Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 06-11-2014

Zawiadomienie przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta o przestępstwie poświadczenia nieprawdy przez prokuratora Prokuratury Generalnej Juliusza Balceraka.

Danuta M. Gaszewska
60-175 Poznań
miejsce pobytu: Areszt Śledczy w Lesznie, Areszt Śledczy w Bydgoszczy, 

                        Zakład Karny nr 1 w Grudziądzu, Areszt Śledczy w Krakowie

Poznań / Kraków, dnia 11 października 2014 r.

Pan Andrzej Seremet
Prokurator Generalny
ul. Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa


                                    Z a w i a d o m i e n i e

o popełnieniu w imieniu Prokuratora Generalnego przestępstwa poświadczenia nieprawdy przez prokuratora Prokuratury Generalnej Juliusza Balceraka w dokumencie z dnia 08.04.2014 r., PG IV KSK 115/13,  zawierającym niezgodne z prawdą podstawy decyzji w przedmiocie odmowy wniesienia na moją korzyść kasacji, w trybie wnioskowanego art. 521 k.p.k., od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 15.11.2012 r., sygn. akt:  IV Ka 145/12, poprzez świadome ukrycie faktów mających podstawowe znaczenie prawne dla słuszności wniosku o wystąpienie z kasacją, obligujących niezwłocznie, z chwilą dostarczenia wniosku, Prokuratora Generalnego do zaskarżenia przedmiotowego wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu jako nieważnego i bezprawnego z mocy prawa, z powodów wymienionych w art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k.


                                       U z a s a d n i e n i e

Powołanemu w dniu 30.01.2014 r. do Prokuratury Generalnej prokuratorowi Juliuszowi Balcerakowi, podejmującemu w imieniu Prokuratora Generalnego i Departamentu Postępowania Sądowego PG czynności w sprawie PG IV KSK 115/13, zakończonych odmowną decyzją z dnia 8.04.2014 r., w uzasadnieniu której zawarł on m.in. stanowisko, cyt.: analiza akt niniejszej sprawy, a w tym - co najważniejsze z uwagi na zasady postępowania kasacyjnego określone w obowiązującej procedurze karnej - wyroku drugiej instancji, przeprowadzona w Departamencie Postępowania Sądowego Prokuratury Generalnej, nie daje podstaw do stwierdzenia, iż przedmiotowe orzeczenia dotknięte są rażącymi wadami prawnymi, w tym również bezwzględnymi przesłankami odwoławczymi, należy przypisać zarzut popełnienia przestępstwa poświadczenia nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego i to w postaci kwalifikowanej przez art. 271 § 3 kk.

Do takiej konkluzji prowadzić musi i to o dewolutywnych skutkach procesowych ab initio, dokonana właśnie weryfikacja akt przedmiotowego postępowania, a w szczególności zauważone w aktach rozprawy protokoły rozpraw apelacyjnych Sądu  Okręgowego we Wrocławiu, sygn. akt: IV Ka 145/12, z dnia 30 maja 2012 r., 14 sierpnia 2012 r., 14 listopada 2012 r. i treść samego wyroku z dnia 15 listopada 2012 r.

W świetle ustalonego stanu faktycznego i dowodów zabezpieczonych przeze mnie na potrzeby już prowadzonego postępowania karnego przez Prokuraturę Rejonową we Wrocławiu - Stare Miasto w sprawie o sygn. akt: 2 Ds. 347/14, wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu w sprawie IV Ka 145/12, jest nieważny, podlegając obligatoryjnie uchyleniu z urzędu na podstawie art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k.

W wydaniu przedmiotowego i podlegającego z urzędu zakwestionowaniu wyroku, jak również decyzji zapadających w toku całego postępowania sądowego, orzekał Sąd nie mający zgodnej z procedurą obsady, a w procesie wyrokowania uczestniczył sędzia nie będący wcześniej częścią składu sędziowskiego rozstrzygającego w sprawie.

W tym stanie rzeczy, którego generalna i jednoznaczna ocena zamyka się w stanowisku autorów Komentarza do Kodeksu Postępowania Karnego pod redakcja prof. dr. hab. Zb. Gostyńskiego i w orzecznictwie SN, wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 15 listopada 2012 r., sygn. akt: IV Ka 145/12, podlegał, i nadal podlega zaskarżeniu w drodze skargi kasacyjnej Prokuratora Generalnego ex tunc, w trybie art. 521 § 1 k.p.k., na podstawie samodzielnej i autonomicznej decyzji, niezależnie od skierowanego przeze mnie do Prokuratora Generalnego wniosku.

W praktyce oznacza to, że instancja odwoławcza lub organ wezwany do zajęcia stanowiska w sprawie, np. Rzecznik Praw Obywatelskich lub Prokurator Generalny, są z urzędu zobligowani do badania sprawy pod katem realizacji uprawnienia wynikającego, np. z treści art. 521 § 1 k.p.k w zw. z art. 439 k.p.k.

Prokurator J. Balcerak, uniemożliwiając swoim postępowaniem podjecie przez Prokuratora Generalnego decyzji, o której podstawach i kierunku wyżej, przez wprowadzenie go w błąd co do istoty sprawy i przysługujących mi praw, przez okres następnych trzech miesięcy po swojej decyzji z dnia 08.04.2014 r., kontaktując się z sędziami Sądu Okręgowego we Wrocławiu, doprowadził do pozbawienia mnie w dniu 02.07.2014 r. wolności na okres dwóch lat, w wykonaniu nieprawomocnego wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 27.06.2011 r., sygn. akt: XII K 648/06.

