Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 13-06-2013

2013.06.12 Wniosek Zbigniewa Kękusia do: Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Mariusza Dąbka, Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie mł. insp. Wadima Dyby, KomendantaKomisariatuIVPolicjiwKrakowie mł. mł insp. Piotra Morajko o odmowę wykonania wydanego ewentualnie Policji przez Sąd Rejonowy w Dębicy polecenia zatrzymania Z. Kękusia i dostarczenia do aresztu.

Kraków, dnia 12 czerwca 2013 r.

Zbigniew Kękuś

Panowie

insp. Mariusz Dąbek , Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

mł. insp. Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków

mł. insp. Piotr Morajko Komendant Komisariatu IV Policji w Krakowie, ul. Królewska 4, 30-045 Kraków

Sygn. akt Sądu Rejonowego w Dębicy II K 854/10

Dotyczy:
 1. Zawiadomienie o możliwym wydaniu w dniu 14 czerwca 2013 r., lub w dniach następnych, przez Sąd Rejonowy w Dębicy nakazu Policji zatrzymania mnie i doprowadzenia do aresztu, w związku z rozpoznawaną przez ten Sąd sprawą przeciwko mnie do sygn. akt II K 854/10.

 2. Wniosek o - w przypadku otrzymania nakazu, jak w p. I:

  1. zwrócenie się do prezesa Sądu Rejonowego w Dębicy, sędzi referenta w sprawie sygn. II K 854/10 Beaty Stój z żądaniem doręczenia sporządzonego na piśmie wyjaśnienia:

 1. czy w sprawie sygn. II K 854/10 jestem ścigany na podstawie aktu oskarżenia wydanego przez prokuratura Rejonowego Kraków Śródmieście Wschód Radosławę Ridan w dniu 13 czerwca 2006 r., za popełnienie w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r., w Krakowie, za pośrednictwem portaluwww.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl 18 przestępstw, w tym za:

  1. znieważenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie prof. dr hab. Andrzeja Zolla – art. 226 § 3 Kodeksu karnego,

  2. znieważenie w związku z pełnieniem obowiązków służbowych /art. 226 § 1 Kodeksu karnego/ i zniesławienie /art. 212 § 2 Kodeksu karnego/ piętnastu sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie,

  3. zniesławienie adw. Wiesławy Zoll – art. 212 § 2 Kodeksu karnego,

 2. czy w dniu 11 grudnia 2012 r. wydała postanowienie, w uzasadnieniu do którego podała między innymi: „Oskarżony Zbigniew Kękuś złożył wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewłaściwości sądu. Oskarżony podnosił, że sądem właściwym miejscowo jest sąd w Warszawie , gdyż to tam popełniono przestępstwo, jak wynika z pism operatorów internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. (…) Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, że strona www.zgsopo.webpark.pl założona została przez osobę mieszkającą w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie założył stronę http:/zkekus.w.interia.pl/,

  1. sprawdzenie, czy:

 1. artykuł 226 § 3 Kodeksu karnego stanowi: „Kto publicznie znieważa lub poniża konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej , podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”,

 2. na stronie 942 publikacji: „Kodeks karny część szczególna, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcją Andrzeja Zolla, 3 wydanie, 2008r., LEX Wolters Kluwer business” podano: „Przedmiotem czynności wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3 są konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej . Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie słusznie jednak wskazano , iż nie każdy organ konstytucyjny jest jednocześnie organem Rzeczypospolitej Polskiej , tzn. takim, który jest powiązany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajów władzy w odniesieniu do państwa. Według tego poglądu organami RP są zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrów, ministrowie, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny.

 3. w Dzienniku Ustaw z dnia 19 października 2006 r., Nr 190, poz. 1409 ogłoszono wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2006 r. sygn. P 3/06, którym Trybunał orzekł: „1. Art. 226 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje znieważenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pełnienia czynności służbowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

 4. artykuł 190.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi: „Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.”

 5. artykuł:

  1. 212 § 2 Kodeksu karnego stanowi: „Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

  2. 212 § 1 Kodeksu karnego stanowi: Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”

  3. artykuł 212 § 4 Kodeksu karnego stanowi: Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.”

  1. odmowę wykonania nakazu zatrzymania mnie i doprowadzenia do aresztu.

 1. Zawiadomienie, że:

  1. artykuł 249 Kodeksu postępowania karnego stanowi: § 1. Środki zapobiegawcze można stosować w celu zabezpieczenia prawidłowegotoku postępowania, a wyjątkowo także w celu zapobiegnięcia popełnieniuprzez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa; można je stosować tylkowtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo.”

