Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-01-2013

Wniosek Zbigniewa Kękusia do marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Ewy Kopacz o odwołanie przez Sejm Ireny Lipowicz z urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich - z cyklu co może a czego nie robi żydowski rzecznik w Polsce

Kraków, dnia 24 stycznia 2013 r.

Pani Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Dotyczy:        

Wniosek – na podstawie art. 7.2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich: „Sejm odwołuje Rzecznika przed upływem okresu, na jaki został powołany, również jeśli Rzecznik sprzeniewierzył się złożonemu ślubowaniu.” -  o złożenie przez marszałka Sejmu wniosku o odwołanie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ortodoksyjnej Żydówki chroniącej interesów mafii żydowsko-sędziowskiej Ireny Lipowicz z urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wniosek o udzielenie odpowiedzi na niniejsze pismo bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty jego złożenia.  

 Część I.          Przepisy prawa  

Artykuł 208.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:
„1. Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych”
2. Zakres i sposób działania Rzecznika Praw Obywatelskich określa ustawa.”

Artykuł 2 Ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich:
„Rzecznikiem może być obywatel polski wyróżniający się wiedzą prawniczą, doświadczeniem zawodowym oraz wysokim autorytetem ze względu na swe walory moralne i wrażliwość społeczną”.

Artykuł 4  Ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, Dz.U. z 2001 r. nr 14, poz. 147
„Przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków Rzecznik składa przed Sejmem następujące ślubowanie: „Ślubuję uroczyście, że przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich dochowam wierności Konstytucji Rzeczypospolitej  Polskiej, będę strzec wolności i praw człowieka i obywatela, kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego i sprawiedliwości. Ślubuję, że powierzone mi obowiązki wypełniać będę bezstronnie, z najwyższą sumiennością i starannością, że będę strzec godności powierzonego mi stanowiska oraz dochowam tajemnicy państwowej i służbowej”.  

Część II.         Uzasadnienie  

Pismem z dnia 10 stycznia 2013 r. zawiadomiłem Rzecznika Praw Obywatelskich Irenę Lipowicz, że rozpoznająca sprawę przeciwko mnie do sygn. II K 854/10 sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Beata Stój wydała w dniu 16 kwietnia 2012 r. zarządzenie w przedmiocie wyznaczenia mi obrońcy z urzędu ponieważ osobiście uznała, że ma uzasadnione wątpliwości co do mojej poczytalności.

Oto treść Zarządzenia sędzi Beaty Stój z dnia 16.04.2012 r. – Załącznik 1:

„Sygn. akt II.K.854/10 ZARZĄDZENIE Dnia 16 kwietnia 2012 r. Sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Beata Stój w sprawie z urzędu w przedmiocie wyznaczenia obrońcy z urzędu na podstawie art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k. i art. 81 § 1 k.p.k. zarządza wyznaczyć oskarżonemu Zbigniewowi Kękusiowi obrońcę z urzędu w osobie adw. Roberta Bryka z Kancelarii Adwokackiej przy ulicy Kraszewsk 5 w Dębicy.”
Dowód:          Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 854/10, zarządzenie sędzi Beaty Stój z dnia 16 kwietnia 2012 r. – Załącznik 1  

Podany przez sędzię Beatę Stój jako podstawa prawna Zarządzenia z dnia 16.04.2012 r. art. 79 § 1 k.p.k. stanowi: W postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę jeżeli: (…) 3.  zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności.”

Złożyłem wniosek, by mi sędzia B. Stój wyjaśniła, na czym polega jej uzasadniona wątpliwość co do mojej poczytalności, ale sędzia odmówiła.

Sąd Rejonowy w Dębicy doręczył mi pismo o treści – Załącznik 2:

„Sąd Rejonowy w Dębicy II Wydział Karny /adres – ZKE/ Dnia 09/05/2012, Sygn. akt II K 854/10 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny, informuje Pana, że zarządzenie o wyznaczeniu obrońcy z urzędu nie wymaga uzasadnienia, w związku z czym nie zostało ono sporządzone. Na zarządzenie sędziego Starszy Sekretarz Sądowy Marcin Foryński-Kastoris”
Dowód:                      Sąd Rejonowy w Dębicy II Wydział Karny, sygn. akt II K 854/10, pismo z dnia  9 maja 2012 r. Starszego Sekretarza Sądowego Marcina Foryńskiego-Kastorisa – Załącznik 2  

Sędzia nie posiada kwalifikacji merytorycznych do oceny poczytalności oskarżonego.
Nie może zatem wyznaczyć oskarżonemu obrońcy z urzędu na tej podstawie, że sam go uzna za niepoczytalnego.
Musi w tym celu dysponować wynikami badań psychiatrycznych oskarżonego.
Tak stanowi teoria prawa karnego.
Takie stanowisko prezentują eksperci w dziedzinie prawa karnego w Komentarzach do kodeksu postępowania karnego.

