Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
28 września 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE TYTUŁY WŁASNOŚCI

WARUNKI USTANAWIANIA PRZEZ SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE TYTUŁÓW PRAWNYCH DO BUDYNKÓW I LOKALI CZŁONKÓW

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych jest całkowicie bezprzedmiotowa, jako że nie został skutecznie ustanowiony w powojennej Polsce ani jeden spółdzielczy tytuł do lokalu - zatem nie ma w Polsce członków, którzy nabyliby na podstawie ustawy o s.m. roszczenie o uzyskanie własności lokalu od spółdzielni (roszczenie przysługuje tylko posiadaczowi skutecznie ustanowionego tytulu spółdzielczego do lokalu).

Poniżej wyjaśnienie prawne uznane już w całości przez warszawski sąd karny (potwierdzone przez sąd zarzuty, że członkowie spółdzielni zostali okradzeni z własności swoich lokali i budynków przez spółdzielnię przy udziale funkcjonariuszy publicznych – notariuszy, sędziów sądu hipotecznego, urzędników państwowych i samorządowych itp..):

I. WARUNKI USTANAWIANIA PRZEZ SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE TYTUŁÓW PRAWNYCH DO BUDYNKÓW I LOKALI CZŁONKÓW ORAZ USTALENIE OSÓB, BĘDĄCYCH WŁAŚCICIELAMI NAKŁADÓW PONIESIONYCH NA BUDOWĘ BUDYNKÓW ADMINISTROWANYCH DO 1990R PRZEZ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWE.

1. Warunki powstania prawa własności budynków i lokali na rzecz spółdzielni.

Ustawowym celem działalności spółdzielni mieszkaniowej było dostarczanie (ew. budowanie) swoim członkom domów i lokali, na zasadzie spółdzielczych praw do lokali – lokatorskiego lub własnościowego – lub prawa odrębnej własności domów i lokali.

Zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami ustaw spółdzielczych, począwszy od 1961r do dnia dzisiejszego, warunkiem ustanowienia przez spółdzielnię mieszkaniową praw do budynków i lokali członków – zarówno obu tytułów spółdzielczych jak i prawa własności - było posiadanie przez spółdzielnię własności budynku, a więc i prawa własności lokalu, do którego miał być ustanowiony którykolwiek z w/w tytułów prawnych. W sensie prawnym powstanie własności budynku jest możliwe jedynie w sytuacji powiązania budynku z prawem do nieruchomości gruntowej (prawo własności nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem).

Żadna z ustaw PRL i RP nie stanowiła o przyznaniu spółdzielniom uprawnienia do ustanawiania w/w tytułów do lokali położonych w budynkach będących własnością innego od spółdzielni podmiotu prawa, ani też żadna z ustaw nie nadała spółdzielniom prawa własności budynków nie powiązanego z prawem do gruntu, co w okresie PRL-u było przywilejem jedynie niektórych, ściśle określonych ustawą urzędów PRL-owskiego państwa.

Þ Ustawa o spółdzielniach i ich związkach z dnia 17.02.1961 (Dz. U. Nr 12, poz. 61):

Þ w art. 135. §2 stanowiła, że budynki należące do spółdzielni mieszkaniowej stanowią jej własność, zaś członkom przysługuje prawo używania przydzielonych im lokali mieszkalnych (dot. lokatorskiego tytułu),

Þ w art. 135 §3 stanowiła, że budynki należące do spółdzielni budowlano-mieszkaniowej stanowią jej własność, członkom zaś przysługuje prawo używania przydzielonych im lokali mieszkalnych (dot. spółdzielczego własnościowego tytułu)

Budynki wybudowane na nieruchomościach gruntowych będących własnością Skarbu Państwa, do których to gruntów spółdzielnie mieszkaniowe nie posiadały żadnego skutecznie ustanowionego prawa (zazwyczaj prawa użytkowania wieczystego), stanowiły jako składowa gruntu własność Skarbu Państwa. Zaś budynki będące własnością Skarbu Państwa należały w sposób oczywisty do Skarbu Państwa, przez co nie należały do spółdzielni mieszkaniowej i nie były jej własnością (brak prawa do gruntu).

Þ Prawo spółdzielcze z 16 września 1982r (Dz. U. Nr 30, poz. 210):

- w art. 204 §2. stanowiło, że dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych spółdzielnia może:

ust. 1. przydzielać członkom lokale mieszkalne w budynkach stanowiących własność spółdzielni (tytuł spółdzielczy powstawał w chwili przydziału lokalu

ust. 2 budować domy jednorodzinne w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów lub inne domy w celu przeniesienia na rzecz członków znajdujących się w nich lokali mieszkalnych

- w art. 204 §4, że spółdzielnia może przejmować nie stanowiące jej własności budynku w administrację.

