Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
5 października 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA OSZUSTWA

Niedźwiecki - można nie płacić za pobyt w "izbie wytrzeźwień" - Ostatnia przysługa Kornatowskiego

Abolicja dla pijaczków

Jarosław M. ze Świdnicy zbuntował się przeciw egzekucjom Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świdnicy z powodu dwóch tytułów wykonawczych na kwotę 600 zł za sześciokrotny pobyt w Policyjnej Izbie Zatrzymań do wytrzeźwienia. W swoim zażaleniu-odwołaniu protestował, że do zatrzymania jego dochodziło bezprawnie, z naruszeniem swobód obywatelskich, a nawet z uszczerbkiem dla zdrowia w wyniku pobicia. Narzekał na brak decyzji administracyjnej, od której mógłby się odwołać, a co za tym idzie, pozbawieniem go konstytucyjnie i międzynarodowym prawem zagwarantowanych praw do obrony. Żalił się ponadto do organu egzekucyjnego, że tytuły wykonawcze są bezpodstawne i nieuzasadnione, albowiem nie dostał wcześniej prawidłowego upomnienia i pouczenia o przysługujących mu prawach od wierzyciela, tj. Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. Jak twierdził w zażaleniu, samo wręczenie mu przekazu do zapłaty w terminie 7 dni przy wyjściu z PODZ jest niewystarczającą podstawą prawną i próbą wyłudzenia haraczu, gdyż dobrowolnie się tam nie pchał. Urzędowi Skarbowemu zaś zarzucił obchodzenie prawa, stronniczość i współudział w mafijnym przestępstwie. Jak pisał dalej, już z treści § 17 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4.02.2004 r. wynika, że jest on sam w sobie niezgodny z art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu wydając postanowienie nie podzielił jego zarzutów, natomiast były Komendant Główny Policji Konrad Kornatowski postanowieniem FM-1123/07 z dnia 21 marca 2007 r. uchylił zaskarżone postanowienie niższej instancji i uznał zarzuty zobowiązanego za zasadne. W wyniku tej decyzji Urząd Skarbowy w Świdnicy dnia 10.04.2007 r. zmuszony był umorzyć postępowanie egzekucyjne. A oto argumentacja prawna i uzasadnienie formalne z postanowienia byłego komendanta:

„Organ II instancji rozpatrując zażalenie na postanowienie wierzyciela, zważył co następuje:

W treści zażalenia zobowiązany Jarosław ........... podnosi, iż jego zarzuty skierowane są w zasadzie do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świdnicy, ponieważ wierzyciel nie doręczył zobowiązanemu upomnienia i wobec czego brak było podstaw do wszczęcia - przez ten organ - postępowania egzekucyjnego w oparciu wyłącznie o tytuły wykonawcze wystawione przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu.

Rozpoznając zarzut podniesiony przez zobowiązanego wymaga podkreślenia, że zgodnie z obowiązującą procedurą organ egzekucyjny o zarzutach rozstrzyga po otrzymaniu ostatecznego postanowienia w sprawie stanowiska wierzyciela odnośnie zgłoszonych przez zobowiązanego zarzutów, wobec czego Komendant Główny Policji obowiązany był rozpoznać zażalenie wniesione przez zobowiązanego na postanowienie Nr FKW-330/P/201/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. wydane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Po rozpatrzeniu zarzutów organ drugoinstancyjny postanowił uchylić zaskarżone postanowienie i uznać zarzuty za zasadne.

Z zebranego bowiem materiału dowodowego wynika, że wierzyciel - Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu przekazała Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Świdnicy tytuły wykonawcze nr 1463/19/06 i 1464/19/06 z dnia 22 sierpnia 2006 r. (k. 8 i k. 12).

W treści ww. tytułów wykonawczych wierzyciel wskazał, że upomnienia doręczył Panu Jarosławowi .............. w dniach: 6.12.2004 r., 9.12.2004 r, 14.03.2005 r., 1.04.2005 r, 29.09.2005 r. i 28.12.2005 r. oraz pouczył go o 7-dniowym terminie do zapłaty kosztów pobytu w Policyjnej Izbie Zatrzymań (k.4-7, k. 10-11).

Trzeba jednak zauważyć, że zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 20, poz. 192), osobom nieposiadającym w momencie zwalniania m. in. z jednostki Policji środków pieniężnych wystarczających na pokrycie kosztów pobytu komendant jednostki Policji (lub upoważniona przez niego osoba w trybie art. 268a kpa) powinna wystawić wezwanie do pokrycia kosztów pobytu w terminie 7 dni (od chwili wystawienia wezwania).

Jak wynika z przywołanego rozporządzenia, jest to odrębne wezwanie wyznaczające zobowiązanemu termin wykonania obowiązku zapłaty kosztów pobytu w Policyjnej Izbie Zatrzymań i dopiero po jego bezskutecznym upływie wierzyciel powinien podjąć odpowiednie działania w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego, w tym przesłać zobowiązanemu upomnienie w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954).

