Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 25-06-2013

 25.06.2013 Pismo Z.Kękusia do Posłów Andrzeja Dudy i Anny Grodzkiej

Kraków, dnia 25 czerwca 2013 r.

Zbigniew Kękuś

ul. Mazowiecka 55 m. 21

30-019 Kraków

Państwo,

Andrzej Duda, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Kraków

Anna Grodzka, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Kraków

Dotyczy:
 1. Podziękowanie za udzieloną mi dotychczas pomoc w związku z prowadzoną przeciwko mnie od dnia 12 czerwca 2006 r. przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście – Wschód i Sąd Rejonowy w Dębicy sprawą karną, /sygn. akt II K 854/10, uprzednio II K 451/06/ w tym:

  1. skierowanie przez Pana Posła Andrzeja Dudę pismem z dnia 10 czerwca 2013 r. wniosku do Prokuratora Generalnego o rozważenie zasadności wycofania przez Prokuraturę aktu oskarżenia przeciwko mnie sporządzonego w dniu 12 czerwca 2006 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście – Wschód Radosławę Ridan.

  2. skierowanie przez Panią Poseł Annę Grodzką pismem z dnia 22 kwietnia 2013 r. wniosku do Sądu Rejonowego w Dębicy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sygn. II K 854/10 dwojga współpracowników Pani Poseł, na zasadzie amicus curiae,

 2. Zawiadomienie o zgłoszeniu przeze mnie pismem z dnia 24 czerwca 2013 r. Prokuratorowi Generalnemu Andrzejowi Seremetowi:

  1. uzupełnienia do wniosku Pana Posła Andrzeja Dudy o wycofanie przez Prokuraturę aktu oskarżenia przeciwko mnie sporządzonego w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez prokurator Radosławę Ridan,

  2. zamiaru rozpoczęcia przeze mnie w dniu 27 czerwca 2013 r. oczekiwania przed Prokuraturą Generalną w Warszawie na stanowisko Prokuratora Generalnego w sprawie wniosku Pana Posła Andrzeja Dudy z pisma z dnia 10 czerwca 2013 r.

 3. Prośba o zwrócenie się z prośbą do Prokuratora Generalnego Andrzeja Sremeta o rozpoznanie bez zbędnej zwłoki wniosku, jak w p. II.1.

W realiach niniejszej sprawy, zebrany materiał dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kękuś jest sprawcą, współsprawcą, podżegaczem, pomocnikiem, czy też w ogóle nie miał świadomości, że pisma przez niego sporządzone, a skierowane do różnych instytucji zostaną zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.”
Dowód : Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od wyroku Sądu

Rejonowego w Dębicy z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ - Załącznik I.8

Oskarżony Zbigniew Kękuś złożył wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewłaściwości sądu. Oskarżony podnosił, że sądem właściwym miejscowo jest sąd w Warszawie, gdyż to tam popełniono przestępstwo, jak wynika z pism operatorów internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. (…)

Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, że strona www.zgsopo.webpark.pl założona została przez osobę mieszkającą w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie założył stronę http:/zkekus.w.interia.pl/ (…) Na marginesie należy zauważyć, że przekazanie sprawy według właściwości do innego sądu może nastąpić jedynie wtedy, gdy właściwość ta nie budzi wątpliwości, tymczasem w niniejszej sprawie są uzasadnione wątpliwości co do miejsca popełnienia czynów.”

Dowód : Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. sędzi Beaty Stój – Załącznik I.15


„Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki

przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.”

Art. 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie postępowania karnego, aby:1) sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności. (…) 4) rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie.”

Artykuł 2 § 1ustawy Kodeks postępowania karnego

Nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego .”

Artykuł 5 § 2 ustawy Kodeks postępowania karnego

Szanowni Państwo,

Podczas pełnionych przez Państwa dyżurów poselskich zgłosiłem Państwu sprawę ścigania mnie przez Sąd Rejonowy w Dębicy na podstawie aktu oskarżenia z dnia 12 czerwca 2006 r. sporządzonego przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławę Ridan, za popełnienie w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r., w Krakowie, za pośrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl, 18 czynów z art. 226 § 1 kk i 212 § 2 kk, 226 § 3 kk i 212 § 2 kk, 212 § 2 kk oraz 241 § 2 kk.

