Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 14-02-2012

  CBŚ skorumpowane? Wniosek o odwołanie z funkcji Dyrektora Centralnego Biura Śledczego Adama Maruszczaka, który bezprawnie chroni przed odpowiedzialnością karną aferzystów z Getin Banku SA i skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych, działając na szkodę pokrzywdzonych przez ten bank, 

to jest o czyny karalne z art. 231 §1 KK w związku z art. 258 §1 KK i inne

I. Na podstawie art. 304 §1 Kodeksu Postępowania Karnego zawiadamiam o przestępstwie niedopełniania obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego a w szczególności Dyrektora CBŚ Adama Maruszczaka i innych funkcjonariuszy publicznych, popełnionym na szkodę pokrzywdzonych w aferze finansowej Getin Banku SA, w wyniku której oszust finansowy – Leszek Czarnecki – właściciel Getin Banku SA bezprawnie przejął środki pieniężne klientów jego banku w kwocie 689 milionów PLN.

Dowód: obszerna dokumentacja dotycząca Michaliny Jączek, Jana Jączek i innych pokrzywdzonych przez oszustów z Getin Banku SA, znajdująca się m.in. w Centralnym Biurze Śledczym Komendy Głównej Policji, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Prokuraturze Generalnej RP, Ministerstwie Sprawiedliwości RP i innych instytucjach.  

II. Podkreślić należy, że do podstawowych zadań Centralnego Biura Śledczego należy zwalczanie przestępczości ekonomicznej: pranie brudnych pieniędzy, afery bankowe, giełdowe, korupcja, itp.

Tymczasem Dyrektor Centralnego Biura Śledczego Adam Maruszczak w piśmie z datą 27 stycznia 2012r., sygnatura Ma-1013/229/12/JS, zaadresowanym do Jana Jączek, doręczonym mi dnia 10 lutego 2012r. pisze, że moje zarzuty są bezsadne wobec funkcjonariuszy Policji, lecz w żaden sposób nie odnosi się do moich istotnych i poważnych zarzutów przeciwko przekupnym policjantom i innym przestępcom z tak zwanego wymiaru sprawiedliwości, bardzo hojnie opłacanych z pieniędzy podatników. Dodać należy, że dnia 27 grudnia 2011r. Jan Jączek wysłał „Zażalenie na bezczynność i zaniechania funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w sprawie rażącego łamania podstawowych praw człowieka przez skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych, na szkodę Jana Jączek i innych pokrzywdzonych w aferze finansowej wywołanej przez przedstawicieli Getin Banku SA”, z datą 27 grudnia 2011r. zaadresowane do Pana Jacka Cichockiego Ministra Spraw Wewnętrznych. W powyższym zażaleniu wskazałem i udowodniłem długi szereg przestępczych działań funkcjonariuszy publicznych na moją szkodę i innych pokrzywdzonych w aferze finansowej Getin Banku SA.

Dowód: obszerna dokumentacja dotycząca Jana Jączek znajdująca się w Centralnym Biurze Śledczym Komendy Głównej Policji.

W nawiązaniu do powyższej treści zadaję następujące pytania:  

A) Panie Ministrze jaka jest sprawiedliwość i gospodarność Państwa Polskiego, które utrzymuje ciągle rosnącą armię funkcjonariuszy publicznych działających w sposób pasożytniczy na społeczeństwie, natomiast całkowicie pomija prawa pokrzywdzonych, które to prawa pozostają jedynie na papierze?

B) Jak żyć w kraju w którym wymiar sprawiedliwości i Policja funkcjonuje jak w dawnych guberniach carskich, gdzie masowo są krzywdzeni uczciwi obywatele przez przestępców w togach prokuratorskich i sędziowskich - opłacani bardzo hojnie z pieniędzy podatników - którzy często wydają orzeczenia sprzeczne z zasadami prawidłowego rozumowania, dopuszczją się licznych bezczynności i zaniechań, bezczelnie łamią procedury i podstawowe prawa człowieka?  

C) Panie Ministrze czy trzeba się podpalić lub popełnić inne czyny sprzeczne z prawem, by podległe Panu służby zgodnie z art. 13 Eurpejskiej Konwencji Praw Człowieka podjęły skuteczne działania w opisanej sprawie?  

Uzasadnienie  

Pokrzywdzony Jan Jączek dnia 28 listopada 2008r. złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez przedstawicieli Getin Banku SA i Leszka Czarneckiego właściciela Getin Banku SA, na szkodę Michaliny Jączek i Jana Jączek, zaadresowane do Prokuratury Krajowej w Warszawie, Wydział Przestępczości Zorganizowanej.

