Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 20-03-2018

Sąd Okręgowy w Katowicach Zażalenie pokrzywdzonego w aferze finansowej Jan Jączek


Sąd Okręgowy w Katowicach

Wydział Karny

ul. Andrzeja 16/18  40-957 Katowice


Za pośrednictwem:    Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach

III Wydział Karny

ul. Francuska 70a    40-028 Katowice

Dotyczy: akt Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, sygn. III Kp 340/17

Skarżący: pokrzywdzony w aferze finansowej Jan Jączek, 43-100 Tychy

Zażalenie pokrzywdzonego w aferze finansowej

na zarządzenie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 20 lutego 2018 r., sygn. akt III Kp 340/17, UZYSKANE ZA POMOCĄ PRZESTĘPSTWA przez tak zwany Sąd Rejonowy w Katowicach, doręczone mi dnia 9 marca 2018 r.

I. Dnia 16 lutego 2018 r. złożyłem zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 29 stycznia 2018 r., sygn. akt III Kp 340/17, UZYSKANE ZA POMOCĄ PRZESTĘPSTWA przez tak zwany Sąd Rejonowy w Katowicach, zaadresowane do Sądu Okręgowego w Katowicach, cytuję:

(…) II. Na podstawie art. 304 § 1 Kodeksu Postępowania Karnego oraz na podstawie art. 107 § 1 Ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2001 Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.) zawiadamiam Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach, że przez PONAD DZIEWIĘĆ LAT zorganizowana grupa przestępcza prokuratorów i sędziów apelacji katowickiej UKRYWA AFERĘ FINANSOWĄ na kwotę ponad MILIARDA złotych, przekręt większy niż afera Amber Gold, w której pokrzywdzonymi są Michalina Jączek, Jan Jączek i wiele innych osób.

Patrz: załącznik nr 1 – zapytanie poselskie nr 2396 złożone przez Posłów na Sejm RP Pana Jerzego Jachnika i Pana Janusza Sanockiego do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro.

Nadto przez ponad DZIEWIĘĆ LAT ta zorganizowana grupa przestępcza prokuratorów i sędziów apelacji katowickiej wraz z innymi służbami CHRONI WZAJEMNIE SIĘ przed odpowiedzialnością karną i cywilną, działa systemowo, zaprzecza oczywistym faktom, podaje nieprawdę do dokumentów mających znaczenie prawne i dowodowe, wydaje orzeczenia sprzeczne z prawem, prawidłowym rozumowaniem i orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Patrz: uzasadnienie w załączniku nr 2 – Zawiadomienie pokrzywdzonego w aferze finansowej o chronieniu przed odpowiedzialnością karną zabójcy mojego brata, sprawców piramidy kredytowej Getin Banku SA, bezprawnym nękaniu, represjonowaniu, a nawet próbie zabójstwa mnie, z dnia 12 lutego 2018 roku, zaadresowane do Komendanta Głównego Policji.

III. Biorąc pod uwagę powyższe fakty i okoliczności, na podstawie art. 25 § 1 pkt 2 KPK w związku z art. 439 § 1 pkt 4 KPK oraz art. 437 § 2 KPK wnoszę o przekazanie mojego zażalenia do WŁAŚCIWEGO RZECZOWO Sądu Okręgowego (jako sądu pierwszej instancji) a NIE do sądu rejonowego, jak wnioskuje tak zwany Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach (...)”.

Dowód: zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 29 stycznia 2018 r., sygn. akt III Kp 340/17, uzyskane za pomocą przestępstwa przez tak zwany Sąd Rejonowy w Katowicach, zaadresowane do Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 12 lutego 2018r.

II. W odpowiedzi na powyższe zażalenie otrzymałem zarządzenie wydane przez tak zwaną sędzię SR Katarzynę Król, która pisze:

ZARZĄDZENIE sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach – Katarzyna Król, działając z upoważnienia Prezesa Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach na podstawie art. 429 § 1 k.p.k. zarządza odmówić przyjęcia zażalenia Jana Jączka (...)”.