Takie właśnie stanowisko zaprezentowała wiceprezes Sądu Rejonowego w Dębicy Anna Zięć w jej piśmie do mnie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie w.w. Zarządzenia sędzi Beaty Stój z dnia 16 kwietnia 2012 r.

Podała – Załącznik 3:

 „Sąd Rejonowy w Dębicy A 411-46/10 Dębica, dnia 28 czerwca 2012 r. Pan Zbigniew Kękuś

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 30 maja 2012 r. (data wpływu do Sądu Rejonowego w Dębicy 27 czerwca 2012 r.) wyjaśniam, iż zgodnie z art. 93 § 2 kpk sędzia referent jest osoba upoważnioną do wydania w sprawie zarządzenia w przedmiocie ustanowienia oskarżonemu obrońcy z urzędu.

Zarządzenie o wyznaczeniu oskarżonemu obrońcy z urzędu na podstawie art. 79 § 1 kt. 3 kk nie wymaga sporządzenia uzasadnienia. Wskazana w zarządzeniu podstawa prawna  tj. art. 79 § 1 pkt. 3 kpk mówi jedynie o uzasadnionej wątpliwości, co do poczytalności oskarżonego. Konkretna ocena poczytalności danej osoby leży w kompetencjach biegłych psychiatrów. Wiceprezes Sądu Rejonowego Anna Zięć.”

Dowód:          Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt A 411-46/10, pismo Wiceprezes Anny Zięć z dnia 28 czerwca 2012 r. – Załącznik 3  

Tymczasem sędzia Beata Stój wydała postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym … po wydaniu Zarządzenia z dnia 16.04.2012 r. w przedmiocie wyznaczenia mi obrońcy z urzędu, a następnie w dniu 6 stycznia 2013 r. nakazała policjantom doprowadzić mnie na badania do Szpitala im dr J. Babińskiego. Policjanci poszukiwali w tym celu w dniu 6 kwietnia -  niedziela, święto Trzech Króli – dwukrotnie, o godz: 08:00 i 14:15 w mieszkaniu mojej matki.

W związku z powyższym, pismem z dnia 10 stycznia 2013 r. skierowałem skargę na sędzię Beatę Stój do Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz.

Podałem podstawy prawne skargi oraz uprawnienia RPO, w tym:

Artykuł 1. 2. Ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich /2011-08-18 zm. Dz.U.2011.222.1320/:
„Rzecznik Praw Obywatelskich, zwany dalej "Rzecznikiem", stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych aktach normatywnych, w tym również na straży realizacji zasady równego traktowania.”

Artykuł 1. 3. Ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich:
„W sprawach o ochronę wolności i praw człowieka i obywatela Rzecznik bada, czy wskutek działania lub zaniechania organów, organizacji i instytucji, obowiązanych do przestrzegania i realizacji tych wolności i praw, nie nastąpiło naruszenie prawa, a także zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej.”

Artykuł 8.1 Ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich:
„Rzecznik podejmuje czynności przewidziane w ustawie, jeżeli poweźmie wiadomość wskazującą na naruszenie wolności i praw człowieka i obywatela, w tym zasady równego traktowania.”

Artykuł 9 Ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich:
„Podjęcie czynności przez Rzecznika następuje: 1) na wniosek obywateli lub ich organizacji.”

Artykuł 11.1 Ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich:
„Rzecznik po zapoznaniu się z każdym skierowanym do niego wnioskiem może:
1) podjąć sprawę,
2) poprzestać na wskazaniu wnioskodawcy przysługujących mu środków działania,
3) przekazać sprawę według właściwości,
4) nie podjąć sprawy
- zawiadamiając o tym wnioskodawcę i osobę, której sprawa dotyczy.”

Artykuł 12 Ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich:  „Podejmując sprawę Rzecznik może:
1) samodzielnie prowadzić postępowanie wyjaśniające,
2) zwrócić się o zbadanie sprawy lub jej części do właściwych organów, w szczególności organów nadzoru, prokuratury, kontroli państwowej, zawodowej lub społecznej,
3) zwrócić się do Sejmu o zlecenie Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenia kontroli dla zbadania określonej sprawy lub jej części.”

Artykuł 13.1 Ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich:
„Prowadząc postępowanie, o którym mowa w art. 12 pkt 1, Rzecznik ma prawo:
1) zbadać, nawet bez uprzedzenia, każdą sprawę na miejscu,
2) żądać złożenia wyjaśnień, przedstawienia akt każdej sprawy prowadzonej przez naczelne i centralne organy administracji państwowej, organy administracji rządowej, organy organizacji spółdzielczych, społecznych, zawodowych i społeczno-zawodowych oraz organy jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, a także organy jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych,
3) żądać przedłożenia informacji o stanie sprawy prowadzonej przez sądy, a także prokuraturę i inne organy ścigania oraz żądać do wglądu w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich akt sądowych i prokuratorskich oraz akt innych organów ścigania po zakończeniu postępowania i zapadnięciu rozstrzygnięcia,
4) zlecać sporządzanie ekspertyz i opinii.”