- w art. 237 stanowiło, że przepisy rozdziału „Prawo do domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków” stosuje się także gdy spółdzielnia buduje małe domy mieszkalne w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności lokali.

Þ Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000r (Dz. U. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.) stanowiła:

- w art. 9 ust. 2: Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni.”

- w art. 171. ust. 2: „Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni.

Þ pkt. III ust. 6 uchwały 104 RM z dnia 9 lipca 1990r w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego w „Instrukcji w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji” stanowi:

„Państwowe zasoby mieszkaniowe stanowiły własność Skarbu Państwa będącą w dyspozycji terenowych organów administracji państwowej i były tylko zarządzane przez przedsiębiorstwa gospodarki mieszkaniowej (PGM) lub wielobranżowe połączone z gospodarka komunalną (PGKiM). W związku z tym zasoby te nie mogą być wykazywane jako majątek tych przedsiębiorstw. Podlegają wykazaniu jako części składowe odpowiednich nieruchomości”.

SM, które nie uzyskały przed zasiedleniem budowanych budynków praw do nieruchomości gruntowych, nie były w stanie skutecznie ustanowić tytułów spółdzielczych do lokali zasiedlanych przez członków – jednym z bezwzględnie wymaganych ustawą warunkiem powstania obu spółdzielczych tytułów do lokali było posiadanie przez spółdzielnię własności lokalu, czyli własności budynku i własności lokalu powiązanej z prawem do nieruchomości gruntowej. Potwierdzają powyższe sędziowie w wydawanych orzeczeniach, w publikacjach medialnych, Sądy Karne (postanowienie z dnia 20 czerwca 2008r sygn. akt XIV Kp 726/08):

Sąd Najwyższy z dnia 21.7.2004r, sygn. V CK 676/03:

„Przydział członkowi spółdzielni mieszkania w budynku, który w momencie dokonania przydziału nie był własnością spółdzielni, jest nieważny. Nie można przyjmować, że sam fakt posiadania budynku przez spółdzielnię upoważniał ją do ustanowienia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku będącym przedmiotem posiadania”.

(..) nie można jednak wyprowadzić wniosku o dopuszczalności ustanowienia przez spółdzielnię mieszkaniową lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w budynku znajdującym się jedynie w posiadaniu tej spółdzielni.

Argument zaczerpnięty z praktyki, w której – według twierdzeń skarżącej (dop. mój spółdzielnia)spółdzielnie przydzielały lokale mieszkalne na warunkach spółdzielczego prawa do lokalu w budynkach niebędących ich własnościąnie stanowi dyrektywy przepisów prawnych.

Trybunał Konstytucyjny w dniu 30 marca 2004r, sygn. K 32/03:

„… Na gruncie legis latae nie może jednak budzić wątpliwości niedopuszczalność ustanawiania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na nieruchomości niebędącej własnością spółdzielni.

(..) Nie jest też możliwe ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na części składowej nieruchomości – budynku albo niestanowiącego odrębnej nieruchomości – lokalu.

Jako ograniczone prawo rzeczowe spółdzielcze prawo do lokalu obciąża całą rzecz, co wyklucza możliwość odrębnego kształtowania stanu prawnego gruntu w stosunku do części składowych nieruchomości i obejmujących je obciążeń.”

W wywiadzie p. A. Makosza z profesorem Krzysztofem Pietrzykowskim (Gazeta Prawna 59, z dnia 25 marca 2008r):

„… Spółdzielnia nie może przekształcić prawa, które nie powstało, tylko dlatego, że wzniosła budynek na gruncie, do którego nie ma ani tytułu własności, ani użytkowania wieczystego.

Ten budynek na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego stanowi część składową gruntu będącego własnością innej osoby. Nie można na nim ustanawiać praw lokatorskich, a tym bardziej ich przekształcać.

Postanowienie Sądu Karnego z dnia 20 czerwca 2008r, sygn. akt XIV Kp 726/08

W odniesieniu do zarzutu (..) polegającego na usiłowaniu wyłudzenia w okresie od 26 kwietnia 2001 r. do 14 kwietnia 2004 r. w Warszawie przez zarząd (…) od członków wskazanej spółdzielni nienależnych kwot z tytułu przekształceń lokatorskich praw do mieszkań spółdzielczych w prawo odrębnej własności, zgodzić należy się ze skarżącą (…), iż decyzja o umorzeniu postępowania w tym zakresie była przedwczesna.

