Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Jak prokurator Mariola Musiał z Katowic chroni przed odpowiedzialnością karną oszustów z Getin Banku S.A.

O sposobie oszukiwania klientów przez GETIN BANK należący do Leszka Czarneckiego, który w ten przestępczy sposób stał się jednym z najbogatszym SB-kiem pisaliśmy już w tekście pt. Jak Czarnecki Leszek właściciel Getin Banku S.A. we współpracy z Domem Maklerskim IDM S.A. oszukuje klientów i manipuluje kursami akcji.

Logiczne, że Leszek Czarnecki, jak i wielu podobnych mu aferzystów, nie stałby się milionerem gdyby jego przestępstwa nie kryli prokuratorzy i sędziowie - z dużym prawdopodobieństwem, przecież nie charytatywnie.
Przedstawiamy zarzuty poszkodowanych dla (jeszcze) katowickiego prokurator Marioli Musiał, która jak widać nie nadaje się do pełnienia tak odpowiedzialnego stanowiska funkcjonariusza, ponieważ zamiast karać przestępców wyraźnie broni aferzystów i oszustów.... ciekawe za ile...?

Katowice, dnia 31 sierpnia 2009r.

Sąd Okręgowy w Katowicach

V Wydział Karny

ul. Andrzeja 16/18

40-957 Katowice

Za pośrednictwem: Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum – Zachód

ul. Pocztowa 8

40-002 Katowice

Pokrzywdzeni: Michalina i Jan Jączek,

40-486 Katowice

Dotyczy: akt sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum – Zachód o sygn. 1 Ds. 419/09/Z

Zażalenie pokrzywdzonych

na postanowienie Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum – Zachód w Katowicach, z datą 24 lipca 2009r., sygn. akt 1 Ds. 419/09/Z, doręczone mi w dniu 24 sierpnia 2009r.

Na podstawie art. 306 § 1 KPK i art. 465 § 2 KPK zaskarżam w całości postanowienie Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum – Zachód, z dnia 24 lipca 2009r., sygn. akt 1 Ds. 419/09/Z, o odmowie wszczęcia śledztwa przeciwko funkcjonariuszom Komisji Nadzoru Finansowego podejrzanym o czyn z art. 231 § 1 i § 2 Kodeksu Karnego w związku z art. 239 § 1 Kodeksu Karnego.

I. Niniejszym składam wniosek o przekazanie tej sprawy do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Katowicach jako właściwemu, z uwagi na zawiłość sprawy, jak i wyrządzoną mi szkodę o znacznej wartości, tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 KK w związku z art. 294 § 1 KK, oraz o przestępstwo z art. 231 § 1 i § 2 KK w związku z art. 239 § 1 KK.

II. Postanowieniu temu wydanemu przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum – Zachód w osobie Mariola Musiał zarzucam:

1. Umyślny i rażący błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, polegający na przyjęciu, iż funkcjonariusze Komisji Nadzoru Finansowego nie popełnili czynu karalnego z mocy art. 231 § 1 i § 2 KK w związku z art. 239 § 1 KK, gdy tymczasem z akt sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. II C 597/08/2, jednoznacznie wynika, że oszuści z Getin Banku S.A. dokonali „pod nadzorem KNF” największej afery finansowej w dziejach bankowości polskiej, na której finansista Leszek Czarnecki zarobił 689 mln złotych, w sposób bezprawny pozbawiając wielu uczciwych obywateli dorobku całego życia.

Vide: (www.aferyprawa.com), uzasadnienie w czasopiśmie internetowym AFERY PRAWA w artykule „Jak Czarnecki Leszek właściciel Getin Banku S.A. we współpracy z Domem Maklerskim IDM S.A. oszukuje klientów i manipuluje kursami akcji” z dnia 30 sierpnia 2009r.

2. Zaniechanie przeprowadzenia czynności dowodowych o które wnioskował adwokat Leszek Piotrowski (pełnomocnik Michaliny Jączek), w piśmie z dnia 4 lutego 2009r., skierowanym do Komisji Nadzoru Finansowego- vide: załącznik nr 2.