Artykuł 14 Ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich:
„Po zbadaniu sprawy Rzecznik może:
1) wyjaśnić wnioskodawcy, że nie stwierdził naruszenia wolności i praw człowieka i obywatela,
2) skierować wystąpienie do organu, organizacji lub instytucji, w których działalności stwierdził naruszenie wolności i praw człowieka i obywatela; wystąpienie takie nie może naruszać niezawisłości sędziowskiej,
3) zwrócić się do organu nadrzędnego nad jednostką, o której mowa w pkt 2, z wnioskiem o zastosowanie środków przewidzianych w przepisach prawa,
4) żądać wszczęcia postępowania w sprawach cywilnych, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu - na prawach przysługujących prokuratorowi,
5) żądać wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa ścigane z urzędu. (...)”

Artykuł 15 Ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich:
„1. W wystąpieniu, o którym mowa w art. 14 pkt 2, Rzecznik formułuje opinie i wnioski co do sposobu załatwiania sprawy, a także może żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub zastosowania sankcji służbowych.
2. Organ, organizacja lub instytucja, do których zostało skierowane wystąpienie, obowiązane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni, poinformować Rzecznika o podjętych działaniach lub zajętym stanowisku. W wypadku gdy Rzecznik nie podziela tego stanowiska, może zwrócić się do właściwej jednostki nadrzędnej o podjęcie odpowiednich działań.”

Artykuł 16.1 Ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich:
„W związku z rozpatrywanymi sprawami Rzecznik może przedstawiać właściwym organom, organizacjom i instytucjom oceny i wnioski zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony wolności i praw człowieka i obywatela i usprawnienia trybu załatwiania ich spraw.”  

W odpowiedzi otrzymałem pismo z dnia 17 stycznia 2013 r. o treści – Załącznik 4:
„Warszawa, 17.01.13 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich  RPO-422333-II/02/K.Ku Zespół Prawa Karnego Pan Zbigniew Kękuś W odpowiedzi na Pana pisma z dnia 10.01.2013 r. oraz 11.01.2013 r. (daty wpływu do tut. Biura), działając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich informuję, co następuje:
Otóż w toku postępowania sądowego Sądu Rejonowego w Dębicy prowadzonego w sprawie ozn. sygn. II K 854/10, został dopuszczony dowód z opinii biegłych psychiatrów na okoliczności podane w treści postanowienia. Sąd wskazał podstawę prawną tego postanowienia.

Ustanowił również dla Pana obrońcę z urzędu.

Nadmieniam, iż Rzecznik nie może ingerować w tok postępowania, dokonywać oceny zasadności dopuszczenia dowodu, a także nie dysponuje środkami procesowymi zmierzającymi do uchylenia lub zmiany takich postanowień.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, iż na obecnym etapie Rzecznik Praw Obywatelskich nie podejmie dalszych działań w przedstawionej sprawie. Mgr Krystyna Kupczyńska Główny Specjalista”
Dowód:          Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich  RPO-422333-II/02/K.Ku Zespół Prawa Karnego, sygn. akt RPO-422333-II/02/K.Ku, pismo z dnia 17 stycznia 2013 r. – Załącznik 4  

Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich jest sprzeczna z zacytowanym wyżej prawem określonym przepisami ustawy o RPO.

Żydówka Irena Lipowicz strzeże – konsekwentnie, tj. jak strzegła wielokrotnie wcześniej – interesu mafii żydowsko-sędziowskiej niszczącej bez skrupułów Polaków nie-Żydów.

Sędzia Beata Stój ściga mnie w sprawie do sygn. II K 854/10 na podstawie aktu oskarżenia sporządzonego w dniu 12 czerwca 2006 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławę Ridan, o to, że popełniłem 18-e czynów z art. 226 § 1 k.k. i inne, tj. że:

Czyn I, III-XVI – w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r. w Krakowie działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu znieważyłem w związku z pełnieniem obowiązków służbowych  /art. 226 § 1 k.k./ za pośrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl piętnaścioro sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie - SSO Maja Rymar  /była Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie/ SSO Ewa Hańderek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawałek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Kłosińska, SSR Izabela Strózik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Małgorzata Ferek, SSA Włodzimierz Baran /były Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kuś-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski.

Czyn II –  w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r. w Krakowie działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu zniesławiłem  /art. 212 § 2 kk/ za pośrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl  adw. Wiesławę Zoll, pełnomocnika mojej żony w prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Krakowie i Sąd Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postępowaniu z mojego powództwa o rozwód /sygn. akt XI CR 603/04/.

Czyn XVII- w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r. w Krakowie działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu znieważyłem  /art. 226 § 3 k.k./ za pośrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastującego ten urząd  Andrzeja Zolla

Czyn XVIII - w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r. w Krakowie działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu rozpowszechniałem za pośrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl, wiadomości z rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności - art. 241 § 2 k.k.