  2. artykuł 252 Kodeksu postępowania karnego stanowi: § 1. Na postanowienie w przedmiocie środka zapobiegawczego przysługuje zażalenie na zasadach ogólnych, z wyjątkiem, o którym mowa w § 2.
   § 2. Na postanowienie prokuratora w przedmiocie środka zapobiegawczego zażalenie przysługuje do sądu rejonowego, w którego okręgu prowadzi się postępowanie.”

 2. Zawiadomienie, że w przypadku ewentualnego umieszczenia mnie w areszcie w związku ze sprawą Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. akt II K 854/10, natychmiast rozpocznę – z przyczyn podanych w niniejszym piśmie oraz w Załączniku I – protest głodowy, nie będę jadł, ani pił do dnia zwolnienia mnie.

O rozmowę poprosiliśmy Andrzeja Zolla . Jednak profesor nie chciał się rozwodzić na ten temat:

- Ten człowiek /ja – ZKE/ zatruwa mi życie od lat. Obrażał moją żonę, pisał do mnie na nią skargi.

Mógłbym wystąpić przeciwko niemu z oskarżenia publicznego, ale nie chcę tego robić,

gdyż został ciężko doświadczony przez los i z pewnością potrzebuje pomocy.”

Dorota Stec-Fus, „Bezwzględna Temida”; „Dziennik Polski – Magazyn Piątek”, 16.11.2012 r., s. C 01, C 06-C 07

„ – To kolejny gigant, który odcisnął trwały ślad w historii naszych dziejów – tak o prof. Andrzeju Zollu , laureacie Nagrody Jerzmanowskich, mówił prof. Andrzej Białas, prezes Polskiej Akademii Umiejętności.”

Źródło: „Prof. Andrzej Zoll otrzymał Nagrodę Jerzmanowskich” ; „Dziennik Polski”, 7 maja 2013 r., s. 1 – Załącznik I.16

Tuman jest tuman. Bez względu na wyznanie, pochodzenie, rasę, posiadany tytuł naukowy, wykonywany zawód, sprawowany urząd, zajmowane stanowisko, itp. itd.”

Zbigniew Kękuś

xxx

Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej,

a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”

Rota ślubowania Policjanta

Szanowni Panowie,

W załączeniu przesyłam moje pismo z dnia 11 czerwca 2013 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz prezentujące okoliczności, w jakich sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy, prezes tego Sądu sędzia Beata Stój ściga mnie od lutego 2011 r. za czyny, jak w p. II.1.1, strona 1, 2 – Załącznik I:
Dowód : pismo Z. Kękusia z dnia 11 czerwca 2013 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich I. Lipowicz – Załącznik I

Czyny jak wyżej przypisała mi aktem oskarżenia sporządzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosława Ridan. Raz już zostałem skazany za nie wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. wydanym przez sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczmę. Wyrok ten uchyliły następnie, Sąd Okręgowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. w zakresie 16 z przypisanych mi 18 czynów oraz Sąd Najwyższy – na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego z dnia 23.08.2011 r. – wyrokiem z dnia 26.01.2012 r., w zakresie pozostałych dwóch czynów. Sąd Okręgowy w Rzeszowie zarzucił sędziemu T. Kuczmie rażące i mające wpływ na treść wyroku naruszenie prawa materialnego określonego w art. 226 § 1 kk, tj. że mnie uznał wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. za winnego popełnienia czynów, które już od dnia 19.10.2006 r. nie są przestępstwami z mocy wyroku TK z dnia 11.10.2006 r. /Dz.U. Nr 190, poz.1409./.Sąd Najwyższy zarzucił sędziemu T. Kuczmie rażące i mające wpływ na treść wyroku naruszenie prawa procesowego określonego w art. 7 kpk i w art. 366 § 1 kpk, tj. że mnie uznał za winnego przypisanych mi czynów nie zebrawszy dowodów mojej winy oraz dokonawszy oceny, tych które zebrał dowolnie, w tym wbrew zasadzie prawidłowego rozumowania. Po tym, gdy Sądy odwoławcze przekazały sprawę przeciwko mnie do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Dębicy rozpoznaje ją sędzia Beata Stój. Mimo że przyczynami wydania wyroków wznowieniowych było rażące i majce wpływ na treść wyroku naruszenie przez sędziego T. Kuczmę prawa materialnego i procesowego, oraz że piętnaście z przypisanych mi czynów /z art. 226 § 1 kk/ nie są przestępstwami od dnia 19.10.2006 r., a jeden /z art. 226 § 3 kk/, nigdy nie był przestępstwem, sędzia Beata Stój uznała, że to ja byłem chory psychicznie 10, 9 i 8 lat temu, gdy inne niż ja osoby, mieszkańcy Warszawy, popełniali w Warszawie czyny, których sprawstwo przypisała prokurator R. Ridan mnie, podając jako miejsce ich popełnienia Kraków, i wydała dwukrotnie postanowienia w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym. Gdy z podanych wyżej przyczyn nie stawiłem się na doręczone mi wezwania na badania, sędzia B. Stój wydała Policji nakaz zatrzymania mnie w niedzielę 6.01.2013 r. w mieszkaniu mojej matki i doprowadzenia do Szpitala im. dr J. Babińskiego. Dowodami poświadczającymi wydanie przez sędzię B. Stój Policji w.w. nakazu są pisma:

