Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
25 września 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

BIAŁYSTOK - 21.10.2010r PIKIETA PRZED SĄDEM W ZWIĄZKU Z NARUSZANIEM PRAW OBYWATELSKICH I PROCEDURY SĄDOWEJ PRZEZ SĘDZIÓW.

Czym jest PRAWO? – jest zbiorem wzajemnie nielogicznych sentencji zebranych przez humanistów - prawników dla interpretacji wszelkich aspektów życia ludzkiego i dla umożliwienia uniknięcia odpowiedzialności przez osoby majętne i wpływowe. Prawo często jest wykorzystane do karania ludzi poszkodowanych i przeciwstawiających się nadużyciom władzy urzędniczej. Przepisy polskiego PRAWA działają na stalinowskiej zasadzie – dajcie człowieka a paragraf się znajdzie….

Nie należy przy tym mylić PRAWA że społecznie rozumianą SPRAWIEDLIWOŚCIĄ – ukarania winnego, czyli oko za oko, ząb za ząb… - łatwiej znaleźć igłę w stogu siana niż sprawiedliwość w sądzie. Przepisy prawne są tak skonstruowane, że jeden paragraf karze (często ofiarę) a kolejny uniewinnia nierzadko przestępcę. Sędzia za swoje orzeczenia nie ponosi żadnej odpowiedzialności i najczęściej wydaje je bez ścisłej wiedzy w temacie. Często, z racji wieku, nie posiada nawet doświadczenia życiowego.

W praktyce najczęściej PRAWO jest łamane przez sądy i prokuraturę, które to instytucje teoretycznie powinny stać na jego straży. Przedstawimy to na przykładzie pomówienia i ukarania dziennikarza śledczego, redaktora naczelnego Afer Prawa, Zdzisława Raczkowskiego

Społeczna misja dziennikarstwa śledczego polega na informowaniu o istotnych wydarzeniach w sferze działań władz i organów państwowych oraz ostrzegania społeczeństwa przed aferzystami i oszustami. Praca dziennikarzy śledczych niesie spore ryzyko zawodowe – zdarza się, że giną w trakcie swojej pracy. Praktycznie nie ma dziennikarza, który nie musiałby bronić swoich racji przed oskarżeniami o pomówienie przez najróżniejszych aferzystów, których oszustwa zostały nagłośnione.

Każdy człowiek jest omylny i błędy zdarzają się. Statystycznie najwięcej ludzi umiera w szpitalach, często w skutek błędów i eksperymentów lekarskich.
Waldemar K. jest właścicielem
Kliniki Leczenia Niepłodności Małżeńskiej "Kriobank" w Białystoku. Jego eksperymentalna „metoda na viagrę" leczenia bezpłodności kobiet, arogancja i szowinizm zostały przedstawione w publikacji Afer Prawa z dnia 15.09.2007r.

Pacjentka poszkodowana przez klinikę, o przestępstwach jakich padła ofiarą podczas pobytu w Kriobanku zawiadomiła prokuraturę okręgową w Białymstoku – jednak z uwagi na fakt, że rodzina Kuczyńskich od pokoleń rej wodzi w tamtejszych organach władzy – aktualnie sędzia Elżbieta Kuczyńska pracuje w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku – zawiadomienie poszkodowanej zostało zignorowane przez prokuratorów pomimo ewidentnych dowodów popełnienia błędów lekarskich. Pacjentka ostatecznie zaszła w ciążę, ale po pobycie w innej, prawdziwej klinice.

