Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 09-08-2013

09.08.2013 - Pismo Z. Kękusia do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

Kraków, dnia 9 sierpnia 2013 r.

Zbigniew Kękuś

Pani

Krystyna Kowalczyk

Prokurator Rejonowy

Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście-Wschód

ul. Mosiężnicza 2

30-965 Kraków

Sygn. akt 1 Ds. 39/06/S

Dotyczy:

 1. Skutki braku kwalifikacji zawodowych i etycznych funkcjonariusza publicznego dla niego samego oraz dla ofiary jego niekompetencji – na przykładzie byłego Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia Wschód, nadzorującego postępowanie przeciwko mnie do sygn. akt 1 Ds. 39/06/S Piotra Kosmatego i moim.

 2. Wniosek o odstąpienie przez Prokuratura Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia Wschód od oskarżenia przeciwko mnie wniesionego aktem oskarżenia sporządzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Wschód Radosławę Ridan, pod nadzorem Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego.

 3. Zawiadomienie o poinformowaniu przeze mnie pismem z dnia 8 sierpnia 2013 r. /Załącznik 3/ Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta o:

  1. moim zamiarze rozpoczęcia w dniu 12 sierpnia 2013 r. /poniedziałek/ protestu przed budynkiem Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Wschód,

  2. ewentualności przekształcenia od dnia 19 sierpnia 2013 r. protestu, jak w pkt. III.1 w głodowy – będę pił wodę i soki,

  3. moim zamiarze kontynuowania protestu, jak w pkt. IIII.1,III.2 do dnia wręczenia mi dokumentu, poświadczającego odstąpienie przez Prokuratura Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia Wschód od aktu oskarżenia, który w dniu 12 czerwca 2006 r. sporządziła przeciwko mnie prokurator w.w. Prokuratury Radosława Ridan.

 4. Zawiadomienie, że:

  1. nie odstąpienie przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia Wschód od oskarżenia wniesionego przez prokurator Radosławę Ridan aktem oskarżenia z dnia 12 czerwca 2006 r. oznaczać będzie kontynuację znęcania się Prokuratury nade mną i nad moją rodziną,

  2. materiały dotyczące okoliczności ścigania mnie od 2006 roku z powodu niedopełnienia obowiązków przez prokurator Radosławę Ridan i przez prokuratora Piotra Kosmatego, znajdują się na stronie http://www.kekusz.pl.

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym,

urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.”
Artykuł 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Wielce Szanowna Pani Prokurator,

W dniu 13 czerwca 2013 r. rozpoczął się ósmy rok ścigania mnie przez Prokuraturę Rejonową Kraków-Śródmieście Wschód na podstawie aktu oskarżenia sporządzonego w dniu 12 czerwca 2006 r. przez prokurator Radosławę Ridan, pod nadzorem Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego. Za czyny przypisane mi przez prokurator Radosławę Ridan byłem już raz skazany, wyrokiem wydanym przez sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczmę w dniu 18 grudnia 2007 r., a po jego uchyleniu, od ponad dwóch lat ponownie jestem za nie ścigany. W tym czasie, z powodu aktu oskarżenia wyrzucono mnie w listopadzie 2006 r. z pracy w centrali ING Banku Śląskiego S.A., gdzie byłem zatrudniony na stanowisku Dyrektor Banku – Pion Usług, z wynagrodzeniem miesięcznym 35.000,00 zł brutto, prawem do 40 proc. i innymi korzyściami mającymi wymiar finansowy. Potem z powodu skazującego wyroku wydanego na podstawie aktu oskarżenia z dnia 12.06.2006 r., w lutym 2009 r. wyrzucono mnie z pracy w centrali Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. gdzie byłem zatrudniony na stanowisku Dyrektora Pionu Infrastruktury, z wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie 25.000,00 zł. Od tego czasu nie pracuję. Ze zrujnowaną opinią, do stycznia 2012 r. ze statusem przestępcy, a następnie, do dnia złożenia niniejszego pisma oskarżonego, nie chce mnie zatrudnić żaden pracodawca.

Zupełnie inaczej potoczyły się losy prokuratora Piotra Kosmatego.

On robi najbardziej chyba błyskotliwą karierę spośród prokuratorów w Krakowie. Dwukrotnie awansował. Jest „twarzą” krakowskiej prokuratury, rzecznikiem prasowym Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie. Jak mnie poinformowała pismem z dnia 22 lipca 2013 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie Lidia Jaryczkowska, jego obecne wynagrodzenie miesięczne brutto wynosi około 12.000,00 /słownie: dwanaście tysięcy/ zł.