Przedstawiłem Państwu:

 1. dostarczone Sądowi Rejonowemu w Dębicy przez operatorów internetowych, Wirtualną Polskę S.A. i Interię.PL S.A. dowody poświadczające, że nie ja byłem sprawcą przypisanych mi czynów oraz że nie w Krakowie zostały popełnione lecz w Warszawie,

 2. wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 15 września 2010 r. /sygn. akt II Ko 283/10/ oraz treść publikacji wydanej pod redakcją prof. Andrzeja Zolla, które poświadczają, że 15 spośród przypisanych mi czynów /z art. 226 § 1 kk/ nie są przestępstwami od dnia 19 października 2006 r. a jeden /z art. 226 § 3 kk/ nigdy nie był i nie jest przestępstwem.

Po wysłuchaniu mnie i zapoznaniu się przedstawionymi dowodami, Pani Poseł Anna Grodzka skierowała pismem z dnia 22 kwietnia 2013 r. wniosek do Sądu Rejonowego w Dębicy Wydział II Karny o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sygn. II K 854/10 na zasadzie amicus curiae dwojga współpracowników Pani Poseł. Wniosek Pani Poseł został oddalony przez sędzię referenta w sprawie sygn. II K 854/10 Beatę Stój pismem z dnia 22 maja 2013 r. Sędzia Beata Stój wyjaśniła Pani Poseł, że Pani nie ma prawa uczestniczyć w sprawie przeciwko mnie – Załącznik II.

Sędzia, dla której prawo jest ostatnim z argumentów, który kieruje jej działaniami i podejmowanymi wobec mnie decyzjami, ochoczo powołuje się na prawo, gdy jest to w jej interesie.

Jak uzgodniliśmy z Panią Poseł, wskazane w piśmie z dnia 22.04.2013 r. osoby będą uczestniczyły w postępowaniu do sygn. II K 854/10 jako zgłoszone przeze mnie osoby zaufania. Jakkolwiek sędzia Beata Stój im tego nie ułatwia, organizując posiedzenia o godz. 08:30.

Wcześniej, w niedzielę 6 stycznia 2013 r. sędzia Beata Stój wydała nakaz Policji zatrzymania mnie w mieszkaniu mojej matki i doprowadzenia do Szpitala im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie. Nie było mnie w tym dniu w mieszkaniu mojej matki, a po interwencji Pani Poseł Anny Grodzkiej w tej sprawie u Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Mariusza Dąbka, sędzia Beata Stój zrezygnowała – wydaje się – z zamiaru wykorzystania Policji celem umieszczenia mnie w szpitalu psychiatrycznym.

Pan Poseł Andrzej Duda po zapoznaniu się z okazanymi Mu przeze mnie dokumentami towarzyszącymi sprawie Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. akt II K 854/10 skierował pismem z dnia 10 czerwca 2013 r. wniosek do Prokuratora Generalnego o rozważenie zasadności wycofania przez Prokuraturę aktu oskarżenia przeciwko mnie prokurator Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Załącznik I.1.

W moim piśmie do Prokuratora Generalnego z dnia 24 czerwca 2013 r. złożyłem uzupełnienie do wniosku Pana Posła Andrzeja Dudy, sporządzając dlań dodatkowe, szczegółowe uzasadnienie – Załącznik II. Przedstawiłem fakty i dokumenty poświadczające, że jestem od siedmiu lat ścigany – byłem oskarżony, potem skazany, obecnie, po uchyleniu przed ponad dwoma laty skazującego mnie wyroku znowu jestem oskarżony – za czyny, co do których Prokuratura i Sąd nie zebrały żadnych dowodów poświadczających, że ja jestem ich sprawcą, nie ustaliły czasu trwania przypisanych mi czynów, a dowody, które zebrał Sąd poświadczają, że nie ja w Krakowie, jak podała prokurator R. Ridan w akcie oskarżenia, lecz mieszkańcy Warszawy w Warszawie popełniali mnie przypisane czyny.

Poinformowałem także Prokuratora Generalnego, że ze względu na działania wobec mnie sędzi Beaty Stój, zagrozony ewentualnymi skutkami jej z każdym miesiącem eskalowanej wobec mnie wrogości, od dnia 17 czerwca 2013 r. rozpocznę całodobowe oczekiwanie przed Prokuraturą Generalną w Warszawie /ul/ Barska 28/30/ na odpowiedź Prokuratora Generalnego na wniosek Pana Posła Andrzeja Dudy z pisma z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie wycofania aktu oskarżenia przeciwko mnie.

Sędzia Beata Stój raz już – w niedzielę 6 stycznia br. – wydała nakaz Policji zatrzymania mnie i dostarczenia do szpitala psychiatrycznego, potem dwukrotnie, Zawiadomieniami z dnia 25.03.2013 r. i 20.05.2013 r., informowała mnie o terminach posiedzeń w przedmiocie zastosowania wobec mnie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania,

A przecież tymczasowe aresztowanie jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy istnieje przesłanka ogólna określona w art. 249 § 1, tj. gdy „zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo.