Dowód: obszerna dokumentacja dotycząca pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek znajdująca się w Prokuraturze Generalnej RP, w Ministerstwie Sprawiedliwości RP, Komendzie Głównej Policji, Centralnym Biurze Śledczym, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, itd.  

Podkreślam, że przez ponad dwadzieścia miesięcy władze prokuratorskie wszystkich szczebli w Polsce nie chciały wszcząć śledztwa przeciwko oszustom z Getin Banku SA, którzy bezprawnie przejęli majątek klientów tego banku na kwotę 689 milionów PLN na rzecz Leszka Czarneckiego - właściciela Getin Banku SA, kosztem setek klientów tego banku, w tym oszukali Michalinę i Jana Jączek na kwotę ponad 326 tysięcy PLN. Jednocześnie oszuści z Getin Banku SA dodatkowo bezprawnie zrobili zadłużenie mojej mamie Michalinie Jączek około 100 tysięcy PLN a władze prokuratorskie od ponad trzech lat skutecznie ukrywają przestępstwa przedstawicieli Getin Banku SA, łamiąc zobowiązania międzynarodowe w dziedzinie podstawowych praw człowieka, na szkodę pokrzywdzonych-oszukanych przez ten bank.

Dowód: obszerna dokumentacja dotycząca pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek znajdująca się w Prokuraturze Generalnej RP, w Ministerstwie Sprawiedliwości RP, Komendzie Głównej Policji, Centralnym Biurze Śledczym, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, itd.  

Gdy wreszcie Sąd Okręgowy w Katowicach – po dwudziestu miesiącach od złożenia zawiadomienia o przestępstwie – postanowił, by prokuratura wszczęła śledztwo, to do prowadzenia śledztwa wyznaczono prokuratora Prokuratury Rejonowej w Katowicach Katarzynę Napora-Brodowy, którą od wielu lat próbuję pociągnąć do odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej , vide: “Zawiadomienie o przestępstwie i wniosek o ściganie karne prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach w osobie Katarzyna Napora-Brodowy, działającej w mafii prokuratorsko-sądowej w okręgu Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach i w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, na szkodę Michaliny Jączek-80letniej pokrzywdzonej i Jana Jączek, tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 KK w związku z art. 231 § 2 KK i inne”, zaadresowane z datą 13 grudnia 2010r., m. in. do Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seremeta, cytuję:  

“(...)Nadto prokuratora Katarzynę Napora-Brodowy oskarżam o rażącą obrazę przepisów postępowania karnego, co miało bezpośredni wpływ na jego treść, a mianowicie:  

A. Umyślne i rażące zaniechanie rozpoznania złamania przez oszustów z Getin Banku S.A. art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.), na szkodę Michaliny Jączek.

Dowód: akt sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08 i inne.  

B. Umyślne i rażące zaniechanie rozpoznania złamania przez oszustów z Getin Banku S.A. art. 183 §1 w związku z art. 39 §1 i §2 pkt 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z 23 września 2005r.), na szkodę Michaliny Jączek.

Dowód: akt sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08 i inne.  

C. Umyślne i rażące złamanie przez oszustów z Getin Banku S.A. na szkodę Michaliny Jączek, art. 486 §2 Ustawy-Kodeks Cywilny, który stanowi,

cytuję "Wierzyciel dopuszcza się zwłoki, gdy bez uzasadnionego powodu bądź uchyla się od przyjęcia zaofiarowanego świadczenia, bądź odmawia dokonania czynności, bez której świadczenie nie może być spełnione, bądź oświadcza dłużnikowi, że świadczenia nie przyjmie."

Dowód: akt sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08 i inne.  

D. Umyślne i świadome chronienie przed odpowiedzialnością karną przekupnych funkcjonariuszy publicznych, działających wspólnie i w porozumieniu w ramach związku przestępczego o charakterze korupcyjnym, na rzecz oszustów z Getin Banku S.A., którzy NIEZGODNIE Z ART.  379  PUNKT  3  KPC  W  ZWIĄZKU  Z  ART.  199  §1  PUNKT  2  KPC, ograbiali Michalinę Jączek z jej emerytury, tj. o przestępstwo z art. 258 §1 KK w związku z art. 231 §2 KK i inne.

Dowód: akt sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08 i inne.  

