Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
1 października 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 27-06-2013

CZY SĘDZIA PIOTR BOGUSZEWSKI ZE SKORUMPOWANEGO SĄDU REJONOWEGO W WAŁCZU BĘDZIE MIAŁ PROCEDURALNĄ ODWAGĘ OSĄDZIĆ  SĘDZIEGO MARCINA MYSZKI ?!?

I UNIEWINNIĆ OFIARĘ WIELOLETNIEGO TOGOWO -POLICYJNO - PSYCHIATRYCZNEGO BANDYTYZMU.

Dwudziesta dziewiąta odsłona kulisów cuchnącej sprawy karnej Rafała Krzyształowskiego o sygn. akt IIK 174/08 procedowanej po stalinowsku siódmy rok w okręgu sądowniczym Koszalina.

Po długim zastoju w dniu 26 czerwca w Sądzie Rejonowym w Wałczu zostanie wznowiony proces karny Rafała Krzyształowskiego. Będzie celebrowany przez miejscowego sędziego Piotra Boguszewskiego.

Wałcz – niezawisły sędzia Marcin Myszka wygnany na banicji a SR Piotr Boguszewski los cuchnącej sprawy karnej przekazuje do decyzji SN”. 

Sąd Najwyższy z powszechnie znanych powodów odrzucił wniosek sędziego Piotra Boguszewskiego o przekazanie sprawy o sygn. akt II K 174/08 do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu. Powielając w uzasadnieniu wydanego postanowienia brednie i kłamstwa podane we wniosku sędziego Piotra Boguszewskiego.

xxxXxxx

Sygn. akt VKO12/13

Dnia 21lutego2013r

Postanowienie

Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący, sprawozdawca)
SSN Przemysław Kalinowski
SSN Barbara Skoczkowska

w sprawie Rafała Krzyształowskiego
oskarżonego z art. 224 § 2 k.k. i in. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2013r. wniosku Sądu Rejonowego w Wałczu o przekazanie sprawy o sygn. akt II K 174/08 innemu sądowi równorzędnemu, na podstawie art 37 k.p.k a contrano

postanowił wniosku nie uwzględnić.

