Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
17 października 2017
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA ZBIGNIEW KĘKUŚ PRZESTĘPSTWA POPEŁNIONE PRZEZ SĘDZIÓW KRAKOWSKICH ŻYD ANDRZEL ZOLL OSKARŻONY O PRZEŚLADOWANIE POLAKÓW

Kraków - zawiadomienie Zbigniewa Kękusia o popełnieniu przestępstw obejmujące 15 sędziów krakowskich, byłego rzecznika A. Zoll i jego żonę Wisławę Zoll - z cyklu patologie polskiego sądownictwa.

„Kto mówi prawdę, w prawdzie mu obrona” Sofokles

„Ukracając bezkarność zwyrodniałych przestępców, dajemy społeczeństwu jasny sygnał – nie bójcie się, reagujcie, to moralny obowiązek każdego człowieka.
Zbigniew Ziobro, w: „Jak chronić nasze dzieci” Kolejne głosy w debacie Faktu: Minister Ziobro chce zaostrzyć sankcje wobec krzywdzących najmłodszych. „Fakt”, 20 marca 2007r., s. 2, 3.

Wniosek do sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy, Wydział II Karny SSR Tomasza Kuczma o złożenie z urzędu – celem realizacji jego wskazanego wyżej przez Ministra Sprawiedliwości RP, Pana Zbigniewa Ziobro, moralnego obowiązku oraz dla dobra wymiaru sprawiedliwości - do Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Zbigniewa Ziobro, zawiadomienia o popełnieniu przez funkcjonariuszy publicznych: prof. dr. hab. Andrzej Zoll, byłego, Rzecznika Praw Obywatelskich RP, oraz jedenaścioro sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie:
1. SSO Maja Rymar
/Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie/,
2.
SSO Jerzy Bess /Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie/
3.
SSO Agnieszka Oklejak /Przewodnicząca Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie/
4. SSR Agata Wasilewska-Kawałek

5. SSO Teresa Dyrga

6. SSO Anna Karcz-Wojnicka

7. SSR Izabela Strózik

8. SSO Ewa Hańderek

9. SSO Danuta Kłosińska

10. SSO Jadwiga Osuch

11.
Małgorzata Ferek

i czworo sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie:
12.
SSA Włodzimierz Baran /Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie/,
13.
SSA Jan Kremer,
14.
SSA Maria Kuś-Trybek,
15.
SSA Anna Kowacz-Braun,

przestępstwa z art. 231 § 1 Kodeksu Karnego:

[Nadużycie funkcji] § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, (…) nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu (…) prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Sędzia Tomasz Kuczma, prowadząc postępowanie karne przeciwko mnie /sygn. akt II K 451/06/, w związku z oskarżeniem mnie o popełnienie w dalszej części niniejszego pisma przedstawionych przestępstw, jest w posiadaniu materiałów dowodowych, potwierdzających, że w.w. funkcjonariusze publiczni, w różny sposób uczestnicząc w prowadzonym w okresie czerwiec 1997r. do kwiecień 2006r. przez Sąd Okręgowy w Krakowie i Sąd Apelacyjny w Krakowie postępowaniu z mojego powództwa o rozwód /sygn. akt Sądu Okręgowego w Krakowie XI CR 603/04, do lutego 2004r. I 1 C 1115/97/R/ nie dopełnili ich, między innymi, wymienionych niżej konstytucyjnych i ustawowych wobec mojego małoletniego chorego dziecka obowiązków:

We wszelkich decyzjach, które dotyczą dzieci, podejmowanych przez publiczne lub prywatne instytucje opieki społecznej, sądy, władze administracyjne lub organy ustawodawcze, podstawową sprawą będzie zabezpieczenie nadrzędnego interesu dziecka

Artykuł 3 ratyfikowanej przez Polskę Konwencji o Prawach Dziecka /Dziennik Ustaw, 2000, 02.11/.

„Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.”

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – art. 72.1

Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom (…).”

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - art. 68.3:

I działając na szkodę jego interesu prywatnego powodowali następujące zagrożenia dla jego zdrowia:
a.
Zniekształcenie klatki piersiowej
b.
upośledzenie funkcji oddychania i krążenia
c.
zniekształcenie kręgosłupa i miednicy
d.
garb żebrowy
e.
upośledzenie działania narządów wewnętrznych

Uzasadnienie

Przedstawione przeze mnie jako uzasadnienie dla niniejszego wniosku fakty, materiały dowodowe potwierdzają okrucieństwo dorosłych ludzi, sędziów i byłego Rzecznika Praw Obywatelskich RP, Pana prof. A. Zoll wobec małoletniego, całkowicie zdanego na ich dlań łaskę dziecka.
Potwierdzają tych ludzi bezprzykładną solidarność w okazywaniu pogardy dla praw, dobra zdrowia dziecka, pokazują cwaniactwo tych, zwyrodniałych, zdemoralizowanych posiadaną przez nich władzą funkcjonariuszy publicznych, którzy po okazywaniu przez kilka lat okrucieństwa mojemu choremu synowi, obecnie, wspólnym z prokuratorem Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławą Ridan, jednakowo gorliwym, co nieudolnym wysiłkiem, usiłowali uczynić ze mnie przestępcę.
Przede wszystkim jednak obnażają tych ludzi - a raczej oni sami ją obnażają - bezgraniczną, dyskwalifikującą ich jako funkcjonariuszy publicznych głupotę.

