Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 01-02-2017

Tychy - skarga bezczynność i przewlekłość do Ministra Sprawiedliwości  Z. Ziobro i podległych jemu funkcjonariuszy w sprawie interwencji poselskich i senatorskich - Jan Jączek

Tychy, dnia 30 stycznia 2017 r.

                         Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

                        ul. Jasna 2/4      00-013 Warszawa 

Za pośrednictwem: Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego RP

                        Al. Ujazdowskie 11                         00-950 Warszawa P-33 

Dotyczy: bezczynności i przewlekłości Ministra Sprawiedliwości  i podległych jemu funkcjonariuszy w sprawie interwencji poselskich i senatorskich  

Skarżący: Jan Jączek e-mail: jan.jaczek@gmail.com 

Organ: Minister Sprawiedliwości,  Aleje Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa P-33

 

SKARGA

NA BEZCZYNNOŚĆ I PRZEWLEKŁOŚĆ MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI I PODLEGŁYCH  JEMU FUNKCJONARIUSZY W SPRAWIE INTERWENCJI POSELSKICH I SENATORSKICH

 

I. Na podstawie art.3 §2 pkt.8, art.50 §1, art.52 §2 i art. 54 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wnoszę skargę na bezczynność i przewlekłość Ministra Sprawiedliwości i podległych jemu funkcjonariuszy, zarzucając naruszenie art.8, art.12, art.35 § 1 i art. 36 § 1 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), przez rażące przekroczenie terminów do merytorycznej i rzetelnej odpowiedzi w sprawie:

 

1.      AFERY FINANSOWEJ przedstawionej przez Zespół Poselski na rzecz Nowej Konstytucji w Raporcie nr 1 ze stycznia 2016 r., „Skargi Obywateli na Wymiar Sprawiedliwości”, na stronach 59-61, PRZEZ PONAD OSIEM LAT ukrywanej skutecznie przez funkcjonariuszy publicznych.

2.      Interwencji poselskich złożonych przez Panią Minister – Poseł na Sejm RP Beatę Kempę, Panią Poseł na Sejm RP Prof. Krystynę Pawłowicz, zaadresowanych do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego RP, w sprawie pokrzywdzonych w  aferze Michaliny Jączek i Jana Jączka.

3.      Interwencji senatorskiej złożonej przez Pana Senatora RP Zbigniewa Cichonia – adwokata i członka Krajowej Rady Sądownictwa, zaadresowanej do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego RP, w sprawie pokrzywdzonych w  aferze Michaliny Jączek i Jana Jączka.

4.      Długiego szeregu wniosków, zażaleń i innych pism złożonych przez skarżącego Jana Jączka - oszukanego w aferze finansowej do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego RP.

 

II. Biorąc pod uwagę powyższe wnoszę o:

1.      Zobowiązanie Ministra Sprawiedliwości RP do doręczenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie całości wszystkich  pism - dokumentów dotyczących oszukanego w aferze Jana Jączka, złożonych do Ministerstwa Sprawiedliwości.

2.      Zobowiązanie Ministra Sprawiedliwości RP do wydania odpowiedniego aktu administracyjnego w terminie czternastu dni od daty doręczenia akt organowi.

3.      Zobowiązanie Ministra Sprawiedliwości RP  do ukarania dyscyplinarnego funkcjonariusza publicznego lub urzędników winnych niezałatwienie sprawy w terminie.

4.      Zasądzenie kosztów postępowania.

 

UZASADNIENIE

Dnia 16 stycznia 2016 r. byłem uczestnikiem Konferencji w Sejmie, zorganizowanej przez Zespół Poselski na rzecz Nowej Konstytucji „Konstytucja - wymiar sprawiedliwości i obywatele”, na której osobiście przedstawiłem aferę finansową, w której zostałem oszukany a UKRYWANEJ SKUTECZNIE PRZEZ PONAD OSIEM LAT przez funkcjonariuszy publicznych.

Nadto Zespół Poselski na rzecz Nowej Konstytucji w Raporcie nr 1 ze stycznia 2016 r., „Skargi Obywateli na Wymiar Sprawiedliwości”, na stronach 59-61, przedstawił bezprawne krzywdzenie mnie  przez funkcjonariuszy publicznych i przekazał do rozpoznania powyższy raport Ministerstwu Sprawiedliwości.

