Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Pozew Zbigniewa Kękusia przeciwko ING Bankowi Śląskiemu o odszkodowanie z tytułu stosowania mobbingu i pozbawienia pracy Z. Kękusia

Kraków, dnia 27 maja 2009r.

Sąd Okręgowy w Katowicach

Wydział IX Pracy

ul. Francuska 38

40-957 Katowice

Powód: Zbigniew Kękuś, (adres do wiadomości ZGSOPO)

Pozwany: ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice

Wartość przedmiotu sporu: 14.662.000 /słownie: czternaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące/ zł.

POZEW

o odszkodowanie z tytułu stosowania mobbingu i pozbawienia pracy

Wnoszę o:

  1. Ustalenie, że w ING Banku Śląskim S.A. stosowany był wobec mnie mobbing.
  2. Uznanie, że strona pozwana nie przeciwdziałała stosowaniu wobec mnie mobbingu czym naruszyła art. 94³ Kodeksu Pracy.
  3. Zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania na moją rzecz w kwocie równej wynagrodzeniu Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. w 2007 roku, tj. 14.662.000 /słownie: czternaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące/ zł - Źródło: „Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2007r.”
  4. Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności
  5. Wydanie wyroku zaocznego w sytuacji określonej w art. 339 § 1 kpc

Zawiadamiam, że mym pełnomocnikiem w niniejszym zgłoszonej sprawie ustanawiam adw. Agnieszkę Piasecką-Klimczyk, adres: Kancelaria Adwokacka, Adwokaci J. Widacki i Wspólnicy Spółka Partnerska, ul. Gen. Chłopickiego 10, 31-525 Kraków

„Ludzie są najcenniejszym kapitałem naszej firmy, który ostatecznie przesądza o sukcesie i daje przewagę konkurencyjną”

Portal internetowy ING Banku Śląskiego S.A. http://www3.ingbank.pl

Uzasadnienie

Art. 94.3 Ustawy Kodeks Pracy stanowi:
„§ 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.

§ 2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.”

W dniu 2 listopada 2006r. rozpocząłem - po trwającym trzy miesiące okresie rekrutacji – pracę na stanowisku Dyrektora Pionu Usług w ING Banku Śląskim S.A.

Cztery dni później, tj. w dniu 6 listopada 2006r. zwolniono mnie z pracy w ING Banku Śląskim S.A.

Podczas zorganizowanego w tym dniu spotkania, Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. Marlies van Elst, Dyrektor Zarządzający Ryzykiem Operacyjnym w ING Banku Śląskim S.A., Andrzej Koweszko oraz Zastępca Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Grażyna Sobota i jej podwładny poinformowali mnie, że Zarząd Banku zdecydował o zwolnieniu mnie z pracy.
Jako powód podały w.w. osoby wydany przeciwko mnie w dniu 13 czerwca 2006r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławę Ridan akt oskarżenia, którym ta oskarżyła mnie o popełnienie w latach 2003 do 2005 przez Internet przestępstw z art. 226 § 1 i inne /
sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/.

Po zakończeniu w.w. spotkania w dniu 6 listopada 2006r. w siedzibie ING Banku Śląskiego S.A. Zastępca Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Grażyna Sobota wręczyła mi, w obecności jej podwładnego, opieczętowane pieczęcią ING Banku Śląskiego S.A. „Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę” - Załącznik 1:
„Porozumienie 1. Z dniem 28 lutego 2007r. Pracownik i Pracodawca rozwiązują umowę o pracę na mocy porozumienia stron na podstawie art. 30 § 1 Kp” 2. W związku z rozwiązaniem umowy o pracę Pracodawca zwalnia Pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie 6 listopada 2006r. do końca okresu wypowiedzenia, wypłaci Pracownikowi trzymiesięczne wynagrodzenie za pracę.”

Dowód: ING Bank Śląski S.A., „Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę” z dnia 6 listopada 2006r., kserokopia: Załącznik 1.

Z podpisanym przeze mnie miałem się zgłosić do Banku po kilku dniach.

Podany w w.w. dokumencie „art. 30 § 1 Kp”, tj. Kodeksu Pracy stanowi:

„Umowa o pracę rozwiązuje się: 1) na mocy porozumienia stron”

Wskazać należy, że w w.w. dokumencie podano: „(…) Pracownik i Pracodawca rozwiązują umowę o pracę na mocy porozumienia stron (…)”, nie podając daty podpisania rozwiązywanej umowy.

Nie podano jej ponieważ ING Bank Śląski S.A. nigdy nie podpisał ze mną Umowy o Pracę.

Wręczając mi w.w. Porozumienie, G. Sobota poinformowała mnie, że Zarząd Banku podjął decyzję o zwolnieniu mnie ze względu na – między innymi - mój konflikt z prof. Andrzejem Zollem który może być źle odebrany przez klientów Banku.