E. Umyślne i świadome sprzeniewierzenie się elementarnym zasadom procedury karnej, co polega na tym, że to postępowanie powinno być prowadzone na szczeblu Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Wydział Przestępczości Gospodarczej a nie przez Prokuraturę Rejonową w Katowicach, ponieważ dotyczy bezprawnego przejęcia mienia o znacznej wartości (kwoty ponad 326 tys. złotych) na rynku kapitałowym-Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, na szkodę Michaliny Jączek oraz działania zorganizowanej grupy przestępczej w Getin Banku S.A., tj. o przestępstwo z art. 286 §1 KK w związku z art. 294 §1 KK, jak i o przestępstwo z art. 258 §1 KK w związku z art. 231 §2 KK i inne.  

F. Umyślne i świadome pominięcie istotnych zeznań świadków w osobach: Edward Dobosz, Piotr Mateja, Józef Resiak a oparcie się wyłącznie na świadkach w osobach: Piotr Skoczek-pełniący funkcję Zastępcy Dyrektora Obszaru Zarządzania Produktem w Getin Noble Banku S.A. i Katarzyna Płaczek-Dyrektor Punktu Obsługi Klienta IDM S.A., którzy pośrednio brali udział w tej aferze finansowej i za tą "pracę"- oszustwo otrzymali zapłatę.

Dowód: akt sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10.  

G. Posłużenie się dyspozycyjnymi funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, do tendencyjnego przesłuchania mojej matki (podkreślić należy, że tego zeznania Michalina Jączek nie podpisała), którego treść protokołu z dnia 28 października 2010r.(karta nr 545), jest całkowicie sprzeczna z treścią pełnomocnictwa z dnia 4 listopada 2010r.(vide: załącznik nr 1) podpisanego przez moją matkę w obecności notariusza Pani Joanny Jarosz.  

H. Robienie ze mnie osoby z zaburzeniami psychicznymi, iż rzekomo mam kłopoty co do zdolności postrzegania i odtwarzania zdarzeń -vide: postanowienie z dnia 26 sierpnia 2010r., wydane przez prokuratora-oszusta Katarzynę Napora-Brodowy (karta 218), celem bezpodstawnego i bezprawnego znieważania mnie a w konsekwęcji zdeprecjonowania mojej osoby, abym nie mógł w sposób wiarygodny reprezentować praw mojej matki.

Dowód: postanowienie Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, z dnia 26 sierpnia 2010r., sygn. akt 1Ds 388/10, wydane przez prokuratora-oszusta Katarzynę Napora-Brodowy (karta 218), akt sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10.  

I. Umyślne i świadome zaniechanie przeprowadzenia czynności dowodowych o które wnioskowała pokrzywdzona Michalina Jączek w zażaleniu na postanowienie Prokuratury Rejonowj Katowice Centrum-Zachód w Katowicach z datą 29 kwietnia 2009r., sygn. akt 1Ds 198/09/Z, zaadresowane z datą 14 maja 2009r. do Sądu Okręgowego w Katowicach,

cytuję: "Zaniechanie przeprowadzenia czynności dowodowych o które wnioskował mój syn Jan Jączek dotyczące Getin Banku S.A. - vide: pkt 6", "Zaniechanie przeprowadzenia czynności dowodowych o które wnioskował adwokat Leszek Piotrowski, w piśmie z dnia 4 lutego 2009r., skierowanym do Komisji Nadzoru Finansowego - vide: pkt 7".

Dowód: zażalenie na postanowienie Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum-Zachód w Katowicach z dnia 29 kwietnia 2009r., sygn. akt 1Ds 198/09/Z, zaadresowane z datą 14 maja 2009r. do Sądu Okręgowego w Katowicach, vide: pkt 6 - 2A, 2B oraz w całości pkt 7, str. 5 z 8 i 6 z 8.

Należy podkreślić, że Sąd Okręgowy w Katowicach postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2010r., sygn. akt. VKp 226/09, uwzględnił powyższe zażalenie pokrzywdzonej Michaliny Jączek i postanowił, by prokuratura wszczeła śledztwo, mimo tego oczywistego i bezspornego faktu mafia prokuratorska szydzi z pokrzywdzonych i z instytucji Państwa Polskiego, co polega na tym, że pozoruje czynności (...)”.

Dowód: akt sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10.

