Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA OSZUSTWA PROKURATOR KRYSTYNY KOWALCZYK

Wniosek Z. Kękuś do prokurator Krystyny Kowalczyk o doręczenie postanowienia w sprawie adw. Wiesławy Zoll

Kraków, 2 czerwca 2008r.

Zbigniew Kękuś

Nieskazitelnego charakteru
Krystyna Kowalczyk
p.f. Prokuratora Rejonowego
Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód
ul. Mosiężnicza 2
30-965 Kraków

Sygn. akt 4 Ds. 493/08

Do wiadomości:
1.
Pan Zbigniew Ćwiąkalski, Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
2.
Pan Artur Wrona, Prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków
3.
Pan Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich RP, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
4.
Internetowe strony Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca: www.majewski.nazwa.pl/zgsopo/, www.zgsopoz.pl, www.zgsopo.pl oraz strony www.majewski.nazwa.pl/zgsopo/kekus, www.zkekus.pl.
5.
„Afery Prawa”: www..aferyprawa.com

Dotyczy: Wniosek – na podstawie art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: ”1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym.” oraz art. 51.3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych” - o doręczenie mi postanowienia Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód z dnia 17 kwietnia 2008r. wraz z uzasadnieniem.

„Prokuratorem może być tylko ten, kto jest nieskazitelnego charakteru.”
Art. 14.1.2 Ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985r.

„Każdy to powie, Zollowie rządzą w Krakowie, Kaaażdy to pooowie, Zollowie rządzą w Krakowie.”
Przyśpiewka zapożyczona przez Z. Kękuś od kibiców Wisły Kraków i zmodyfikowana  

Uzasadnienie

W dniu 30 maja 2008r. Sekretariat Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód doręczył mi pismo o treści – Załącznik 1:
„Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód /adres – ZKE/ 4 Ds. 493/08 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Sekretariat Prokuratury informuje że dnia 17 kwietnia 2008r. Prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód wydał postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie o sygnaturze 4 Ds. 493/08 – tj. o przest. z art. 271 § 1 kk. Z polecenia Prokuratora sekretariat Referent Izabela Spytek”

Dowód: Załącznik 1: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód /adres – ZKE/ 4 Ds. 493/08, pismo Referenta Izabeli Spytek z dnia 9 maja 2008r.

Ależ – przepraszam za kolokwializm – ściema.
Nie podano kiedy /07.04.2008r. – ZKE/ złożono zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, kto je złożył /ja – ZKE/ i kogo ono dotyczyło /adw. Wiesławy Zoll – ZKE/, ani imienia i nazwiska prokuratora który/a wydał/a postanowienie.

Skoro w.w. zawiadomienie doręczono mi z polecenia jakiegoś tajemniczego, o ukrytym przede mną nazwisku prokuratora zarządzanej przez Panią Prokuratury – być może nawet przez Panią osobiście … - który rozpoznał zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, domyślam się, że to ten sam tajemniczy prokurator zabronił także podania w doręczonym mi zawiadomieniu, kogo dotyczyło postanowienie, które wydał/wydała w dniu 17 kwietnia 2008r.

Jakkolwiek były Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. dr hab. Andrzej Zoll uznał mnie - po tym, gdy w 2002 roku poprosiłem go o pomoc dla mojego małoletniego, chorego dziecka, krzywdzonego przez uległe jego małżonce oszustce, adw. Wiesławie Zoll sędziny, zarządzanego przez SSO Agnieszkę Oklejak Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego w Krakowie – za osobę chorą psychicznie, ale … głupi nie jestem i jakkolwiek zarządzana przez Panią Prokuratura „ściemnia”, jak może, oboje wiemy Pani prokurator, że wspomniane przez Panią Referent Izabelę Spytek postanowienie dotyczy adw. Wiesławy Zoll.

W dniu 7 kwietnia 2008r. złożyłem wszak zawiadomienie o popełnieniu przez adw. Wiesławę Zoll przestępstwa z art. 271 § 1, § 3 Kodeksu Karnego: „Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat5 § 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Jakkolwiek mogę się jednak mylić, ponieważ w zawiadomieniu z dnia 9 maja 2008r. – Załącznik 1 – podano, że ten w.w. tajemniczy/a Pani podwładny/a - a może nawet Pani sama, żeby wejść w łaski rodziny Zoll - wydał/a postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie o przest. z art. 271 § 1 kk.
Ja natomiast zawiadomiłem zarządzaną przez Panią Prokuraturę doniesieniem z dnia 7 kwietnia 2008r., że adw. Wiesława Zoll popełniła przestępstwo poświadczenia nieprawdy w wydanym przez nią dokumencie, tj. wydanym przez nią piśmie procesowym, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej, tj. właśnie z wyżej wymienionego art. 271 § 1, § 3 Kodeksu Karnego.

Jeśli Pani podwładny/a rozpoznający/a – a być może Pani sama postanowiła zrobić przysługę adw. Wiesławie Zoll, żeby wkupić się w łaski reformującego wymiar sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Zolla - moje w.w. zawiadomienie z dnia 7 kwietnia 2008r. rozpoznał wyłącznie mój zarzut, dotyczący popełnienia przez adw. Wiesławę Zoll przestępstwa z art. 271 § 1 kk, pomijając – czego dowodem doręczone mi zawiadomienie z dnia 9 maja 2008r. /Załącznik 1/ – mój zarzut o popełnieniu przez nią także przestępstwa z art. 271 § 1 kk, to Pani podwładny/a – a być może Pani sama – dopuścił się karygodnego zaniedbania i obrazy przepisów Kodeksu Postępowania karnego. Przecież za popełnienie przestępstwa za art. 271 § 1 grozi kara pozbawienia wolności tylko do lat 5, a z art. 271 § 3 a Jeśli małżonka obecnego reformatora wymiaru sprawiedliwości RP, Andrzeja Zolla, kłamca i oszustka, Wiesława Zoll pobędzie sobie przez 8 lat w zakładzie karnym, to może jej własne doświadczenia zmienią jej stosunek do innych ludzi i już nigdy, nikogo sama nie będzie chciała uczynić przestępcą i umieścić w więzieniu.