UZASADNIENIE

Rafał Krzyształowski został oskarżony o użycie groźby bezprawnej wobec sędziów Sądu Rejonowego w Szczecinku Agnieszki Froehiich i Katarzyny Mazurkiewicz w celu zmuszenia ich do zaniechania prawnej czynności służbowej, a także o znieważenie wymienionych sędziów słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych. Sąd Rejonowy w Wałczu, wskazując na potrzebę zastosowania w sprawie instytucji określonej w art 37 k.p.k., argumentował, że oskarżony od kilkunastu lat jest uczestnikiem licznych procesów cywilnych i karnych, toczących się przed sądami okręgu Sądu Okręgowego w Koszalinie, m. in, w Szczecinku, Wałczu, Białogardzie i Drawsku Pomorskim. Poza czynami zarzucanymi Rafałowi Krzyształowskiemu w akcie oskarżenia, oskarżony w pismach znajdujących się w aktach niniejszej sprawy, jak i w swych artykułach publikowanych w witrynie internetowej: „www.aferyprawa.eu", obraża wielu sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Koszalinie (zwłaszcza w wydziałach odwoławczych) oraz w sądach rejonowych leżących w jego okręgu - w tym Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Wałczu Krzysztofa Koczenasza. W wielu z nich oskarżony zarzuca ponadto, że wszyscy sędziowie, prokuratorzy, adwokaci oraz biegli sądowi pełniący swe czynności służbowe w tym okręgu zmówili się przeciwko niemu. Wielokrotnie składał też wnioski o wyłączenie wszystkich sędziów orzekających w sądach rejonowych okręgu koszalińskiego. Czynności te sprawiły, że niniejsza sprawa toczy się już od ponad czterech lat. Dotychczas skutkowały także wyłączeniem od orzekania już ponad dwudziestu sędziów - w tym wszystkich orzekających w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Oskarżony korzysta z pomocy adwokata z urzędu, którego kancelaria leży w Pile. a więc poza okręgiem Sądu Okręgowego w Koszalinie, albowiem wszyscy adwokaci, prowadzący praktykę w okręgu Sądu Rejonowego w Wałczu, wnieśli o ich zwolnienie z obowiązku obrony, gdyż oskarżony obrażał ich i odmawiał współpracy (jeden z obrońców złożył nawet prywatny akt oskarżenia). Rafał Krzyształowski odmawia też udziału w czynnościach procesowych, tłumacząc to brakiem zaufania. Żąda również powoływania biegłych lekarzy psychiatrów oraz psychologów z list prowadzonych przez prezesów Sądów Okręgowych w Gorzowie Wielkopolskim lub Bydgoszczy. Sąd Rejonowy wskazał ponadto, że aktualny obrońca oskarżonego także wniósł o przekazanie sprawy do rozpoznania sądowi rejonowemu spoza okręgu Sądu Okręgowego w Koszalinie. Podkreślił nadto że okręg Sądu Okręgowego w Koszalinie nie jest liczny pod względem ilości sędziów pełniących w nim służbę, a prawie wszyscy sędziowie znają się z aplikacji lub cyklicznie organizowanych szkoleń. Pokrzywdzonymi w tej sprawie jest zaś dwoje sędziów z ich grona. W ocenie Sądu powyższe okoliczności powodują zatem że dla dobra wymiaru sprawiedliwości przedmiotowa sprawa powinna być rozpoznawana przez sąd rejonowy spoza okręgu Sądu Okręgowego w Koszalinie - na przykład przez Sąd Rejonowy w Pile (ze względu na siedzibę kancelarii obrońcy oskarżonego) albo przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim (ze względu na miejsce przeprowadzenia ostatnich badań psychiatrycznych).

Sąd Najwyższy zważył, co następuje.

Inicjatywa Sądu Rejonowego w Wałczu nie zasługuje na uwzględnienie.

Sąd ten nie wskazał jaka w realiach procesowych sprawy wystąpiła szczególna okoliczność, która po trwającym już 4 lata procesie, wskazywałaby na konieczność przekazania sprawy w obecnej chwili innemu sądowi równorzędnemu z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości.

Argumentacja dotycząca Sądu Okręgowego w Koszalinie wydaje się w tym stadium postępowania przedwczesna, jako, że nie ten Sąd rozpoznaje obecnie sprawę, a wskazywanie na przeciągający się proces w związku z inicjatywami procesowymi oskarżonego tym bardziej wskazuje na konieczność rozpoznania sprawy w pierwszej instancji przez Sąd właściwy, który jest już obeznany ze sprawą. Przemawia za tym wzgląd na zasadę ekonomiki procesowej. Należy ponadto zauważyć, że postawa oskarżonego, który składał liczne wnioski o wyłączenie sędziów w sądach rejonowych okręgu koszalińskiego pozwala przypuszczać, że takie zachowanie byłoby kontynuowane także przed sądami spoza tego okręgu.

Należy podkreślić, że instytucja określona art. 37 k.p.k ma charakter wyjątkowy i powinna mieć zastosowanie jedynie w wyjątkowych przypadkach. Zbyt szerokie jej stosowanie, zwłaszcza po długim okresie zalegania sprawy w sądzie właściwym, może paradoksalnie szkodzić autorytetowi wymiaru sprawiedliwości. Dobro wymiaru sprawiedliwości wymaga przeciwstawienia się obstrukcji procesowej, wywołanej działaniem oskarżonego i sprawnego rozpoznania sprawy przez sąd właściwy miejscowo według zasad ogólnych, zwłaszcza że przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu spowodowałoby konieczność zapoznania się z aktami sprawy przez nowy skład sądu, co niewątpliwie przedłużyłoby i tak już znaczny czas trwania postępowania w tej w istocie nieskomplikowanej sprawy. Powinnością sądów jest podjęcie wyzwania bezstronnego, sprawnego rozpoznania sprawy, potwierdzone jakością przeprowadzonego postępowania oraz wnikliwością i logiką wywodu zawartego w uzasadnieniu.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w postanowieniu.