 1. z dnia 28.01.2013 r. Małopolskiego Komendanta Policji w Krakowie insp. Mariusza Dąbka do interweniującej w sprawie poszukiwania mnie przez Policję Posłanki Anny Grodzkiej, w którym Autor podał – Załącznik II: „Szanowna Pani Poseł, W odpowiedzi na pismo z dnia 14 stycznia 2013 roku, uprzejmie informuję, że w przedstawionej przez Panią sprawie dokonano stosownych ustaleń. Jak wynika ze zgromadzonej dokumentacji, Komisariat Policji IV w Krakowie dwukrotnie realizował polecenia Sądu Rejonowego w Dębicy Wydział II Karny, do sprawy sygn. akt II K 854/10. Dotyczyły one zatrzymania i doprowadzenia na badania p. Zbigniewa Kękusia do Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie.”

Dowód: Pismo z dnia 28.01.2013 r. Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Mariusza Dąbka do Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej – Załącznik II

 1. z dnia 8 lutego 2013 r. Zastępcy Naczelnika Wydział Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Romana Ogonka, w którym Autor podał – Załącznik III: „W odpowiedzi na Pana korespondencję z dnia 7 stycznia br. informuję, że w odniesieniu do zarzutu dotyczącego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie w trybie Działu VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego przeprowadzone zostało postępowanie wyjaśniające. W toku podjętych czynności ustalono, że w dniu 6 stycznia br. w mieszkaniu przy ul. Mazowieckiej 55/21, dwukrotnie byli policjanci z Komisariatu Policji IV w Krakowie. Informuję Pana, że funkcjonariusze realizowali polecenie wydane przez Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny sygn. akt II K 854/10, (…).”

Dowód : Pismo z dnia 8 lutego 2013 roku, sygn. MC-S-9/13/1/TS, Zastępcy Naczelnika Wydział Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Romana Ogonka – Załącznik III

Ponieważ mnie nie było w niedzielę 6.01.2013 r. w mieszkaniu mojej matki, sędzia B. Stój powzięła zamiar zastosowania wobec mnie tymczasowego aresztowania. Pierwsze posiedzenie w sprawie wydania postanowienia w tej sprawie wyznaczyła na dzień 18.04.2013 r. Rozchorowała się jednak w tym dniu. Kolejne posiedzenie w w.w. sprawie wyznaczyła na dzień 14 czerwca 2013 r.

Podkreślić należy, że wtedy, gdy sędzia T. Kuczma po raz pierwszy rozpoznawał sprawę przeciwko mnie na podstawie aktu oskarżenia prokurator R. Ridan, nie wydał postanowienia w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym, ani aresztowania. Wydał skazujący mnie wyrok, mimo że nie stawiłem się na żadne z jego wezwań, a na ostatnią rozprawę w dniu 18.12.2007 r., podczas której wydał wyrok nie doręczył mi wezwania. Potem mi wmówił, że mi go doręczył.