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarżenia prokurator Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

Raz już, wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy sędzia Tomasz Kuczma uznał mnie za winnego popełnienia wszystkich w.w. czynów.

Jego wyrok został uchylony w zakresie wszystkich przypisanych mi czynów przez:
Sąd Okręgowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 września 2010 r., sygn. II K 283/10 /czyny I, III – XVII/.
Sąd Okręgowy w Rzeszowie zarzucił sędziemu Tomaszowi Kuczma, że ten rażąco naruszył prawo materialne określone w art. 226 § 1 k.k.

Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IV KK 272/12, /czyny II i XVIII/.
Sąd Najwyższy zarzucił sędziemu Tomaszowi Kuczma, że ten oczywiście i rażąco naruszył prawo procesowe określone w art. 7 k.p.k. i w art. 366 § 1 k.p.k.  

Sędzia Beata Stój rozpoznająca sprawę sygn. II K 451/06 po wznowieniu /obecnie II K 854/10/ oczywiście i rażąco naruszyła prawo określone w art. 30 Konstytucji, tj. naruszyła moją godność, przez osobiste przez nią uznanie mnie za niepoczytalnego i wyznaczenie mi z tego powodu obrońcę z urzędu.

Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz, której konstytucyjnym i ustawowym obowiązkiem jest chronić moich praw … chroni interesu naruszającej prawo sędzi Beaty Stój. Irena Lipowicz jest ortodoksyjną, szowinistyczną Żydówką. Nie po raz pierwszy chroni interesu żydowsko-sędziowskiei mafii niszczącej, w tym między innymi okradającej, a potem uznającej za chorych psychicznie swoich przeciwników. To jedna z licznych paso-Żydów, których wielu na najwyższych urzędach w Polsce Bronisława Komorowskiego i Donalda Tuska.

Irena Lipowicz jest osobą nie tylko nie posiadającą podstawowej wiedzy z zakresu prawa konstytucyjnego i pozbawioną wrażliwości społecznej. Jest moralnym dnem, chroniącym interesy jej środowiska, tj. jak ona Żydów szowinistów ortodoksów oczywiście i rażąco naruszających prawo i czyniących nie-Żydów ofiarami ich patologii. Jak niektórzy Żydzi, którzy sprawują obecnie urzędy, jest osobą całkowicie pozbawioną ambicji i honoru. Realizuje wyłącznie cele jej patologicznego, zdominowanego przez polonofobów, żerującego na nie-Żydach środowiska.

Irena Lipowicz taki przyjęła sposób sprawowania urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, że w czasie rozpoznawania zgłoszonej jej sprawy przez sąd informuje, że nie posiada uprawnień do podjęcia interwencji, a po rozpoznaniu sprawy i wydaniu przez sąd wyroku, Irena Lipowicz informuje, że Rzecznik nie podejmie interwencji.

Czyli Irenie Lipowicz zawsze jest nie w porę. Jest wierną naśladowczynią jednego z jej poprzedników na urzędzie RPO, tępego, okrutnego  Żyda ortodoksa Andrzeja Zolla.  

Wielce Szanowna Pani Marszałek,  

Uprzejmie przypominam, że po tym, gdy pismem z dnia 8 lutego 2012 r. skierowanym do Adresatki niniejszego pisma złożyłem pierwszy wniosek o odwołanie Ireny Lipowicz z urzędu RPO – odmówiła mi wniesienia kasacji od wyroku sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczma z dnia 18.12.2007 r. /sygn. II K 451/06/, wyjaśniając, że nie zachodzą prawem określone warunki do wniesienia kasacji; pół roku później Prokurator Generalny wniósł kasację na moją korzyść od wyroku sędziego T. Kuczma i ta kasacja została uznana za słuszną przez Sąd Najwyższy - Pani przekazała moje pismo Biuru w Sejmie, które nie posiada uprawnień do jego rozpoznania.

Oto pismo do mnie w tej sprawie Głównego Specjalisty w  Biurze Korespondencji i Informacji Kancelarii Sejmu Małgorzaty Niebieszczańskiej z dnia 1 marca 2012 r. – Załącznik 5:
„Warszawa, 1 marca 2012 r. Kancelaria Sejmu Biuro Korespondencji i Informacji Pan Zbigniew Kękuś

Biuro Korespondencji i Informacji potwierdza wpływ listu z dnia 8.02.2012 r. skierowanego do Marszałka Sejmu RP, a w dniu 27.02.2012 r. przekazanego z Gabinetu Marszałka do naszego biura.