Mechanizm oszustwa finansowego popełnionego przez przedstawicieli Getin Banku SA na szkodę Michaliny Jączek, Jana Jączek i innych pokrzywdzonych, w dniu 1 marca 2011r. przed Sądem Okręgowym w Katowicach w sprawie o sygn. akt II C 597/08, przedstawili - złożyli zeznania następujący świadkowie – pokrzywdzeni w osobach: Edward Dobosz, Piotr Matyja, Robert Biały, Józef Resiak.

Dowód: protokół rozprawy Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 1 marca 2011r., sygn. akt II C 597/08, łącznie jedenaście stron formatu A4.  

Nadto pokrzywdzony Jan Jączek na portalu internetowym: aferyprawa.eu wskazał i udowodnił przestępczy sposób stosowania prawa przez przekupnych prokuratorów wszystkich szczebli i innych funkcjonariuszy pozorujących czynności służbowe w niniejszej sprawie.

Vide: portal internetowy aferyprawa.eu, kilka artykułów pokrzywdzonego Jana Jączka w sprawie rażącego łamania podstawowych praw człowieka przez przekupnych prokuratorów i innych funkcjonariuszy rozpoznających niniejszą sprawę, których bezprawnie chronią przed odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną skorumpowani prokuratorzy Prokuratury Generalnej RP.  

W naszym kraju mamy prokuraturę ochraniającą przed odpowiedzialnością aferzystów z Getin Banku SA, zapewniającą bezkarność przestępcom w togach prokuratorskich i sędziowskich, którzy od ponad trzech lat nie rozpoznają istoty i meritum dotyczącej afery finansowej wywołanej przez przedstawicieli Getin Banku SA.

Tak głęboko skorumpowana władza prokuratorska będąca karykaturą tej instytucji, nie daje żadnych możliwości pokrzywdzonym przez ten bank w ustaleniu prawdy i stanu faktycznego tej sprawy a przeciwnie otwiera szeroko pole do ogromnej korupcji przestępcom z wymiaru sprawiedliwości ukrywającym aferę finansową wywołaną przez Getin Bank SA.

Dowód: obszerna dokumentacja dotycząca pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek znajdująca się w Prokuraturze Generalnej RP, w Ministerstwie Sprawiedliwości RP, Komendzie Głównej Policji, Centralnym Biurze Śledczym, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, itd.  

Podkreślić należy, że władze prokuratorskie od ponad trzech lat „klonują” mi dziesiątki spraw w różnych miastach Polski między innymi: w Katowicach, w Dąbrowie Górniczej, w Jaworznie, w Mysłowicach, w Będzinie, w Pszczynie, w Sosnowcu, w Tychach, w Chorzowie, w Zielonej Górze, w Świebodzinie, w Żarach, w Żaganiu, w Krośnie Odrzańskim, w Warszawie, w Poznaniu, w Łodzi i innych miastach, świadomie i celowo łamią procedury, nie rozpoznają meritum sprawy, bezczelnie zaprzeczają oczywistym faktom, usuwają istotne dokumenty z akt sprawy, mataczą, bezprawnie zastraszają mnie etc, celem chronienia aferzystów finansowych i działających z nimi w zmowie przestępczej skorumpowanych funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości. Dodać należy, że powyższy przestępczy proceder odbywa się za wiedzą i przyzwoleniem władz prokuratorskich najwyższego szczebla to jest Prokuratura Generalnego RP Andrzeja Seremeta i kierownictwa Prokuratury Generalnej RP.

Dowód: kilkadziesiąt pism pokrzywdzonego Jana Jączek złożonych do Prokuratury Generalnej RP, nie odniosło właściwego skutku prawnego, co jest naruszeniem art. 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w związku z art. 258 §1 Kodeksu Karnego i art. 231 §2 Kodeksu Karnego oraz inne.  

Ostatni raz byłem przesłuchiwany 30 stycznia 2012r. w Prokuraturze Rejonowej Łódź-Bałuty, gdzie prokurator Prokuratury Rejonowej Marzena Malka-Pałys prowadziła mistyfikację śledztwa przeciwko prokuratorowi Prokuratury Generalnej Sławomirowi Górnickiemu, kierownictwu Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, sędziom Sądu Okręgowego i Apelacyjnego w Katowicach, których oskarżam o czyny karalne z art. 258 §1 KK w związku z art. 231 §1 KK i inne.