III. Nadto prokuratorowi w osobie Mariola Musiał zarzucam:

1. Umyślne niedopełnienie obowiązków służbowych z mocy art. 231 § 2 KK w związku z art. 239 § 1 KK, co polega na tym, że prokurator ta chroni przed odpowiedzialnością karną sprawców czynów karalnych i udaremnia przeprowadzenie prawidłowo postępowanie karne przeciwko skorumpowanym funkcjonariuszom KNF, jak i przeciwko oszustom z Getin Banku S.A.

Dowód : akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum – Zachód w Katowicach, sygn. akt 1 Ds. 419/09/Z i sygn. akt 1 Ds. 198/09/Z.

2. Działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, która bezprawnie wykorzystuje funkcje publiczną do realizowania interesów oszustów z Getin Banku S.A.

Vide: Zawiadomienie o istnieniu zorganizowanej grupy przestępczej w wymiarze sprawiedliwości w Katowicach, realizującej interesy oszustów z Getin Banku S.A., złożone przez Jana Jączka do Sądu Apelacyjnego w Łodzi, SĄDU DYSCYPLINARNEGO, sygn. ASDo 4/09 z dnia 9 lipca 2009r.

IV. Wydanie po ponad ośmiu miesiącach od złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa (dnia 28 listopada 2008r. złożyłem zawiadomienie o przestępstwie), rażąco niesprawiedliwego i krzywdzącego mnie postanowienia, w sytuacji gdy, zgodnie z art. 307 § 1 KPK niniejsze postanowienie powinno być wydane najpóźniej w terminie 30 dni od złożenia zawiadomienia o przestępstwie.

W związku z powyższym, żądam ustalenia przez Sąd prokuratorów winnych rażącego zaniechania obowiązków służbowych na szkodę mojej matki i mojej osoby oraz domagam się ich ukarania pieniężnego i ścigania karnego z mocy art. 231 § 2 Kodeksu Karnego.

UZASADNIENIE

1. Dnia 14 maja 2009r. moja matka Michalina Jączek, złożyła do Sądu Okręgowego w Katowicach, Wydział Karny, za pośrednictwem Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum – Zachód, zażalenie na postanowienie Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum – Zachód w Katowicach, z datą 29 kwietnia 2009r., sygn. akt 1 Ds. 198/09/Z- vide: załącznik nr 1.

Dowód : akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum – Zachód, sygn. 1 Ds. 198/09/Z.

W powyżej przytoczonym zażaleniu pokrzywdzeni, wskazali i udowodnili, rażące i umyślne niedopełnianie obowiązków służbowych oraz utrudnianie i udaremnianie przeprowadzenia postępowania karnego, przeciwko oszustom z Getin Banku S.A. przez prokuratora w osobie Mariola Musiał, tj. o czyn z art. 231 § 2 Kodeksu Karnego w związku z art. 239 § 1 Kodeksu Karnego.

Dowód : akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum – Zachód, sygn. 1 Ds. 198/09/Z i akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, V Wydział Karny, sygn. akt V Kp 226/09.

2. Nadto dnia 15 maja 2009r. złożyłem do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości „Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na szkodę Michaliny i Jana Jączek przez prokurator w osobie Mariola Musiał”, z datą 15 maja 2009r. Do dziś władze prokuratorskie umyślnie i bezprawnie chronią przed odpowiedzialnością karną skorumpowanego prokuratora w osobie Mariola Musiał.

Istotny jest fakt, że władze prokuratorskie nie wywiązują się z obowiązku przeprowadzenia szybkiego i skutecznego śledztwa przeciwko prokuratorowi w osobie Mariola Musiał, zawartego w procedurze karnej i w Konwencjach (…) podpisanych przez Rząd Polski.

W powyżej przytoczonym zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa wskazałem i udowodniłem czyny karalne popełnione na szkodę mojej matki i mojej osoby przez prokuratora w osobie Mariola Musiał.

Dowód : Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na szkodę Michaliny i Jana Jączek przez prokurator w osobie Mariola Musiał, z datą 15 maja 2009r., złożone przeze mnie do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Do dziś zawiadomienie pozostaje bez rozpatrzenia i żadnego skutku prawnego.