Wskazać należy, że sporządzenie odpowiedzi na wniosek Pana Posła Andrzeja Dudy o wycofanie aktu oskarżenia przeciwko mnie prokurator R. Ridan, nie powinno stanowić dla Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta trudności.

On sam, a także Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand oraz zatrudniony w czerwcu 2011 r. w Zespole Kasacji Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Generalnej prokurator Krzysztof Domagała, bardzo dobrze znają moja sprawę. Prokurator Robert Hernand prowadził, wspierany przez prokuratora Krzysztofa Domagałłę, w czerwcu 2011 r. na polecenie Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta postępowanie wyjaśniające w sprawie prawomocnego, skazującego mnie wyroku, który na podstawie aktu oskarżenia prokurator R. Ridan wydał w dniu 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/, sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasz Kuczma.

W następstwie tego postępowania Prokurator Generalny Andrzej Seremet wniósł w dniu 23 sierpnia 2011 r. do Sądu Najwyższego kasację na moją korzyść od wyroku z dnia 18.12.2007 r.

W uzasadnieniu do kasacji, Prokurator Generalny zarzucił sędziemu T. Kuczmie– oraz przeprowadził dowód na słuszność zarzutu - między innymi, że dokonał oceny zebranych przez siebie dowodów wbrew zasadzie … prawidłowego rozumowania. W podsumowaniu podał –Załącznik I.8: „W realiach niniejszej sprawy, zebrany materiał dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kękuś jest sprawcą, współsprawcą, podżegaczem, pomocnikiem, czy też w ogóle nie miał świadomości, że pisma przez niego sporządzone, a skierowane do różnych instytucji zostaną zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.”
Dowód : Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od wyroku Sądu

Rejonowego w Dębicy z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ - Załącznik I.8

W dniu 26 stycznia 2012 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok /sygn. akt IV KK 272/11/, którym uznał kasację Prokuratora Generalnego za zasadną, uchylił wyrok sędziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. i przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu w Dębicy do ponownego rozpoznania.

Po ponad już … dwóch latach jej ponownego rozpoznawania na podstawie aktu oskarżenia prokurator R. Ridan, w Postanowieniu sporządzonym w dniu 11 grudnia 2012 r. sędzia Beata Stój w całej rozciągłości poświadczyła słuszność uznanego za zasadny przez Sąd Najwyższy, zacytowanego wyżej zarzutu Prokuratora Generalnego, podając: „Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, że strona www.zgsopo.webpark.pl założona została przez osobę mieszkającą w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie założył stronę http:/zkekus.w.interia.pl/ (…) Na marginesie należy zauważyć, że przekazanie sprawy według właściwości do innego sądu może nastąpić jedynie wtedy, gdy właściwość ta nie budzi wątpliwości, tymczasem w niniejszej sprawie są uzasadnione wątpliwości co do miejsca popełnienia czynów.”

Dowód : Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. sędzi Beaty Stój

Załącznik I.15

Jeśli – wobec powyższego sędzia B. Stój nie tylko przez ponad dwa lata prowadzi postępowanie przeciwko mnie jako oskarżonemu o popełnienie czynów za pośrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl, ale dodatkowo kieruje mnie na badania psychiatryczne, angażuje Policję w doprowadzenie mnie na nie pod przymusem i grozi mi od kilku miesięcy zastosowaniem wobec mnie tymczasowego aresztowania, to czyni tak tylko dlatego, żeby skorzystać z prawa do umorzenia zarzutów przeciwko mnie z powodu ich przedawnienia. Podjęła już w tym celu w dniu 14 czerwca 2013 r. działania. Jak to sędzia Beata Stój … z rażącym naruszeniem prawa.

To haniebna, w panice ucieczka rejterada sędzi Beaty Stój i Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód – rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie Bogusława Marcinkowska poinformowała w dniu 17.06.2013 r.e-mail’em red. Krystynę Górzyńską z portalu „Nowy Ekran”, że umorzenie przez sędzię B. Stój części zarzutów wobec mnie z powodu przedawnienia jest zgodne ze stanowiskiem Prokuratury - przed konsekwencjami naruszania przez lata moich praw i pozbawiania mnie możności korzystania z nich.