Takie działanie to wielka hucpa i mistyfikacja śledztwa przeciwko skorumpowanym funkcjonariuszom publicznym, którzy od ponad trzech lat ukrywają oszustwa Getin Banku SA, kpią z procedury karnej, z praw pokrzywdzonych przez bank i mojej osoby. Uważam, że poprzez takie bezprawne działania skorumpowani prokuratorzy zajmujący się niniejszą sprawą chcą wymusić na mnie, abym nie dochodził należnych mi praw a w szczególności, abym nie domagał się zwrotu zagrabionych środków pieniężnych znacznej wartości przez oszustów z banku.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty, sygn. akt 1 Ds. 88/12.  

Podkreślić należy, że powyższe przesłuchanie nic nie wniosło do sprawy, ponieważ istotne dokumenty dotyczące afery finansowej Getin Banku SA i skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych ukrywających tą aferę znajdowały się w aktach Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty w Łodzi, sygn. akt 1 Ds. 2612/11. Dodać należy, że Prokurator Marzena Malka-Pałys nie znała tych akt sprawy lub bezczelnie mnie okłamywała, że takich akt nie zna.

Jednocześnie informuję, że odmówiono mi zwrotu kosztów dojazdu z Tychów do Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty, to jest ponad 220 km (w dwie strony ponad 440 km). Po wyjściu z tej oszukańczej instytucji udałem się na Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi, celem złożenia zawiadomienia o przestępstwie popełnionym przez skorumpowanych prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Łodzi, którzy celowo i świadomie łamią procedury oraz szydzą z praw pokrzywdzonych. Na Komendzie przyjął mnie oraz przedstawiciela stowarzyszenia walczącego o podstawowe prawa człowieka - Stanisława Modrzejewskiego, nadkomisarz Zbigniew Korycki, podobno specjalista do walki z przestępczością gospodarczą, który bezczelnie okłamywał mnie, że nie może przyjąć ode mnie zawiadomienia o przestępstwie, ponieważ jak twierdził na prokuratorów nie można złożyć takiego zawiadomienia. W obecności powyższego obserwatora przez ponad 30 minut “pouczał mnie”, opowiadał niedorzeczności sprzeczne z procedurą karną i zasadami prawidłowego rozumowania, czym popełnił przestępstwo na moją szkodę z art. 231 §1 KK i inne.

Dowód: świadek Stanisław Modrzejewski, zamieszkały w Katowicach przy ul. Gliwickiej 208/57.  

W nawiązaniu do powyższej treści, uprzejmie wnoszę, by podległe służby Ministerstwu Spraw Wewnętrznych przeprowadziły rzetelne śledztwo w niniejszej sprawie i ustaliły:  

1. Jaki jest motyw rażących zaniechań obowiązków służbowych funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości, którzy – od ponad trzech lat - ukrywają aferę finansową wywołaną przez przedstawicieli Getin Banku SA, w wyniku której oszust finansowy Leszek Czarnecki bezprawnie wzbogacił się o kwotę 689 milionów PLN, kosztem wielu setek uczciwych i ciężko pracujących obywateli?  

2. Jak długo jeszcze władze krajowe za pieniądze podatników będą utrzymywały – bardzo hojnie opłacanych - przestępców w togach prokuratorskich w osobach: Mariola Musiał, Bogdan Łabuzek, Katarzyna Napora-Brodowy i ich mocodawców, którzy sprzeniewierzyli się prawu i bezprawnie chronili i chronią oszustów z Getin Banku SA przed odpowiedzialnością karną i cywilną, czym popełnili czyny karalne z art. 231 §1 KK w związku z art. 258 §1 KK i inne?

Dowód: akt sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10 i inne akta oraz dokumenty.  

3. Jaki jest motyw rażących zaniechań obowiązków służbowych funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości, skutecznie chroniących przed odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną przestępców w togach sędziowskich w osobach: Jolanta Kurzawińska–Pasek, Elżbieta Ozga-Świetlik, Sławomir Kaczanowski, którzy wydali postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, niezgodne z art. 379 pkt 3 KPC w związku z art. 199 §1 pkt 2 KPC, na mocy którego komornik sądowy ograbiał moją mamę Michalinę Jączek od sierpnia 2009r. aż do Jej śmierci to jest do dnia 30 sierpnia 2011r.?  

Podkreślam, że moja mama Michalina Jączek bezpośrednio na skutek bezprawnych działań zwyrodniałych funkcjonariuszy publicznych działających w zmowie przestępczej z oszustami z Getin Banku SA, co polegało na częstym nachodzeniu Michaliny Jączek przez funkcjonariuszy Policji, pod pretekstem przeprowadzania czynności procesowych, bezprawnym Jej zastraszaniu i dręczeniu psychicznym oraz comiesięcznym nielegalnym potrącaniu środków pieniężnych z Jej emerytury na rzecz Getin Banku SA, przeżywała ogromny ból, cierpienie psychiczne i silny stres, co doprowadziło Ją do udaru mózgu a w konsekwencji w dniu 30 sierpnia 2011r. do śmierci.