Żaden spośród 17-u w.w. funkcjonariuszy publicznych przez 4 lata nie pomógł mojemu – wiedząc o jego chorobach – choremu synowi, a teraz 16-u z nich chciało, wspólnie z prokurator R. Ridan, mnie uczynić przestępcą.

Tak bardzo tego wszyscy pragnęli, że najpewniej nie zwrócili uwagi, w jak ogromnej solidaryzowali się przez kilka lat głupocie, bezmyślności z niewątpliwie najbardziej okrutną, zwyrodniałą, zdemoralizowaną ale i najgłupszą, tj. najbardziej bezrozumną i najbardziej bezmyślną, a zarazem bezprzykładnie służalczą wobec adwokata kłamcy, oszustki, okłamującej Sądy I-ej i II-ej instancji, Pani mec. Wiesławy Zoll, sędzią Rzeczypospolitej Polskiej, Agatą Wasilewską-Kawałek.

xxx

Sędzia Tomasz Kuczma miał prowadzić w dniu 27 marca 2007r. o godz. 10:00 rozprawę główną w postępowaniu przeciwko mnie oskarżonemu przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód, Radosławę Ridan o popełnienie przestępstw –

I. Znieważenia /art. 226 § 1 k.k./ i zniesławienia /art. 212 § 2 k.k./ przez Internet sędziów:
1.
SSO Teresa Dyrga - sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział XI Cywilny-Rodzinny
2.
SSA Włodzimierz Baran – Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie
3.
SSR Agata Wasilewska-Kawałek – sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział XI Cywilny-Rodzinny
4.
SSR Izabela Strózik - sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział XI Cywilny-Rodzinny
5.
SSO Ewa Hańderek - sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział XI Cywilny-Rodzinny
6.
SSA Jan Kremer – sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie
7.
SSA Maria Kuś-Trybek – sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie
8.
SSA Anna Kowacz-Braun – sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie
9.
SSO Agnieszka Oklejak - sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział XI Cywilny-Rodzinny
10.
SSO Danuta Kłosińska - sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział XI Cywilny-Rodzinny
11.
SSO Jadwiga Osuch - sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział XI Cywilny-Rodzinny
12.
SSO Anna Karcz-Wojnicka - sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział XI Cywilny-Rodzinny
13.
SSO Małgorzata Ferek - sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział XI Cywilny-Rodzinny
14.
SSO Maja Rymar – Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie
15.
SSA Krzysztof Sobierajski – sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie

II. Znieważenia /art. 226 § 3 k.k./ i zniesławienia /art. 212 § 2 k.k./ przez Internet konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Pana prof. dr hab. Andrzeja Zoll – były Rzecznik Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej

III. Zniesławienia przez Internet Pani mec. Wiesławy Zoll – małżonka Pana prof. dr hab. Andrzeja Zoll, adwokat, w latach 1997 – 2003 Pełnomocnik mej żony w prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Krakowie w latach 1997 – 2006 postępowaniu z mojego powództwa o rozwód /sygn. akt XI CR 603/04/.

IV. Rozpowszechniania przez Internet wiadomości z rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności /art. 241 § 2 k.k./

Przyznam, że postawionymi mi przez w.w. funkcjonariuszy publicznych zarzutami jestem mile zaskoczony.

Obserwując tych Państwa przez kilka lat zachowania z trwogą w sercu oczekiwałem dużo poważniejszych niż te, wyżej wymienione kompromitujące ich „autorów” oskarżeń.

Po tym, gdy m.in.:

  1. 17 grudnia 2001r. sędzia zwyrodniała, okrutna i głupia, tj. bezmyślna i bezrozumna SSR Agata Wasilewska-Kawałek zażądała ode mnie – bez przedstawienia podstawy prawnej dla jej żądania oraz jakiegokolwiek dlań uzasadnienia, po skardze złożonej na nią przeze mnie w dniu 5 listopada 2001r. do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie - abym się poddał badaniom psychiatrycznym,
  2. 20 sierpnia 2002r. sędzię SSR A. Wasilewską-Kawałek wsparł w jej w.w. żądaniu wobec mnie były Rzecznik Praw Obywatelskich, małżonek kłamcy, oszustki, wykorzystującej nawet małoletnie chore dziecko w jej prymitywnych procesowych grach, adwokata Pani mec. Wiesławy Zoll, cyniczny, zwyrodniały tchórz, jak jego prymitywna małżonka gardzący prawami, dobrem, a nawet zdrowiem małoletniego chorego dziecka Pan prof. dr hab. Andrzej Zoll,
  3. 21 maja 2003r. sędzia rzadki kłamca, SSR Izabela Strózik zarzuciła mi – bez przedstawienia jakiegokolwiek uzasadnienia dla jej zarzutu - agresję i atakowanie Państwa Wiesławy i Andrzeja Zolln oraz sędziów,