Wymaga podkreślenia, że upomnienie, o którym mowa w art. 15 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie stanowi podstawy do wyznaczenia zobowiązanemu terminu do wykonania obowiązku zapłaty kosztów pobytu w Policyjnej Izbie Zatrzymań, gdyż termin ten może być wyznaczony jedynie na podstawie przepisów prawa materialnego, tj. w wezwaniu, o którym mowa w § 17 cytowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia. Oznacza to, że wezwanie wystawione i doręczone osobie opuszczającej Policyjną Izbę Zatrzymań nie jest równoznaczne z upomnieniem w rozumieniu art. 15 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (por. wyrok NSA z 6 sierpnia 1999 r., IV SA 2776/98 - niepublikowany).

W tym miejscu warto podkreślić, że zasada wyrażona w art. 15 sprowadza się do tego, że aby stosować środek egzekucyjny, nie wystarcza samo zagrożenie generalne zawarte w ustawie, ale musi go poprzedzać zagrożenie indywidualne, które nosi nazwę upomnienia. Brak przesłania zobowiązanemu upomnienia stanowi istotne uchybienie proceduralne i daje podstawę do złożenia zarzutu (art. 33 pkt 7).

Ustawodawca zatem określił zasadę, że zastosowanie środka egzekucyjnego powinno poprzedzać upomnienie, przy czym dopuszcza wyjątki od tej zasady, jeżeli przewidują je zarówno przepisy ustawowe, jak i przepisy wykonawcze. Gdy chodzi o te ostatnie to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 1541, z późn. zm.), co prawda określa wyjątki od zasady, jednakże nie mieści się w nich dochodzona należność.

Należy także stwierdzić, że egzekucja administracyjna może być wszczęta jeżeli wierzyciel, po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązku, uprzednio przesłał mu pismem upomnienie zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia.

Z dokumentacji wynika, że wierzyciel (Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu) nie przesłał zobowiązanemu upomnienia stanowiącego podstawę wszczęcia egzekucji administracyjnej, ponieważ wezwanie doręczone skarżącemu przez Oficera Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy w dniu opuszczenia przez niego Policyjnej Izby Zatrzymań nie można uznać za równoznaczne z doręczeniem przez wierzyciela upomnienia w rozumieniu art. 15 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W literaturze podkreśla się, że brak przesłania zobowiązanemu upomnienia stanowi istotne uchybienie proceduralne i daje podstawę do złożenia zarzutów, a w konsekwencji prowadzi do umorzenia postępowania egzekucyjnego (por. wyrok NSA z dnia 14.08.2001 r. l SA 794/01 - nie publikowany).

Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że wierzyciel - Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu przekazała Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Świdnicy tytuły wykonawcze wystawione w dniu 22 sierpnia 2006 r. i na tej podstawie żądała wszczęcia oraz prowadzenia egzekucji wobec Jarosława ...............

Jak ustalił organ, tytuły wykonawcze nr 1463/19/06 i 1464/19/06 z dnia 22 sierpnia 2006 r. zostały przekazane do organu egzekucyjnego bez uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia, w rozumieniu art. 15 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zaś wpisane przez wierzyciela w tytułach wykonawczych w części D w pkt 49 daty dotyczyły doręczenia przez Oficera Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy wezwań określających termin do zapłaty kosztów pobytu w Policyjnej Izbie Zatrzymań (k. 4-7 i k. 10-11).

W tym miejscu warto podkreślić, że organ egzekucyjny winien z urzędu zbadać dopuszczalność egzekucji administracyjnej, dotyczy to więc także sytuacji, gdy w ocenie organu egzekucyjnego wymagane jest doręczenie upomnienia. Skutkiem niedoręczenia zobowiązanemu upomnienia jest niedopuszczalność egzekucji.

Skoro zatem w rozważanym stanie faktycznym doręczenie upomnienia było wymagane, a wierzyciel tego nie uczynił, to istniały podstawy do zwrotu tytułów wykonawczych wierzycielowi.

Jednakże - jak podkreślono wcześniej - obowiązek badania pod względem formalnym prawidłowości wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz tytułu wykonawczego spoczywa na organie egzekucyjnym.

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego - sąd ten - wielokrotnie podkreślał, iż na organie egzekucyjnym spoczywa zarówno obowiązek badania dopuszczalności egzekucji administracyjnej, jak i badania - pod względem formalnym -prawidłowości wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz tytułu wykonawczego (vide wyrok NSA z dnia 20.08.2002 r. III SA 3357/00, MPo 2002, nr 11, poz. 4).

W związku z powyższym zarzuty podniesione przez zobowiązanego w tym zakresie należało uznać za zasadne.”

Szanowni obywatele, menele często pijący i przypadkowi smakosze. Ci, co dostali tytuły wykonawcze za podobne sprawy i wobec których prowadzona jest egzekucja za pobyt w „izbie wytrzeźwień” bez uprzedniego doręczenia wezwania (upomnienia) od wierzyciela, a jedynie na podstawie wręczonego kwitu za pobyt przy wyjściu z „dołka”, mogą powołać się na ściągę byłego Komendanta Głównego Policji Konrada Kornatowskiego i olać Urzędy Skarbowe. Ci zaś, co już zapłacili, powinni żądać zwrotu bezprawnie wyłudzonych pieniędzy. Korzystajcie z tej luki prawnej póki sejm nie obraduje!

Grzegorz Niedźwiecki

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~KsPoniatowski
03-12-2012 / 12:54
Witam. Mam pytanie w jaki sposób mogę zwrócić się o zwrot zagrabionych mi pieniędzy i do kogo? Jakie pismo powinienem napisać? Proszę o radę. Pzdr.