Ponieważ jak sprawdziliśmy, nie tylko ta osoba tak szowinistycznie została potraktowana przez właściciela prywatnego zakładu „leczniczego” (o czym świadczą wpisy pacjentek) – spełniając swą rolę społeczną - redakcja przedstawiła nieetyczne zachowania lekarza celem ostrzeżenia innych pacjentów przed przykrościami i kosztami na jakie narażają się wchodząc w kontakt z Waldemarem K

W związku z publikacją lekarz ów poczuł się urażony i skierował do sądu prywatny akt oskarżenia przeciwko poszkodowanej pacjentce i redaktorowi Raczkowskiemu.
Rozstrzygnąć spór miła młoda, niedoświadczona urzędniczka sądu białostockiego SSR Anna Kamińska – pacjentka lekarza. Kolejna jego pacjentka – radczyni Marta Wyszyńska spełniała rolę oskarżyciela i, jak się szybko okazało, jedynego niezapowiedzianego świadka w sprawie.

TO, ŻE JEDYNYM CELEM TEGO JEDNOAKTOWEGO SPEKTAKLU SĄDOWEGO Z ZAŁOŻENIA MIAŁO BYĆ WYŁĄCZNIE UKARANIE RACZKOWSKIEGO DOWODZI WIELOKROTNE NARUSZANIE PROCEDURY SĄDOWEJ I PRAWA PRZEZ SSR ANNĘ KAMIŃSKĄ W DNIU 15 MAJA 2009r.

PRAWO JAKIE JEST ALE JEST I POWINNO BYĆ PRZEDE WSZYSTKIM PRZESTRZEGANE W SĄDACH PRZEZ SĘDZIÓW.

Poniżej przedstawiamy najbardziej rażące naruszenia prawa przez sędzię.

1/ Na rozprawę nie stawiła się oskarżona, której słowa zastały zacytowane w tekście– sprawa o pomówienie nie może toczyć się bez osoby oskarżonej - jednak sędzia narusza Art. 34. kpk [Właściwość z łączności przedmiotowej spraw] § 1. Sąd właściwy dla sprawców przestępstw jest również właściwy dla pomocników, podżegaczy oraz innych osób, których przestępstwo pozostaje w ścisłym związku z przestępstwem sprawcy, jeżeli postępowanie przeciwko nim toczy się jednocześnie.

§ 2. Sprawy osób wymienionych w § 1 powinny być połączone we wspólnym postępowaniu (pacjentka i dziennikarz opisujący sprawę) - nie można więc, jak to zrobiła sędzia Kamińska rozłączyć do odrębnego postępowania osoby oskarżone w jednej sprawie (jeden tekst i pomówienie) – świadka, autorki słów i inicjatorki tekstu – nie ma i nie może być innej sprawy – to poszkodowana przez lekarza pacjentka wypowiedziała opublikowane słowa.

2/ Sędzia odrzuciła wnioski Raczkowskiego zarówno o powołanie świadków – pacjentek lekarza, które miały poświadczyć wypowiedzi i zachowanie się Waldemara K., tym samym uniemożliwiła mu jakąkolwiek obronę przed zarzutami stawianymi w akcie oskarżenia – naruszenie prawa do obrony.

3/ Sędzia odrzuciła wniosek o powołanie biegłych celem weryfikacji czy lekarz popełnił błąd w sztuce i jakie pacjentka poniosła szkody – naruszenie prawa do rzetelnego sądu.

4/ Sędzia przesłuchała jako świadka radczynię M. Wyszyńską, która nie była wskazana jak świadek.5/ W czasie przesłuchania dziennikarza lekarz wtrącał się i słownie go obrażał na sali sądowej - sędzia Kamińska nie protokołowała jego obraźliwych słów.

6/ Sędzia nie odniosła się do wniosku uniewinnienia z zarzutów art. 212§ 2kk w związku z art.213 § 2kk - Nie popełnia się przestępstwa określonego w art. 212 § 1 lub 2, kto publicznie podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut służący obronie społecznie uzasadnionego interesu;

Dziennikarze w dniu 15 maja 2009r nie pierwszy raz byli na rozprawie o pomówienie z art.212kk – takie nieproceduralne i stronnicze postępowanie sędziego sprawia, że został wniesiony wniosek o przerwę i wyłączenie sędziego prowadzącego. W związku z zaistniałą sytuacją uzasadnienie wyłączenia sędziego miał przygotować adwokat – wiąże się to z wnioskiem o przyznanie adwokata z urzędu. Jednocześnie z uwagi na mataczenia w protokole, zostaje wniesione pismo o kopie protokołu z posiedzenia celem porównania go z nagraniem podczas rozprawy – co jest niezbędnym elementem postawienia zarzutów przewodniczącej.