obawiałem się, że oskarżony zostanę przez grupkę solidarnych w uprawianej przez nich patologii w.w. funkcjonariuszy publicznych i adwokata, Panią mec. Wiesławę Zoll, tj. krakowski układ „moralnych brzydali” o np. terroryzm lub zbrodnie przeciwko ludzkości.

Zarzutami o ich znieważenie i zniesławienie sami się – wobec przedstawionych w niniejszym piśmie faktów oraz załączonych doń materiałów dowodowych – w.w. funkcjonariusze publiczni oraz Pani mec. Wiesława Zoll ośmieszają.

Wskazany przeze mnie wyżej układ „moralnych brzydali”, to z pewnością najbardziej wstrętny, patologiczny z możliwych do wyobrażenia sobie układów.

Dorośli ludzie, funkcjonariusze publiczni, których ustawowym obowiązkiem jest stanowienie prawa, którzy w składanych ślubowaniach ślubowali stać na granicy prawa, uczynili ofiarą ich patologii, solidarności w okrucieństwie, małoletnie, bezbronne wobec nich dziecko, ze mnie, jego ojca usiłując uczynić osobę chorą psychicznie, a gdy to się nie udało, pragną uczynić ze mnie przestępcę.

Gardząc przez kilka lat prawami, dobrem, zdrowiem mojego syna, świadomi zagrożeń, jakie ich postępowaniem powodowali dla niego, chorego, powodowali, teraz wspólnym, „układu moralnych brzydali” wysiłkiem pragną uczynić mnie przestępcą i poświadczyli w zeznaniach, - w tym, aż się wierzyć nie chce … nawet Państwo Wiesława i Andrzej Zoll – że czują się przeze mnie znieważeni i zniesławieni– patrz: akt oskarżenia prokurator R. Ridan z dnia 13 czerwca 2006r., s. 6. /Załącznik 1/.

Ja uważam, że tych Państwa nie można znieważyć, używając dla opisania ich postępowania słów, zaczerpniętych ze Słownika Języka Polskiego.

Być może można by ich znieważyć, używając wobec nich słów wulgarnych, ale sam siebie za bardzo szanuję, aby to uczynić.

Przyznać wszak muszę, że jeszcze teraz, gdy czytam wyjaśnienia Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Jerzego Bess, który w reakcji na przekazane przeze mnie Prezesowi Sądu Maji Rymar informacje o znęcaniu się przez podległe jej sędziny nad moim chorym dzieckiem, informuje mnie pismem do mnie z 7 maja 2003r. /Załącznik 23/, że czekać mam na … rozważania Sądu II instancji z trudem powstrzymuję się, by nie nazwać SSO Jerzego Bess – na przykład - „nadętym b…alonem”.

Domyślam się, że w korporacjach adwokackiej i sędziowskiej – a może nieformalnej, jednej wspólnej, tj. adwokacko-sędziowskiej /dzisiaj jest się przecież sędzią, wczoraj było się adwokatem/ - obowiązują jakieś kodeksy, nazwijmy je, hm … „honorowe”, które nakazują bezwzględną zawodową solidarność, ale są przypadki, w których należałoby się zachowywać – po prostu – przyzwoicie.

A, że skutki nieprzyzwoitego postępowania zawsze są opłakane, tym razem ściągnęli je uważający się za pokrzywdzonych przeze mnie, tj. znieważonych i/lub zniesławionych Państwo Wiesława i Andrzej Zoll oraz w.w. sędziowie na prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód, który prowadził postępowanie przeciwko mnie, Radosławę Ridan.

Pani prokurator R. Ridan tak bardzo pragnęła uczynić mnie przestępcą, że wydała przeciwko mnie akt oskarżenia, nie podjąwszy - jak stwierdził Sąd, prowadzący postępowanie karne przeciwko mnie /Załącznik 5/ - żadnych czynności, mających na celu ustalenie, kto popełnił przestępstwa, o których popełnienie mnie oskarżyła, ani podstawowych czynności, mających prowadzić do uzyskania dowodów, świadczących o popełnieniu przeze mnie czynów, o których sprawstwo mnie oskarżyła.

Co więcej, prokurator R. Ridan, celem obrony postaci niewątpliwie patologicznej, tj sędzi Agaty Wasilewskiej-Kawałek poświadczyła nieprawdę w wydanym przez nią w dniu 13 czerwca 2006r. akcie oskarżenia.