A wobec mnie miała przecież taki zamiar pani mecenas, czego potwierdzeniem zapisy aktu oskarżenia, który Pani koleżanka prokurator z Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód, nieskazitelnego charakteru Radosława Ridan wydała w dniu 13 czerwca 2006r. w sprawie karnej przeciwko mnie.
Napisała w w.w. akcie oskarżenia nieskazitelnego charakteru prokurator R. Ridan między innymi:

”Akt oskarżenia przeciwko Zbigniewowi Kękuś o przest. z art. (…) 226 § 3 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk (…) Oskarżam Zbigniewa Kękusia (…) Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, a to zeznań świadków (…) Wiesławy Zoll (k: 188) (…) Andrzeja Zolla /Rzecznik Praw Obywatelskich pragnący uczynic przestępcą obywatela za słowa, w dodatku za słowa prawdy, to niewątpliwie ewenement na skalę światową – ZKE/ (k:256-257) (…) o to, że (…) II. w okresie od stycznia 2003 r do września 2005r - w Krakowie działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu znieważył publicznie używając wobec niej słów obraźliwych - za pośrednictwem portalu internetowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca - WWW. zgospo.webpark.pl i założonej przez siebie strony pod domeną zkekus.w.interia.pl -Wiesławę Zoll i pomówił ją o takie postępowanie i właściwości, które mogą poniżyć ja w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania zawodu adwokata to jest o przest. z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk

Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, sygn. akt 1 ds. 39/06/s, akt oskarżenia
prokurator R. Ridan przeciwko Z. Kękuś z dnia 13.06.2006r.; www.zgsopo.pl, www.zkekus.pl

Nieskazitelnego charakteru prokurator Radosława Ridan tak była przejęta misją uczynienia mnie przestępcą, z taką gorliwością, w tak zawrotnym tempie ją wypełniała, że przedstawiła mi zarzut … znieważenia adw. Wiesławy Zoll, aby zaraz potem podać przepisy prawa dotyczące zniesławienia.

A nie mówił Stanisław, Jerzy Lec, że: „Nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu”
Stanisław Jerzy Lec
Kolejny raz się potwierdziło.

Przede wszystkim wszak, ja nie pomówiłem Wiesławy Zoll o żadne właściwości, tylko przedstawiłem mnóstwo dowodów jej nikczemnego przez kilka lat zachowania i nazwałem ją kłamcą, oszustką i moralnym dnem, ponieważ nie tylko – w celach zarobkowych - kłamała, oszukiwała Sąd Okręgowy w Krakowie i Sąd Apelacyjny w Krakowie, lecz wykorzystywała moje dzieci, w tym nawet chore 13-o letnie dziecko, dla osiągnięcia jej celów procesowych.

Konsekwencją w.w. aktu oskarżenia wydanego przeciwko mnie przez nieskazitelnego charakteru prokurator R. Ridan było żądanie, jakie podczas rozprawy głównej w sprawie karnej prowadzonej przeciwko mnie w dniu 18 grudnia 2007r. przez nieskazitelnego charakteru sędziego – wszyscy sędziowie, tak samo, jak wszyscy prokuratorzy, także są, z mocy ustawy, nieskazitelnymi charakterami – Tomasza Kuczma z Sądu Rejonowego w Dębicy /sygn. akt II K 451/06/, nieskazitelnego charakteru prokurator Jacek Żak zażądał abym ja … przeprosił adw. Wiesławę Zoll … J.

W tym miejscu nie sposób nie nadmienić, że czyniąca przez 7 miesięcy ogromne wysiłki, celem uczynienia mnie przestępca, nieskazitelnego charakteru prokurator Radosława Ridan okazała się najbardziej niedouczonym prokuratorem Rzeczypospolitej Polskiej i ściągnęła jej ignorancją trochę kłopotów na wierzących w profesjonalizm pani prokurator z Krakowa, nieskazitelnego charakteru sędziów i prokuratorów z Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Dębicy oraz Sądu Okręgowego i Prokuratury Okręgowej w Dębicy.

Prowadzący sprawę karną przeciwko mnie, nieskazitelnego charakteru sędzia Tomasz Kuczma, zanim podczas rozprawy głównej w dniu 18 grudnia 2007r. wydał skazujący mnie wyrok, w dniu 30 listopada 2006r. wydał postanowienie o zwróceniu nieskazitelnego charakteru prokurator Radosławie Ridan akt sprawy przeciwko mnie w celu usunięcia istotnych braków prowadzonego przez nią postępowania przygotowawczego.

Sędzia T. Kuczma zarzucił nieskazitelnego charakteru Radosławie Ridan w uzasadnieniu do w.w. postanowienia z dnia 30.11.2006r. – między innymi – że: „Zgodnie z art. 297 § 1kpk celem postępowania przygotowawczego jest między innymi wykrycie sprawcy, wyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym ustalenie osób pokrzywdzonych oraz zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie dowodów dla sądu.
Zebrany w sprawie materiał dowodowy nie spełnia warunków określonych w tym przepisie, nie zostały bowiem wykonane podstawowe czynności mogące prowadzić do uzyskania dowodów świadczących o popełnieniu wyżej opisanych czynów przez określoną osobę.

(…) Prokurator w czasie prowadzonego postępowania przygotowawczego nie podjął żadnych czynności mających na celu ustalenie, do jakich organizacji czy też osób fizycznych należą domeny internetowe i jakie osoby na tych stronach mogły zamieścić informacje i jaka osoba przedmiotowe pisma zamieściła. Dopiero takie czynności pozwolą jednoznacznie ustalić sprawcę zarzucanych w akcie oskarżenia czynów, a także w prawidłowy sposób ustalić formę sprawstwa.