Dowód: Dowód z zeznań świadka, Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi ING Banku Śląskiego S.A., Grażyny Sobota; adres: ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice

Andrzej Zoll obciążył mnie jego zeznaniami w sprawie karnej prowadzonej przeciwko mnie na podstawie w.w. aktu oskarżenia i wyrokiem sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy, SSR Tomasza Kuczmaz dnia 18.12.2007r. uczynił przestępcą, winnym przestępstwa jego znieważenia i zniesławienia.

Uczestniczący w mej rekrutacji head-hunter, pan Krzysztof Chutkowski wyjaśnił mi, że jak go poinformował Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkim ING Banku Śląskiego S.A., Zbigniew Hojka, wyłączną przyczyną decyzji Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. o pozbawieniu mnie pracy, tj. rozwiązaniu ze mną – nigdy ze mną nie zawartej– umowy o pracę, był mój konflikt z Andrzejem Zollem, byłym Prezesem Trybunału Konstytucyjnego, byłym Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Dowód: Dowód z zeznań świadka Krzysztofa Chętkowskiego zatrudnionego jako Partner Zarządzający w firmie Central Selection, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa

ING Bank Śląski pozbawił mnie pracy w dniu 6 listopada 2006r. z przyczyn wydanego przeciwko mnie przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód aktu oskarżenia w.w. aktu oskarżenia z dnia 13 czerwca 2006r. mimo, że dwie spośród rekrutujących mnie osób wiedziały – w tym ode mnie samego – o wydaniu przeciwko mnie w.w. aktu oskarżenia, a także o informującej o nim stronie internetowej www.zkekus.pl, już dwa tygodnie przed rozpoczęciem przeze mnie pracy w Banku, tj. wtedy gdy jeszcze biegł mój okres wypowiedzenia w Banku Zachodnim WBK S.A.

Dwa tygodnie przed datą rozpoczęcia przeze mnie pracy w ING Banku Śląskim S.A. fakt wydania przeciwko mnie aktu oskarżenia z dnia 13.06.2006r. potwierdziłem w rozmowach telefonicznych, przeprowadzonych przeze uczestniczących w mej rekrutacji na stanowisko Dyrektora Pionu Usług ING Banku Śląskiego S.A. z head-hunter’em, Partnerem Zarządzającym firmy Central Selection, Krzysztofem Chętkowskim oraz Zastępcą Dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi ING Banku Śląskiego S.A., Anitą Piecuch.

Dowód:

  1. Dowód z zeznań świadka, Krzysztofa Chętkowskiego zatrudnionego jako Partner Zarządzający w firmie Central Selection, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa
  2. Dowód z zeznań świadka, Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi ING Banku Śląskiego S.A., Anity Piecuch; adres w aktach ING Banku Śląskiego S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice

W dniu 30.10.2006r. odbyło się w siedzibie ING Banku Śląskiego S.A. w Katowicach z inicjatywy Banku moje spotkanie z Zastępcą Dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi ING Banku Śląskiego S.A., Anity Piecuch, podczas którego uzgodniliśmy treść komunikatu o mej sytuacji prawnej, który przekazać miałem kadrze kierowniczej zarządzanego przeze mnie Pionu Usług oraz formę, w jakiej przekażę ten komunikat.

Dowód: Dowód z zeznań świadka, Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi ING Banku Śląskiego S.A., Anity Piecuch; adres w aktach ING Banku Śląskiego S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice

Gdyby wtedy ING Bank Śląski uprzedził mnie o zamiarze wobec mnie Zarządu Banku pozbawienia mnie pracy z przyczyn mej sytuacji prawnej, miałbym szansę kontynuacji pracy w Banku Zachodnim WBK S.A.

Od 2002 roku pracowałem na stanowisku Dyrektora Obszaru Zarządzania Zakupami Nieruchomościami i Kosztami.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A., postanowił pozbawić mnie jednak takiej możności, ukrywając przede mną jego wobec mnie intencje do czasu rozpoczęcia przeze mnie pracy w ING Banku Śląskim S.A. tj. do dnia 6 listopada 2006r.

W tym miejscu wskazać należy, że proszony w okresie rekrutacji przez Wiceprezesa ING Banku Śląskiego S.A., Marlies van Elst o jak najszybsze rozpoczęcie pracy w Banku i w tym celu skrócenie przysługującego mi w BZ WBK S.A. trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia do jednego miesiąca, zastosowałem się do przedstawionej mi prośby.

W rewanżu otrzymałem od Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. w trzecim dniu po podjęciu przeze mnie pracy … trzymiesięczny okres wypowiedzenia w ING Banku Śląskim S.A..

Ze względu na chorobę nie zgłosiłem się osobiście w ING Banku Śląskim S.A. celem doręczenia podpisanego przeze mnie „Porozumienia (…)” z dnia 6 listopada 2006r. /Załącznik 1/, a pismem z dnia 17 listopada 2006r. adresowanym do Prezesa Banku, Brunona Bartkiewicza zwróciłem się z prośbą o wyrażenie przez niego zgody na kontynuację przeze mnie pracy w Banku – Załącznik 11.

Podałem w nim przyczyny wydania przeciwko mnie w.w. aktu oskarżenia z dnia 13.06.2006r. oraz, z podanych w dalszej części niniejszego pisma przyczyn, numer telefonu mego bezpośredniego przełozonego w Banku Zachodnim WBK S.A., pana Mateusza Morawieckiego.