Pomimo, że obecność oskarżanego (lub jego pełnomocnika) na rozprawie jest obowiązkowa i konieczna – sędzia mimo nawet złożenia wniosku o jej wyłączenie -prowadziła nadal sprawę bez obecności oskarżonych.

Ale największe przekręty sędzi Kamińskiej naruszające procedurę sądową i konstytucyjne prawa do rzetelnego sądu, dopiero zaczęły się.

Sędzia podobno tego dnia dalej prowadziła rozprawę, pomimo, że na wokandzie były kolejne sprawy, już znacznie opóźnione. Nic nie rozpatrując, ZAMKĘŁA PRZEWÓD SĄDOWY O CZYM ZAWIADOMIŁA TYLKO OSKARŻYCIELA I TYLKO JEGO POINFORMOWAŁA O TERMINIE OGŁOSZENIA WYROKU.
Oskarżeni dowiedzieli się o owym nieproceduralnym wyroku dopiero po jego uprawomocnieniu, z niepodpisanego i niekompletnego protokołu.

Tymczasem PRAWO wyraźnie mówi:
Art. 405.
kpk [Zamknięcie przewodu sądowego] Po przeprowadzeniu dowodów dopuszczonych w sprawie przewodniczący zapytuje strony, czy wnoszą o uzupełnienie postępowania dowodowego i w razie odpowiedzi przeczącej – zamyka przewód sądowy.

WYDANY BEZPRAWNIE WYROK NIE ZOSTAJE TEŻ WYSŁANY OSKARŻONEMU KTÓRY OCZEKUJE W TYM CZASIE NA PROTOKÓŁ I KOLEJNY TERMIN ROZPRAWY .

Dla tych prawników, którzy z różnych układów zostali sędziami i dotąd nie znają prawa cytujemy obowiązujące w sądzie przepisy PRAWA:

Art. 100. kpk [Ogłoszenie i doręczenie orzeczenia] § 1. Orzeczenie lub zarządzenie wydane na rozprawie ogłasza się ustnie.

§ 2. Orzeczenie lub zarządzenie wydane poza rozprawą należy doręczyć prokuratorowi, a także stronie i osobie nie będącej stroną, którym przysługuje środek zaskarżenia, jeżeli nie brali oni udziału w posiedzeniu lub nie byli obecni przy ogłoszeniu; w innych wypadkach o treści orzeczenia lub zarządzenia należy powiadomić strony.

§ 3. Wyrok zapadły na posiedzeniu oraz postanowienie z uzasadnieniem w wypadku wskazanym w art. 98 § 2 doręcza się stronom.

§ 4. Jeżeli ustawa nie zwalnia od równoczesnego sporządzenia uzasadnienia, orzeczenie doręcza się lub ogłasza wraz z uzasadnieniem; w wypadku określonym w art. 98 § 2 po ogłoszeniu postanowienia podaje się ustnie najważniejsze powody rozstrzygnięcia.

§ 5. Jeżeli sprawę rozpoznano z wyłączeniem jawności ze względu na ważny interes państwa, zamiast uzasadnienia doręcza się zawiadomienie, że uzasadnienie zostało sporządzone.

§ 6. Po ogłoszeniu lub przy doręczeniu orzeczenia należy pouczyć uczestników postępowania o przysługującym im prawie, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia lub o tym, że orzeczenie nie podlega zaskarżeniu. Oskarżonego, o którym mowa w art. 335 lub 387, należy także pouczyć o treści art. 443 w związku z art. 434 § 3.

Te wszystkie przepisy prawa zostały przez sędziego złamane - mamy więc dowody przestępstwa sędzi Kamińskiej, ale to nie koniec przekrętów sądowych.