Na podstawie art. 25 § 1 pkt 2 KPK w związku z art. 439 § 1 pkt 4 KPK sędzia SR Katarzynę Król jest osobę NIEUPRAWNIONĄ DO WYDAWANIA ORZECZEŃ W TEJ SPRAWIE a Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach JEST SĄDEM NIŻSZEGO RZĘDU, który nie jest właściwym rzeczowo do rozpoznania niniejszej sprawy, ponieważ:

1. Bezsporny jest fakt, że zostałem oszukany na kwotę znacznej wartości, to jest o czyn z art. 286 1 KK w związku z art. 294 KK – oszustwo finansowe na kwotę znacznej wartości, patrz: załącznik nr 1 – zapytanie poselskie nr 2396, a tak zwany Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach sędziowie z tegoż sądu NIE TYLKO zaprzeczają temu oczywistemu faktowi, ale również mataczą, manipulują i wydają orzeczenia sprzeczne z prawem i rozumem, czyli biorą udział w zorganizowanej grupie przestępczej, to jest o czyn z art. 258 §1 KK i inne przestępstwa. Podkreślić należy, że wielokrotne moje zawiadomienia, skargi i rozmowy osobiste z Prezesem tegoż Sądu Michałem Dmowskim NIE ODNIOSŁY żadnego skutku prawnego, co jest kolejnym przestępstwem.

2. Bezsporny jest również fakt, że tak zwany Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, III Wydział Karny, OD DNIA 9 sierpnia 2017 r. DO DNIA 29 stycznia 2018 r. (data posiedzenia tak zwanego sądu, o którym nawet NIE ZOSTAŁEM zawiadomiony) BEZPRAWNIE PRZETRZYMYWAŁ MOJE ZAŻALENIE na postanowienie Prokuratury Okręgowej w Kielcach z dnia 30 czerwca 2017 r. o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie o sygn. akt PO II Ds.24.2017, CELEM CHRONIENIA SKORUMPOWANYCH PROKURATORÓW i SPRAWCÓW AFERY FINANSOWEJ.

III. Reasumując powyższe, w prokuraturze i sądach NIC SIĘ NIE ZMIENIŁO, tak jak za (NIE)rządów PO-PSL DALEJ MAMY PAŃSTWO TEORETYCZNE, nie działa Sąd Dyscyplinarny ani Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, który chroni skutecznie skorumpowanych prokuratorów i sędziów, wykonując DZIAŁANIA DLA POZORU co jest przestępstwem.

Dlatego też konieczna i w pełni zasadna jest wymiana kadr w tak zwanej prokuraturze i sądach, ponieważ działania funkcjonariuszy tych instytucji oparte są na korupcji i zakłamaniu.

Wydano już ponad STO orzeczeń prokuratorskich i ponad STO orzeczeń sądowych kompromitujących wymiar sprawiedliwości w Polsce, uniemożliwiających mi odzyskanie bezprawnie przejętych środków pieniężnych znacznej wartości.

Dowód: liczne akta sprawy dotyczące pokrzywdzonych Michaliny Jączek i Jana Jączka, znajdują się w Prokuraturze Krajowej i w podległych jej jednostkach, w sądach apelacji katowickiej, w Ministerstwie Sprawiedliwości, w CBA, w CBŚP, w KNF i w innych instytucjach.

WNIOSKI KOŃCOWE

IV. Niniejsze zażalenie kieruję również do wiadomości Pana Witolda Mazura Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach, by w ramach szczegółowych obowiązków, powołał zespół – komisję, celem ustalenia:

1. Jakie korzyści materialne i osobiste czerpali sędziowie z Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, którzy OD DNIA 9 sierpnia 2017 r. DO DNIA 29 stycznia 2018 r. (data posiedzenia tak zwanego sądu, o którym nawet NIE ZOSTAŁEM zawiadomiony) BEZPRAWNIE PRZETRZYMYWALI MOJE ZAŻALENIE na powyższe postanowienie prokuratury o odmowie wszczęcia śledztwa, CELEM CHRONIENIA SKORUMPOWANYCH PROKURATORÓW i SPRAWCÓW AFERY FINANSOWEJ.

Dowód: akta Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, sygn. III Kp 340/17.