Należy podkreślić, że warunkiem ustanowienia spółdzielczych tytułów do lokali członków jest posiadanie przez spółdzielnię prawa do gruntu zabudowanego budynkiem, w którym miały być ustanowione spółdzielcze tytuły. W przypadku braku prawa do gruntu nie powstawała własność lokalu na rzecz spółdzielni.

Jak wskazuje skarżąca przedmiotem jej zawiadomienia był m.in. fakt fikcyjnego ustanawiania spółdzielczych tytułów do lokali, fakt dokonywania fikcyjnych przekształceń lokatorskich tytułów do lokali w równie fikcyjne własnościowe przez kolejne zarządy (…) oraz wieloletnie wyłudzenia wielomilionowych, nienależnych spółdzielni korzyści materialnych z tytułu rzekomych przekształceń (..) … zawiadomienie skarżącej i jej kolejne pisma dotyczyły postępowania zarządu spółdzielni związanego z przekształceniami praw do lokali, które miało miejsce od długiego okresu czasu i odbywało się na bardzo szeroką skalę. W świetle dokumentów przedstawionych przez skarżącą na posiedzeniu działania te były pozbawione podstawy prawnej.

Członkowie zamieszkujący w budynkach zarządzanych jedynie przez SM, nie posiadali od chwili zasiedlenia żadnych skutecznie ustanowionych praw do swoich lokali i budynków, będąc od początku jedynymi ich posiadaczami (stan chroniony k.c.) oraz właścicielami nakładów poniesionych na finansowanie kosztów wszystkich budynków wybudowanych w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego. cdn.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~drużynowa1
15-12-2013 / 20:12
To wszystko prawda. nawet Prezydent Warszawy sięgnęła do wiedzy profesorów UJ, którzy potwierdzili, że spółdzielcy nic nie posiadają. Dlaczego zatem tkwimy w tym marazmie? Wytłumaczyła to HGW w piśmie. Jak to się rozejdzie to wyda się, że podatki za wieczyste użytkowanie pobierane od spółdzielców trzeba będzie zwrócić no i Warszawa straci swój image jako działająca bezprawnie. Cóż dodać? JG
~mewa
15-12-2013 / 16:26
Spółdzielca ma tylko roszczenie do Skarbu Państwa o nakłady poniesione na lokal mieszkalny. Dlatego jakiekolwiek nowelizacje ustaw: 1) prawo spółdzielcze, 2) o spółdzielniach mieszkaniowych, 3) o gospodarce nieruchomościami są bezprzedmiotowe/niewykonalne, bo nie zmienią statusu oszukanych przez państwo obywateli nie mających żadnej ochrony prawnej. Przestępstwa funkcjonariuszy publicznych nie są zagrożone żadną sankcją karną, więc bezkarnie swawolą i bez umiaru mnożą przepisy utrwalające powszechne bezprawie. Spółdzielcy-niewolnicy nieświadomi swej doli trwają w letargu, a tych świadomych urzędnicy zwodzą, prezesi spółdzielni gnębią, wykluczają, włóczą po skorumpowanych sądach wszelkich instancji, by dalej hulać na folwarku-spółdzielni, wymuszając coraz wyższe opłaty zwane czynszem... Większość naiwnych prostaczków swoją biernością daje przyzwolenie bezczelnym uzurpatorom. A mogliby łatwo uzyskać informacje o statusie posiadanego lokalu, występując do sądu wieczystoksięgowego o ustalenie zgodności KW (w której uregulowana jest nieruchomość gruntowa i budynkowa) z rzeczywistym stanem prawnym. To niezbywalne prawo każdego posiadacza lokalu zapisano w art.5 ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Tym bardziej, że art. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 o księgach wieczystych stanowi: 1. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie chroni rozporządzeń nieodpłatnych albo dokonanych na rzecz nabywcy działającego w złej wierze. 2. W złej wierze jest ten, kto wie, że treść księgi wieczystej jest niezgodna z rzeczywistym stanem prawnym, albo ten, kto z łatwością mógł się o tym dowiedzieć. Nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę, bo KSIĘGI WIECZYSTE SĄ JAWNE => art.2 w/w ustawy. A zatem Rodacy do pracy !!! Ja składam wniosek już jutro, by wykazać, że nie ujawniono 28 budynków ani w akcie notarialnym umowy wieczystego użytkowania, ani w decyzji wojewody, którą przekazał miastu grunt Skarbu Państwa w 1991 r., choć stało na nim 28 zasiedlonych budynków. Hanna Gronkiewicz-Waltz już wie, że miasto musi zwrócić haracz wyrwany spółdzielcom - opłaty za nieistniejące od 33 lat wieczyste użytkowanie!!!
~AS
16-02-2011 / 00:28
To jak TO lewo wyprostować NA PRAWO ? Czyli spółdzielca w zasadzie bezdomny?