3. Jednocześnie zawiadamiam, że prokurator Mariola Musiał umyślnie i świadomie pominęła bardzo istotny fakt, że pełnomocnik wyznaczony z urzędu, adwokat Leszek Piotrowski we wniosku z dnia 4 lutego 2009r., zaadresowanym do Komisji Nadzoru Finansowego, domaga się zbadania niniejszej sprawy i odpowiedzi na kilka elementarnych pytań, cytuję:

„Jako pełnomocnik z urzędu wnioskodawczyni Michaliny Jączek, wyznaczony w sprawie z powództwa Michaliny Jączek przeciwko Getin Bank S.A. w Katowicach o zapłatę przed Sądem Okręgowym w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, wnoszę o zbadanie zawarcia umowy kredytowej nr 73 393 pomiędzy stronami i ustalenia:

1. czy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Getin Bank S.A. mógł udzielić wnioskodawczyni kredytu w kwocie 20 milionów złotych na zakup akcji LC Corp S.A. w ofercie publicznej, w sytuacji gdy wnioskodawczyni nie miała zdolności kredytowej, a jej jedynym źródłem utrzymania była i jest emerytura, obecnie w kwocie 1791,67 zł?

2. czy Getin Bank S.A. udzielając kredytów inwestorom detalicznym na zakup akcji LC Corp S.A. na rynku pierwotnym w kwocie 4,95 milionów zł, a maksymalnie 40 milionów zł, nie mającym zdolności kredytowej, naruszył obowiązujące przepisy prawa?

3. czy udzielenie kredytów inwestorom detalicznym przez Getin Bank S.A. na zakup akcji LC Corp S.A. na łączną kwotę ponad 10 miliardów zł, podczas gdy fundusze własne banku wynosiły ok. 1 miliard zł, było zgodne z obowiązującymi przepisami prawa?

4. czy Getin Bank S.A. dysponował kwotą 10 miliardów zł, udzielając kredytów na zakup akcji LC Corp S.A. na wyżej wskazaną kwotę?

5. czy czynność prawna z udziałem stron nie została zawarta dla pozoru? (…),”

„Wskazując na powyższe, niniejszy wniosek jest konieczny celem rzetelnego wyjaśnienia wskazanych wyżej okoliczności, albowiem będą one miały istotne znaczenie również dla rozstrzygnięcia wyżej wymienionych postępowań cywilnego i karnego.”- vide: załącznik nr 2.

Podkreślam, że do dziś „Wniosek o zbadanie zawarcia umowy kredytowej nr 73 393 pomiędzy stronami, udzielonej inwestorowi detalicznemu – bez zdolności kredytowej – na zakup akcji LC Corp S.A. na rynku pierwotnym przez Getin Bank S.A. w Katowicach”, z datą 4 lutego 2009r., zaadresowany do Komisji Nadzoru Finansowego, autorstwa adwokata Leszka Piotrowskiego nie został rozpatrzony merytorycznie. Do dzisiaj nie otrzymałem odpowiedzi z KNF na powyższe zapytania.

4. Ponadto należy podkreślić, że pełnomocnik Jan Jączek, także w piśmie z dnia 30 grudnia 2008r., zaadresowanym do Prokuratury Krajowej, Biuro do Spraw Przestępczości Zorganizowanej (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa), wnioskował aby Prokuratura zobligowała Komisję

Nadzoru Finansowego „do zbadania afery finansowej, powstałej w wyniku zawarcia umów kredytowych, udzielonych inwestorom detalicznym – bez zdolności kredytowej – na zakup akcji LC Corp S.A. na rynku pierwotnym przez Getin Bank S.A.”

Do dziś władze prokuratorskie nie chcą zobligować funkcjonariuszy KNF do odpowiedzi na bardzo istotne zapytania zawarte we wniosku Jana Jączka z dnia 30 grudnia 2008r., jak i zapytania zawarte w powyższym wniosku adwokata Leszka Piotrowskiego z dnia 4 lutego 2009r. Dowód: akta niniejszej sprawy.

Wnioski powyższe do dzisiaj nie zostały merytorycznie rozpatrzone przez władze prokuratorskie i KNF, mimo rzekomej analizy dokumentacji tej sprawy przez prokuratora Mariolę Musiał i funkcjonariuszy z Komisji Nadzoru Finansowego. Dowód: akta niniejszej sprawy.