Na moje pismo z dnia 17.11.2006r. do Prezesa B. Bartkiewicza odpowiedziała Wiceprezes ING Banku Śląskiego S.A., Marlies van Elst pismem z dnia 7 grudnia 2006r. o treści – Załącznik 2:
W nawiązaniu do Pana pisma z dnia 17 listopada 2006r. informuję, że Bank podtrzymuje decyzję w zakresie rozwiązania umowy o pracę. Przedstawiona przez Pana argumentacja nie pozwala na zmianę dotychczasowego stanowiska ING Banku Śląskiego S.A. i na wyrażenie zgody na kontynuację zatrudnienia w Banku. Pana działania są niezgodne z istniejącą w Banku polityką Compliance i przyjętymi zasadami rekrutacji pracowników, które nie pozwalają na zatrudnianie osób, których postępowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym. Zarówno zarzuty naruszenia prawa karnego, czego konsekwencją są prowadzone przeciwko Panu postępowania karne, jak i nieujawnienie swojej sytuacji prawnej w procesie rekrutacji spowodowały utratę naszego zaufania. Załączone do pisma dokumenty oraz przedstawione w nich stanowiska i poglądy uzasadniają decyzję Banku w zakresie Pana umowy o pracę. Co istotne Bank nie rozpatruje zasadności Pana stanowiska w niniejszej sprawie, nie ocenia faktów, które są opisywane w załącznikach do pisma z dnia 17 listopada 2006r. Lektura tych dokumentów pozwala jednak na stwierdzenie, że istniejące konflikty, w które jest Pan uwikłany, nie dają wystarczającej rękojmi prawidłowego wykonywania obowiązków pracowniczych. (…) Stanowisko Banku jest stanowcze, w takiej sytuacji opinia Pana dotychczasowego przełożonego nie może wpłynąć na jego zmianę. W związku z powyższym nie jest możliwe pozytywne rozpatrzenie Pana prośby o wyrażenie zgody na dalsze zatrudnienie w Banku. Ponadto informuję, że dotychczasowa propozycja Banku w zakresie rozwiązania umowy o pracę pozostaje aktualna. Mam nadzieję, że taki sposób zakończenia niniejszej sprawy umożliwi ostateczne rozstrzygniecie kłopotliwej sytuacji, w której znalazł się Pan jak i Bank. Z poważaniem Marlies van Elst
Dowód: ING Bank Śląski, pismo Wiceprezesa Zarządu ING Banku Śląskiego Marlies van Elst

S.A. z dnia 7 grudnia 2006r. Załącznik 2

Ze względu na chorobę nie stawiłem się w ING Banku Śląskim S.A. przez kolejne 3 miesiące.

Wtedy ING Bank Śląski S.A. doręczył mi dokument „Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z dniem 7 lutego 2007r.”

Podano w nim – Załącznik 3:

„Pieczęć nagłówkowa ING Bank Śląski SA Katowice dn. 5 lutego 2007r. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/Z dniem 7 lutego 2007r. rozwiązuję z Panem bez zachowania okresu wypowiedzenia umowę o pracę zawartą w dniu 29 września 2006r. (obowiązującą od dnia 1 listopada 2006r.), z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby trwającej dłużej niż 3 miesiące (podstawa prawna – art. 53 § 1 pkt 1a Kodeksu pracy)Jednocześnie informuję, iż w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w Katowicach, ul. Warszawska 45. Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Grażyna Sobota.”

Dowód: Załącznik 3: ING Bank Śląski S.A. „Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia” z dnia 5 lutego 2007r.

Art. 53 § 1 ust. 1 Kodeksu Pracy stanowi:
„Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia: 1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa: a) dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy.”

Mnie znany był oczywiście przepis art. 53 § 1 ust. 1 Kodeksu Pracy, ale stan zdrowia oraz spowodowana nim konieczność uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych nie pozwalały mi na stawiennictwo w ING Banku Śląskim S.A.

Po otrzymaniu „Rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia z dnia 5 lutego 2007r.” skontaktowałem się telefonicznie z Dyrektorem Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi ING Banku Śląskiego S.A., Zbigniewem Hojka i starałem się go przekonać do zmiany decyzji.
Wyjaśniałem, że Bank czyni mi krzywdę, że mam dzieci na utrzymaniu, że przecież moja sytuacja prawna była znana rekrutującym mnie osobom zanim rozpocząłem pracę i można mnie było uprzedzić o intencjach wobec mnie, gdy biegł jeszcze mój okres wypowiedzenia w Banku Zachodnim WBK S.A., nie zamykając mi drogi tam powrotu.

Dyr. Zbigniew Hojka powiedział mi, że rzeczywiście proces mojej rekrutacji nie był przeprowadzony w pełni profesjonalnie i obiecał, że sprawdzi, czy czegoś nie będzie mógł dla mnie zrobić.

Obiecał, że zadzwoni do mnie.

Ciąg dalszy na stronach Zbigniewa Kękusia

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.