W związku z przyjętym obecnie, 7 lat po wydaniu aktu oskarżenia przez sędzię B. Stój założeniem, że ja mogłem być niepoczytalny w okresie popełniania przypisanych mi przez prokurator R. Ridan czynów – tj. gdy inne niż ja osoby popełniały czyny, których ogromna większość nie są przestępstwami - tj. styczeń 2003 r. do wrzesień 200 r., wskazać należy, że ja przez cały ten okres – tj. od 1 listopada 2002 r. do 31 października 2006 r. - pracowałem w centrali Banku Zachodniego WBK S.A. /z dniem 1.11.2006 r. zatrudniono mnie w centrali ING Banku Śląskiego S.A. na stanowisku „Dyrektor Banku - Pion Usług” z wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie 35.000,00 zł/, a prokurator R. Ridan podała w akcie oskarżenia – Załącznik I.7:„Oskarżam Zbigniewa Kękusia (…) zatrudnionego jako Dyrektora Obszaru Zarządzania Zakupami, Nieruchomościami i Kosztami Banku Zachodniego WBK S.A. we Wrocławiu ul. Rynek 9/11, uzyskującego z tego tytułu uposażenie w kwocie 22.000 zł brutto.”
Dowód : Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarżenia prokurator Radosławy Ridan z dnia 13 czerwca 2006 r., karta 2422 – Załącznik I.7

Sędzia Beata Stój, prezes Sądu w Dębicy, uważa obecnie, że ja byłem niepoczytalny wtedy, gdy jeden z największych banków w Polsce zatrudniał mnie na stanowisku Dyrektora Obszaru, z wynagrodzeniem 22.000,00 /słownie: dwadzieścia dwa tysiące/ zł miesięcznie brutto, powierzając między innymi zarządzanie 200 osobowym zespołem pracowników zatrudnionych w Departamencie Zakupów, Departamencie Nieruchomości, Departamencie Logistyki i Administracji oraz Biurze Analizy Kosztów, współpracę w zakresie powierzonych mi zadań z właścicielem Banku irlandzkim Allied Irish Bank, itp. To o tyle zabawne, że Prokurator Generalny A. Seremet zarzucił sędziemu T. Kuczmie w kasacji wniesionej od jego wyroku – Sąd Najwyższy zgodził się zarzutem Prokuratora Generalnego - że dokonał oceny dowodów, które zebrał w sprawie przeciwko mnie wbrew zasadzie prawidłowego rozumowania. A sędzia B. Stój ściga mnie od ponad dwóch lat za te same czyny, w oparciu o te same dowody, co poświadczyła w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. /Załącznik I.9/ Znaczy … wbrew zasadzie prawidłowego rozumowania. Mnie przy tym uważając za niepoczytalnego. Obecnie oraz … 10, 9 i 8 lat temu.

Wskazać należy, że w sprawie przeciwko mnie nie istnieje określona w art. 249 § 1 kpk przesłanka ogólna zastosowania wobec mnie tymczasowego aresztowania, tj. prokurator oskarżyciel ani Sąd w Dębicy nie ustalili, kto był sprawcą przypisanych mi czynów. Zebrane przez Sąd dowody – prokurator R. Ridan zebrała jako dowody wyłącznie … dowody z zeznań osób niesłusznie uważających się za pokrzywdzone przeze mnie oraz wydruki z portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl – dostarczone przez operatorów internetowych nie wskazują na duże prawdopodobieństwo, że ja popełniłem przypisane mi przestępstwa. Wręcz przeciwnie, poświadczają, że nie ja je popełniłem w Krakowie, lecz inne osoby w Warszawie. Co więcej, piętnaście spośród osiemnastu przypisanych mi czynów /z art. 226 § 1 kk/ nie są przestępstwami od dnia 19.10.2006 r., jeden /z art. 226 § 3 kk/ nigdy nie był i nie jest przestępstwem, a czyny z art. 212 § 2 kk są z mocy prawa określonego w art. 212 § 4 kk ścigane z oskarżenia prywatnego, a nie publicznego.

Sędzia Beata Stój zamierza wydać postanowienie w przedmiocie zastosowania wobec mnie tymczasowego aresztowania celem niedopuszczenia do wydania wyroku uniewinniającego mnie od w.w. czynów:

Wskazać także należy, że z mocy prawa określonego w art. 252 § 1 kpk na postanowienie w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania oskarżonemu przysługuje zażalenie. Jeśli zatem sędzia Beata Stój wyda takowe, jej ustawowym obowiązkiem jest jego dostarczenie mi wraz z uzasadnieniem.

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

Informuję, że w przypadku ewentualnego umieszczenia mnie w areszcie w związku ze sprawą Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. akt II K 854/10, rozpocznę w nim - z przyczyn podanych w niniejszym piśmie oraz w Załączniku I – natychmiast protest głodowy, nie będę jadł, ani pił do dnia zwolnienia mnie.