W tym stanie rzeczy wystąpienie z zawiadomieniem jw. powinno być uzupełnione o dalej idące podmiotowo ukierunkowane implikacje karno - procesowe, których zasięg, w odniesieniu do osoby prokuratora J.Balceraka, będzie wynikiem już prowadzonego, po moim zawiadomieniu, śledztwa przez Prokuraturę Rejonową we Wrocławiu - Stare Miasto w sprawie sędziów z obszaru apelacji wrocławskiej, wykonujących uzgodnione z prokuratorem J.Balcerakiem bezprawne działania przeciwko mnie.

Skala tych bezprawnych i przestępczych działań obejmuje osadzanie mnie w kolejnych Aresztach Śledczych i Zakładach Karnych - w ilości czterech -  poddawanie mnie - za każdym razem zmiany miejsca osadzenia”- stale przeszukaniom odzieży i ciała, transportowanie mnie w warunkach ubliżających godności ludzkiej przez kilkanaście godzin - osoby nieuleczalnie chorej i wymagającej stałej opieki lekarskiej -  na odległość do kilkuset kilometrów, którym towarzyszą powtarzające się przypadki znęcania się psychicznego, połączone z kilkukrotnym użyciem wobec mnie przemocy fizycznej.  

Jednocześnie pozbawia się mnie kontaktu z rodziną oraz ustanowionym pełnomocnikiem i dostępu do korespondencji z Prokuratorem Generalnym, Ministrem Sprawiedliwości, Szefem CBA i Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu oraz odebrano mi dokumenty zaświadczające o moim stanie zdrowia i pobytach w szpitalach, a także pozbawiono mnie dostępu do akt kwestionowanej sprawy sądowej i do materiałów dowodowych, mających szczególne znaczenie dla śledztw, w których mam status pokrzywdzonej, prowadzonych na mój wniosek i w wyniku złożonych przeze mnie zawiadomień.

W dniu wysłania niniejszego zawiadomienia, upływa 105 dzień bezprawnego pozbawienia mnie wolności przez prokuratora Prokuratury Generalnej Juliusza Balceraka.

Danuta M. Gaszewska

-      ustawa o informatyzacji z dnia 10 stycznia 2014 r. ( Dz.U. z 2014 r. poz. 183)

-       postanowienie NSA z 21 grudnia 2011 r., sygn. akt: II FZ 447/11     

          
Do wiadomości: dostępne strony internetowe

Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Lark
03-01-2015 / 23:20
That's really thinking at an imevrssipe level zqgymspgcp.com [url=dprtghirbaf.com]dprtghirbaf[/url] [link=gnmltehvsod.com]gnmltehvsod[/link]
~Richard
23-12-2014 / 16:19
I like that you focus on the big stuff, that gives you the most bang for the buck (and time invested), like the 150K AA miles deal, and the" rel="nofollow">skliqb.com"> piiorrty club points deal. Just those two ideas alone, can have us traveling to far away places for a small handful of dollars.
~bogdan
20-12-2014 / 07:08
Polska Rzeczpospolita Korupcyjna: postępowanie karne obrzędowe? To prawdopodobnie pierwsze tego typu zdarzenie w Polsce. Pokrzywdzony zaprasza na posiedzenie sądu, na którym będzie rozpatrywane zażalenie na postanowienie prokuratora umarzające dochodzenie! 1.Opisywany już tutaj Bogdan Biedrzyński zaprasza na posiedzenie Sądu Rejonowego w Bolesławcu (ul. Sądowa 1) prokuratora Sebastiana Woźniaka: Prokuratura Rejonowa w Bolesławcu ul. Bolesława Chrobrego 5 Czyn zabroniony. sygn. akt Prokuratury: 2 Ds. 674/13 Pan prokurator Sebastian Woźniak. 3obieg.pl/polska-rzeczpospolita-korupcyjna-postepowanie-karne-obrzed Dotyczy " SKORUMPOWANEGO OSZUSTA bieglego sadowego z Jeleniej Gory "jerzego karpinskiego " ! Firma PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KON BUD JERZY KARPIŃSKI Status Podmiot aktywny Adres rejestrowy ul. Szafirowa 13 58-560 Jelenia Góra, dolnośląskie Jerzy Karpiński Miasto: Jelenia Góra tel. (75) 767-64-35 tel. kom. 604-21-88-90 p.w.konbud@neostrada.pl Polska Rzeczpospolita Korupcyjna: postępowanie karne obrzędowe? To prawdopodobnie pierwsze tego typu zdarzenie w Polsce. Pokrzywdzony zaprasza na posiedzenie sądu, na którym będzie rozpatrywane zażalenie na postanowienie prokuratora umarzające dochodzenie! 1.Opisywany już tutaj Bogdan Biedrzyński zaprasza na posiedzenie Sądu Rejonowego w Bolesławcu (ul. Sądowa 1) prokuratora Sebastiana Woźniaka: Prokuratura Rejonowa w Bolesławcu ul. Bolesława Chrobrego 5 Czyn zabroniony. sygn. akt Prokuratury: 2 Ds. 674/13 Pan prokurator Sebastian Woźniak. 3obieg.pl/polska-rzeczpospolita-korupcyjna-postepowanie-karne-obrzed www.yelp.pl/biz_photos/przedsi%C4%99biorstwo-wielobran%C5%BCowe-kon-
~Erniie
19-12-2014 / 14:54
Zamiast go malować i tracić pieniądze ponwnii wydzierżawić powierzchnie muru pod reklamy nie dość że nie byłoby trzeba go odmalowywać to jeszcze zarabiałby na swf3j remont.