5. Należy z całą mocą podkreślić, że prokurator Mariola Musiał zamiast ścigać oszustów z

Getin Banku S.A. i skorumpowanych funkcjonariuszy z KNF, odpowiedzialnych za aferę finansową z Getin Banku S.A., to dnia 19 i dnia 21 maja 2009r. bezprawnie wykorzystując funkcję prokuratora, posłużyła się funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim do zadawania bólu i cierpienia psychicznego mojej matce- lat 79, która jest osobą pokrzywdzoną. Polegało to na tym, że funkcjonariusze Policji przyjechali do mieszkania mojej matki, gdzie zadawali jej szereg dręczących pytań, m. in.: Czy posiada oszczędności i w jakiej wysokości?, Czy jej syn Jan Jączek posiada oszczędności?, Z czego syn się utrzymuje? Jaki syn posiada majątek?, itp. Powyższe pytania Policjanci zadawali mojej matce po trzy, cztery razy.

Zwracam uwagę na istotny fakt, że informowałem Prokuratora Rejonowego Katowice Centrum – Zachód w osobie Bogdan Łabuzek i prokuratora w osobie Mariola Musiał oraz prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach w osobie Barbara Smolska, która nadzoruje pracę powyżej wskazanej prokuratury, że moja matka ma 79 lat, jest osobą bardzo schorowaną i leczy się, m. in. na nadciśnienie tętnicze. Z uwagi na ten fakt prosiłem kilkakrotnie powyżej wskazanych prokuratorów, aby nie wysyłali do mojej matki korespondencji, jak i nie wzywali jej na przesłuchania, ponieważ to ja podejmowałem wszystkie czynności związane z tą sprawą.

Nadto informowałem, że moja matka jest osobą nieporadną i wszystkie czynności urzędowe, itp. załatwiam za nią ja lub siostra. Jednocześnie do akt prosiłem dołączyć kserokopię pełnomocnictwa notarialnego, z dnia 28 maja 2009r., podpisanego przez moją matkę, cytuję:

„(...)Oświadczam i przedkładam dokumenty z mojego leczenia się, że jestem osobą nieporadną, mam 79 lat, mój stan zdrowia jest zły, cierpię na wiele chorób (posiadam zaniki pamięci, zawroty głowy). Z uwagi na powyższe, uprzejmie wnoszę aby mój syn Jan Jączek reprezentował mnie jako pokrzywdzoną w sprawie przeciwko Getin Bank S.A. i Leszkowi Czarneckiemu, ponieważ to on podejmował wszystkie czynności w tej sprawie.

Biorąc pod uwagę, iż to syn Jan Jączek został oszukany, proszę aby funkcjonariusze Policji przestali nachodzić moją osobę, natomiast wszelkie pisma w tej sprawie proszę dostarczać na adres korespondencyjny mojego syna Jana Jączek: ul. Mysłowicka numer 9 m.6, 40-486 Katowice.”- vide: załącznik nr 3.

Prokurator Mariola Musiał posiadała ode mnie wiedzę, że moja matka, m. in. leczy się na nadciśnienie tętnicze i że nie można jej denerwować, gdyż grozi to skokiem ciśnienia i wylewem do mózgu, co jest bezpośrednio zagrożeniem życia. Mimo tego faktu prokurator dwukrotnie bezprawnie nasłała na moją matkę funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, aby ja zastraszać, dręczyć i zadawać cierpienie psychiczne (…), a być może aby doprowadzić ją do śmierci.

Istotne jest to, że prokurator Musiał nie skierowała funkcjonariuszy Policji do oszustów z Getin Banku S.A. ani do skorumpowanych funkcjonariuszy z KNF. Dowód: akta niniejszej sprawy.

Według Komendanta Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, funkcjonariusze Policji w mieszkaniu mojej matki wykonywali tylko czynności sprawdzające z polecenia prokuratora Musiał.

Dowód : świadek Komendant Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, którego prosiłem, aby funkcjonariusze Policji nie nachodzili więcej mojej matki, ponieważ nie rozumie oszustwa dokonanego przez Getin Bank S.A. na jej szkodę, wszystkie czynności w tej sprawie podejmowałem ja, jako jej pełnomocnik, a dalsze zadawanie jej cierpienia psychicznego może doprowadzić do śmierci.

6. Nie mam żadnych wątpliwości, że prokurator Mariola Musiał umyślnie, świadomie i złośliwie działa na szkodę mojej matki, czym narusza art. 231 § 2 Kodeksu Karnego.

Sposób stosowania prawa i zachowania wobec mojej matki- lat 79 przez prokuratora w osobie Mariola Musiał jest karygodny i narusza elementarne zasady współżycia społecznego.