2. Dlaczego przez ponad DZIEWIĘĆ LAT żaden prokurator NIE CHCE przeprowadzić skutecznego śledztwa dotyczącego tej afery, NIE CHCE pomóc mi odzyskać utracone środki pieniężne znacznej wartości, mimo obowiązku ustawowego i dlaczego sędziowie apelacji katowickiej CHRONIĄ prokuratorów w tym przestępczym procederze?

3. Dlaczego przez ponad DZIEWIĘĆ LAT prokuratorzy „zajmujący się” aferą nie rozpoznali i nie rozpoznają merytorycznie naruszeń prawa bankowego przez Getin Bank SA, wskazanych i udowodnionych w treści PROTOKOŁU GENERALNEGO INSPEKTORATU NADZORU BANKOWEGO, Z DNIA 20 GRUDNIA 2007 ROKU, w którym zespół funkcjonariuszy o najwyższym statusie i kwalifikacjach zawodowych, stwierdził świadome i zawinione naruszenia przez bank szeregu przepisów prawa, na szkodę klientów? Dlaczego BEZPRAWNIE i BEZKARNIE sędziowie apelacji katowickiej CHRONIĄ skorumpowanych prokuratorów w tym przestępczym procederze?

4. Jakie korzyści materialne i osobiste czerpią sędziowie z ukrywania afery finansowej na kwotę PONAD MILIARDA złotych, której BENEFICJENTEM JEST miliarder Leszek Czarnecki – właściciel Getin Noble Banku SA, polski oligarcha?

V. W kontekście opisanej sprawy bardzo trafne są słowa:

Pana Jarosława Kaczyńskiego - Prezesa Partii „Prawo i Sprawiedliwość”, że POLSKĘ TRZEBA ZMIENIĆ, „nie w imię jakiegoś odwetu, nie w imię nienawiści czy zemsty, tylko w imię czystości Rzeczypospolitej, w imię naszych najbardziej podstawowych interesów i tych moralnych, które w wymiarze historycznym są najważniejsze i tych materialnych związanych z naszym bezpieczeństwem, musimy to uczynić”,

Pana Kornela Morawieckiego - Marszałka Seniora „Na co dzień widzimy bezprawie, draństwo i rozpacz. Rządzą ci co mają pieniądze i siłę (…), Przed laty nie zgadzaliśmy się na komunistyczną dominację polityki nad gospodarką i mediami. Dziś nie możemy zgodzić się na panowanie pieniądza nad polityką i nad prawdą (…)”.

VI. Do niniejszego zażalenia załączam następujące dokumenty:

Załącznik nr 1 Zapytanie poselskie nr 2396 złożone przez Posłów na Sejm RP Pana Jerzego Jachnika i Pana Janusza Sanockiego, zaadresowane do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro.

Załącznik nr 2 Zawiadomienie pokrzywdzonego w aferze finansowej o chronieniu przed odpowiedzialnością karną zabójcy mojego brata, sprawców piramidy kredytowej Getin Banku SA, bezprawnym nękaniu, represjonowaniu, a nawet próbie zabójstwa mnie”, z dnia 12 lutego 2018 roku, zaadresowane do Komendanta Głównego Policji.

Załącznik nr 3 Gazeta Finansowa, artykuł „Złapani przez Getin Bank SA”.


VII. Dodać należy, że mechanizm oszustwa opisany jest m. in.: w zapytaniu poselskim 2396 przez Posłów na Sejm: Pana Jerzego Jachnika i Pana Jausza Sanockiego, w Tygodniku Nowiny Nyskie „Nikt nie broni obywatela”, w Gazecie Finansowej „Złapani przez Getin Bank”, w Gazecie Obywatelskiej „Obywatel pokrzywdzony przez organa państwa”, w Radio Wnet „Pokrzywdzeni przez Getin Bank wychodzą na ulice”, na portalach wPolityce.pl, Aferyprawa.eu i w innych mediach.

VIII. Oświadczam, że przedstawione przeze mnie fakty polegają na prawdzie oraz rezygnuję z praw do ochrony danych dotyczących mojej prywatności w opisanej sprawie.