W porównaniu z wynagrodzeniem, którego mnie pozbawił w 2006 r. to niewiele, ale ja z powodu jego fachowej i etycznej niekompetencji poniosłem straty materialne w kwocie kilku milionów złotych, mam dzisiaj 200.000.00 zł długu.

xxx

W dniu 2 lipca 2004 r. w Prokuraturze Rejonowej Kraków-Śródmieście Wschód zostało zarejestrowane postępowanie przeciwko mnie /sygn. akt 1 Ds. 112/04/S, następnie 1 Ds. 39/06/S/ z zawiadomienia prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie SSA Włodzimierza Barana oraz innych sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie i Sądu Okręgowego w Krakowie. Postępowanie przygotowawcze prowadziła prokurator Radosława Ridan.

W dniu 2 listopada 2005 r. prokurator Radosława Ridan wydała – po przesłuchaniu w dniach 27.08.2004 r., 8.09.2004 r. 10.09.2004 r., 13.09.2004 r., 21.09.2004, 25.10.2004 r., 10.11.2004 r., 20.12.2004 r. 18.02.2005 r. podanych niżej, uważających się za pokrzywdzonych przeze mnie funkcjonariuszy publicznych i adw. Wiesławy Zoll -postanowienie o przedstawieniu mi zarzutów. Zarzuciła mi, że: „wokresieodstycznia2003r.do maja 2005 r./lub września 2005 r. - ZKE/wKrakowiedziałającwwykonaniuzgórypowziętegozamiaru,wkrótkichodstępachczasu, za pośrednictwem portalu internetowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca www.zgsopo.webpark.pl i założonej przez siebie strony pod domeną zkekus.w.interia.pl:

 1. Czyn I, III-XVIznieważyłemwzwiązkuzpełnieniem obowiązkówsłużbowych /art. 226 § 1 k.k./ i zniesławiłem /art. 212 § 2 k.k./ piętnaścioro sędziówSądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie - SSOMajaRymar /była Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie/ SSOEwaHańderek, SSOTeresaDyrga, SSRAgataWasilewska-Kawałek, SSOAgnieszkaOklejak,SSODanutaKłosińska, SSRIzabelaStrózik, SSOAnnaKarcz-Wojnicka, SSOJadwigaOsuch, SSOMałgorzataFerek, SSAWłodzimierzBaran /były Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie/, SSAJanKremer, SSAMariaKuś-Trybek, SSAAnnaKowacz-Braun, SSAKrzysztof Sobierajski,

 2. Czyn IIzniesławiłem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wiesławę Zoll, pełnomocnika mojej żony w prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Krakowie i Sąd Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postępowaniu z mojego powództwa o rozwód /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVII - znieważyłem/art.226§3k.k./izniesławiłem/art.212§2k.k./konstytucyjnyorganRzeczypospolitejPolskiej, RzecznikaPrawObywatelskich,wosobiepiastującegoten urządAndrzejaZolla

 4. Czyn XVIII - rozpowszechniałem wiadomości z rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności - art. 241 § 2 k.k.

Dowód : Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Wschód Radosławy Ridan z dnia 2 listopada 2005 r. o przedstawieniu zarzutów /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, uprzednio 1 Ds. 112/04/S/

Wszystkie w.w. czyny miałem popełnić w związku z postępowaniem o rozwód prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział XI Cywilny – Rodzinny do sygn. akt XI CR 603/04 /uprzednio 1 IC 1115/97/R/ w okresie od dnia 16 czerwca 1997 r. do dnia 10 kwietnia 2006 r.

W uzasadnieniu do postanowienia z dnia 2 listopada 2005 r. o przedstawieniu mi zarzutów prokurator R. Ridan podała, jakie od dnia 2 lipca 2004 r. do dnia 2 listopada 2005 r. zebrała dowody: „Materiał dowodowy zgromadzony w toku postępowania a to – zeznania świadków-pokrzywdzonych, materiały ściągnięte ze stron internetowych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW.zgsopo.webpark.pl i zkekus.w.interia.pl w postaci pism zawierających zniewagi i pomówienia pod adresem sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz poprzedniego Rzecznika Praw Obywatelskich, a także fragmenty protokołów i opinii z postępowania o rozwód, które z urzędu prowadzone są z wyłączeniem jawności – w pełni uprawdopodobnił podejrzenie popełnienia przez podejrzanego przestępstw z art.226 § 1 kk i 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i przest. z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk oraz przest z art. 241 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.