(…)Zastrzeżenia też budzą przekazane do Sądu akta postępowania przygotowawczego i zawarte w nich odpisy, z których wiele, całkowicie lub częściowo jest nieczytelne m.in. kart /numery kart, łącznie ok. 140 kart – ZKE/ - co uniemożliwia ich ocenę. Nieczytelność takich materiałów również stanowi podstawę zwrotu sprawy prokuratorowi do postępowania przygotowawczego (SN Z 37/79 OSNKW 1980 nr 3 poz. 30).

Wszystkie wskazane braki postępowania uzasadniają zwrot sprawy Prokuratorowi do postępowania przygotowawczego celem jego uzupełnienia, w kierunku wskazanym przez Sąd w sentencji i w uzasadnieniu postępowania. Pieczęć okrągła Sąd Rejonowy w Dębicy, Za zgodność Sekretarz, podpis nieczytelny.”
Dowód:
Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny, sygn. akt II K 451/06, Postanowienie z 30 listopada 2006r. – podkreślenia moje - ZKE

Nieskazitelnego charakteru prokurator Radosława Ridan, poszła – jak mówią – w zaparte, zaskarżyła w.w. postanowienie sędziego Tomasza Kuczma, przychylni nieskazitelnego charakteru prokurator R. Ridan nieskazitelnego charakteru funkcjonariusze publiczni z Rzeszowa, tj. nieskazitelnego charakteru sędziowie Sądu Okręgowego w Rzeszowie, J. Szaro, M. Sztorc, A. Borek oraz nieskazitelnego charakteru prokurator Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie Renata Stopińska-Witkowska wyjaśnili sędziemu T. Kuczma, że: „Pamiętać należy, iż przy orzekaniu Sąd każdorazowo dokonuje swobodnej ceny dowodów, która zobowiązuje go m.in. do uwzględnienia zasad prawidłowego rozumowania, a więc wyciągania właściwych wniosków z ujawnionego materiału dowodowego.”, uchylili jego postanowienie z dnia 30.11.2006r., po czym sędzia Tomasz Kuczma zorientowawszy się, jakie wobec niego oczekiwania, potwierdziwszy jego akces do grona nieskazitelnego charakteru funkcjonariuszy publicznych w dniu 18 grudnia 2007r. wydał skazujący mnie wyrok z art. 226 § 1 i inne.

A zatem skazał mnie nieskazitelnego charaktery sędzia Tomasz Kuczma za popełnienie przestępstwa zniesławienia – a może i znieważenia, bo taki zarzut także przedstawiła mi nieskazitelnego charakteru prokurator Radosława Ridan – adw. Wiesławy Zoll, a być może nawet nakazał mi – bo tak żądał nieskazitelnego charakteru prokurator Jacek Żak – abym ja ją przeprosił J.

Nie znam szczegółów wyroku nieskazitelnego charakteru sędziego Tomasza Kuczma – poza tym, że wiem, iż mam zapłacić karę grzywny w kwocie 15.000 /słownie: 15.000/ zł oraz pokryć koszty prowadzenia sprawy, w kwocie 2.122 /słownie: dwa tysiące sto dwadzieścia dwa/zł - ponieważ on mnie nawet nie wezwał na rozprawę, podczas której wydawał wyrok, ani o niej nie zawiadomił, wyczekał, aż się wydany przez niego wyrok uprawomocnił, a następnie … odmówił mi sporządzenia i doręczenia uzasadnienia dla wydanego przez niego wyroku, pozbawiając mnie możności jego zaskarżenia.
Pomyśleć, że nieskazitelnego charakteru sędzia Tomasz Kuczma, prowadził sprawę przeciwko mnie ze względu – jak mnie postanowieniem z dnia 27 października 2006r. poinformowało 3 sędziów Sądu Najwyższego Izba Karna – na dobro wymiaru sprawiedliwości.

Trzeba by zdefiniować pojęcie … „wymiar sprawiedliwości”, w tym go … spersonalizować.

Okazuje się, że to, co dobre dla wymiaru sprawiedliwości, oznacza obrazę praw obywatela.

To co … nos dla tabakiery, czy tabakiera dla nosa, bo już sam nie wiem …?

Nie miał szczęścia wymiar sprawiedliwości w postaci nieskazitelnego charakteru sędziego Tomaszza Kuczma oraz 15-u sędziów, którzy zapragnęli uczynić mnie przestępcą … .
Okazało się bowiem – te rzekomo pokrzywdzone przeze mnie bidusie o tym nie wiedziały - że Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej wydał w dniu 11 października 2006r. wyrok, którym uznał art. 226 § 1 kk za niezgodny z kilkoma artykułami Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, a w uzasadnieniu do tego wyroku napisał, między innymi, że od momentu jego wejścia w życie … „niedopuszczalne staje się ściganie z tytułu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej, czy to publicznie, czy niepublicznie, wyłącznie w związku z jego czynnościami służbowymi, a nie podczas wykonywania tych czynności.”

A przecież nieskazitelnego charakteru prokurator Radosława Ridan przedstawiła mi aż 15 razy zarzut znieważenia i zniesławienia funkcjonariusza publicznego – tj. 15 nieskazitelnego charakteru sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie – „w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych”, a nie … podczas pełnienia tych obowiązków.

Ja nie znam ogromnej większości nieskazitelnych charakterów, które zapragnęły uczynić mnie przestępcą, nawet nie wiem, jak 12 spośród wyżej wymienionej piętnastki wygląda. Moje nienaganne maniery zapobiegły z kolei znieważeniu i zniesławieniu przeze mnie trzech nieskazitelnego charakteru sędzin Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie, z którymi miałem bezpośredni kontakt, uczestnicząc w posiedzeniach, które prowadziły w ramach sprawy z mojego powództwa o rozwód – sygn. akt XI CR 603/04.
To raczej one mnie zniesławiały podczas wykonywanych przez nie czynności.