Pani prokurator Radosława Ridan jest nie tylko prokuratorem nieudolnym, nie dopełniającym jej ustawowych obowiązków, lecz jest także chroniącym, broniącym zwyrodniałą, okrutną dla małoletniego chorego dziecka SSR A. Wasilewską-Kawałek, stronniczym kłamcą /patrz: s. 41 niniejszego pisma/.

W dniu 27 marca 2007r. odbyć się miała w Sądzie Rejonowym w Dębicy Wydział II Karny, prowadzona przez sędziego Tomasza Kuczma rozprawa główna w sprawie przeciwko mnie.

Z przyczyn leżących wyłącznie po stronie prokurator Radosławy Ridan sędzia T. Kuczma nie będzie jednak prowadził tej rozprawy ze względu na:

  1. Brak materiałów dowodowych świadczących o popełnieniu przeze mnie w.w. przestępstw.
  2. Złożony w dniu 15 marca 2007r. przez Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, Pana K. Łapaj w Ministerstwie Sprawiedliwości – „Wniosek spowodowanie wstrzymania przez Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej Pana Zbigniewa Ziobro prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny postępowania karnego /sygn. akt II K 451/06/ przeciwko Panu dr Zbigniewowi Kękuś, omyłkowo oskarżonemu przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód o popełnienie przedstawionych w niniejszym piśmie przestępstw.”Załącznik 2.
  3. Złożony przeze mnie w dniu 26 marca 2007r. wniosek o wyłączenie SSR T. Kuczma. - Załącznik 3.
  4. Złożony przeze mnie w dniu 22 marca 2007r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich RP wniosek o spowodowanie wstrzymania przez Rzecznika Praw Obywatelskich RP, Pana Janusza Kochanowskiego postępowania karnego przeciwko mnie – w tym rozprawy głównej, przewidzianej na dzień 27 marca 2007r. - prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział II Karny /sygn. akt II K 451/06/ oraz - na podstawie art. art. 9, 11, 12 Ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich z dnia 15 lipca 1987r. /Dz. U. z 2001r. nr 14, poz. 147/ - o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie przyczyn zorganizowania przez Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny w dniu 27 marca 2007r. rozprawy głównej w postępowaniu przeciwko mnie mimo, przez sam Sąd, postanowieniem z dnia 30.11.2006r. potwierdzonego braku dowodów świadczących o popełnieniu przeze mnie czynów przedstawionych w akcie oskarżenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód z dnia 13 czerwca 2006r. oraz nie podjęcia przez prokuratora żadnych czynności, mających na celu ustalenie, czy ja jestem sprawcą czynów, o których popełnienie oskarżył mnie prokurator. – Załącznik 4.

Pragnę poinformować ponadto, że o zaplanowanej na dzień 27 marca 2007r. przez Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny rozprawie głównej w sprawie przeciwko mnie, a zatem o zamiarze odczytania mi przez Sąd aktu oskarżenia /art. 385 § 1 kpk/ mimo braku dowodów, świadczących o popełnieniu przeze mnie w.w. przestępstw poinformowałem w dniu 20 marca 2007r. osobiście, w obecności mego pełnomocnika, w Biurze Poselskim Pana Zbigniewa Ziobro, w Krakowie, jego Asystenta, Pana Przemysława Kisielewskiego, który zadeklarował, że poinformuje Pana Posła o zgłoszonej przeze mnie sprawie.

Więcej informacji w kolejnych artykułach, ale już dzisiaj możesz dowiedzieć się o wszystkim wchodząc na strony Zbyszka Kękusia.

Wchodząc na stronę www.zkekus.z.pl dowiesz się więcej o walce wymiaru sprawiedliwości (Sąd i Prokuratura) z dr Zbyszkiem Kękusiem - krzywdzonym ojcem z Krakowa, który swych praw do dzieci bezskutecznie dochodził przez 9 lat, a obecnie oskarżony został o znieważenie i zniesławienie byłego Rzecznika Praw Obywatelskich RP, prof. dr hab. A.Zoll, kilkunastu sędzin i sędziów Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz adwokata, Wiesławy Zoll żony A. Zolla

2007.04.02 Skarga za naruszenie prawa Zbigniewa Kękuś do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny do sygn. akt XI CR 603/04

2007.03.30 Pozew Z. Kękuś przeciwko adwokatowi Barbarze Sczanieckiej o zwrot kwoty.
2007.03.30 Wniosek Z. Kękuś do sędziego Andrzeja Struzik o rezygnację ze stanowiska Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie w związku ze sprzeniewierzeniem się złożonej przed Prezydentem RP przysiędze, w tym oczywistą i rażącą obrazą przepisów Konstytucji RP i Ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego
2007.03.26 Wniosek Z. Kękuś z dnia do sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy, Wydział II Karny SSR Tomasza Kuczma o złożenie do Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Zbigniewa Ziobro, z urzędu, zawiadomienia o popełnieniu przez funkcjonariuszy publicznych: prof. dr. hab. Andrzej Zoll, byłego, Rzecznika Praw Obywatelskich RP, oraz jedenaścioro sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i czworo sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie przestępstwa z art. 231 § 1 Kodeksu Karnego, tj. niedopełnienia ich konstytucyjnych i ustawowych obowiązków i działania na szkodę prywatnego interesu małoletniego chorego dziecka Z. Kękuś.