W zażaleniu pokrzywdzonej na postanowienie Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum – Zachód w Katowicach z datą 29 kwietnia 2009r., sygn. 1 Ds. 198/09/Z, złożonym do Sądu Okręgowego w Katowicach, Wydział Karny, w dniu 14 maja 2009r., moja matka pisze:

„Biorąc pod uwagę, moją nieporadność, zły i stale pogarszający się stan mojego zdrowia, jak i wiek – 79 lat, na podstawie Art. 51 § 3 KPK, uprzejmie wnoszę, aby mój syn Jan Jączek wykonywał moje prawa, tzn. pokrzywdzonej Michaliny Jączek i reprezentował mnie w tej sprawie przed sądem i władzami prokuratorskimi (wszystkich szczebli) (...)”,

„Niniejsze zażalenie napisałam wyłącznie przy pomocy mojego syna Jana Jączek, dlatego też, proszę wszelkie zapytania kierować do niego.

Nadto uprzejmie wnoszę, aby o wszystkich czynnościach w tej sprawie powiadamiać mojego syna Jana Jączek, na adres: ul. Mysłowicka 9/6, 40-486 Katowice”.

W nawiązaniu do powyższej treści, mimo kilkakrotnych wniosków mojej matki, aby korespondencję w tej sprawie kierować na adres: ul. Mysłowicka 9/6, 40-486 Katowice, prokurator Mariola Mausiał jak i jej przełożony prokurator Bogdan Łabuzek pisma kierują na stały adres zamieszkania mojej matki.

Dowód : akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum – Zachód o sygn. 1 Ds. 198/09/Z.

7. Dodać należy, że prokurator Mariola Musiał w dniu 27 sierpnia 2009r. nie chciała mi udostępnić od wglądu akt niniejszej sprawy. Po wezwaniu przeze mnie funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, na okoliczność przekroczenia uprawnień przez prokuratora Mariolę Musiał, wyraziła zgodę na przeglądnięcie akt w dniu 28 sierpnia 2009r.

Wcześniej osoba z sekretariatu Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum – Zachód (nazwiska nie chciała podać) nie wyraziła zgody w tej kwestii i kazała mi pisać zażalenie.

Dowód : sierżant z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach w osobie Damian Domański nr służbowy 719879, który przyjechał na interwencję do prokuratury wraz z kolegą policjantem.

Do niniejszego zażalenia również dołączam pismo zaadresowane do mojej matki, z datą 10 sierpnia 2009r. podpisane przez Mariolę Musiał, cytuję:

„W odpowiedzi na Pani pismo, datowane na dzień 06 sierpnia 2009r., uprzejmie informuję, iż wydane przez Prokuratora Rejonowego zarządzenie z dnia 23.07.2009r. o nie przychyleniu się do Pani zażalenia z dnia 29.06.2009r. na zarządzenie o odmowie udostępnienia

akt sprawy o sygn. 1 Ds. 198/09/Z z dnia 09.06.2009r. nie jest zaskarżalne, a co za tym idzie nie podlega doręczeniu (...)”- vide: załącznik nr 4.

8. Do niniejszego zażalenia dołączam następujące dokumenty:

Załącznik nr 1- Zażalenie pokrzywdzonej na postanowienie Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum – Zachód w Katowicach, z datą 29 kwietnia 2009r., sygn. akt 1 Ds. 198/09/Z, złożone przez pokrzywdzoną Michalinę Jączek do Sądu Okręgowego w Katowicach, Wydział Karny, w dniu 14 maja 2009r.

Załącznik nr 2- Wniosek o zbadanie zawarcia umowy kredytowej nr 73 393 pomiędzy stronami, udzielonej inwestorowi detalicznemu – bez zdolności kredytowej – na zakup akcji LC Corp S.A. na rynku pierwotnym przez Getin Bank S.A. w Katowicach, z datą 4 lutego 2009r., zaadresowany przez adwokata Leszka Piotrowskiego do Komisji Nadzoru Finansowego, z datą 4 lutego 2009r.

Załącznik nr 3- Pełnomocnictwo notarialne, z datą 28 maja 2009r., podpisane przez moją matkę Michalinę Jączek.