Jak nieskazitelnego charakteru SSR Agata Wasilewska-Kawałek, która podczas posiedzenia w dniu 17 grudnia 2001r. po 10 – wspólnie z nieskazitelnego charakteru SSO Ewą Hańderek – miesiącach nie rozpoznawania mego wniosku z dnia 21.02.2001r. o to, bym mógł zabierać mojego 13-o letniego, chorego na skoliozę i lordozę syna na, jeden raz w tygodniu, 45-o minutowe zajęcia rehabilitacyjne na basenie, kolejny – tj. podczas 5-ego od momentu złożenia przeze mnie w.w. wniosku z 21.02.2001r. posiedzenia – raz nie rozpoznawszy mojego w.w. wniosku, zażądała ode mnie, abym się poddał badaniom psychiatrycznym, a nawet zmusiła mnie, bym zaakceptował jej żądanie.
Do dnia złożenia przeze mnie niniejszego pisma nie przedstawiła mi nieskazitelnego charakteru SSR A. Wasilewska-Kawałek, ani żadna z jej nieskazitelnego charakteru koleżanek sędzin, które po niej prowadziły sprawę z mojego powództwa o rozwód, podstawy prawnej dla przedstawionego mi żądania, ani jakiegokolwiek dlań uzasadnienia … .
Nieskazitelnego charakteru SSR Izabela Strózik zarzuciła mi z kolei w uzasadnieniu do – uchylonego następnie przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, jako dotknięty nieważnością - wyroku, który wydała w dniu 21 maja 2003r. agresję i atakowanie sędziów.

Ach te nieskazitelne charaktery i autorytety moralne z zarządzanego przez SSO Agnieszkę Oklejak Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie … .

Wyżej wymieniony wyrok Trybunału Konstytucyjnego wszedł w życie w dniu 19 października 2006r., tj. półtora miesiąca przed wydaniem przez nieskazitelnego charakteru sędziego T. Kuczma postanowienia z dnia 30 listopada 2006r., które zaskarżyła nieskazitelnego charakteru oraz posiadająca ogromne braki w wiedzy niezbędnej do rzetelnego, zgodnie z obowiązującymi ją przepisami prawa ustawowego wypełniania prokuratorskich obowiązków, prokurator Radosława Ridan.

W związku z wydaniem przez nieskazitelnego charakteru oraz uległego innym nieskazitelnym charakterom sędziego Tomasza Kuczma w dniu 18 grudnia 2007r. - tj. 14 miesięcy po wydaniu w.w. wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11.10.2006r. – wyroku, skazującego mnie z art. 226 § 1 kk, tj. znieważenia funkcjonariusza publicznego w związku z jego czynnościami służbowymi, a nie podczas wykonywania tych czynności, złożyłem – podając odpowiednie przepisy Kodeksu Prawa Karnego - wniosek w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie o wznowienie, zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Dębicy postępowania do sygn. akt II K 451/06.

Wobec przedstawionych wyżej okoliczności, sprawa wydaje się być oczywista, a korzystny dla mnie wyrok przesądzony.

Już widzę jednak uśmiechnięte buzie nieskazitelnego charakteru funkcjonariuszy publicznych, którzy śmiejąc się ze mnie przekonują siebie nawzajem mówiąc – na przykład „oj naiwny ten Kękuś, naiwny… nie takie numery się przecież robiło.”
Moje doświadczenia z nieskazitelnego charakteru funkcjonariuszami publicznymi dowodzą, że ci potrafią „cudów” wręcz dokonywać, gdy bronić trzeba innego funkcjonariusza publicznego.
Łżą wtedy, naginają fakty, posługują się półprawdami, prezentują ich własne interpretacje dokumentów złożonych w sprawie obrażającego prawo funkcjonariusza publicznego … .
Ale … dość teorii.

Do wyobraźni najbardziej przemawiają, najbardziej przekonywujące są przecież fakty, dowody. Szczególnie, gdy nas samych dotyczą. Trafność przedstawionej przeze mnie wyżej ogólnej charakterystyki funkcjonariuszy publicznych pozwolę sobie przedstawić na konkretnym przypadku.
Pani samej – nieskazitelnego charakteru prokurator Krystyny Kowalczyk – zachowaniem posłużę się jako tzw. case study, tj. studium przypadku.

Po tym, gdy Pani koleżanka z Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód, nieskazitelnego charakteru prokurator Radosława Ridan, prowadząc postępowanie karne przeciwko mnie jako podejrzanemu o popełnianie w latach 2003-2005 przez Internet przestępstw z art. 226 § 1 i inne, wysłała w dniu 28 grudnia 2005r. do moich dzieci umundurowanego policjanta z poleceniem wręczenia im wezwania dla mnie do stawiennictwa w Prokuraturze w dniu 10 stycznia 2006r., złożyłem w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie zawiadomienie o popełnieniu przez prokurator R. Ridan przestępstwa z art. 231 § 1 kk.

Moje zawiadomienie nie zostało - oczywiście - rozpoznane, a zamiast tego otrzymałem pismo Pani – nieskazitelnego charakteru – o treści:
”W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10 stycznia 2006 roku skierowane do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, stanowiące w części skargę na nadzorującego postępowanie przygotowawcze o sygnaturze 1 Ds. 112/04/S
/zmieniona później na 1 Ds. 39/06 – ZKE/ prokuratora i zawierające żądanie wszczęcia postępowania karnego przeciwko referentowi sprawy, prokuratorowi tut. jednostki /nieskazitelnego charakteru Radosława Ridan – ZKE/uprzejmie wyjaśniam, iż pismo Pana uznano za skargę na czynności prokuratora i przeprowadzono w tym zakresie stosowne postępowanie wyjaśniające, w wyniku którego ustalono co następuje.