Dowód: świadkowie Jan Jączek, Tadeusz Pruszyński i inni oraz dokumentacja dotycząca Michaliny Jączek znajdująca się na Komendzie Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskimi, w Prokuraturze Generalnej RP i inne.  

Nadto moja mama Michalina Jączek – była 81 letnią pokrzywdzoną przez Getin Bank S.A., kombatantem i odznaczoną przez Prezydenta RP Krzyżem Zesłańców Sybiru. W związku z tym miał zastosowanie artykuł 19 Konstytucji RP, cytuję: „Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych”.

Tymczasem dla Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seremeta i podległych mu prokuratorów prawo to było tylko na papierze, bowiem siła brudnych pieniędzy aferzystów z Getin Banku S.A. była i jest silniejsza od przepisów prawa.

Dowód: kilkadziesiąt pism pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek złożonych do Prokuratury Generalnej RP, Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, itd. nie odniosło właściwego skutku prawnego, co jest naruszeniem przez Polskę art. 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w związku z art. 258 §1 Kodeksu Karnego i art. 231 §2 Kodeksu Karnego oraz inne.  

Zwracam uwagę, że amerykański wymiar sprawiedliwości za podobne oszustwa finansowe zaledwie w ciągu pół roku skazał Bernarda Madoffa na 150 lat więzienia.

Tymczasem w Polsce władze krajowe ukrywają oszustwa finansowe miliardera Leszka Czarneckiego a media kreują go na filantropa i człowieka sukcesu, natomiast całkowicie pomijają fakt, że przy pomocy swoich „żołnierzy” z Getin Banku SA, łamiąc ustawy – co jest przestępstwem – ograbiają obywateli z ich majątków, doprowadzając ich często do ruiny materialnej, wykluczenia społecznego a nawet śmierci.

Vide: strony internetowe: aferyprawa.eu, wrobieniwgetin.pl i inne media.  

Jak żyć w kraju, w którym władze krajowe są „ślepe i głuche” na łamanie podstawowych praw człowieka przez zwyrodniałych przestępców?

Dowód: dziesiątki pism złożonych przez pokrzywdzonych Michalinę Jączek i Jana Jączek do Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Premiera RP, Prokuratora Generalnego RP, Ministra Sprawiedliwości RP, Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, itd, bez właściwego skutku prawnego, co jest naruszeniem przez Polskę art. 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w związku z art. 258 §1 Kodeksu Karnego i art. 231 §2 Kodeksu Karnego oraz inne.  

Niniejszy wniosek i zawiadomienie o przestępstwie wysyłam pocztą elektroniczną do Najwyższych Przedstawicieli Państwa Polskiego: Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Premiera RP, Ministra Sprawiedliwości RP, Prokuratora Generalnego RP, Przedstawicieli Mediów, Stowarzyszeń i Organizacji walczących o podstawowe prawa człowieka, z uprzejmą prośbą, by zgodnie z art. 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka podjęli skuteczną interwencję w opisanej sprawie.  

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności faktyczne i prawne, niniejszy wniosek i zawiadomienie o przestępstwie są konieczne i w pełni zasadne.

Pokrzywdzony

Jan Jączek

Więcej:

Getin Noble Bank nie opuści cię nawet po śmierci i doprowadzi do bankructwa. 

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prokuratora Prokuratury Generalnej RP Sławomira Górnickiego w ukrywaniu afery oszustwa klientów przez GETIN BANK SA.

Wniosek pokrzywdzonego do Posłów na Sejm RP o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej celem zbadania afery finansowej Getin Banku SA

List otwarty Jana Jączka pokrzywdzonego przez Leszka Czarneckiego, właściciela Getin Banku S.A. do Premiera Donalda Tuska - czy kolejny poszkodowany przez organa władzy ma zacząć głodówkę, czy spalić się pod budynkiem rządowym?