 

 Dnia 25 czerwca 2016 r. KOLEJNY RAZ byłem uczestnikiem Konferencji w Sejmie, zorganizowanej przez Zespół Poselski na rzecz Nowej Konstytucji „Konstytucja - wymiar sprawiedliwości i obywatele”, na której osobiście i publicznie zwracałem się do Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro o zainteresowanie się niniejszą aferą i podjęcie skutecznych działań przeciwko funkcjonariuszom publicznym uniemożliwiającym mi odzyskanie zagrabionych pieniędzy znacznej wartości.

 

Dnia 10 września 2016 r. byłem zaproszony do programu TVP INFO „STUDIO POLSKA”, gdzie lapidarnie przedstawiłem nieludzki sposób krzywdzenia mnie przez funkcjonariusz publicznych. Po programie rozmawiałem osobiście z Wiceministrem Sprawiedliwości Panem Marcinem Warchołem z prośbą, by zainteresował się moją sprawą,  nadto na Jego ręce złożyłem dokumenty w tej sprawie a dodatkowo wysłałem  pismo z datą 12 września 2016 r., w którym wskazałem i udowodniłem rażące łamanie prawa przez funkcjonariuszy publicznych na moją szkodę.

Podkreślić należy, że mimo upływu wielu miesięcy od przekazania Ministerstwu Sprawiedliwości powyższego raportu, jak też złożenia interwencji poselskich i senatorskiej do DZIŚ NIE MA MERYTORYCZNEJ ODPOWIEDZI z Ministerstwa Sprawiedliwości, poza tworzeniem kolejnych pism, które nie odnoszą się do istoty głównego problemu oszustwa, lecz TYLKO pozorują działania, w sposób sprzeczny z rozumem i PRZESTĘPCZY STOSUJĄ PRAWO oraz  łamią prawo do wolności od wtórnej wiktymizacji.

 

W powyższej sprawie, złożyłem szereg pism do Kancelarii Premiera Rządu Polskiego na bezczynność, zaniechania i ukrywanie afery finansowej przez funkcjonariuszy publicznych, w tym Ministra Sprawiedliwości. Niestety organ wyższej instancji NIE WYDAŁ STOSOWNEGO AKTU ADMINISTRACYJNEGO, a jedynie przekazał  moje pisma do załatwienia Ministerstwu Sprawiedliwości.

Natomiast Ministerstwo Sprawiedliwości (poza tworzeniem KOLEJNYCH pism, które nic nie wnoszą do sprawy a jedynie pozorują czynności administracyjne), nie wydało stosownego aktu administracyjnego, co oznacza, że od otrzymania Raportu nr 1 ze stycznia 2016 r., „Skargi Obywateli na Wymiar Sprawiedliwości”, DO DZIŚ MOJA SPRAWA NIE ZOSTAŁA MERYTORYCZNIE ROZPOZNANA. Nadto na złożone interwencje poselskie i senatorskie przez Panią Minister – Poseł na Sejm RP Beatę Kempę, Panią Poseł na Sejm RP Prof. Krystynę Pawłowicz, Pana Senatora RP Zbigniewa Cichonia – adwokata i członka Krajowej Rady Sądownictwa, w sprawie pokrzywdzonych w  aferze Michaliny Jączek i Jana Jączka, zaadresowane do Ministra Sprawiedliwości RP – Prokuratora Generalnego, DO DZIŚ TEŻ NIE MA MERYTORYCZNEJ ODPOWIEDZI z Ministerstwa Sprawiedliwości , poza tworzeniem pozornych działań sprzecznych z rozumem i prawem.

TYM SAMYM MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI NARUSZYŁO ART. 35 § 3 KPA, KTÓRY OKREŚLA MAKSYMALNY TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY, A TAKŻE ZASADĘ ZAUFANIA DO ORGANÓW ADMINISTRACJI ZAWARTĄ ART. 8 KPA ORAZ ZASADĘ SZYBKOŚCI POSTĘPOWANIA ZAWARTĄ W ART. 12 § 1 KPA.

Za uzasadnione w związku z tym należy uznać zobowiązanie Ministra Sprawiedliwości do ukarania funkcjonariusza Ministerstwa Sprawiedliwości winnych niezałatwienia sprawy w terminie na podstawie art. 38 KPA.