2007.03.26 Wniosek Z. Kękuś o wyłączenie sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Wydział II Karny, Tomasza Kuczma.

2007.03.22 Wniosek Zbigniewa Kękus do Rzecznika Praw Obywatelskich RP Pana Janusza Kochanowskiego o przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie postępowania karnego prowadzonego przeciwko Zbigniewowi Kękus przez Sąd Rejonowy w Dębicy

2006.06.13 Akt oskarżenia przeciwko Zbigniewowi Kękuś wydany przez prokuratura Prokuratury Rejonowejj Kraków Śródmieście Wschód Radosławę Ridan
2007.03.05 Odpowiedź Zbigniewa Kękuś na akr oskarżenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławę Ridan z dnia 2006.06.13
2006.11.30 Postanowienie Sądu Rejonowego w Dębicy Wydział II Karny o zwrócenie prokuratorowi sprawy przeciwko oskarżonemu Zbigniewowi Kękuś, w celu usunięcia braków formalnych

2007.01.05 Postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie Wydział II Karny w sprawie postanowienia Sądu Rejonowego w Dębicy Wydział II Karny z dnia 2006.11.30

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

 
~valentino shoes
21-08-2016 / 01:47
ED Hardy Outlet www.edhardypopsale.com Coach Outlet Store Online www.coachstoreonline.in.net Kate Spade Outlet www.katespadeoutletstore.in.net Cheap Jordans www.cheapjordansretro.us.com Michael Kors Outlet Store www.michaelkorsoutletsstores.us.com Coach Purses www.coachpurses.eu.com Coach Outlet www.coachoutlet2016.us.com Tory Burch Shoes www.toryburch-outlet.us.org Longchamp Outlet www.longchampoutlet.in.net Michael Kors Handbags www.innnov8.com Coach Outlet www.innnovate.com Red Bottom Shoes www.redbottomshoes.us.org Moncler Jackets www.monclerdownjackets.us.com North Face Outlet www.northfacestoreoutlet.in.net Kate Spade Outlet www.katespadeoutletstore.us.com Moncler Outlet www.moncleroutletonline.in.net Coach Factory www.maganates.com Coach Factory Outlet www.coachfactorysoutlet.in.net Kate Spade Outlet www.katesapdeoutlet.us.org Ray Ban Outlet www.raybanoutletstore.in.net Christian Louboutin Shoes www.christianlouboutinshoes2016.in.net North Face Outlet www.northfaceoutlets.us.org Coach Factory Outlet www.coachfactoryoutletstore.name Kate Spade Outlet www.katespadeoutletonline.name Michael Kors Outlet www.michaelkorsoutletfactory.us.com Coach Outlet www.coach-outlets.us.org Nike Roshe Run www.tanie-nikerosherun.pl Buty Nike Air Max www.airmaxsprzedazdla.pl Nike Air Max www.nikeairmax.us.org Red Bottom Shoes www.redbottomshoe.in.net Christian Louboutin Outlet www.christianlouboutinoutlet.us.org Balenciaga Handbags www.balenciagaoutlet.us.com Balenciaga Handbags www.balenciagahandbags.us.com Kate Spade Outlet www.katespadefactoryoutlet.in.net Toms Shoes www.tomshoesoutlet.us.com Hermes Belt www.hermesbelt.us.org Prada Outlet www.pradafactoryoutlet.com Louis Vuitton Outlet www.louisvuittonsoutlet.us.com North Face Outlet Store www.northfaceoutletstore.in.net North Face Jackets www.north-face.in.net The North Face Outlet www.north-faceoutlets.us.com Louis Vuitton Outlet www.louisvuitton-factoryoutlet.com Louis Vuitton Outlet www.louisvuitton-outlets.us.org Timberland Boots www.timberlandoutletstore.in.net Timberland Outlet www.timberlandoutlet.us.com Tory Burch Outlet www.toryburchoutletstore.name Tory Burch Outlet www.outlettoryburch.us.com Michael Kors Outlet www.michaelkorsoutletusa.us.com Ralph Lauren Outlet www.ralphlaurenstoreoutlet.us.com Gucci Shoes www.guccifactoryoutlet.name Gucci Outlet www.outlet-gucci.in.net North Face Jackets www.northfacefactoryoutlet.us.com Prada Outlet www.pradaoutlets.in.net Hollister Clothing www.hollister-clothing.us.com Ferragamo Shoes www.ferragamoshoes.us.org Tiffany Jewelry www.tiffanyandcooutlet.name Tiffany Outlet