Pod powołana wyżej sygnaturą od dnia 2 lipca 2004 roku pozostawało zarejestrowane w tut. Prokuraturze postępowanie karne, w toku którego wydane zostało postanowienie o przedstawieniu Panu zarzutów o przest. z art. 226 § 1 kk i inne. Aktualnie postępowanie to zostało zawieszone na mocy postanowienia z dnia 28 grudnia 2005 roku.

W toku tegoż postępowania prokurator referent wielokrotnie wzywał Pana do stawiennictwa w tut. Prokuraturze, celem wykonania stosownych czynności procesowych z Pana udziałem. Wezwania te kierowane były na podawany przez Pana adres zamieszkania, tj. /adres – ZKE/. Na powyższe wezwania nie stawiał się Pan w tut. Prokuraturze, składając kolejne pisma, w których domagał się Pan wyłączenia Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód, jak również prokuratora referenta, od prowadzenia przedmiotowego postępowania.
O braku podstaw do przychylenia się do takiego wniosku był Pan każdorazowo informowany, przy czym stanowisko zajęte przez Prokuratora Rejonowego w piśmie z dnia 23 stycznia 2006 roku
/p.f. Prokuratora Rejonowego - przeniesiony później do Prokuratury Okręgowej w Krakowie - nieskazitelnego charakteru Piotr Kosmaty, pismo z dnia 23.01.2006r., sygn. akt 1 ds. 112.04/S – ZKE/ należy uznać za nadal obowiązujące.
Odnosząc się do zarzutów zawartych w Pana piśmie, dotyczących rzekomej „stronniczości” i „nieudolności” prokuratora referenta
/nieskazitelnego charakteru Radosława Ridan – ZKE/ w prowadzeniu postępowania p-ko Panu, należy uznać, iż są one chybione i pozbawione jakichkolwiek podstaw.

Działania prokuratora referenta /nieskazitelnego charakteru Radosława Ridan – ZKE/ podjęte w toku tegoż postępowania zmierzały bowiem do wyegzekwowania Pana stawiennictwa w Prokuraturze i były zgodne z uprawnieniami jakie w tym zakresie daje prokuratorowi Kodeks Postępowania Karnego wobec osoby podejrzanej.
Również chybionym jest podniesiony przez Pana zarzut dotyczący „bezprawnej „odmowy przez prokuratora referenta
/nieskazitelnego charakteru Radosława Ridan – ZKE/ i wydania kserokopii zawiadomienia o przestępstwie. W tym zakresie prokurator wydał w dniu 12 grudnia 2005 roku stosowne zarządzenie uznając, iż na ówczesnym etapie postępowania Pana wniosek nie znajduje uzasadnienia, przy czym nie pozbawia to Pana prawa do zapoznania się z materiałami postępowania w późniejszym terminie.
Wobec powyższych ustaleń uznałam Pana skargę za niezasadną, a kierowane pod adresem prokuratora
/nieskazitelnego charakteru Radosławy Ridan – ZKE/ zarzuty popełnienia przestępstwa z art. 231 § 1 kk za całkowicie bezpodstawne Z-ca Prokuratora Rejonowego Krystyna Kowalczyk”
Dowód:
Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, sygn. akt RS-051/6/06, pismo Z-cy Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 7 lutego 2006r.

Przede wszystkim wskazać należy, że moje pismo z dnia 10 stycznia 2006r. do Prokuratury Okręgowej w Krakowie nie było pismem jak napisała Pani: „(…) stanowiące w części skargę na nadzorującego postępowanie przygotowawcze o sygnaturze 1 Ds. 112/04/S /zmieniona później na 1 Ds. 39/06 – ZKE/ prokuratora i zawierające żądanie wszczęcia postępowania karnego przeciwko referentowi sprawy, prokuratorowi tut. Jednostki (…)” lecz … zawiadomieniem o popełnieniu przez prokurator Radosławę Ridan przestępstwa z art. 231 § 1 kk.
W związku z powyższym, jako zawiadomienie powinno zostać rozpoznane w trybie przewidzianym przepisami art. 305 Ustawy Kodeks Postępowania Karnego.

Ale przecież dla Pani, nieskazitelnego charakteru to zasługujący wyłącznie na pominięcie, przemilczenie, Pani interpretację niuans.

Rozpoznając moje zawiadomienie o popełnieniu przez prokurator R. Ridan przestępstwa z art. 231 § 1 kk jako …„po części skargę”, Pani, wtedy nieskazitelnego charakteru Z-ca Prokuratora Rejonowego, a obecnie nieskazitelnego charakteru Prokurator Rejonowy oczywiście i rażąco obraziła w.w. przepisy Ustawy Kodeks Postępowania Karnego.

Po wtóre, posłużyła się Pani – najdelikatniej rzecz ujmując – półprawdą, pisząc w w.w. piśmie z dnia 7 lutego 2006r., że: „W toku tegoż postępowania prokurator referent wielokrotnie wzywał Pana do stawiennictwa w tut. Prokuraturze, celem wykonania stosownych czynności procesowych z Pana udziałem.”
Wysłane dwukrotnie wezwanie -
w obydwu przypadkach przeze mnie odebrane i w obydwu przypadkach skutkujące moją, powołującą się na przepisy obowiązującego prawa odpowiedzią – trudno chyba potraktować jako … wielokrotne – jak je Pani nazwała - wezwania.
Za to, jak to brzmi: „wielokrotne” … .
Mimo, że postępowanie zarejestrowano w dniu 2 lipca 2004r. prokurator R. Ridan wezwała mnie po raz pierwszy do stawiennictwa w Prokuraturze dopiero pismem z dnia 2 listopada 2005r. Prokuratura najwyraźniej czekała na zakończenie przez Sąd Okręgowy w Krakowie i Sąd Apelacyjny w Krakowie postępowania z mojego powództwa o rozwód, aby przestępcą uczynić mnie już po zakończeniu tego postępowania.