Pan sędzia Piotr Boguszewski, jak na togowca przystało, zapomniał wspomnieć w swoim stronniczym wniosku o notorycznych szwindlerstwach i sabotażach procesowych, dokonywanych z premedytacją w niniejszej sprawie przez swoich kolegów po fachu z Sądu Rejonowego w Wałczu. Sędziach i współpracujących z nimi na szkodę oskarżonego adwokatów z urzędu. Nie pomijając udziału w tym procederze przestępczym biegłych lekarzy sądowych psychiatrów z Miastka o Gorzowa Wlkp. Pewnie tylko przez nieuwagę przeoczył zebrany w sprawie obszerny i bezsporny materiał dowodowy na przytoczoną okoliczność.

Publikacja „Afery prawa” z dnia 2.05.2009r – „Typowy sądowy dzień w typowym polskim skorumpowanym sądzie przy udziale niekompetentnych urzędników sądowych... dzień z życia poszkodowanego Rafała...

Publikacja „Afery prawa” z dnia 10.10.2010r „ PRAWO CZY SĄDOWE BESTIALSTWO? - GRYPSUJĄCY PARAGRAFAMI SKAZALI RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA ZŁY DOTYK BIEGŁEGO LEKARZA SĄDOWEGO PSYCHIATRY WŁODARKIEWICZA Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”.

Publikacja „Afery prawa” z dnia 16.12.2010r – „SZWINDLARSKI UKŁAD WICEPREZESA SĄDU REJONOWEGO W WAŁCZU, SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA Z PROKURATOREM POWIATOWYM W SŁAWNIE JAROSŁAWEM PŁACHTĄ, ADWOKATEM CEZARYM SKRZYPCZAKIEM Z WAŁCZA I PSYCHIATRAMI Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”

Publikacja „Afery prawa” z dnia 13.01.2011r –„WAŁCZ – ŁAJDACTWA PROCESOWE SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA I JEGO WSPÓLNIKA ADWOKATA  CEZAREGO SKRZYPCZAKA – PSYCHUSZKA DLA UROJONEGO OSKARŻONEGO ZAMIAST UCZCIWEGO PROCESU KARNEGO”..

W związku z chroniczną obstrukcją Sądu Rejonowego w Wałczu, wywołaną brakiem koncepcji zakończenia postępowania karnego o sygn. akt IIK 174/05, prowadzonego po stalinowsku siódmy rok w okręgu sądowniczym Koszalina, oskarżony udał się do Prokuratury Rejonowej w Sławnie żeby w końcu u źródła ustalić na czym miałyby polegać popełnione przez niego przestępstwa. Rzekomo na szkodę dwóch szczecineckich sędziów. Katarzyny Mazurkiewicz i Agnieszki Froechlich.

Publikacja Afery prawa” z dnia 2.05.2009r – „Typowy sądowy dzień w typowym polskim skorumpowanym sądzie przy udziale niekompetentnych urzędników sądowych... dzień z życia poszkodowanego Rafała...

Publikacja „Afery prawa” z dnia 28.06.2009r - „Rafał Krzyształowski na pewno nie podda się w walce o swoje prawa”.

„Oskarżony” kolejno odwiedził w swoich gabinetach dwóch z trzech skorumpowanych prokuratorów, którzy go wspólnie i w porozumieniu ze sobą oskarżyli. Dwukrotnie bezpodstawnie pozbawiając wolności. Jarosława Płachtę i Piotra Nierebińskiego. Trzeci ich wspólnik od preparowania aktu oskarżenia, prokurator Piotr Wedemann, zmarł.