www.tiffanycooutlet.us.com NFL Jerseys www.nfljerseys.name Toms Outlet www.outlettoms.us.com Cheap Jordans www.cheapjordans.eu.com Oakley Outlet www.outletoakley.in.net North Face Outlet www.thenorthfaceoutlet.us.org Tory Burch Outlet www.toryburchoutlet.eu.com Hermes Outlet www.hermesoutlet.us.org Prada Handbags www.pradaoutlet.us.org Chan Luu Sale www.chanluu.us.com Toms Outlet www.tomsoutletstores.us.com Kate Spade Outlet www.katespadeoutletonline.us.org Beats By Dr Dre www.beatsbydrdre.us.org Coach Outlet www.coachstoreoutlet.us.org Christian Louboutin Shoes www.christianlouboutinshoe.eu.com Valentino Shoes www.valentinoshoes.eu.com Tory Burch Shoes www.toryburchshoes.us.com Michael Kors Outlet www.michaelkorsoutlet.us.org Coach Factory Outlet www.coachfactoryoutlet.us.org Coach Outlet Online www.coachoutletonlinestore.us.org Coach Purses www.coachpurse.us.com Kate Spade Outlet www.katespadefactoryoutlet.us.com Toms Shoes www.toms-shoes.name Hermes Belts www.hermesbelts.us.org Louis Vuitton Outlet www.louisvuitton-outletstores.us.com Fendi Handbags www.fendibelt.us.com Giuseppe Shoes www.giuseppezanotti.eu.com Michael Kors Outlet www.michael-kors-outlet.us.com Stephen Curry Shoes www.stephencurryshoes.us.com Salomon Shoes www.salomonshoes.eu.com North Face Outlet www.northfacesoutlet.in.net Coach Outlet www.outletcoach.in.net North Face Outlet www.northfacesoutlet.us.com Burberry Outlet www.burberryoutletstore.us.org North Face Outlet www.north-faceoutlets.in.net North Face Jackets www.outletnorthface.in.net Skechers Shoes www.skechersshoes.us.com Toms Outletwww.tomsoutletstore.us.org North Face Outlet www.northfacestoreoutlet.us.org Nike Outlet www.nikeoutlet.us.org Nike Hoodies www.nikehoodies.us.com Tory Burch Flats www.toryburchflats.in.net Marc Jacobs Handbags www.marcjacobshandbags.name Marc Jacobs Outlet www.marcjacobsoutletstore.us.com Jimmy Choo Shoes www.jimmy-chooshoes.us.com Jimmy Choos www.jimmychoos.in.net Burberry Belt www.burberrybelt.in.net Tory Burch Boots www.toryburchboots.com Louis Vuitton Belt www.louisvuittonbelt.com Ferragamo Belt www.ferragamo-belt.us.com Marc Jacobs Handbags marcjacobshandbagsoutlet.blog.com Lululemon Outlet www.lululemon-outlet.us.org Christian Louboutin Shoes www.christian-louboutin-shoes.us.com True Religion Outlet www.truereligion-outlets.in.net Tommy Hilfiger Outlet www.tommyhilfigeroutlet.us.com Burberry Outlet www.outletburberry.in.net Michael Kors Outlet www.outletmichaelkors.eu.com Coach Outlet www.outletcoach.eu.com Red Bottoms www.redbottom.in.net Kevin Durant Shoes www.kevindurantshoes.us.org New Balance Outlet www.newbalanceoutlet.in.net Adidas Outlet www.adidasoutlet.in.net Coach Outlet Online www.coachoutlet-online.eu.com Stephen Curry Jersey www.stephencurryjersey.us.com Vans Outlet www.vansoutlet.us.com Ralph Lauren Outlet www.ralphlauren-outletstore.in.net True Religion Outlet www.true-religionoutlets.in.net ED Hardy Outlet www.edhardyoutlet.in.net North Face Outlet www.northfaceoutlet.eu.com UGG Outlet www.uggoutlet.us.org UGG Outlet www.outletugg.in.net North Face Outlet www.northface--outlet.us.com Ugg Boots Sale www.uggbootssale.in.net UGGS For Women www.uggsforwomen.us.com Skechers Go Walk www.skechersgowalk.us.com Adidas Yeezy Boost www.adidasyeezyboost.in.net Adidas Yeezy www.adidasyeezy.us.com Adidas NMD www.adidas-nmd.us.org Coach Outlet www.coachoutletinc.us.com North Face Outlet www.northfaceoutletsale.in.net Ralph Lauren Outlet www.ralphlaurenfactoryoutlet.us.com Puma Sneakers www.pumaoutlet.us.com Polo Outlet www.outletpolo.us.com Stuart Weitzman Boots www.stuartweitzmanboots.us.com Under Armour Outlet www.underarmouroutlet.us.org Under Armour Hoodies