublikuje listę swoich agentów? - czy są tam jeszcze nieskorumpowani odważni urzędnicy??? (z jajami:-)
prof? ANDRZEJ ZOLL - Czyj to rzecznik? - na pewno nie polskich praw i interesów - prawda i mity o rzeczniku 
CO BĘDZIE Z TĄ POLSKĄ POD ŻYDOWSKĄ WŁADZĄ?  PISMO DO KOFI ANANA SEKRETARZA GENERALNEGO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH (ONZ) - SKARGA KOMITETU NARODOWEGO POLSKI
Państwo w Państwie - czyli misja Żydów w Polsce?
Dla kogo elitarne stowarzyszenie "ORDYNACKA"??? Lista Wildsteina - nie tylko agenci SB
KIM NAPRAWDĘ JEST PREZYDENT R.P.???? 
KWAŚNIEWSKI, CZY MOŻE STOLZMAN??? -  UKRYWANE FAKTY Z ŻYCIA KWAŚNIEWSKIEGO - tylko przekręty w SLD?
"CZY JOLANTA KWAŚNIEWSKA  MA SZANSE  ZOSTAĆ PREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ???"
czy fundacje "piorą pieniądze?" , zostały tylko wspomnienia J. Kwaśniewskiej
"Bóg Honor Ojczyzna" - krzyż narodu polskiego? - Judaizm, czyli "Jak rozpoznać Żyda".
TAJNE - JAWNE TAJEMNICE PAŃSTWOWE?
Raport o działalności pułkownika Władimira Ałganowa z KGB w sprawach: Aleksandra Kwaśniewskiego, Józefa Oleksego, Leszka Millera, Włodzimierza Cimoszewicza,  Wiesława Kaczmarka, Jana Kulczyka.
TYLKO ŻEBRZĄCE "PRUSKIE POWIERNICTWO" ??? , czy kolejny “Drang nach Osten"???
witryna OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO  i dodatkowo:

Zmiany przepisów KPC obowiązujące od 2005r.

 WIELKIE BRANIE  ,    fakty o korupcji  , KORUPCJA ,  korupcja - uzasadnienie "wpadki parlamentarzystów", 
Kto może zostać politykiemco kryje przywilej immunitetu? odszkodowania - Sąd Najwyższy,
dowCIPY spod §... i wiele innych... 

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników... jasne, że terror rodzi terror, tak więc z uwagi na typowo stalinowskie prześladowanie  mojej osoby i prowadzonej działalności publicystycznej, moim celem jest obnażenie impotencji organów władzy...

POLECANE WITRYNY PATRIOTÓW POLSKICH http://www.polonica.net I http://www.ojczyzna.pl 
RAPORT NOWAKA - wydawnictwo niezależnego posła Zbigniewa Nowaka.

WWW.AFERY.PRX.PL - NIEZALEŻNE WYDAWNICTWO PROWADZONE PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.