O tym, że wyrok wydano strona dowiaduje się dopiero z prowadzonej egzekucji – kolejne oszustwo polega na niepoinformowaniu strony o nadaniu klauzuli wykonalności.

Po informacji, że został wydany wyrok strona zwraca się do sądu o jego przesłanie wraz z uzasadnieniem celem złożenia apelacji - którą składa w terminie do 7 dni (w prawie jest 14) i czeka na odpowiedz z sądu.... nie mogąc się doczekać dziennikarze udają się 19.07.2010r do Białegostoku celem zapoznania sie z aktami.

Tam czeka na nich kolejny nieproceduralny szok w wykonaniu sekretarza sądowego Anny Jamiołkowskiej - co ciekawe, tej samej co wypisywała obligatoryjne bzdury typu kopiuj-wklej dot. wyłączenia sędzi Kamińskiej wzięte z powietrza - bez przedstawienia pisemnego wniosku zarzutów pomówionego dziennikarza. Czy sekretarz sądowy może decydować o wyłączeniu sędziego? - sprawdzimy ten białostocki numer...

Ze świstka zwanego "zarządzeniem" (poniżej) dowiadują się, że odmówiono środka odwoławczego i pomimo że mamy tam pouczenie o możliwości zaskarżenia tego zarządzenia - TO KOLEJNY RAZ SĘDZIA NIE PRZYSYŁA STRONIE DOKUMENTU CELEM NADANIA SPRAWIE TOKU np. wniosku o przywrócenie terminu lub wznowienia z uwagi na naruszenia prawa i procedur sądowych.

Egzekucję w imieniu powoda prywatnego W Kuczyńskiego prowadzi sam prezes sądu Tomasz Kałużny, a co ciekawe firmuje nagonkę SSR Andrzej Kochanowski - z tych Kochanowskich?

Aktualnie strona otrzymała ZAWIADOMIENIE o posiedzeniu które ma odbyć się 21.01.2010r o godz. 9.55 w sali nr XXXII Sądu Rejonowego Wydział Karny w Białymstoku przy ul. A. Mickiewicza 103.

O tym informujemy media i czytelników i zapraszamy na posiedzenie i pikietę przed sądem białostockim w dniu 21.10.2010r. od. godz. 9.00.
MY TAM BĘDZIEMY I KAŁAMACHY :-) WYCIĄGNIEMY

PS.
Interesujące w wyroku jest, że sędzia Kamińska nie nakazuje wykasowania spornego tekstu - czyli jednak nie uznaje winy Redakcji.
Wyrok nie jest też przez sędziego podpisany - czy taki papier ma moc prawną?
Mamy więc pytanie - skąd więc wzięła się kara?

bia.sad.wyrok.s1.jpg (557762 bytes) bia.sad.wyrok.s2.jpg (59805 bytes)

"Pralnia wyroków " - tak się mówi o białostockich sędziach - o ich skorumpowaniu media od dawna informują społeczeństwo. Podobnie jest w Lublinie, Gdańsku... a tak naprawdę wszędzie. Sędziowie ciągle czują się bezkarni - wszak wszyscy zmuszeni są kolegialnej współpracy, a wiadomo "kruk krukowi oka nie wykole...".
Czy sędzia jest ponad PRAWEM? - sprawdzimy jak na nasze zawiadomienie zareagują kontrolne urzędy nadrzędne - czy korupcja sięga szczytów władzy? - damy i na to odpowiedz...

AP

BIAŁYSTOK - DOWODY SKORUMPOWANIA SSR ANNY KAMIŃSKIEJ - przez niedopuszczenie do zbadania w jakim stopniu doszło do błędu w sztuce lekarskiej przez Waldemara Kuczyńskiego w jego prywatnej Klinice Leczenia Niepłodności Małżeńskiej "Kriobank

Białystok - tylko nieproceduralność sędzi Anny Kamińskiej?

