Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
5 października 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Zakupy ... czyli 15 rzeczy, które mo¿esz robiæ w centrum handlowym, w czasie kiedy twoja ma³¿onka, ma³¿onek, narzeczona, narzeczony, partner, partnerka, etc. oddaje siê zakupom.


1. WeŸ 24 pude³ka z prezerwatywami i wrzucaj po jednym do koszyków innych ludzi. 

2. W dziale elektronicznym ustaw budziki tak, by dzwoni³y co piêæ minut. 

3. Zrób smugê z soku pomidorowego prowadz¹c¹ do toalet. 

4. PodejdŸ do jednego z pracowników i powiedz mu oficjalnym tonem: "Kod 3 w dziale AGD". Zobacz jak zareaguje. 

5. PodejdŸ do okienka ratalnego i poproœ o raty na paczkê M&m-sów. 

6. Przesuñ znak "Uwaga. Mokra pod³oga" na wyk³adzinê. 

7. Rozbij namiot w dziale kempingowym i powiedz innym klientom, ¿e ich wpuœcisz pod warunkiem, ¿e przynios¹ poduszki. 

8. Kiedy ktoœ z obs³ugi spyta ciê, czy mo¿e ci jakoœ pomóc, za³kaj "Czy nie mo¿ecie po prostu zostawiæ mnie w spokoju" i rozp³acz siê. 

9. Spójrz prosto w kamerê ochrony i potraktuj j¹ jak lustro d³ubi¹c sobie w nosie. 

10. Ogl¹daj¹c broñ w dziale myœliwskim, spytaj sprzedawcê czy wie, gdzie mo¿esz kupiæ leki antydepresyjne. 

11. Biegaj po sklepie z dziwn¹ min¹, nuc¹c motyw z "Mission Impossible". 

12. W dziale samochodowym pozuj na Madonnê, u¿ywaj¹c lejków ró¿nej wielkoœci. 

13. Ukryj siê za wisz¹cymi ubraniami. Kiedy klienci bêd¹ je przegl¹daæ, wykrzykuj "WE MNIE! WE MNIE!". 

14. Kiedy z g³oœników podawaæ bêd¹ jakiœ komunikat, upadnij na ziemiê, przybierz pozycjê embrionaln¹, chwyæ siê za g³owê i krzycz: "O nie, to znów te g³osy!". 

15. WejdŸ do przymierzalni i krzyknij naprawdê g³oœno: "HEJ, papier toaletowy siê skoñczy³!!!".

 

Dla poszkodowanych przez schorowane organy sprawiedliwoœci 
10 przykazañ dla m³odych adeptów prawa, czyli jak dzia³a g³upota prawników + modlitwa...
"walcz¹cy z wilkami, czyli z impotentnymi organami (nie)sprawiedliwoœci?" takie sobie z³oœliwe dywagacje.......  
"œwietna porcja dowcipów o sêdziach i prawnikach tylko tutaj... " 
  a mo¿e tak dowcipy polityczne o naszych rzadz¹cych? ,
DowCIPNE linki do zaprzyjaŸnionych stron:ZEMSTA BLONDYNEK???
, a podobno ZEMSTA to wy³¹cznie rozkosz  BOGÓW? - chocia¿ najbardziej mœciwi s¹ sêdziowie, w koñcu sami uwa¿aj¹cy siê za bogów???!!!! ha, ha ,ha....

PERWERSYJNI SÊDZIOWIE??? - zdegenerowani, czy mo¿e tylko zakompleksieni???

"Hodowla mê¿czyzn?" - instrukcje dla Pañ za Amatorskim Portalem Humorystycznym HUMOREK

www.aferyprawa.com -  Niezale¿ne Wydawnictwo Internetowe "AFERY KORUPCJA BEZPRAWIE Tematy zamieszczam tendencyjnie zgodnie z charakterem witryny." prowadzi: (-)  ZDZIS£AW RACZKOWSKI.
Dziêkujê za przys³ane opinie i informacje. Czekam na oryginalne i pomys³owe, oœmieszaj¹ce s¹downictwo i g³upotê. 
    uwagi i wnioski proszê wysy³aæ na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.