www.underarmourhoodies.us.com Herve Leger www.herveleger.eu.com MCM Belt www.mcmbelt.us.com Nike Air Max www.nikeairmaxshoes.com.tw Louboutin Heels www.louboutinheels.us.com Jordan Retro 11 www.jordanretro11.us.com Converse Outlet www.outletconverse.us.com Nike Roshe Run www.nike-rosherun.us.com UGGS Outlet www.outletuggs.us.com North Face Outlet outletnorthface.blog.com Adidas Originals www.adidasnmdshoes.com.tw Ray Ban www.ray-ban.in.net Lebron James Shoes www.lebronjamesshoes.us.com Sac Longchamp www.saclongchamps.fr Air Max Pas Cher www.airmax-paschers.fr Chaussures Louboutin www.louboutinspascher.fr Keds Shoes www.kedsshoes.in.net Asics Shoes www.asicsshoe.in.net Coach Outlet www.outletcoach.us.org Salomon Shoes www.salomonshoes.in.net True Religion Outlet www.outlettruereligion.us.com New Balance Outlet www.new-balanceoutlet.us.com Skechers Outlet www.skechersoutlet.us.com Nike Outlet www.outletnike.us.com Adidas Outlet www.outletadidas.net Red Bottom Shoes www.redbottom-shoes.com New Jordans www.newjordans.us.com Air Max 90 www.air-max90.in.net Coach Factory Outlet www.coachfactoryoutletstores.com Coach Black Friday www.coachblackfriday.org UGG Boots Black Friday www.uggbootsblackfriday.com Nike Roshe Run www.nike-rosherun.org Versace Belt www.versacebelt.us.com Skechers Shoes www.skechersshoes.in.net Hugo Boss www.hugoboss.in.net Guess Factory www.guessfactory.us.com Hollister Jeans www.hollisterjeans.us.com
~Gucci Factory Outlet
08-04-2016 / 08:56
ED Hardy Outlet www.edhardypopsale.com Michael Kors Outlet www.michaelkorsoutletsonlines.us.com Coach Outlet Store Online www.coachstoreonline.in.net Kate Spade Outlet www.katespadeoutletstore.in.net Cheap Jordans www.cheapjordansretro.us.com Michael Kors Outlet Store www.michaelkorsoutletsstores.us.com Coach Handbags www.coachpurses.eu.com Coach Outlet www.coachoutlet2016.us.com Tory Burch Outlet www.toryburch-outlet.us.org Longchamp Handbags www.longchampoutlet.in.net Michael Kors Handbags www.innnov8.com Coach Outlet www.innnovate.com Red Bottom Shoes www.redbottomshoes.us.org Moncler Jackets www.monclerdownjackets.us.com North Face Outlet www.northfacestoreoutlet.in.net Kate Spade Outlet www.katespadeoutletstore.us.com Moncler Outlet www.moncleroutletonline.in.net Coach Factory www.maganates.com Coach Factory Outlet www.coachfactorysoutlet.in.net Kate Spade Outlet www.katesapdeoutlet.us.org Ray Ban Outlet www.rayban-outlet.us.org Cheap Ray Ban Sunglasses www.raybansunglasses2016.us.com Christian Louboutin Shoes www.christianlouboutinshoes2016.in.net North Face Outlet www.northfaceoutlets.us.org Coach Factory Outlet www.coachfactoryoutlet.name Kate Spade Outlet www.katespadesoutlet.us.org Michael Kors Outlet www.michaelkorsfactoryoutletstores.us.com Coach Outlet www.coachoutletonlinestore.in.net Nike Air Max www.nikeairmaxstore.ru Moncler Jackets www.monclerjacketsru.ru Nike Roshe Run www.tanienikerosherun.pl Cheap Nike Air Max www.nike-airmaxaustralia.com Buty Nike Air Max www.airmaxsprzedazdla.pl Nike Air Max Damskie www.cheapnikeairmax.pl Nike Air Max www.nikeairmax.us.org Red Bottom Shoes www.redbottomshoe.in.net Christian Louboutin Outlet www.christianlouboutinoutlet.us.org Balenciaga Outlet www.balenciagaoutlet.us.com Balenciaga Handbags www.balenciagahandbags.us.com Kate Spade Outlet www.katespadeoutletsale.us.com Toms Shoes www.tomshoesoutlet.us.com Hermes Belt www.hermesbelt.us.org Prada Outlet www.pradafactoryoutlet.com Louis Vuitton Outlet www.louisvuittonsoutlet.us.com Louis Vuitton Outlet Store www.louisvuittonoutletsonline.us.com North Face Outlet Store www.northfaceoutletstore.in.net North Face Jackets www.north-face.in.net The North Face Outlet www.north-faceoutlets.us.com