Pokrzywdzony Jan Jączek

Więcej:

Zawezwany Skarb Państwa – Prokurator Okręgowy i Rejonowy w Katowicach w związku z aferą GETINBANK. Jan Jączek
Getinbank okradajacy klientów !?!
Protestowali przeciwko rządowi ….. i Getin Bankowi
Czy to bankowcy, czy „finansowi łowcy skór”? Oszustwa Getin(para)banku...
Getin Bank przestaje wypłacać pieniądze klientom
KATOWICE 22.08.2013r. PIKIETA W OBRONIE POKRZYWDZONYCH PRZEZ GETIN BANK SA
Oszukani przez Getin Bank i Czarneckiego
Klienci pokrzywdzeni przez Getin Bank protestują przed jego siedzibą
Zawiadomienie Prezydent Miasta Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz o zgromadzeniu publicznym 24.07.2013r.przed Zarządem Getin Banku –Getin Noble Banku SA
Katowice - wniosek pokrzywdzonego w aferze Getin Gangu Jana Jączka do SO Magdaleny Jagiełło
Warszawa - pikieta osób poszkodowanych przed siedzibą Getin Noble BANK 24 lipca 2013 r. Wniosek do SO Magdaleny Jagiełło
LIST OTWARTY POKRZYWDZONEGO PRZEZ GETIN GANG DO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI MARKA BIERNACKIEGO
KATOWICE SĄD OKRĘGOWY ROZPRAWA W SPRAWIE AFERY GETIN (PARA) BANKU SA 21.06.2013r. godz.9 
Jan Jączek walczący z Getin Bankiem o ukradzione rodzinie pieniądze zatrzymany z art. 212 kk
Wniosek o ściganie karne prokuratora Małgorzaty Kaczmarczyk-Sucham skrywającą aferę finansową Getin Banku SA Jan Jączek
Afera Getin Banku setki razy większa od Amber Gold? Jan Jączek
Interpelacja Poseł Marii Nowak - OSZUSTWA BANKU i KORUPCJA NA SZCZYTACH WŁADZY na przykładzie Getin parabanku Jan Jączek
Zawiadomienie Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego - Sąd Okręgowy w Katowicach VII Wydział Karny 8 maja 2013 r. o g. 11,10 odbędzie się rozpoznanie skargi Jana Jończyka  na bezczynność i zaniechania prokuratury w sprawie oszustw Getin Banku
ZAPROSZENIE NA ROZPRAWĘ 17 KWIETNIA W SPRAWIE AFERY GETIN BANKU SA - KATOWICE godz. 9.20 
WNIOSEK POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU SA O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO PRZECIWKO PREZESOWI SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH JACKOWI GĘSIAKOWI
Pan Andrzej Seremet Prokurator Generalny ZAWIADOMIENIE POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU SA
KATOWICE - ZAPROSZENIE NA ROZPRAWĘ W SPRAWIE AFERY GETIN BANKU SA - 25 LUTY
WNIOSEK O BEZPOŚREDNI NADZÓR PROKURATORA APELACYJNEGO W WARSZAWIE NAD ŚLEDZTWEM DOT. OSZUSTW GETIN BANKU SA Jan Jączek
LIST OTWARTY POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU SA DO WICEPREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO ZBADANIA AFERY GETIN BANKU SA 
Zawiadomienie SN Izby Karnej przez poszkodowanego w aferze finansowej Getin Banku SA Jana Jączka o przestępstwach funkcjonariuszy władzy.
Nie tylko w Polsce banki oszukują - w USA banki wypłacą odszkodowania za nieprawidłowe zajęcie nieruchomości, a kiedy zapłaci Getin Bank itp. parabanki ?

Tematy  w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY  PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" 
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.eu
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm  - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~gosc
29-03-2018 / 21:11
Jaka jest przyczyna, że szanowni czytelnicy AP nie komentują opisywanych okoliczności sprawy? Dawniej było zdecydowanie inaczej tj. na forum toczyła się stosowna i na temat dyskusja, która miała wpływ na świadomość prawną dyskutantów.