W tym stanie rzeczy skarga jest uzasadniona stosownie do wykładni prawa dokonywanej przez sądy administracyjne, przykładowo w Wyroku NSA z dnia 19 kwietnia 2012 (sygn. akt II OSK 321/12) zauważono "O bezczynności organu administracji publicznej, w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a. możemy mówić, gdy w prawnie ustalonym terminie organ nie podjął żadnych czynności w sprawie lub wprawdzie prowadził postępowanie w sprawie, ale - mimo istnienia ustawowego obowiązku - nie zakończył go wydaniem w terminie decyzji, postanowienia lub też innego aktu, lub nie podjął stosownej czynności."

Ponadto w Uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 2008 (sygn. akt I OPS 6/08 ) zawarta jest następująca wykładnia stosowania prawa: „Przepis art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) ma zastosowanie także w przypadku, gdy po wniesieniu skargi na bezczynność organu - w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4a tej ustawy - organ wyda akt lub dokona czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, co do których pozostawał w bezczynności.” Zaś w tezie wyroku NSA z dnia 5 lipca 2012 (sygn. akt II OSK 1031/12) zauważono: "O ile wydanie przez organ administracyjny na dzień orzekania przez Sąd żądanego rozstrzygnięcia sprawy czyni z natury rzeczy niemożliwymi zobowiązanie organu do działania, o tyle nie zwalnia to Sądu z obowiązku zbadania, czy w sprawie doszło do przewlekłego prowadzenia postępowania administracyjnego, a następnie oceny, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz rozważania, czy zachodzą podstawy do wymierzenia organowi grzywny (art. 149 par. 1 i 2 p.p.s.a.). Podjęcie przez organ czynności procesowych powoduje, iż ustaje stan ewentualnej bezczynności organu, co uzasadnia umorzenie postępowania w zakresie skargi na bezczynność organu, ale nie stanowi podstawy do umorzenia postępowania sądowego dotyczącego skargi strony na przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ".

 

Wielce Szanowna Pani Premier

Niniejszą skargę składam również na ręce Szanownej Pani Beaty Szydło Premiera Rządu Polskiego z ponownym wnioskiem o rzetelne, całościowe i niezwłoczne zbadanie opisanej sprawy i wydanie właściwej decyzji administracyjnej w tej sprawie. Nadto wnoszę o ukaranie skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych, którzy przez PONAD OSIEM LAT z premedytacją ukrywają aferę finansową, w której zostałem oszukany, czerpią z tego bezprawia nieznane mi dokładnie korzyści materialne lub osobiste oraz uniemożliwiają mi odzyskanie środków pieniężnych znacznej wartości.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty i okoliczności, skarga jest konieczna i w pełni zasadna.

 

                                                        Z wyrazami szacunku

Jan Jączek

Więcej:

Katowice - popełnienie oszustwa procesowego przez sędziego SA Waldemara Szmidta, wniosek o sprostowanie i uzupełnienie protokołu z posiedzenia Sądu Apelacyjnego w Katowicach - Jan Jącek z cyklu oszustwa sądowe
Zawiadomienie Wiceprzewodniczącego PE Pana Jacka Protasiewicza o grupie skorumpowanych prokuratorów i przekupnych sędziów będących na służbie u miliardera Leszka Czarneckiego - właściciela Getin Banku SA  Jan Jączek
Paweł Wojtunik - skarga na bezczynność i zaniechania CBA w sprawie rażącego łamania podstawowych praw człowieka przez skorumpowanych funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości, na szkodę Jana Jączek i pokrzywdzonych w aferze finansowej wywołanej przez L
Andrzej Seremet Prokurator Generalny - list otwarty dotyczy Getin Bank S.A. oraz bezczynności Prokuratora RP i podległych mu prokuratorów w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez funkcjonariuszy publicznych, na szkodę Michaliny Jączek.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~obywatel prawa
12-04-2017 / 22:45
Pan Minister Ziobro obiecuje zrobić porządek z sądami to niech zacznie od poszkodowanego Pana Jana Jączka, który ponosił i ponosi konsekwencje nieudolności instytucji, które powinny bronić jego praw i interesów. My Pana Jana samego nie zostawimy ma naszą ochronę i poparcie!
~szef sadu
02-04-2017 / 18:06
z naszego systemu podatkowego nigdy nie pozwolimy wam uciec. kto by nam dawał takie kokosy
~waldizestuttgartu
21-03-2017 / 20:55
i co TOW Raczkowski co z tym waszym Ziobro
~waldizestuttgartu
26-02-2017 / 16:32
tow ziobro zaostrza kary ,pieniezne i wiezienie,dla obywateli Polski ,rolnicy chlopi ,za chodowle swin kur gesi na wlasne potrzeby bez zezwolenia nie mozna dokonywac uboju ,kupowac tylko w niemieckich kauflandach i biedronkach,w Warszawie celowo przed Polskimi Prywatnymi Sklepami montuje sie betonowe slupy ,znaki zakazu itd tylko po to aby utrudnic Polakom mozliwosc korzystania z tych miejsc,rzadzcie tak dalej a skonczycie na prawde tragicznie
~waldizestuttgartu
22-02-2017 / 20:15
Wanda a moglo byc tak pieknie moglas przeciez bez tych butow zydow i ksiazek,pracuje jako spawacz -monter butow nawet swoich nie czszcze jak zabrudza sie to kupuje nowe lopata macham jak snieg pada ksiazki o poznaniu nie czytam ,pochodze z Kurpi
~Wanda
22-02-2017 / 13:40
Waldi, wolisz czyścić buty Żydom niemieckim niż polskim, czy może w Stuttgardzie lepiej się łopatą macha niż w Poznaniu? I nie czytaj za dużo tych książek, bo robolom to niepotrzebne.
~mario
22-02-2017 / 11:19
Ujawnijmy prawdę o układzie w Magdalence i zaprzedaniu Polski przez kolejne rządy. Proszę o zamieszczanie dowodów - podpisu Grażyny Milik. szefowej Kancelarii Głównej w Ministerstwie Sprawiedliwości - w sprawie przestępstw Zbigniewa Ziobry - https://plus.google.com/u/0/106804368098902392269
~waldizestuttgartu
07-02-2017 / 18:28
Polacy Narodowosci Polskiej sa pod okupacja mniejszosci narodowych zydow z Ukrainy ZSSR Niemiec ktore to przejely kontrole nad przemyslem wojskiem sadami itd wmawiajac ze komunizm to bandycki byl system a co teraz jest oni nazywaja to demokracja jezeli sciagna wieksza ilosc usokupantow to ,kazdy normalny nie sobie dopowie reszte,poczytac nalezy troche ksiazek z historii przed rozbiorem Polski,powtorze za klasykiem,w slownikach cywilizowanych krajow nie znajde slowa ktorym bym w dostatecznie obelzywy sposob wyrazil pogarde dla rzadzacych klik w Polsce
~Niezłomny
07-02-2017 / 09:33
Zgadzam się z Komentarzem "altruista", że skala bezprawia w wymiarze sprawiedliwości w naszym kraju jest porażająca lecz nie wierzę - jestem w 100% przekonany iż Pan Minister Zbigniew Ziobro nie podejmie działań w celu zmiany tego stanu. Pan Minister Zbigniew Ziobro nawet nie ma zamiaru walczyć z tym niesprawiedliwym, patologicznym stanem (moim zdaniem wręcz ma zakaz) - podejmuje działania (otrzymuje polecenie) tylko wtedy gdy widzi w tym interes PiS, interes zwykłego obywatela ma w głębokim poważaniu. Podkreślenia wymaga, że podobnie postępowali poprzednicy Pana Zbigniewa Ziobry np. Pan Krzysztof Kwiatkowski – nie pamiętali, że kiedyś „przyjdzie kryska na Matyska”.
~toni
04-02-2017 / 19:01
Panie Janie tylko konsekwencją w działaniu można osiągać cele, musi pan o tym pamiętać.Jesteśmy już blisko zreformowania wymiaru niesprawiedliwości i proszę nie rezygnować i nie zwracać uwagi na takie osoby które pana próbują zniechęcać (tadeusz). Musi pan doprowadzić tę sprawę do sprawiedliwego wyjaśnienia i zakończenia.A skorumpowani przedstawiciele wymiaru niesprawiedliwości muszą ponieść konsekwencje swoich matactw.