Wyjaśniamy, że BKI nie jest uprawnione do merytorycznego ustosunkowania się do poruszanej przez Pana sprawy. Ponadto informujemy, że Pańska korespondencja została dołączona do przechowywanej w naszym biurze dokumentacji. Główny Specjalista Małgorzata Niebieszczańska”
Źródło: Kancelaria Sejmu Biuro Korespondencji i Informacji, pismo z dnia 1 marca 2012 r. Głównego Specjalisty

Małgorzaty Niebieszczańskiej – Załącznik 5  

Sprytna Pani jest, Pani Kopacz, cwana i nieetyczna. Zasłużyła Pani na premię za 2012 rok w kwocie ponad 40 tys. zł, jak mało kto …
Pomyśleć, że jest Pani drugim w Polsce, po prezydencie Bronisławie Komorowskim autorytetem moralnym.
Rzeczywiście autorytet z Pani moralny … Jak mówią młodzi – zajebisty.

A to przecież jedna z Pani najważniejszych kwalifikacji na urzędzie marszałka Sejmu.

Nie ma się co dziwić, że taką znajdując protektorkę w osobie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ortodoksyjna, kłamliwa, pozbawiona ambicji i honoru Żydówka Irena Lipowicz w dalszym ciągu realizuje cele tak samo tępych, jak ona Żydów i sędziów, którzy bezkarnie naruszają ustawowe i konstytucyjne prawa gojów w Polsce, czyniąc ich ofiarami ich patologii i pomnażając dzięki nam – jak Andrzej i Wiesława Zoll dzięki mnie, potem czyniąc mnie przestępcą z oczywistym i rażącym naruszeniem prawa, w tym podawanego przez A. Zolla w publikacjach z zakresu teorii prawa wydawanych pod jego redakcją - swoje majątki.  

Dzięki sędzi Beacie Stój, chronionej i wspieranej przez Rzecznika Praw Obywatelskich, obrońcę żydowsko-sędziowskiej mafii Irenę Lipowicz, dowie się jednak opinia publiczna, w jaki sposób mafia /w tym także były RPO Andrzej Zoll, który przy każdej po temu okazji informuje funkcjonariuszy publicznych, że ja powinienem zostać poddany badaniom psychiatrycznym – Żydowi w Polsce Donalda Tuska i Bronisława Komorowskiego wszystko wolno/ produkuje „niepoczytalnych”.  

Na zakończenie pragnę nadmienić, że jak mnie poinformowała pismem z dnia 6 czerwca 2012 r. /sygn. akt: BDG0140-86/2012/EGK/ zastępca Dyrektora Generalnego Biura RPO Magdalena Krawczyńska-Krupa, społeczny pasożyt, figurantka i obrończyni interesów mafii żydowsko-sędziowskiej, Irena Lipowicz zarobiła w 2011 roku na fusze Rzecznika Praw Obywatelskich kwotę łączną 173.617,37 zł brutto – Załącznik 6.

Dowód: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. akt: BDG0140-86/2012/EGK, pismo zastępcy Dyrektora

Generalnego Magdaleny Krawczyńskiej-Krupy z dnia 6 czerwca 2012 r. – Załącznik 6  

Nie lepiej, żeby tę sporą kwotę przeznaczać na cele społeczne. Zamiast dotować nią tępą ortodoksyjną Żydówkę, społecznego pasożyta strzegącego interesów żydowsko-sędziowskiej mafii/ferajny.

Proponuję, aby po odwołaniu Ireny Lipowicz zlikwidować kosztowną w utrzymaniu fasadę – budżet 40 mln zł rocznie i żadnego dla Polaków pożytku – przechowalnię Żydów pasożytów-figurantów /Andrzej Zoll, Irena Lipowicz/ strzegących interesów ich środowiska, pod wielce mylącą nazwą Rzecznik Praw Obywatelskich. Albo przynajmniej zmienić nazwę urzędu na zgodną ze stanem faktycznym, tj. na: „rzecznik żydowsko-sędziowskiej mafii  w Polsce”. Uwłaszczyło się niedouczone, ortodoksyjne, amoralne żydowskie bydło na Rzeczypospolitej i rżnie autorytety moralne za publiczne pieniądze, a nas, ofiary ich zdziczałych, barbarzyńskich obyczajów ograbiwszy ze wszystkiego, niedługo wszystkich pozamyka w gettach-psychiatruszkach.

Tłumacząc nam - jak mściwy gamoń, prof. dr hab. Andrzej Zoll - swoim bydlęcym zwyczajem, że to dla naszego dobra.

Żydzi w Polsce Bronisława Komorowskiego i Donalda Tuska stworzyli swoistą arystokrację, „żydokrację”, często tępych, groźnych w ich ignorancji dla Narodu Polski pasożydów, których interesów chronią Żydzi posadzeni na urzędach, które mają chronić porządku prawnego. Jak Irena Lipowicz.  