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Marge
04-01-2015 / 15:28
All of my questions setk-edlthants! nzckqkff.com [url=xxeghgad.com]xxeghgad[/url] [link=brlrzabetv.com]brlrzabetv[/link]
~Idana
04-01-2015 / 15:18
Full of salient points. Don't stop belvieing or writing! khbqbkimc.com [url=wzbrtu.com]wzbrtu[/url] [link=nvxfmrxm.com]nvxfmrxm[/link]
~Julissa
04-01-2015 / 14:44
Wow, this is in every reepsct what I needed to know. kfzmmkf.com [url=swxrolbvvr.com]swxrolbvvr[/url] [link=qcrbeimgo.com]qcrbeimgo[/link]
~Heena
24-12-2014 / 08:29
Dear latest Anonymous, Unlike you, I didn't actllauy" rel="nofollow">pscyapaapec.com">actllauy want to be offensive but you are clearly where the finger should be pointing at when the word 'moron' is used. If you have read the comments above, but are still posting this, then you are just thick as almost everyone commenting has not only stated their opinions clearly but have also backed them up with legitiment arguements. You might disagree, but you can't just label it 'ass kissing' because it is clearly not that. Or maybe you just haven't read the comments in which case you are just an ignorant angry person with no real reason to, but a lot of will to, vent. If people 'don't give a crap about the head dress' it's because, mostly, they are not native americans and find this reaction confusing. Also some are rightly so defending the existance of their cultures that very hypocriticaly and ignorantly, some people claimed to be inexistent.Very few people that were actllauy" rel="nofollow">pscyapaapec.com">actllauy involved in this conversation were JUST telling the blogger how wonderful she is. They were making real points, on the subject. Your comment is out of place and doesn't really say anything other that you are probably in fact, a moron! looking at something pretty is hardly negative. This is a fashion blog. People want to look at fashion, and that is what this blog provides them with. Fashion.
~Alex
23-12-2014 / 18:52
very very jealous of this beauuiftl" rel="nofollow">hiwqoonq.com">beauuiftl place <3. hard to believe it exists & i am stuck here!!!p.s. you have a rockin' bod. do you work out, girl? cause i need your routine!!!!
~Prologono
23-12-2014 / 13:47
i would wear this ring constantlyi would sooemhw" rel="nofollow">mnvrqelmd.com">sooemhw hide this ring on a finger during school at my devout catholic school, and praise and thank god for this devine creation during daily reflectionand hum in solemnity with the knowledge that i hold the key to happiness on my fingerindigojuveniles@hotmail.com
~Zia
23-12-2014 / 10:01
its" rel="nofollow">wnfmodqj.com"> fioahsn," rel="nofollow">wnfmodqj.com"> fioahsn is a form of art its about pushing boundaries and she's obviously not wearing it in an offensive manner or at least didn't mean to offend. its one shoot with a positive reference to the native american culture. use should relax
~Sana
23-12-2014 / 09:55
For all you people of no" rel="nofollow">hxywjdd.com"> ilecnligtnee and no understanding of what culture is because you have not been raise into that type of background to us it seems as though that is has been taken the mockery out of especially being worn by someone with mo culture- a blank canvas. Something empry! So yes in our eyes this is wrong.
~Open
23-12-2014 / 09:05
Dear dear Sandra, Please dont feel bad about your photo's, they look amazing. The pelope" rel="nofollow">ihqppaektbu.com">pelope that commented about it being offended and stuff should think twice. Why would you want to offend them by these photo's? Thats not what you're trying to do, they just dont get fashion. Fashion cant be good or bad, its just what you make it. So please dont feel sorry. Keep up the good work!You have the freedom to wear whatever you'd want to wear!Xx
~Revolucionvalenciana
20-12-2014 / 10:50
Very rude.On a side note, something I noteicd with a a group of high school students I teach is that none of them know how to write an email. Everything is misspelled and in text-speak (no punctuation, 2 and u instead of words). I feel old... :-)