Drugie wezwanie wysłała do mnie prokurator R. Ridan w dniu 25 listopada 2005r., wzywając mnie do stawiennictwa w dniu 9 grudnia 2006r., a zaraz potem, w dniu 28 grudnia 2005r. w okresie ferii bożonarodzeniowo - noworocznych, wysłała do moich synów - pod adres, który sama ustaliła, bo ode mnie go nie otrzymała - umundurowanego policjanta w poleceniem wręczenia moim synom wezwania dla mnie do stawiennictwa w Prokuraturze w dniu 10 stycznia 2006r.

A ja przecież odpowiedziałem na obydwa dla mnie wezwania nieskazitelnego charakteru prokurator R. Ridan, co sama Pani potwierdziła w w w.w. piśmie z dnia 7 lutego 2006r., pisząc: „Na powyższe wezwania nie stawiał się Pan w tut. Prokuraturze, składając kolejne pisma, w których domagał się Pan wyłączenia Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód, jak również prokuratora referenta, od prowadzenia przedmiotowego postępowania.”

Okazuje się, że obywatel nie może korzystać z jego praw obywatelskich i złożyć wniosku o wyłączenie Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód, w tym Prokurator Radosławy Ridan, bo ci – tj. Prokuratura oraz Prokurator Radosława Ridan – w ramach retorsji za złożone wnioski, nasyłają na dzieci obywatela, które takowe składa umundurowanych Policjantów, z poleceniem wręczenia im wezwania do stawiennictwa w Prokuraturze dla ich ojca, czyniąc tak w dodatku w okresie ferii bożonarodzeniowo-noworocznych.
Mam nadzieję, że do końca jej dni nieskazitelnego charakteru Radosława Ridan witać będzie każdy kolejny Nowy Rok w takim samym nastroju, w jaki jej prymitywnym zachowaniem wprowadziła w 2005r. roku moich synów.

Rozumiem, że trzeba niszczyć mnie, taki mają cel solidarni wobec siebie funkcjonariusze publiczni i nieźle się ich kolejne zastępy kompromitują, aby go osiągnąć.
Ale atakowanie moich dzieci i to w najbardziej radosnym okresie w roku, po tym, co na lata całe zgotowały im uległe adw. Wiesławie Zoll sędziny Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie, to w najczystszej postaci patologia.

Co do Pani oświadczenia z w.w. pisma do mnie z dnia 7 lutego 2006r. Odnosząc się do zarzutów zawartych w Pana piśmie, dotyczących rzekomej „stronniczości” i „nieudolności” prokuratora referenta /Radosława Ridan – ZKE/ w prowadzeniu postępowania p-ko Panu, należy uznać, iż są one chybione i pozbawione jakichkolwiek podstaw.”, pragnąc uniknąć posądzenia o brak obiektywizmu w mej ocenie pracy nieskazitelnego charakteru prokurator R. Ridan pozwolę sobie przypomnieć, że po zapoznaniu się z aktem oskarżenia, który przeciwko mnie wydała prokurator R. Ridan, sędzia T. Kuczma wydał postanowienie o zwróceniu jej akt sprawy, celem uzupełniania przez nią istotnych – wskazanych wyżej - braków prowadzonego przez nią postępowania przygotowawczego.

I widzi Pani, co Pani narobiła, nieskazitelnego charakteru prokurator Krystyno Kowalczyk … .

Przecież gdyby Pani nie obroniła w opisany wyżej sposób w lutym 2006 roku niedouczonej ignorantki, nieskazitelnego charakteru prokurator R.Ridan przed moimi zarzutami, gdyby jej już wtedy odebrano – złożone przeze mnie zawiadomienie o popełnieniu przez nieskazitelnego charakteru prokurator R. Ridan przestępstwa było zarazem moim wnioskiem o jej wyłącznie – postępowanie przeciwko mnie, gdyby sprawę tą prowadził sprawiedliwy, bezstronny prokurator, wymiar sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej najpewniej uniknąłby ogromnej kompromitacji w postaci w.w. skazującego mnie wyroku nieskazitelnego charakteru sędziego Tomasza Kuczma z 18 grudnia 2007r.

To wszystko przez Panią nieskazitelnego charakteru Krystyno Kowlaczyk, to wszystko Pani wina … .

A Pani, jakby w nagrodę, została od tamtego czasu … awansowana.

Świat „stanął na głowie”.

Moje jedenastoletnie doświadczenia z sędziami budzą we mnie niepokój, że mimo, iż nieskazitelnego charakteru sędzia Tomasz Kuczma wydał w dniu 18.12.2007r. wyrok w niezgodzie z w.w. wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r., jacyś następni nieskazitelnego charakteru sędziowie Sądu Okręgowego w Rzeszowie, a następnie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie oddalą mój wniosek o wznowienie postępowania przeciwko mnie, zakończonego w.w. wyrokiem nieskazitelnego charakteru sędziego T. Kuczma.
Może się zdarzyć, że trzech nieskazitelnego charakteru sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie wyda orzeczenie o oddaleniu mego wniosku o wznowienie postępowania, pisząc w uzasadnieniu, że – na przykład – „Wniosek Zbigniewa Kękusia należało oddalić, Zbigniew Kękuś nie zasłużył na to, by skorzystac z Wyroku Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11.10.2006r. i ogłoszonego w Dzienniku Ustaw z dnia 19.10.2006r. ponieważ Zbigniew Kękuś ma łupież.”
Pani się śmieje …?
Absolutnie niesłusznie.
Proszę mi wierzyć, celem oddalenia wniosku obywatela będącego w sporze z nieskazitelnego charakteru funkcjonariuszem publicznym – o 15-u, jak w moim przypadku, nieskazitelnego charakteru funkcjonariuszach publicznych, nie mówiąc – każdy, najgłupszy nawet argument jest dobry.