Zawiadomienie o przestępstwie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach w osobie Rafała Nagrodzkiego i reszty tej, nie tylko katowickiej sądowo-prokuratorskiej mafii ukrywających oszustwo Getin Banku S.A. i im podobnych

WNIOSEK do Posłów na Sejm RP w sprawie powołania Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania aferY finansowej wywołanej przez przedstawicieli Getin Banku S.A., na szkodę wielu klientów tego banku

Siła brudnych pieniędzy aferzystów z Getin Banku S.A. jest silniejsza od przepisów prawa i władzy Państwa Polskiego -APEL JANA JĄCZKA

Andrzej Seremet Prokurator Generalny - list otwarty dotyczy Getin Bank S.A. oraz bezczynności Prokuratora RP i podległych mu prokuratorów w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez funkcjonariuszy publicznych, na szkodę Michaliny Jączek.

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka - zawiadomienie o oszustwach w Getin Banku S.A.

ZAPRASZAMY MEDIA na rozprawę Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie rażących zaniechań prokuratorów broniących oszustów z Getin Banku S.A., którzy przejęli miliony z majątków swych klientów.

Jak Czarnecki Leszek właściciel Getin Banku S.A. we współpracy z Domem Maklerskim IDM S.A. oszukuje klientów i manipuluje kursami akcji. 

Jak prokurator Mariola Musiał z Katowic chroni przed odpowiedzialnością karną oszustów z Getin Banku S.A.

List otwarty do sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Prokuratora Generalnego w sprawie doprowadzenia kilkuset klientów Getin Banku S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o znacznej wartości przez osoby działające w imieniu tego banku.