Louis Vuitton Outlet www.louisvuitton-factoryoutlet.com Louis Vuitton Outlet www.louisvuittonsoutlet.us.org Timberland Boots www.timberlandoutletstore.in.net Timberland Outlet www.timberlandoutlet.us.com Tory Burch Outlet Store www.toryburchoutletstore.name Tory Burch Outlet www.toryburchsoutlet.in.net Michael Kors Outlet www.michaelkorsoutletusa.us.com Ralph Lauren Outlet www.ralphlaurenstoreoutlet.us.com Gucci Factory Outlet www.guccifactoryoutlet.name Gucci Outlet www.guccioutlet.in.net Gucci Handbags www.cheapguccihandbags.us.com North Face Jackets www.northfacefactoryoutlet.us.com Prada Outlet www.pradaoutlets.in.net Burberry Outlet www.burberrystoreoutlet.name Hollister Clothing www.hollister-clothing.us.com Ferragamo Shoes www.ferragamoshoes.us.org Tiffany Jewelry www.tiffanyandcooutlet.name Tiffany Outlet www.tiffanystoreoutlet.us.com NFL Jerseys www.nfljerseys.name Toms Outlet www.outlettoms.us.com Oakley Sunglasses www.sunglassesoakley.name Cheap Jordans www.cheapjordans.name Oakley Outlet www.oakley-outlet.us.org North Face Outlet www.thenorthfaceoutlet.us.org Tory Burch Outlet www.toryburchoutlet.eu.com Burberry Outlet www.burberryoutlets.us.org Chanel Outlet www.chaneloutlet.us.org Hermes Outlet www.hermesoutlet.us.org Prada Outlet www.pradaoutlet.us.org Chan Luu Sale www.chanluu.us.com Toms Outlet www.tomsoutletstores.us.com Kate Spade Outlet www.katespadeoutletonline.us.org Oakley Sunglasses www.oakleyoutletsstore.us.com Toms Shoes Sale www.tomsshoesinc.com Beats By Dr Dre www.beatsbydrdre.us.org Coach Outlet www.coachstoreoutlet.us.org Christian Louboutin Shoes www.christianlouboutinshoe.eu.com Oakley Sunglasses www.oakleysunglasses.de.com Valentino Shoes www.valentinoshoes.eu.com Tory Burch Shoes www.toryburchshoes.us.com Oakley Eyeglasses www.oakley-eyeglasses.us.com Michael Kors Outlet www.michaelkorsoutlet.us.org Coach Factory Outlet www.coachfactoryoutlet.us.org Coach Outlet Online www.coachoutletonlinestore.us.org Coach Purses www.coachpurse.us.com Kate Spade Outlet www.katespadefactoryoutlet.us.com Toms Shoes www.toms-shoes.name Hermes Belts www.hermesbelts.us.org Burberry Outlet www.burberryoutletfactory.us.com Louis Vuitton Outlet www.louisvuitton-outletstore.us.com Fendi Belt www.fendibelt.us.com Giuseppe Shoes www.giuseppezanotti.eu.com Oakley Vault www.oakley-0utlet.us.com Chanel Outlet www.chanel-outlets.us.com Michael Kors Outlet www.michaelkors-outlet.eu.com Stephen Curry Shoes www.stephencurryshoes.us.com Salomon Shoes www.salomonshoes.eu.com Gucci Outlet www.guccioutletstore.us.org North Face Outlet www.northfacesoutlet.in.net Coach Outlet www.outletcoach.in.net Gucci Belt www.guccibelt.in.net North Face Outlet www.northfacesoutlet.us.com Burberry Outlet www.burberryoutletstore.us.org North Face Outlet www.north-faceoutlets.in.net North Face Jackets www.outletnorthface.in.net Burberry Scarf www.burberryscarf.in.net Skechers Shoes www.skechersshoes.us.com Oakley Sunglasses www.oakleyglasses.in.net Toms Outletwww.tomsoutletstore.us.org Louis Vuitton Outlet www.louisvuittonoutletstore.in.net North Face Outlet www.northfacestoreoutlet.us.org Nike Outlet www.nikeoutlet.us.org Nike Hoodies www.nikehoodies.us.com Tory Burch Flats www.toryburchflats.in.net Marc Jacobs Handbags www.marcjacobshandbags.name Marc Jacobs Outlet www.marcjacobsoutlet.in.net Jimmy Choo Shoes www.jimmy-chooshoes.us.com Jimmy Choos www.jimmychoos.us.com
~Datherine
23-12-2014 / 14:54
You saved me a lot of haslse" rel="nofollow">pdelixylx.com">haslse just now.
~Keli
19-12-2014 / 23:41
Oh yeah, faolubus stuff there you!
~blaki
17-06-2011 / 03:51
szkoda Ci pisać.to jest takie państwo w tym państwie ręka rękę myje,współczuję i życzę wygranej!