Załącznik nr 4- Pismo zaadresowane do mojej matki, z datą 10 sierpnia 2009r., podpisane przez prokuratora Mariolę Musiał.

Wnioski końcowe

9. W świetle powyżej zaistniałych okoliczności faktycznych, jak i z uwagi na zawiłość sprawy, uprzejmie wnoszę o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie niniejszej sprawy przez Sąd do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Wydział Przestępczości Gospodarczej, ponieważ sprawa dotyczy rynku kapitałowego, celem przeprowadzenia rzetelnego śledztwa w tej sprawie.

10. Państwo Polskie na mocy podpisanych Konwencji (…) w razie wyrządzenia obywatelowi szkody o znacznej wartości, tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 KK w związku z art. 294 § 1 KK ma obowiązek przeprowadzenia śledztwa w taki sposób, aby zapewnić zadowalające i przekonujące wyjaśnienia, jak również zapewnić osobie pokrzywdzonej rzetelny proces sądowy. Vide: Komentarz do Art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Tymczasem faktem bezspornym jest (dla osób stosujących zasady prawidłowego rozumowania), że sposób stosowania prawa przez funkcjonariuszy (tak zwanego) wymiaru sprawiedliwości w niniejszej sprawie, pozostaje w istotnej sprzeczności z powagą instytucji Prokuratury i instytucji Sądu oraz ideą ich działania.

Dowód : akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum – Zachód w Katowicach, sygn. akt 1 Ds. 419/09/Z i sygn. akt 1 Ds. 198/09/Z oraz akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, Wydział II Cywilny, sygn. II C 597/08/2.

Należy zadać pytanie, co to za państwo demokratyczne, które chroni oszustów z Getin Banku S.A. i skorumpowanych funkcjonariuszy z KNF przed odpowiedzialnością karną?

Jaka jest sprawiedliwość tego państwa?

Jak długo jeszcze władze prokuratorskie będą tolerować przestępcze zachowanie i postępowanie – mistyfikatora – Marioli Musiał?

Jan Jączek

Jak Czarnecki Leszek właściciel Getin Banku S.A. we współpracy z Domem Maklerskim IDM S.A. oszukuje klientów i manipuluje kursami akcji.


Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~hello
09-04-2015 / 12:02
~emwgbcb
08-04-2015 / 16:03
hafwia
~Tolko
24-12-2014 / 05:02
- Beautiful images, the video is" rel="nofollow">hnewhcomgj.com"> azinamg. Fabulous work! I'll be saying a little prayer for Dad, he is obviously a very loving man and has a special family. Stay strong!
~Shruti
20-12-2014 / 15:28
eu acho super fofo, mas eu sou mega baixinha e tenho pearns rolie7as, super me achata e engorda! :/Iana, jaqueta de couro pro vere3o carioca? (ok que tem feito mais frio que calor, mas vocea acha uma boa ope7e3o?)
~Ramandeep
20-12-2014 / 12:50
Sim, era bem focado entre a mesma tribo q cbntriouiu pra nova onda nerd cool / gangster hip que tah em tudo agora um dos meus acessorios favoritos tb pra acompanhar o tal tenis sao os oculos gigantes com lentes transparentes! hahaha diversao que nao tem fim!
~Piotr
06-04-2011 / 13:31
Szanowni Państwo, dziś przypadkowo trafiłem na tę stronę i musze przyznać że jestem „miło zaskoczony” do dziś myślałem że tylko ja i kilka tysięcy mieszkańców Otwocka pod Warszawą żyje w mieście w którym Prokuratura i Policja decyduje co jest prawem a co jest jego łamaniem. Tu w Otwocku szary człowiek idąc ulicą i „kichając” przypadkowo w obecności kogoś z „ich świadka” może zostać aresztowany i skazany w myśl zasady „ jest człowiek to i paragraf się znajdzie”. Daje słowo to jest miasto czy raczej powiat który jest osobnym Państwem w Państwie Polskim. Nie boje się mówić tego otwarcie i dlatego nie używam pseudonimów czy ników.
~anonim
19-03-2011 / 12:04
Adam B.ty wszystkich oceniasz ze swojej perspektywy.Zobacz te roszczeniowe lenie z BCC.Lewiatana itp.Podatków nie płacą i jeszcze dostają wielo molionowe zapomogi oj przepraszam "dotacje na rozwój" z naszych podatków.