Podejrzany swoim działaniem zrealizował znamiona zawarte w przedmiotowych przepisach ustawy karnej , co dało podstawę do sformułowania przeciwko niemu cytowanych powyżej zarzutów, i – w konsekwencji – do przedstawienia mu treści zarzutów w dniu 8.05.2006 r. Prokurator Radosława Ridan”
Dowód : Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, uzasadnienie do postanowienia

prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Wschód Radosławy Ridan z dnia 2 listopada 2005 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/

Tego samego dnia, gdy wydała postanowienie o przedstawieniu mi zarzutów, tj. 2 listopada 2005 r. prokurator R. Ridan sporządziła pierwsze dla mnie Wezwanie do stawiennictwa w Prokuraturze, w którym podała: „Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście-Wschód /adres – ZKE/ Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Dnia 2005-11-02 Nr 1 Ds. 112/04 WEZWANIE Wzywa się Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 25 listopada 2005 r. o godz. 10:00 w Prokuraturze Rejonowej Kraków-Śródmieście Wschód przy ul. (…) jako podejrzanego o przest. z art. 226 § 1 k.k. Z upoważnienia Prokuratora Sekretarz”

Dowód : Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście-Wschód, sygn. akt 1 Ds. 112/04/S, Wezwanie z dnia 2 listopada 2005 r.

Wiedząc, że prokurator R. Ridan wydała postanowienie z dnia 2 listopada 2005 r. o przedstawieniu mi zarzutów popełnienia czynów, których nie byłem sprawcą oraz będąc, razem z moimi dziećmi ofiarą nękania, dręczenia nas przez nią, w tym między innymi, mimo ewidentnej pomyłki w ustaleniu sprawcy czynów, za które mnie ścigała:

 1. wydaniem Policji nakazu udania się w okresie świąteczno-noworocznym, w dniu 29 grudnia 2005 r. do mieszkania, w którym mieszkają moje dzieci – nie mieszkamy razem, o czym wiedziała prokurator R. Ridan – i wręczenia im Wezwania dla mnie do stawiennictwa w Prokuraturze w dniu 12 stycznia 2006 r.,

 2. wydaniem Policji w lutym 2006 r. – po tym, gdy ją prosiłem pismem z dnia 10 stycznia 2006 r. złożonym do akt sprawy, żeby dała moim synom spokój, że przed moim starszym synem była wtedy matura, a przed młodszym testy kończące gimnazjum – nakazu poszukiwania mnie w mieszkaniu, zamieszkiwanym przez moje dzieci z moją żoną,

 3. wysłaniem do mojego ówczesnego pracodawcy, Banku Zachodniego WBK S.A. - w którego centrali byłem zatrudniony od listopada 2002 r. na stanowisku Dyrektora Obszaru Zarządzania Zakupami, Nieruchomościami i Kosztami – w dniu 17 lutego 2006 r. faksa, z informacją o poszukiwaniu mnie przez Prokuraturę i żądaniem podania adresu mojego miejsca zatrudnienia i zamieszkania; po kilku dniach „cały” Bank, w tym moi przełożeni i podwładni, wiedział, że jestem poszukiwany przez prokuraturę,

od dnia 9 grudnia 2005 r. składałem kolejne wnioski o jej wyłączenie.

W uzasadnieniu podawałem, że Radosława Ridan jest prokuratorem stronniczym, że nieudolnie prowadzi postępowanie przygotowawcze przeciwko mnie, w tym nękając i dręcząc moje dzieci i mnie, mimo że nie byłem sprawcą czynów, za które mnie ścigała.

Większość z nich rozpoznał sprawujący nadzór nad postępowaniem prowadzonym przez prokurator R. Ridan, Prokurator Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wschód Piotr Kosmaty.

Pismem sporządzonym w dniu 17 marca 2006 r. prokurator P. Kosmaty pouczył mnie i poinformował: „Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód RS 051/3/06 Kraków, dnia 17 marca 2006 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ W odpowiedzi na kolejne Pana pismo z dnia 06.03.2006 r. zatytułowane zawiadomienie o przestępstwie uprzejmie informuję, iż z uwagi na jego treść i zarzuty zgłaszane pod adresem prokuratora referenta prowadzącego postępowanie przygotowawcze zostało ono – zgodnie z dyspozycją z § 321 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11.04.1992 r. w sprawie wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. 92.38.163 ze zm.) potraktowane jako skarga.

Dlatego też informuję Pana, iż po zapoznaniu się z treścią Pańskiej skargi oraz aktami sprawy 1 Ds. 39/06/S nie dopatrzyłem się żadnego naruszenia przepisów kpk. Prokurator wykorzystał wszelkie dozwolone prawem środki celem poczynienia istotnych dla sprawy ustaleń. Mając powyższe na uwadze – Pańską skargę uznaję za niezasadną. p.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty

Dowód : Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście – Wschód, sygn. akt RS-051/3/06, pismo

Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 17 marca 2006 r.