Albo się go przede mną ukrywa.

Jak w niniejszym piśmie opisywanym przypadku Wiesławy Zoll.

Ja wprawdzie nie mam łupieżu, ale … co to kogo obchodzi.

Taki – na przykład – asesor Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Wydział III Rodzinny i Nieletnich, Paweł Wicherek prowadząc sprawę z mojego powództwa o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej też nie sprawdził, jaka jest moja sytuacja materialna, nie zażądał, abym dostarczył mu zawiadomienie o mych wynagrodzeniach, nie spytał mnie, czy w ogóle pracuję, ani o moje wydatki, a uznał, że ta sytuacja jest bardzo dobra, ustalił wpis ostateczny na maksymalną kwotę i od kilku miesięcy usiłuje mnie zmusić, żebym dopłacił 200zł, do już wcześniej uiszczonej ode mnie opłaty.

Była już u mnie w tej sprawie Policja, a teraz zabrał się za mnie komornik Rafał Nowicki de Poraj. Z o tyle dobrym dla niego skutkiem, że dowiedział się, jak nikczemnej jest osobowości nosząca takie samo, jak on nazwisko, sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Hanna Nowicka de Poraj.
Megalomanka,

xxx

Ze znanych mi wariantów pozbywania się przed laty przez władze obywateli którzy w różny sposób kontestowali tej władzy sprawowanie, tj.

  1. uznawania ich za chorych psychicznie,
  2. czynienia ich przestępcami,
  3. fizycznego ich likwidowania, tj. zabijania ich przy wykorzystaniu szerokiego spectrum stosowanych w tym celu metod, od topienia ich po „spadanie” ich ze schodów, jak w zamieszczonym w Dzienniku z 10-11 maja 2008r. felietonie, sugestywnie śmierć w 1977r. studenta UJ, Stanisława Pyjasa przedstawił Robert Mazurek,

przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej, w tym władzy sądowniczej, tj. były Rzecznik Praw Obywatelskich, Andrzej Zoll, jego podobno/rzekomo „nieświadoma” małżonka, adw. Wiesława Zoll oraz trzódka podporządkowanych im sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie, wobec mnie zastosowali już dwie pierwsze.

Czasy zabijania opozycjonistów wobec władz mamy już na szczęście za sobą. Mogę zatem być - razem z moimi bliskimi – raczej spokojny. Jakkolwiek wywołujące moją litość, współczucie, a bywa, że także ogromne rozbawienie, prezentowane wobec mnie, zaciętość, zawziętość, z jaką ze szkodą dla siebie samych, samych siebie, jakby rzucali bumerangiem krzywdząc, „na oślep” „walą” we mnie i moje dzieci niektórzy przedstawiciele władzy sądowniczej, przy absolutnie biernej postawie przedstawicieli innych władz oraz kibicowaniu obrażającym moje prawa obywatelskie funkcjonariuszom publicznym przez obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich, Janusza Kochanowskiego budzą we mnie czasem lekki niepokój.

Skoro oskarżono mnie i skazano za sprawstwo czynów, których ja nie byłem sprawcą – co potwierdził pismem z dnia 15 marca 2007r. do Ministra Sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobro, przekazanym następnie do akt sprawy II K 451/06 Sądu Rejonowego w Dębicy Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, pan Krzysztof Łapaj – czyniąc tak w dodatku wydanym w dniu 18 grudnia 2007r. wyrokiem, który jest w sprzeczności z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r. i ogłoszonym w Dzienniku Ustaw nr 190 z dnia 19 października 2006r., w dodatku nie wzywając mnie na rozprawę, podczas której wydano wyrok, nie mogę wykluczyć, że krakowski familijno-funkcjonariuszowski, tj. adwokacko /Wiesława Zoll/ -sędziowsko-rzecznikowski /Andrzej Zoll/ układ „moralnych brzydali” … będzie teraz, gdy doznał w walce ze mną druzgocącej klęski, może podjąć starania celem wrobienia mnie w jakieś inne przestępstwo.

Uczynić obywatela przestępcą, to przecież dla Państwa fetka. Czego mój przypadek doskonałym potwierdzeniem. A przeciwników mam rzeczywiście niełatwych, mściwych, prymitywnych, pozbawionych jakichkolwiek skrupułów, ale posiadających władzę i chełpiących się, że są … autorytetami moralnymi. I tylko ja jeden przestępca w tym elitarnym gronie autorytetów moralnych i ustawowo nieskazitelnych – jak Pani – charakterów.

Rozumiem wszak, że Pani, sprawiedliwy i bezstronny prokurator, nieskazitelny charakter, Szefowa Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód nie dopuści, by jakikolwiek obywatel Rzeczypospolitej Polskiej – nawet, tak bardzo znienawidzony przez bronioną przez Panią, Pani koleżankę, nieskazitelnego charakteru prokurator Radosławę Ridan oraz grono uznanych przez nią za pokrzywdzonych przeze mnie bidusiów, w tym m.in. odzianych w sędziowskie togi zwyrodnialców, okrutników, kłamców, oszustów, ignorantów, arogantów – był w jakikolwiek sposób dyskryminowany. „Łachy” mi Pani zresztą, tak się zachowując, nie zrobi. To Pani, nieskazitelnego charakteru funkcjonariusza publicznego konstytucyjny obowiązek.

Przypomnę, że art. 32 Konstytucji RP stanowi:
”1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym.”