Buta, arogancja i wybitna niekompetencja w/w prokuratorów została uwieczniona w filmie zatytułowanym „Demonstracja poczucia bezkarności prokuratorów ze Sławna J.Płachty i P.Nierebińskiego.

Biorąc pod uwagę historię tego przestępczego postępowania karnego jak też szwindlarską naturę wszystkich sędziów z Sądu Rejonowego w Wałczu, którzy dotychczas zajmowali się tą cuchnącą sprawą, Oskarżony ma przygotowany stosowny do okoliczności pisemny wniosek formalny wraz ze swoim stanowiskiem procesowym.

xxxXxxx

Piła, dnia 24 czerwca 2013 roku

Do Sądu Rejonowego w Wałczu
Wydziału II Karnego
ul. Sądowa 2
79-600Wałcz

Sygn. akt: II K 174/08

 W N I O S E K O S K A R Ż O N E G O

 Jako ustanowiony z urzędu obrońca oskarżonego Rafała Krzyształowskiego, na jego żądanie składam wniosek formalny o:

· umożliwienie oskarżonemu nagrywania przebiegu rozprawy za pośrednictwem urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk.

Jednocześnie co do meritum sprawy składam wniosek o:

· uniewinnienie Rafała Krzyształowskiego od zarzucanych mu czynów.

UZASADNIENIE

Możliwość nagrywania przebiegu rozprawy urządzeniem rejestrującym dźwięk wynika z dyspozycji art. 358 k.p.k i nie wymaga dodatkowego uzasadnienia albowiem czynność ta nie będzie zakłócała prawidłowego toku postępowania.

Jednocześnie oskarżony wskazuje, iż poza swoim statusem procesowym jest również przedstawicielem prasy (stosowną legitymację przedłoży bezpośrednio na rozprawie).

Z tego też względu wnosi o umożliwienie mu nagrywania rozprawy za pomocą urządzenia rejestrującego również obraz.

Jest to uzasadnione szeroko pojętym interesem społecznym, albowiem sprawa będzie miała precedensowy charakter chociażby z uwagi na rozstrzygnięcie, czy Sędzia, który czuje się znieważony przez oskarżonego winien dochodzić swoich praw w trybie art. 226 k.k. czy też wyłącznie w trybie art. 216 k.k.

Co do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy wskazuję co następuje. Zarzuty oskarżenia dotyczą dwóch sformułowań zawartych w pismach procesowych kierowanych do Sądu Rejonowego w Szczecinku w sprawach o sygnaturze I C 901/06 (wniosek o wyłączenie Sędziów) i I C 171/06 (wniosek o sprostowanie protokołu) tego Sądu.

Przedmiotowe sformułowania stanowią wyraz niezadowolenia oskarżonego z pracy sędziów i przejaw ich krytyki.

Abstrahując od rozważań na temat tego czy przedmiotowe stanowisko Rafała Krzyształowskiego jest uzasadnione czy też nie oraz czy mieści się ono w granicach swobodnej krytyki, należy wskazać, iż w żaden sposób jego zachowania nie wyczerpały znamion art. art. 224 § 2 i 226 k.k. jak wskazano to w akcie oskarżenia.

W pierwszym z przepisów ustawodawca penalizuje stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej wobec funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej w celu zmuszenia do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej.

Jest to więc przestępstwo kierunkowe dolus directus coloratus (patrz przykładowo A. Marek – Komentarz Lex 2010), a sprawca musi być motywowany chęcią osiągnięcia określonego w przepisie celu (tak Barczak Oplustil - komentarz do kodeksu karnego kantor wydawniczy Zakamycze 2006).