W pozostałych 5 pismach, skierowanych do mnie od dnia 23 stycznia 2006 r. do dnia 10 maja 2006 r., rozpoznając moje wnioski o wyłączenie cały czas ścigającej mnie za czyny, których rzeczywistymi sprawcami – jak się potem okazało – byli w Warszawie jej mieszkańcy, oddalał je Prokurator Rejonowy Piotr Kosmaty informując mnie:

P.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty oddalał moje wnioski o wyłączenie prokurator R. Ridan informował mnie:

 1. Pismo z dnia 23 stycznia 2006 r.:„Natomiast argumenty odnośnie wyłączenia prokuratora Radosławy Ridan, które Pan podał w swoich wnioskach, w oparciu o przeprowadzoną przeze mnie analizę akt sprawy, nie znajdują potwierdzenia. Sposób prowadzenia postępowania przez prokuratora Radosławę Ridan, nie nasuwa żadnych wątpliwości co do jej bezstronności. (…) Reasumując, uznaję, iż kolejny wniosek Pański nie zawiera żadnych przekonujących, obiektywnych argumentów wskazujących na istnienie wątpliwości co do bezstronności prowadzącego postępowanie prokuratora, i tym samym nie zasługuje na uwzględnienie. p.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty
  Dowód : Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście – Wschód, sygn/ akt 1 Ds. 112/04/S, pismo

Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 23 stycznia 2006 r.

 1. Pismo z dnia 10 lutego 2006 r.: „W odpowiedzi na kolejne Pana pismo z dnia 7.02.2006 r. zawierające swej treści kolejny wniosek o wyłączenie tut. Prokuratury oraz prokuratora referenta/Radosławę Ridan – ZKE/od prowadzenia postępowania sygn. 1 Ds. 112/04/S /następnie 1 Ds. 39/06/S – ZKE/ informuję, że moje stanowisko, wyrażone w piśmie z dnia 23.01.2006 r.nie uległo zmianie. (…) p.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty

Dowód : Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście – Wschód, sygn. akt 1 Ds. 112/04/S, pismo

Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 10 lutego 2006 r.

 1. Pismo z dnia 16 marca 2006 r.: „W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 3 marca 2006 roku, skierowane do Prokuratury Okręgowej w Krakowie /data wpływu 8 marca 2006 r./, uprzejmie informuję, iż w całości podtrzymuję stanowisko wyrażone w piśmie Z-cy Prokuratora Rejonowego z dnia 7 lutego 2006 roku, stanowiące odpowiedź na Pana pismo z dnia 10 stycznia 2006 roku. (…) p.f. Prokurator Rejonowy Piotr Kosmaty

Dowód : Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście – Wschód, sygn. akt RS-051/3/06, pismo

Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 16 marca 2006 r.

 1. pismo z dnia 17 marca 2006 r.: W odpowiedzi na kolejny Pański wniosek o wyłączenie prokuratora Radosławy Ridan uprzejmie informuję, iż na podstawie treści w nim zawartych po raz kolejny nie widzę podstaw do jego uwzględnienia. W tym zakresie moje stanowisko wyrażone w poprzednich pismach do Pan nie uległo zmianie. p.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty

Dowód : Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście – Wschód, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo

Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 17 marca 2006 r.

 1. pismo z dnia 10 maja 2006 r.: „W odpowiedzi na Pana dwa kolejne wnioski – z dnia 10.04.2006 r. i 28.04.2006 r. – o wyłączenie prokurator Radosławy Ridan od prowadzenia postępowania sygn. 1 Ds. 39/06/S, uprzejmie informuję, iż w dalszym ciągu nie znajduję podstaw do wyłączenia wymienionej od niniejszej sprawy . (…) p.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty

Dowód : Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście – Wschód, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo

Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 10 maja 2006 r.

Nadzorując postępowanie przeciwko mnie prowadzone przez prokurator R. Ridan, przeprowadziwszy już w styczniu – pismo z dnia 23.01.2005 r. analizę akt sprawy sygn. 1 Ds. 112/04/S/ /następnie 1 Ds. 39/06/S/, Prokurator Rejonowy Piotr Kosmaty nie miał żadnych wątpliwości co do bezstronności prokurator.

W dniu 8 maja 2005 r. stawiłem się na Wezwanie w Komisariacie Policji i zostałem przesłuchany na okoliczność sprawy przeciwko mnie rozpoznawanej przez prokurator Radosławę Ridan. Nie przyznałem się, zgodnie ze stanem faktycznym, do popełnienia czynów, za które mnie ścigała od prawie dwóch lat oraz odmówiłem złożenia wyjaśnień.