Skoro zatem adw. Wiesława Zoll tak bardzo pragnęła uczynić mnie przestępcą, że złożyła tak bardzo obciążające mnie zeznania, że wzruszony nimi i przejęty prokurator Prokuratury Rejonowej w Dębicy Jacek Żak zażądał podczas rozprawy głównej w sprawie karnej przeciwko mnie w dniu 18.12.2007r., abym ja ją przeprosił, oraz za wyrządzoną jej krzywdę zapłacił karę grzywny w kwocie 3.000 /słownie: trzy tysiące/ złotych – Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 451/06, protokół z rozprawy głównej w dniu 18.12.2007r. - skoro następnie sędzia Tomasz Kuczma uczynił mnie przestępcą wyrokiem wydanym, podczas w.w. rozprawy głównej w dniu 18.12.2007r., w tym, między innymi, nałożył na mnie karę grzywny w kwocie 15.000, niech Pani, wypełniając Pani, nieskazitelnego charakteru prokuratora, konstytucyjny obowiązek zapewnienia mi równego Wiesławie Zoll traktowania przez władze, doręczy mi – najlepiej osobiście je wysyłając, skoro niedawno osobiście dopomogła Pani nieskazitelnego charakteru prokurator Radosławie Ridan w uczynieniu mnie przestępcą - postanowienie Pani podwładnego/ej - a być może nawet Pani samej - prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód z dnia 17 kwietnia 2007r. – Załącznik 1.
Postanowienie z dnia 17 kwietnia 2008r. tym bardziej należy mi doręczyć, że doręczone mi zawiadomienie z dnia 9 maja 2008r. /Załącznik 1/ jest dowodem, że Pani podwładny/a – albo Pani sama - rozpoznał/a jedynie mój zarzut popełnienia przez Wiesławę Zoll przestępstwa z art. 271 § 1 kk, a ja złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przez Wiesławę Zoll przestępstwa z art. 271 § 1 oraz 271 § 3 Kodeksu Karnego.

Wiesława Zoll poświadczyła wszak nieprawdę w wydanym przez nią dokumencie, tj. piśmie procesowym /art. 271 § 1 Kodeksu Karnego/ w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej /art. 271 § 3 Kodeksu Karnego/.

Na zakończenie, pragnę raz jeszcze przypomnieć – niech mi Pani, proszę, nie ma za złe - że zgodnie z art. 14.1.2 Ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985r. „Prokuratorem może być tylko ten, kto jest nieskazitelnego charakteru.” Czy Pani, prokurator, szefowa grupy prokuratorów, w tym rozpoczynających kariery zawodowe asesorów, na pewno jest … „nieskazitelnego charakteru.”? Według mnie, z przedstawionych wyżej przyczyn, absolutnie nie. W przedstawionych wyżej okolicznościach, pomogła Pani nieskazitelnego charakteru, prokurator Radosławie Ridan uczynić mnie przestępcą. No to ma Pani – najpewniej pragnąca uchodzić za nieskazitelny charakter - okazję rehabilitacji … .
Niech mi – z winy adw. Wiesławy Zoll, która po latach obrażania mnie i moich świadków oraz zniesławiania nas, zarobkowego okłamywania, oszukiwania sędziów kłamliwą treścią jej pism procesowych, wykorzystywania moich dzieci, w tym nawet chorego dziecka do osiągania jej celów procesowych, obciążyła mnie jej zeznaniami - Pani pomoże dowieść, że adw. Wiesława Zoll jest, jak twierdzę i zdania nigdy nie zmienię, moralnym dnem, kłamcą, oszustką, bez skrupułów okłamującą, oszukującą sędziów i obrażającą, zniesławiającą przeciwników jej klientów.

Wnoszę, jak na wstępie.

Zbigniew Kękuś

Załączniki:
1.
Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód /adres – ZKE/ 4 Ds. 493/08, pismo Referenta Izabeli Spytek z dnia 9 maja 2008r.

Linki:
Doniesienie Z. Kękuś z dnia o popełnieniu przez adwokata Wiesławę Zoll przestępstwa z art. 271 § 1, § 3 Kodeksu Karnego.

Wniosek Zbigniewa Kękuś do Ministra Sprawiedliwości RP, Zbigniewa Ćwiąkalskiego

Wniosek Z. Kękuś o wznowienie stronniczego wyroku SSR Tomasza Kuczmy z Dębicy.

Wniosek Zbigniewa Kękuś Komornika Sądowego Kraków Krowodrza Rafała Nowickiego de Poraj

Zawiadomienie Z. Kękuś do SR Kraków o nieetyce asesora Małgorzaty Rokosz w rozpatrzeniu zawiadomienia o popełnieniu przez posła Zbigniewa Wassermann przestępstwa niedopełnienia obowiązków.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez posła Zbigniewa Wassermann w związku z przestępstwami prof. Andrzeja Zoll.

Kraków - zawiadomienie Zbigniewa Kękusia o popełnieniu przestępstw obejmujące 15 sędziów krakowskich, byłego rzecznika A. Zoll i jego żonę Wisławę Zoll - z cyklu patologie polskiego sądownictwa.

Pouczenie dla Głównego Specjalisty w Zespole Prawa Karnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Krystyny Kupczyńskiej; Wniosek Z. Kękuś do Rzecznika Praw Obywatelskich RP, Pana Janusza Kochanowskiego.

Prośba z dnia 1 sierpnia 2007r. skierowana do pana Jacka Żakowskiego - Polityka" i Redaktora Naczelnego „Gazety Wyborczej”, pana Adama Michnika.

Wniosek Zbigniewa Kękuś do Redaktorów oraz Prezesów gazet, czasopism i telewizji o przyznanie sędziemu SSR Tomaszowi Kuczma oraz prokuratorowi Jackowi Żak w Dębicy ex aequo tytułu: Idiota Roku 2007.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.