Dla skazania oskarżonego konieczne jest zatem ażeby zamierzał on zmusić organ do podjęcia (zaniechania) konkretnej prawnej czynności służbowej. Przy czym czynność służbowa oznaczać będzie "każdą czynność, która realizuje zadania instytucji państwowych lub samorządowych i dla której wykonania przewidziane są jakieś normy proceduralne, a powierzana jest z reguły do wykonywania funkcjonariuszom publicznym" (O. Górniok (w:) Kodeks..., s. 30).

Natomiast czynność służbowa nie będzie czynnością "prawną", jeżeli wykraczać będzie poza kompetencje przypisane dla danej kategorii funkcjonariuszy (tak A. Zoll (w:) Kodeks..., s. 725), albo podjęta zostanie z naruszeniem przewidzianego przez prawo sposobu postępowania (J. Wojciechowski, Kodeks..., s. 298). W użytych przez oskarżonego ogólnikowych stwierdzeniach nie sposób nawet doszukać się o jaką ewentualnie prawną czynność służbową ma konkretnie chodzić, nie mówiąc już o tym, iż na podstawie tych sformułowań nie da się wywnioskować, że Rafał Krzyształowski działał w zamiarze by organy sądowe podjęły względnie zaniechały takowej czynności. Tym samym zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie daje podstaw do przyjęcia, iż oskarżony dopuścił się czynu opisanego w art. 224 § 2 k.k.

Analogicznie brak jest podstaw do uznania, iż Rafał Krzyształowski popełnił czyn z art. 226 § 1 k.k. Dla jego zaistnienia konieczne jest bowiem ażeby ewentualne znieważanie nastąpiło podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

Istotne dla odpowiedzialności karnej sprawcy są znamiona modalne czynu, które w obecnym brzmieniu przepisu muszą być spełnione łącznie.

Stwierdzenie "podczas pełnienia obowiązków służbowych" oznacza przy tym zbieżność czasową i miejscową zachowania sprawcy i wykonywania obowiązków służbowych przez funkcjonariusza publicznego" (A. Zoll (w:) Kodeks..., s. 712), natomiast stwierdzenie "w związku z pełnieniem obowiązków służbowych przez funkcjonariusza publicznego" oznacza, iż wykonywana przez tego ostatniego czynność ma być motorem, przyczyną dokonania zniewagi. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu Rafał Krzyształowski mógłby zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeżeli jego zachowanie uznane byłoby za znieważające sędziego i dokonane np. na posiedzeniu Sądu, a więc w związku z wykonywaniem przez ten organ czynności.

Tymczasem sformułowania użyte przez oskarżonego, bez wątpienia nie miały jakiejkolwiek zbieżności czasowej z konkretną czynnością służbową dokonywaną przez Sąd. W tej sytuacji brak jest podstaw skazania oskarżonego również w oparciu o powyższy przepis.

Na marginesie należy wskazać, że jeżeli osoby wskazane w akcie oskarżenia poczuły się dotknięte słowami Rafała Krzyształowskiego winny raczej dochodzić swych racji z oskarżenia prywatnego w oparciu o przepis art. 216 k.k.

Powyższa argumentacja jest zresztą zbieżna z dotychczasowymi rozstrzygnięciami Sądów w tej sprawie.

Na analogicznej bowiem podstawie nastąpiło już umorzenie postępowania, a do dnia dzisiejszego, mimo upływu czasu nie pojawiły się żadne nowe dowody. Wprawdzie przedmiotowe orzeczenie nie utrzymało się w mocy, jednakże Sąd Okręgowy uchylając je wskazał, iż podstawą jego rozstrzygnięcia była nie tyle bezzasadność stanowiska, lecz raczej fakt, iż kwestie merytoryczne winny być rozstrzygane przez Sąd wyrokiem.

Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.

odpis załączam.

Ma t e u s z N o w a c z y k

adwokat.

CDN.

Szerszy opis tego skandalicznego postępowania karnego zawarty jest w poniższych publikacjach.