Pragnę także zauważyć, że ewentualne zastosowanie wobec mnie tymczasowego aresztowania będzie wobec podanych wyżej okoliczności sprzeczne z interesem społecznym. Skutkować będzie bowiem – jeśli tylko opuszczę areszt żywy i zdrowy, tj. nie „wyleczony” z pamięci o okolicznościach ścigania mnie od siedmiu lat za czyny z aktu oskarżenia prokurator R. Ridan, w tym raz już skazanie mnie za nie przez kolegę sędzi Beaty Stój sędziego Tomasza Kuczmę 1, w tym na podstawie sprzecznych z treścią jego publikacji z zakresu teorii prawa karnego zeznań, skarżącego się na mnie mediom, że mu od lat zatruwam życie, prof. Andrzeja Zolla, za znieważenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w jego, sprawującego ten urząd osobie– koniecznością wypłacenia mi przez Skarb Państwa odszkodowania.

Z poważaniem,

dr Zbigniew Kękuś

Załączniki:

 1. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, pismo Z. Kękusia z dnia 11 czerwca 2013 r. do Rzecznika Ireny Lipowicz

 2. Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, sygn. akt I.dz.AZ-L-15/13, pismo z dnia 28 stycznia 2013 roku Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Mariusza Dąbka do Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej

 3. Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydział Kontroli Kraków, pismo z dnia 8 lutego 2013 roku MC-S-9/13/1/TS Zastępcy Naczelnika Wydział Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Romana Ogonka

1 W pisemnym oświadczeniu, SSR Beata Stój wskazała, iż zarzuty Zbigniewa Kękusia są całkowicie bezzasadne, gdyż co prawda zna i utrzymuje koleżeńskie stosunki z Tomaszem Kuczma , lecz nie ma żadnego interesu w tym by sprawa ta była rozpoznana w określony sposób, jak też trudno wyobrazić sobie, by Tomasz Kuczma był zainteresowany konkretnym rozstrzygnięciem sprawy.” Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sędziego Artura Mieleckiego o oddaleniu wniosku o wyłączenie sędzi Beaty Stój

Do wiadomości:

 1. Sędzia Beata Stój, Prezes Sądu Rejonowego w Dębicy, ul. Słoneczna 3, 39-200 Dębica

 2. Pan prof. Andrzej Zoll, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości, Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 3. Pan Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 4. Państwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowiński, Stanisław Karczewski, Maria Pańczyk - Pozdziej - Marszałek i Wicemarszałkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 5. Państwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchciński, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszałek i Wicemarszałkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 6. Jarosław Kaczyński, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Prawa i Sprawiedliwość”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 7. Leszek Miller, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Sojuszu Lewicy Demokratycznej|”

 8. Janusz Palikot, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Ruchu Palikota”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 9. Janusz Piechociński, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Polskiego Stronnictwa Ludowego”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 10. Pan Andrzej Duda, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Kraków

 11. Pani Anna Grodzka, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Kraków

 12. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 13. Pan prof. Andrzej Białas, Prezes Polskiej Akademii Umiejętności, ul. Sławkowska 17, Kraków

 14. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków

 15. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochół, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

 16. Ks. kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków

 17. Państwo Bogusław Kośmider, Małgorzata Jantos, Sławomir Pietrzyk, Józef Pilch - Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

 18. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

 19. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

 20. Pan Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

 21. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersów 18, 31-553 Kraków

 22. Pan nadinsp. Marek Działoszyński, Komendant Główny Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa

 23. Pan Stanisław Dąbrowski, Prezes Sądu Najwyższego, Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 24. Pan Andrzej Rzepliński, Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Al. Jana Christiana Szucha 12a, 00-918 Warszawa

 25. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

 26. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 27. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa

 28. Pan Mirosław Koźmin, Redaktor Naczelny „Fakt Kraków”, ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków

 29. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 30. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 31. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków

 32. Pan Józef Stachów, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Szewska 5, 31-009 Kraków

 33. Pan Mirosław Błaszczyk - Prezes Zarządu Telewizji Polsat S.A., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa

 34. Pan Juliusz Braun - Prezes Zarządu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 35. Pan Grzegorz Jankowski - Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 36. Pan Jacek Karnowski – Redaktor Naczelny, „Sieci”, ul. Saska 9a, 03-968 Warszawa

 37. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek", ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 38. Pan Paweł Lisicki, Redaktor Naczelny „DO RZECZY”, ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa

 39. Pan Adam Michnik - Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 40. Pani Jadwiga Sztabińska - Redaktor Naczelny, Dziennik Gazeta Prawna, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa

 41. Pan Markus Tellenbach - Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 42. Pani Anna Fornalczyk, Przewodnicząca Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa

 43. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl,www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.