Z pierwszej strony wydania z dnia 11 stycznia 2013 r. „Fakt” poinformował Polaków, że: „Polak Polakowi świnią”
„Fakt”, 11 stycznia 2013 r., s. 1  

Ja po moich doświadczeniach z byłym i obecnym Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Andrzejem Zollem i Ireną Lipowicz powiem:  „Żyd Polakowi świnią”

Zbigniew Kękuś  

Nie mam na myśli oczywiście wszystkich Żydów w Polsce, lecz wyłącznie szowinistyczne, ortodoksyjne, cierpiące na rasowe poczucie wyższości i utwierdzające się nawzajem w przekonaniu, jacy są wspaniali i inteligentni bydło. Podobnie, jak nie wszystkich sędziów uważam za mściwych tumanów.

Tych – jak Beata Stój z Sądu Rejonowego w Dębicy – jest mniejszość, ale oni za sprawą chroniącej ich interesów Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz i promującego ich ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina, wypierają  prawą, uczciwą większość.  

Informuję, że jeśli marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, adresatka niniejszego pisma Ewa Kopacz znowu zastosuje jakąś równie „inteligentną” sztuczkę, jak tę w czerwcu 2012 r. z przekazaniem mojego pisma jednostce organizacyjnej Sejmu, która nie posiada uprawnień do rozpoznania zgłoszonej przeze mnie sprawy – patrz: tekst powyżej oraz Załącznik 5 – celem uchronienia amoralnej, ortodoksyjnej Żydówki Ireny Lipowicz przed odwołaniem z urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, zwrócę się z wnioskiem do niej, adresatki kopii niniejszego pisma, by z mocy prawa określonego w art.  7. 1. ustawy z dnia 15.07.1987 r. – „Sejm odwołuje Rzecznika przed upływem okresu, na jaki został powołany, jeżeli: 1) zrzekł się wykonywania obowiązków.” – sama zrzekła się wykonywania obowiązków Rzecznika.

Nawet jeśli zdemoralizowana i amoralna, jest chyba świadoma Irena Lipowicz, że nie spełnia ustawowego wymogu:
„Rzecznikiem może być obywatel polski wyróżniający się wiedzą prawniczą, doświadczeniem zawodowym oraz wysokim autorytetem ze względu na swe walory moralne i wrażliwość społeczną”. Artykuł 2 Ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich.  

W związku ze sprzeniewierzeniem się przez Irenę Lipowicz złożonemu przed Sejmem ślubowaniu – patrz: s. 2 niniejszego pisma -  w tym zaakceptowaniu przez tę chroniącą interesów jej środowisk ortodoksyjną Żydówkę naruszenia przez sędzię Sądu Rejonowego w Dębicy Beatę Stój mojej konstytucyjnie nienaruszalnej godności wnoszę, jak na wstępie.  

Kopię odpowiedzi marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na niniejsze pismo doręczę wszystkim Adresatom jego kopii.

O ile protegowana Rzecznik Ireny Lipowicz, sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy, niedouczony tuman Beata Stój, która poświadczyła w osobiście przez nią sporządzonym postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r., że prokurator nie zebrał dowodów mojej winy, a jednak nie tylko ściga mnie od marca 2011 r. za popełnienie przypisanych mi aktem oskarżenia czynów, ale nawet kieruje na badania psychiatryczne, nie umieści mnie wcześniej na stałe w szpitalu psychiatrycznym. Celem poddania mnie - przez wzgląd na dobro wymiaru sprawiedliwości, czyli w interesie żydowsko-sędziowskiej mafii, która się w nim zagnieździła i w osobach degeneratów, jak prof. Andrzej Zoll i adw. Wiesława Zoll bezkarnie żeruje na gojach, rżnąc przy tym, gdy się bronić przed ich patologią, krzywdzone przez nich autorytety - przymusowemu „leczeniu”, tj. transformacji mnie w uległą wobec mściwych tumanów, sadystów, zwyrodnialców, złodziei, oszustów i innych degeneratów w sędziowskich togach „roślinkę”.  

dr Zbigniew Kękuś

Więcej:

Raport dr Zbigniewa Kękusia w sprawie przestrzegania prawa przez funkcjonariuszy publicznych Rzeczypospolitej Polskiej, demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej
2013.01.08 Wniosek dr Zbigniewa Kękusia do sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój o niezwłoczne wydanie wyroku uniewinniającego
Zawiadomienie dr Zbigniewa Kękusia o udzielenie azylu politycznego w Norwegii z przyczyn humanitarnych.
Wniosek Zbigniewa Kękusia do Jarosława Gowina z żądaniem zbadania zdolności Beaty Stój do pełnienia obowiązków sędziego SR w Dębicy oraz poddaniu jej badaniom psychicznym.  
Zbigniew Kękuś - POZEW przeciwko prof. dr hab. Andrzejowi Zollowi o odszkodowanie 300tys. złotych z tytułu naruszenia mojej godności i zniszczenia mi z opinii na rynku pracy, a z tym życia  
Wniosek Zbigniewa Kękusia do przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska o sporządzenie i doręczenie wyjaśnienia, czy Platforma Obywatelska zamierza postawić przed trybunałem Stanu Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobro.
Wniosek Zbigniewa Kękusia do ministra sprawiedliwości Jarosłąwa Gowina o dopełnienie ustawowego  obowiązku denuncjacji i złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Urszulę Mirończuk szeregu przes
Czy Gowin boi się Z. Kękusia?
Zamiast spotkania z Gowinem, psychiatryk. Dr Zbigniew Kękuś
Kraków SSR Ewa Krakowiak rozchorowała się aby nie rozpatrywać pozwu Zbigniewa Kękusia... 29.10.2012r. czekamy na rozmowę z posłem - Ministrem Sprawiedliwości Jarosławem Gowinem.
2012.10.17. Prośba o oddelegowanie dziennikarzy „Dziennika Polskiego”, „Faktu Kraków” i „Gazety Krakowskiej” - ZBignie Kękuś
Porozumienie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina z Sieglindą Broda, Teresą Kawiak, Zbigniewem Kękusiem i Wacławem Stechnijem.
2012.01.10 Pismo Zbigniewa Kękusia do członków Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej
Dalszy ciąg działań Zbigniewa Kękusia - pisma do Komendanta Policji w Rzeszowie oraz Sądu Okręgowego w Rzeszowie.
2012.09.24 List otwarty Zbigniewa Kękusia do Żydów "na świeczniku"
Rzeszów - zapraszamy media i publiczność 25.09.2012 r. do Sądu Okręgowego w Rzeszowie Wydział II Karny na posiedzenia dot. niekompetencji Beaty Stój z Sądu Rejonowego w Dębicy. Zbigniew Kękuś. 
2012.09.20 Prośba Zbigniewa Kękusia do redaktora "Dziennika Polskiego" Zbigniewa Bartusia o uczestnictwo w posiedzeniu Sądu Okręgowego w Rzeszowie w dniu 25 września 2012 r. w sprawie odszkodowania za przewlekłość postępowania sądowego
2012.09.14. Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzi Barbary Baran o zwrot kwoty 25.450,30
2012.09.03 Zaproszenie Zbigniewa Kękusia dla premiera Donalda Tuska na posiedzenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w dniu 6 września 2012 r.
Warszawa - 6 września zapraszamy na protest przed sądem ul. Marszałkowska 82 i posiedzenie w sprawie przestępstw prokuratorów Z. Ćwiąkalskiego, A. Czumy, K. Kwiatkowskiego z zawiadomienia Zbigniewa Kękusia.
2012.08.31 Wniosek Zbigniewa Kękusia i Teresy Kawiak do Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Gowina o wyznaczenie terminu spotkania
Pismo Teresy Kawiak i Zbigniewa Kękusia do funkcjonariuszy Policji Sądowej Sądu Okręgowego w Krakowie oraz pracowników firmy świadczącej sądowi usługę ochrony.
2012.08. 27. Wniosek Zbigniewa Kękusia i Teresy Kawiak do przedstawicieli władz i mediów Krakowa o zwrócenie się z wnioskiem do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina
2012.08. Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, o sporządzenie i doręczenie wyjaśnienia, że nielegalny, tj. sprzeczny z prawem jest protest prowadzony przed Sądem Okręgowym w Krakowie
2012.08.22 Pozew Zbigniewa Kękusia do Sądu Apelacyjnego w Krakowie o stwierdzenie, że wyrok nie istnieje.
2012.08.20 Pozew Zbigniewa Kękusia przeciwko Skarbowi Państwa - Prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie o zadośćuczynienie
2012.08.21 Wniosek Zbigniewa Kękusia o odwołanie Prezesa Sądu Barbary Baran