Stanowisko Prokuratora Generalnego z kasacji z dnia 23.08.2011 r. oraz zacytowane wyżej stanowisko sędzi Beaty Stój z postanowienia z dnia 11 grudnia 2012 r. pozwalają domniemywać, że Prokurator Generalny nie każe mi długo czekać na pozytywną odpowiedź na wniosek Pana Posła Andrzeja Dudy o wycofanie przez Prokuraturę aktu oskarżenia przeciwko mnie prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r. Gdyby tak się jednak stało, będzie to niczym innym, jak – wobec uznanej za zasadną kasacji, którą wniósł Prokurator - kolejną, jakich mnóstwo od lat, szykaną wobec mnie ze strony wymiaru sprawiedliwości.

Będę Państwa informował telefonicznie o przebiegu mojego oczekiwania na stanowisko Prokuratora Generalnego.

Gdyby okazało się, że sędzi Beacie Stój uda się zrealizować któryś z ujawnionych przez nią wobec mnie zamiarów, w przypadku ewentualnego umieszczenia mnie w szpitalu psychiatrycznym, poproszę Państwa obojga telefonicznie o udzielenie mi pomocy w postaci podjęcia działań na rzecz wypisania mnie z niego. Jeśli sędzia Beata Stój nie zrezygnowała z zamiaru umieszczenia mnie w areszcie – jakby groteskowo wobec znanych Państwu faktów, nie prezentowało się dla mnie zagrożenie umieszczenia mnie w szpitalu psychiatrycznym lub w areszcie, to dokumenty sporządzone przez sędzię Beatę Stój czynią je bardzo realne – i uda jej się go zrealizować, ze względu na przysługujące mi w takim przypadku prawo do skontaktowania się telefonicznie z jedną tylko osobą, z prośbą o udzielenie mi pomocy zwrócę do posiadającego wykształcenie prawnicze Pana Posła Andrzeja Dudy.

Wnoszę jak na wstępie.

Z poważaniem,

Zbigniew Kękuś

Załączniki:

 1. Prokuratura Generalna, pismo Z. Kękusia z dnia 24 czerwca 2013 r. do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta

 2. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 854/10, pismo z dnia 22 maja 2013 r. sędzi Beaty Stój do Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej


25.06.2013 Wniosek Z. Kękusia do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony

Kraków, dnia 25 czerwca 2013 r.

Zbigniew Kękuś

ul. Mazowiecka 55 m. 21

30-019 Kraków

Pan

Artur Wrona

Prokurator Apelacyjny

Prokuratura Apelacyjna w Krakowie

ul. Cystersów 18

31-553 Kraków

Sygn. akt: 1. Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście-Wschód 1 Ds. 39/06/S

2. Sądu Rejonowego w Dębicy: II K 854/10

Dotyczy:
 1. Wniosek o wydanie – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w dniu złożenia niniejszego pisma – Prokuratorowi Rejonowemu Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Krystynie Kowalczyk polecenia:

  1. zmodyfikowania - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w dniu złożenia niniejszego pisma – aktu oskarżenia przeciwko mnie wydanego w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 D.s 39/06/S/ przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławę Ridan, przez wyeliminowanie z niego:

   1. zarzutów z art. 226 § 1 kk /czyny I, III – XVI aktu oskarżenia/,

   2. zarzutu z art. 226 § 3 kk /czyn XVII aktu oskarżenia/.

  2. złożenia - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w dniu złożenia niniejszego pisma – do akt sprawy Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. II K 854/10 zawiadomienia o dokonaniu modyfikacji, jak w p. I.1

 2. Wniosek o udzielenie odpowiedzi na wniosek, jak w p. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od złożenia niniejszego pisma.

Nie masz w państwie nic boleśniejszego ponad to,

kiedy ludzie sprytni uchodzą za mądrych .”
Franciszek Bacon

Szanowny Panie,

Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście - Wschód ściga mnie od siedmiu lat, na podstawie aktu oskarżenia sporządzonego w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds., 39/06/S/ przez prokurator Radosławę Ridan, za popełnienie:

 1. 15 czynów z art. 226 § 1 kk /czyny I, III – XVI aktu oskarżenia/ - znieważenie w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r., w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, tzn. za pośrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl sędziówSądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie - SSOMajaRymar /była Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie/, SSOEwaHańderek,SSOTeresaDyrga, SSRAgataWasilewska-Kawałek, SSOAgnieszkaOklejak,SSODanutaKłosińska, SSRIzabelaStrózik,SSOAnnaKarcz-Wojnicka, SSOJadwigaOsuch, SSOMałgorzataFerek, SSAWłodzimierzBaran /były Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie/, SSAJan Kremer,

 2. czynu z art. 226 § 3 kk /czyn XVII aktu oskarżenia/ – znieważenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawującego ten urząd prof. dr hab. Andrzeja Zolla.