1. Publikacja z dnia 19.08.2008r - „Szczecin Szczecinek cała Polska – zniszczyć firmę, człowieka czy rodzinę to takie proste dla skorumpowanych organów władzy. Skazany bez winy Rafał Krzyształowski”

2. Publikacja z dnia 13.12.2008r - „Prześladowany przez władze Rafał Krzyształowski – wniosek o wyłączenie sędziów Sądu Rejonowego w Szczecinku i Koszalinie zakończony skierowaniem do psychiatryka… - z listów i z życia wzięte…”.

3. Publikacja z dnia 31,01.2009r- „Rafał Krzyształowski „gra w pomidora” przez sędziów i prokuratorów ze Szczecinka i okolic”.

4. Publikacja z dnia 13.03.2009r – „Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku Leszek Miazek nie jest w stanie logicznie zrozumieć nie tylko tekstu?”.

5. Publikacja z dnia 25.04.2009r – „List otwarty Rafała Krzyształowskiego do wszystkich władz R.P. oraz całego społeczeństwa w sprawie naruszenia przez lokalną władzę jego konstytucyjnych praw i całkowitego pozbawienia ochrony prawnej”.

6. Publikacja z dnia 2.05.2009r – „Typowy sądowy dzień w typowym polskim skorumpowanym sądzie przy udziale niekompetentnych urzędników sądowych... dzień z życia poszkodowanego Rafała...

7. Publikacja z dnia 28.06.2009r - „Rafał Krzyształowski na pewno nie podda się w walce o swoje prawa”.

8. Publikacja z dnia 7.09.2010r - „Drugi list otwarty do Prokuratora Generalnego Andrzeja Czumy – Rafała Krzyształowskiego – ofiary wieloletniego sądowego, prokuratorskiego i policyjnego bandytyzmu”.

9. Publikacja z dnia 20.02.2010r – „Znowu wybija szambo w Sądzie Okręgowym w Koszalinie i Sądzie Rejonowym w Wałczu”.

10. Publikacja z dnia 8.08.2010r –„ SZCZECINEK - W TYGLU SĄDOWEGO BEZPRAWIA - SPRAWA RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO”.

11. Publikacja z dnia 10.10.2010r „ PRAWO CZY SĄDOWE BESTIALSTWO? - GRYPSUJĄCY PARAGRAFAMI SKAZALI RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA ZŁY DOTYK BIEGŁEGO LEKARZA SĄDOWEGO PSYCHIATRY WŁODARKIEWICZA Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”.

12. Publikacja z dnia 13.10.2010r – „W koszalińskim "togostanie" ciągle obowiązuje stalinowski porządek prawny - prawo na telefon” .

13. Publikacja z dnia 6. 11. 2010r – „TOGOWA DINTOJRA - ZA NAPISANIE PRAWDY O BARBARZYŃSKIM ROZSTRZYGNIĘCIU PROCESOWYM SĘDZIEGO JOANNY CHMARY Z SĄDU REJONOWEGO W SZCZECINKU, CELEBROWANA PO ZBÓJECKU PRZEZ PROKURATORA BEATĘ SZEFLER Z PROKURATURY REJONOWEJ W KOSZALINIE.”.

14. Publikacja z dnia 9.12.2010r – „Szczecinek - Perfidne przekręty sędziego Joanny Chmary i prokuratora Janusza Bugaja”.

15. Publikacja z dnia 13.12.201or – „Boże, chroń nas przed pseudo usługami szczecineckich adwokatów z urzędu, Grzegorza Misiakowskiego, Mirosława Wacławskiego, Tomasza Musiała i innych nieetycznych „prawników” z koszalińskiego układu”.