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~ampoulelRP
09-01-2017 / 21:22
say thanks to a lot for your site it assists a lot.
~discountlRP
09-01-2017 / 20:12
The info is very appealing.
~saud bostani
16-04-2014 / 07:46
www.al3abbnat2.com/ www.al3abbnat2.com/1.html www.al3abbnat2.com/10.html www.al3abbnat2.com/11.html www.al3abbnat2.com/12.html www.al3abbnat2.com/13.html www.al3abbnat2.com/14.html www.al3abbnat2.com/15.html www.al3abbnat2.com/16.html www.al3abbnat2.com/17.html www.al3abbnat2.com/18.html www.al3abbnat2.com/19.html www.al3abbnat2.com/2.html www.al3abbnat2.com/20.html www.al3abbnat2.com/21.html www.al3abbnat2.com/22.html www.al3abbnat2.com/23.html www.al3abbnat2.com/24.html www.al3abbnat2.com/25.html www.al3abbnat2.com/26.html www.al3abbnat2.com/27.html www.al3abbnat2.com/28.html www.al3abbnat2.com/29.html www.al3abbnat2.com/3.html www.al3abbnat2.com/30.html www.al3abbnat2.com/31.html www.al3abbnat2.com/32.html www.al3abbnat2.com/33.html www.al3abbnat2.com/34.html www.al3abbnat2.com/35.html www.al3abbnat2.com/36.html www.al3abbnat2.com/37.html www.al3abbnat2.com/38.html www.al3abbnat2.com/39.html www.al3abbnat2.com/4.html www.al3abbnat2.com/40.html www.al3abbnat2.com/41.html www.al3abbnat2.com/42.html www.al3abbnat2.com/43.html www.al3abbnat2.com/44.html www.al3abbnat2.com/45.html www.al3abbnat2.com/46.html www.al3abbnat2.com/47.html www.al3abbnat2.com/48.html www.al3abbnat2.com/49.html www.al3abbnat2.com/5.html www.al3abbnat2.com/50.html www.al3abbnat2.com/51.html www.al3abbnat2.com/52.html www.al3abbnat2.com/53.html www.al3abbnat2.com/54.html www.al3abbnat2.com/55.html www.al3abbnat2.com/56.html www.al3abbnat2.com/57.html www.al3abbnat2.com/58.html www.al3abbnat2.com/59.html www.al3abbnat2.com/6.html www.al3abbnat2.com/60.html www.al3abbnat2.com/61.html www.al3abbnat2.com/62.html www.al3abbnat2.com/63.html www.al3abbnat2.com/64.html www.al3abbnat2.com/65.html www.al3abbnat2.com/66.html www.al3abbnat2.com/7.html www.al3abbnat2.com/8.html www.al3abbnat2.com/9.html www.al3abbnat2.com/category10/ www.al3abbnat2.com/category11/ www.al3abbnat2.com/category12/ www.al3abbnat2.com/category13/ www.al3abbnat2.com/category14/ www.al3abbnat2.com/category15/ www.al3abbnat2.com/category16/ www.al3abbnat2.com/category7/ www.al3abbnat2.com/category7/1.html www.al3abbnat2.com/category7/2.html www.al3abbnat2.com/category8/ www.al3abbnat2.com/category9/
~PanRobótka
31-01-2013 / 14:25
Proponuję za darmo, samemu przeprowadzić test MMPI-2- a wyniki dostarczyć do sądu. Zawsze to jakiś argument. Jak chcą badań to będą je mieli- problem może stanowić tylko wersja angielska- ale od czego mamy tłumaczy. Wszystkim zainteresowanym – jak również chcącym odbyć badania psychiatryczne- a szczególnie test MMPI-2 podaję adres. cyberper.cnc.net/MMPI2news.htm
~joseph
29-01-2013 / 20:07
Rzecznik i cała Mafia RPO pod sąd obywatelski , i Pajaca Praw Człowieka Kalisza także pod pręgież i wszystkim biczowanie zpuścić, za lud Polski, tak biczować aż krew ich zaleje.
~doświadczony przez pseudorzecznika
28-01-2013 / 00:52
To nie jest Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich . To biuro pseudorzecznika , jest to biuro do reprezentacji praw dla przestępców w Togach . itp drani . Spróbujcie napisać do tego pseudorzecznika ( w moim przypadku miało to miejsce kilka razy) Otrzymacie odpowiedz w stylu " Rzecznik nie będzie siię sprawą zajmował , rzecznik nie będzie interweniował " , Rzecznik nie jest dla zwykłych skrzywdzonych ludzi a państwo polskie po prostu już dawno zupełnie nie działa Ludzie - Rodacy , - no to poradźcie co robić , gdzie szukać pomocy . przecież w nieskończoność tak nie może być dalej ???
~Leszek
27-01-2013 / 23:31
Najbardziej podoba mi się określeni MŚCIWE TUMANY. Tak trafnie oddające ich wiedzę i kompetencję.Brawo -też spotkałem w sądzie mściwe tumany. Mściwy tuman wydaje wyrok bo może -ale nigdy nie rozumie dlaczego tak on brzmi. Tuman posiada immunitet czyli coś co mu daje prawo do niemyślenia. Tak to tumany rodzą dzieci i ,,kuklus klan,, je przyjmuje do swojego grona. W ten sposób z pokolenia na pokolenie trwają mściwe tumany.Tuman taki ma patrzące oczy ,ale nie mogące niczego dojrzeć. Tuman opiera się na tym co napisał policjant. Często to już policjant lepiej rozumie od tumana. Jednak np.prokurator to czytaj tumanoadorator. Ponieważ kochaja oni tumanów jako że to ich bliscy kuzyni intelektualni.Kuratorotumany i czyste mściwe tumany.
~Control
26-01-2013 / 19:22
Ostro ...! hm... obrażą się
~odcisk
26-01-2013 / 18:04
Z ustawy o RPO wyrażnie wynika, że ten organ władzy publicznej - kontrolny MOŻE, to znaczy, że może nic nie robić. Kierując się jednak zwykłą ludzka przyzwoitością RPO powinien wskazać - podpowiedzieć wnioskodawcy o przysługujących mu środkach działania. Jeżeli nawet tego nie robi, to istotnie powinien zostać odwołany, a całe to BIURO zlikwidowane. Szkoda publicznych pieniędzy.