Sprawy tematyczne poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~ludzie bez granic
02-03-2012 / 14:40
Z pewnoscią CBŚ ma wiedzę o sprawie i nic nie robi. Dlaczego? Z pewnoscią Wysocy Funkcjonariusze mają wiedzę i nic skutecznego nie potrafią zrobić. Dlaczego? Co więcej za nic nierobienie pobierają wysokie honoraria, których płatnikami są obywatele. Czy jest sens trwania takiej patologii? Rozwiązaniem jest zorganizowanie się społeczeństwa i pozytywne, konstruktywne, roztropne współdziałanie wobec wspólnych celów, utworzenie instytucji i przedsiębiorstw społecznych nastawionych NAPRAWDĘ na dobro wspólne. Dopiero wówczas można pociągnąć do odpowiedzialnosci zdeprawowanych hipokrytów. Dobro jest wielokroć silniejsze niż zło.
~mądrala
28-02-2012 / 11:53
Już nie dziwi brak skuteczności Organów Ścigania w małych sprawach. Logiczne, że tym bardziej dużej afery nie wykryją.Trzeba by postawić Sąd pod Sąd, żeby Organa Ścigania ścigały Organa Ścigania przy pomocy pokrzywdzonych obywateli. Sytuacja opisana przez Pana Jana świadczy o trafności powiedzenia odnoszonego do decydentów, prominentów, złodziei itp, itd " w tym szaleństwie jest metoda" .
~życzliwy
28-02-2012 / 11:35
Kolejny raz otumanione społeczeństwo wierzy, że żyje w PAŃSTWIE PRAWA I WOLNOŚCI.Aferzyści rangi rządowej są wolni, złodzieje rangi rządowej są wolni, zgodnie z powiedzeniem "...Jak kraść, to miliony" wykorzystali w bandycki sposób i w mocy prawa bezsilnych obywateli, dalej walczącymi "jak z wiatrakami" o sprawiedliwość. Ale, ale, poczekajmy jeszcze trochę....
~przyjaciel
28-02-2012 / 11:22
NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ, NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ I ODNOWI OBLICZE TEJ ZIEMI!!! Gratuluję wytrwałości Panu Janowi, może wreszcie jakiś ruch wobec przestępców bankowych powiązanych mafijnie z innymi "administratorami" zostanie za naszego życia wykonany. Życzę Panu Janowi doczekania satysfakcji z wygranej walki. Coś jest na rzeczy w wysłuchiwaniu ciężkich epitetów kierowanych pod adresem w/w funkcjonariuszy, bez stosownej reakcji. W ten sposób przysłowie ma rację, że "milczenie jest potwierdzeniem" albo "milczy , bo się boi".
~Emerytmo
26-02-2012 / 18:04
Z chwilą gdy tego tu opisywanego zwolnią z pracy możecie wytaczać mu proces za procesem i sądzę,że będzie miał z czego wyrównywać zasądzone koszty procesowe.Udowodniono,że nikt w Polsce nie ma władzy absolutnej,że sądzono nawet Komendanta Głównego Policji,Ministra SW,a cóż dopiero takie tam CBŚ? Rozgłaszajcie temat póki gorący,nie zasypujcie gruszek w popiele,walczcie o to co wasze i o prawa zawarte w konstytucji. Dziś media służą wszystkim,zarówno przestępcom na świecznikach jak i zwyczajnym,prostym i uczciwym Obywatelom.Na traccie wiary,bo jej zatracenie,to życie bez nadziejne,a tu widać szansze na sprawiedliwe osądzenie tej sytuacji wcześniej czy później.Pomyślności !
~Rebeliantka
26-02-2012 / 14:10
No cóż. Do tego tragicznego opisu naigrywania się z prawa przez funkcjonariuszy państwowych i markowania przez nich czynności śledczych, można też dodać, że w sprawie opisywanej przez pana Jączka jak na dłoni widać, że organa ścigania celowo działają w kierunku przedawnienia odpowiedzialności za przestępstwa popełnione przez bankowców i chroniących ich funkcjonariuszy. Pod pozorem zapewniania bezstronności sprawę podzielili na dziesiątki wątków i rozparcelowali po całej Polsce. Oczywiście nikt tego nie koordynuje, pan Jączek i inni świadkowie jeżdżą, odwołują się, akta krążą po Polsce, sprawy czekają w sadach na rozpatrywanie zażaleń, a czas biegnie! To granda i kpina z praworządności. Szef CBŚ oczywiście powinien polec za bezczynność wespół z pozostałymi funkcjonariuszami w prokuraturach, Policji i Sądach.
~mosad
23-02-2012 / 20:41
Problem polega na tym, że w Polsce tzw. wymiar sprawiedliwości wypełnia wszelkie warunki aby nazwać ją organizacją przestępczą, potocznie zwaną mafią. Po pierwsze powiązania tej organizacji opierają się na silnych rodzinno towarzyskich układach. Szybciej słoń przejdzie przez ucho igielne, niż ktoś kto nie ma tatusia, wujka, kuzyna już zagnieżdżonego w mafii, ukończy aplikację prawniczą. Bezwzględna lojalność jest drugą cechą wynikającą z pierwszego warunku. Trzecia cecha – bezkarność – wynika z dwóch poprzednich. Nie będę przytaczał przykładów prób ukarania przestępcy todziarza, bo mógłbym zestarzeć się przy pisaniu, sami wiecie jak to wygląda - sami się nie ukarzą. Jak wiadomo celem istnienia każdej mafii to robienie kasy za wszelką cenę. Podczas gdy ciężko pracującemu społeczeństwu każe się tyrać coraz dłużej za 1500 zł/mieś., mafiozi w togach bezczelnie gardłują że ich przeciętna „godność” nie może schodzić poniżej 15000 zł/mieś. i od jakiegoś czasu nie jest waloryzowania. Bo przecież tak „ciężko” pracują, że musi ich być coraz więcej. W Europie mamy najwięcej mafiozów-todziarzy na łeb podatnika. A jakie sprawy mają ciężkie, czasami do i kilkadziesiąt lat jest za mało aby je zakończyć. Oczywiście po tak ciężkiej pracy należy się - a jakże - stan spoczynku czyli dożywotnie żerowanie za „godną” kasę z pieniędzy podatników(nie mylić z jałmużną ZUS-owską to dla roboli- czyli dla nas). Bo przecież sprawiedliwość kosztuje. Dosłownie. Jak (odpowiednio) zapłacisz to postanowienie też będzie. Kto da więcej ten ma. Kończąc pocieszam się, że kiedyś od wsobnego rozmnażania ta zaraza w Polsce wyzdycha. Tylko czy Polska to wytrzyma?
~ORMOczuwa
18-02-2012 / 08:50
Jużci głoszą wszem i wobec,że jego głowa prawie drynda na włosku. Właśnie " wielcy" w tym kraju zastanawiają się gdzie na Krymie jest jeszcze miejsce dla niego.Ponoć w Komendach Wojewódzkich już nie ma etatów dla AM. Czytaj : latkowski.com/blog/232/rzez-w-komendzie-stolecznej-policji-glowa-sze
~oki
17-02-2012 / 08:39
Prawidłowo!Na zasiłek,do MOPS-u,skoro prawa nie szanuje,a straszy nim innych.Wyczytałem,że szykowali go na stołek Komendanta Wojeódzkiego Podkarpackiej Policji,ale dali tam jakiegoś staruszka-emeryta.Proponuję sprawdzić gdzie pracuje/pracowała/żonka pana Adama,w jakim Banku...?