16. Publikacja z dnia 16.12.2010r – „SZWINDLARSKI UKŁAD WICEPREZESA SĄDU REJONOWEGO W WAŁCZU, SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA Z PROKURATOREM POWIATOWYM W SŁAWNIE JAROSŁAWEM PŁACHTĄ, ADWOKATEM CEZARYM SKRZYPCZAKIEM Z WAŁCZA I PSYCHIATRAMI Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”

17. Publikacja z dnia 11.01.2011r – „ POLICYJNY TERROR I NIEKOMPETENTNY KOMENDANT POLICJI W SZCZECINKU JÓZEF HATAŁA”.

18. Publikacja z dnia 13.01.2011r –„WAŁCZ – ŁAJDACTWA PROCESOWE SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA I JEGO WSPÓLNIKA ADWOKATA  CEZAREGO SKRZYPCZAKA – PSYCHUSZKA DLA UROJONEGO OSKARŻONEGO ZAMIAST UCZCIWEGO PROCESU KARNEGO”..

19. Publikacja z dnia 15.03.2011r – „WAŁCZ - LIST OTWARTY OSKARŻONEGO RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO DO ADWOKATA Z URZĘDU BOGUSŁAWA RADZICKIEGO”.

20. Publikacja z dnia 4.05.2011r - „ODPOWIEDŹ OSKARŻONEGO RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA BEZPODSTAWNY AKT OSKARŻENIA AUTORSTWA ADWOKATA CEZAREGO SKRZYPCZAKA Z WAŁCZA”.

21. Publikacja z dnia 20.10.2011r „Wniosek Rafała Krzyształowskiego do Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zarzutów wobec sędziów i prokuratorów”.

22. Publikacja z dnia 24.10.2011r -  List otwarty Rafała Krzyształowskiego do siódmego obrońcy z urzędu - adwokata Mateusza Nowaczyka.

23. Publikacja z dnia 30-11-2011r - „KOSZALIN-NA SĄDOWYM FOLWARKU SSO MARIANA WAWRZYNKOWSKIEGO, SSR MARCINA WAWRZYNKOWSKIEGO, SSR AGATY MARSZAŁEK I RESZTY TOGOWYCH SZWINDLERÓW, SZALEJE CHORA PSYCHICZNIE TEMIDA W KOMINIARCE”.

24. Publikacja z dnia 1-12-2011r - „ Wałcz - Wniosek do Prezesa Sądu Rejonowego Małgorzaty Dering-Suskiej o nadzór nad postępowaniem o sygnaturze akt IIK 174/08, ustalenia i udzielenie wiążącej odpowiedzi”.

25. Publikacja z dnia 2.01.2012r - „Przyzwolenie Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezesa Sądu Rejonowego w Wałczu Małgorzaty Dering – Suskiej na gwałcenie prawa i konstytucji przez togowo – policyjno – psychiatryczną mafię – koszalińską Cosa Nostrę” .

26. Publikacja z dnia 18.04.2012r - „Sąd Najwyższy w roli Poncjusza Piłata”

27. Publikacja z dnia 20.06.2012r - „ Skazany ustawami na pastwę togowych przestępców z okręgu Koszalina”.

28. Publikacja z dnia 4-02-2013r - Wałcz – niezawisły sędzia Marcin Myszka wygnany na banicji a SR Piotr Boguszewski los cuchnącej sprawy karnej przekazuje do decyzji SN”. 

29. Publikacja z dnia 14-02-2013r - „Szczecinek - dewiacje prawnicze sędziego Katarzyny Brambor-Kwiatkowskiej i adwokata Tadeusza Tyki”

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.


Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~marek777
22-08-2013 / 09:57
*** www.marek777pl.tl >>>POLSKA fikcja trwania. POLSKA filozofia społeczna. "Konia NIE zrobić w konia ?! ( w prokuraturze, sądzie, na policji, w urzędzie ... a nawet w SEJMIE !!! i przez RZĄD !!!) to KAŻDY dzień stracony !! malarz - alpinista kominów elektrociepłowni Donald TUSK - a rzucił Obywatelom Rzeczpospolitej Polski groźbę i wyzwanie : cit. " ... NIE oddam Polski bez walki !! ..." patrz : www.youtube.com/watch?v=T7rrKNRuCas; www.youtube.com/watch?v=KO9jApqttXI ; >> TUSK-a realizuje Doktrynę APELU BERMANA z kwietnia 1945 roku > APEL do ŻYDÓW ... likwidacja biologiczna Polaków ...
~Demaskator
10-08-2013 / 00:45
Tym razem kosa trafiła na kamień. Jest film z rozprawy i "sędzia" Tomasz Szantyr poniesie konsekwencje za znieważenie dziennikarza oskarżając go bezpodstawnie w obecności uczestników postępowania o podrobienie legitymacji dziennikarskiej i posługiwanie się nią w sądzie, naruszenie dóbr osobistych dziennikarza, uniemożliwienie mu rejestracji jawnej rozprawy i za perfidne sfałszowanie protokołu rozprawy. Ma to jak w banku.
~marek777
04-07-2013 / 15:32
*** A L E R T !!! W dniu dzisiejszym >> 04 lipca 2013r w sali Nr 11 Sądu Rejonowego w Koszalinie ** reprezentujący sędziowską spółkę przestępczości zorganizowanej - SSR Tomasz S Z A N T Y R - "bohater" i prowokator w jednej osobie ( bandytyzm i awanturnictwo procesowe wyłudzenia od OFIARY Lidia Kozłowska - obiektu "Willa Alexander o wartości : 50mln PLN ; Przedmiotowy obiekt SSR Tomasz SZANRTYR wraz z kolesiami spuścił ... za 9mln PLN !!!) w sprawie Rodziny ŚWIĄTEK odmówił ekipie rejestrację przebiegu rozprawy zaś dziennikarzowi śledczemu - UKRADŁ legitymację dziennikarza uznając ją za N I E L E G A L N Ą ... RODACY !! rozpoczyna się KOLEJNY etap stalinowsko - hitlerowskich metod w postępowaniach procesowych, które zgodnie z ZASADAMI PRAWA mają być rzetelene i jawne ...JEŻELI się odmawia zgody na rejestracje znaczy to , że postępowanie procesowe jest SZWINDLEM ... Tomasz SZANTYR należy do grupy przestępczej która kradnie i grabi Obywateli, w imie NOWEGO porzadku prawnego jaki obowiązuje w REPUBLICE Stanisława Gawłowskiego ps. DYZMA >>> kapciowy TUSKa ... TUSK patronuje wszelkim przekrętom kryminalnym, w których zastosowane sa kryminalne metody by utrącić tak zwanych "JELENI" ... DOWÓD : EURO 2012 i historie z budowa autostrad i INNYch obiektów ... Polska Wolna, NIEPODLEGŁA i DEMOKRATYCZNA ... tera Polska ... Jako CURIOZUM stanowi fakt, że Andrzej SEREMET Prokurator Generalny zarządził - w PRZEDMIOTOWEJ sprawie - *** w trybie nadzoru PG przeprowadzenie postępowania w zwiazku z kradzieżą Prawa do Pierwokupu na szkodę Rodziny ŚWIĄTEK w sytuacji popełnienia przestępstwa przez urząd ; Urząd Gminy - wójt Zbigniew Choiński ; prokuratura - PPO Andrzej SIUCHTA, sąd >> Sławomir PRZYKUCKI , Wiesława STAWCZYK pod nadzorem Prezesów Sądu Rejonowego i Okręgowego oraz Szefów Prokuratur Rejonowej i Okregowej w Koszalinie ... szczegóły www.aferyprawa.eu ... ~obi
~Demaskator
29-06-2013 / 22:17
Film z You Tobe " Demonstracja poczucia bezkarności prokuratorów ze Sławna J.Płachty i P.Nierebińskiego". www.youtube.com/watch?v=1kllxoDZu9A&feature=player_embedded#at=13