Ściganie z art. 226 § 1 kk w zakresie, w jakim penalizował znieważenie funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych – a nie „podczas iw związku” z ich pełnieniem – jest niedopuszczalne od dnia 19 października 2006 r., z mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2006 r., sygn. P 3/06 /Dz. U. Nr 190, poz. 1409/.

Według doktryny prawnej uznanej za słuszną w wydanej pod redakcją prof. Andrzeja Zolla publikacji pt. Kodeks karny część szczególna, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. 3 wydanie, 2008r., LEX Wolters Kluwer business, s. 942, Rzecznik Praw Obywatelskich będąc organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej, a zatem jego znieważenie nie wyczerpuje znamion czynu określanego jako przestępstwo w art. 226 § 3 kk.

Rozpoznający od łącznie siedmiu lat sprawę przeciwko mnie na podstawie aktu oskarżenia prokurator R. Ridan Sąd Rejonowy w Dębicy zamierza ukryć kompromitujące funkcjonariuszy publicznych instytucji wymiaru sprawiedliwości ściganie mnie za czyny, które nie są przestępstwami, przez ich umorzenie z powodu … przedawnienia. Postanowienie w tej sprawie wydała w dniu 14 czerwca 2013 r. sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Beata Stój /sygn. akt II K 854/10, przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście – Wschód.

Uważam, że Prokurator Apelacyjny w Krakowie nie powinien dopuścić do kompromitującego Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód – a przy okazji jej służbowego zwierzchnika, Adresata niniejszego pisma - umorzenia w 2013 r. z powodu przedawnienia zarzutów, które nie dość, że z mocy prawa określonego w art. 101 § 1 kk i w art. 102 kk ulegną przedawnieniu dopiero w 2015 r. to nie są przestępstwami.

Takiego zdarzenia nie było zapewne w historii wymiaru sprawiedliwości i ewentualnie skutecznie przeprowadzone, narazi na kompromitację także Adresata niniejszego pisma.

Osobiście uważam, że realizowane przez sędzię B. Stój razem z Prokuraturą Rejonową Kraków Śródmieście – Wschód działania na rzecz umorzenia z powodu rzekomego przedawnienia czynów przypisanych mi przez prokurator Radosławe Ridan są … żenującą, żałosną ucieczką w panice funkcjonariuszy publicznych przed odpowiedzialnością za naruszanie przez wiele lat moich praw obywatelskich oraz pozbawianie mnie możności korzystania z nich.

W załączeniu przesyłam:

 1. pismo z dnia 24 czerwca 2013 r. do Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Krystyny Kowalczyk – Załącznik 1

 2. pismo z dnia 25 czerwca 2013 r. do Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Krakowie prokurator Bogusławy Marcinkowskiej – Załącznik 2

Wnoszę o potraktowanie ich treści, jako szczegółowe uzasadnienie dla Wniosku, jak w p. I, s. 1 niniejszego pisma.

Ufam, że Adresat niniejszego pisma ze zrozumieniem potraktuje mój wniosek o niezwłoczne rozpoznanie niniejszym zgłoszonej sprawy. Po siedmiu latach ścigania mnie – oskarżenia, skazania, ponownego oskarżenia – za czyny, które nie były, gdy mnie po raz pierwszy wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ za nie skazał sędzia Sądu Rejonowego Dębicy Tomasz Kuczma oraz nie są obecnie przestępstwami /pomijając, że nie ja byłem ich sprawcą, ten aspekt wypełnienia przez prokurator R. Ridan obowiązków określonych w art. 297 § 1 kpk nie jest wszak tematem niniejszego pisma/ - jeszcze zupełnie niedawno brawurowi w naruszaniu moich praw, skorzy nawet do umieszczenia mnie w szpitalu psychiatrycznym lub w areszcie funkcjonariusze publiczni, nieskazitelnych charakterów autorytety moralne, w panice uciekają – żeby bardziej dosadnego nie użyć określenia - przed odpowiedzialnością za niedopełnianie obowiązków i przekraczanie uprawnień.

Wnoszę, jak na wstępie.

dr Zbigniew Kękuś

Załączniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście – Wschód, pismo z dnia 24 czerwca 2013 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

 2. Prokuratura Okręgowa w Krakowie, pismo z dnia 25 czerwca 2013 r. do Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Krakowie prokurator Bogusławy Marcinkowskiej

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.