Brak dowodów mojej winy oraz nieprzyznanie się przeze mnie do przedstawionych mi zarzutów, nie zapobiegły sporządzeniu przez prokurator R. Ridan w dniu 12 czerwca 2006 r. aktu oskarżenia przeciwko mnie

Oskarżyła mnie w nim prokurator R. Ridan o popełnienie wszystkich czynów, podanych przeze mnie na stronie 2 niniejszego pisma, które przypisała mi w postanowieniu z dnia 2 listopada 2005 r. o przedstawieniu mi zarzutów,

Dowód : Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarżenia prokuratora

Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Wschód Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. –

W akcie oskarżenia z dnia 12.06. 2006 r. prokurator R. Ridan po raz kolejny przedstawiła, jaki zebrała materiał dowodowy. Podała:

 1. Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, a to zeznań świadków (…) dokumentów uzyskanych ze strony internetowych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i zkekus.w.interia.pl (k: 268-616) , materiałów uzyskanych z postępowania sygn. XI CR 603/04 Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział XI Rodzinny z pozwu Zbigniewa Kękusia przeciwko Marii Kękuś o rozwód (k:618 ) stwierdzono następujący stan faktyczny (…).”

Dowód : Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarżenia prokurator

Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., karta 2422

 1. Lista osób podlegających wezwaniu na rozprawę /imiona i nazwiska – ZKE/, wykaz innych dowodów do odczytania na rozprawie /wykaz publikacji na stronach www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl oraz kopie dokumentów akt sprawy Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny, sygn. XI CR 603/04 – ZKE/

Dowód : Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarżenia prokurator Radosławy Ridan z dnia 13 czerwca 2006 r., karty 2435 -2438

W dniu 13.06.2006 r. prokurator R. Ridan przekazała akt oskarżenia Sądowi Rejonowemu dla Krakowa Śródmieścia.

Na wniosek kierownictwa tego Sądu, postanowieniem z dnia 27 października 2006 r. /sygn. akt IV KO 44/06/ Sąd Najwyższy przekazał sprawę przeciwko mnie na podstawie aktu oskarżenia prokurator R. Ridan do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Dębicy.

W dniu 30 listopada 2006 r. sędzia Tomasz Kuczma wydał postanowienie w przedmiocie zwrócenia sprawy przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Śródmieścia Wschód /Piotr Kosmaty – ZKE/ celem usunięcia istotnych postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokurator Radosławę Ridan: „Sygn. akt II K 451/06 Dnia 30 listopada 2006r. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny w składzie Przewodniczący: SSR Tomasz Kuczma Protokolant (…) Przy udziale Prokuratora – po rozpoznaniu w sprawie Zbigniewa Kękusia oskarżonego o przestępstwa z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, z art. 226 § 3 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk oraz z art. 241 § 2 kk w zw. z art. 12 kk z urzędu w przedmiocie zwrotu sprawy prokuratorowi celem uzupełnienia postępowania przygotowawczego na podstawie art. 345 § 1 kpk. postanawia zwrócić sprawę przeciwko oskarżonemu Zbigniewowi Kękuś Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa Śródmieścia-Wschód w celu usunięcia istotnych braków postępowania przygotowawczego polegających na:

braku ustaleń dotyczących danych osoby, która zamieszczała na stronach internetowych wskazane w akcie oskarżenia pisma i czasu trwania publikacji tych pism

- braku zawiadomienia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie

- nieczytelności dokumentów dołączonych do akt sprawy.
Uzasadnienie

Prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód wniósł do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia akt oskarżenia przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi.

Postanowieniem z dnia 27 października 2006r. Sąd Najwyższy – Izba Karna w Warszawie, na podstawie art. 37 § 1 kpk przekazała sprawę oskarżonego Zbigniewa Kękusia do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Dębicy.

Prokurator oskarżył Zbigniewa Kękusia o popełnienie szeregu przestępstw wyczerpujących znamiona przestępstw z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk przeciwko różnym osobom pokrzywdzonym: Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Sędziom Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie, Sędziom Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie, Sędziom Sądu Okręgowego w Krakowie; z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk przeciwko adwokat - pełnomocnikowi strony pozwanej w sprawie rozwodowej wszczętej na skutek powództwa oskarżonego; z art. 226 § 3 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk związanego ze znieważeniem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz przestępstwa z art. 241 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.

Zgodnie ze stawianymi zarzutami Zbigniew Kękuś miał dopuścić się tych przestępstw w ten sposób, że w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, za pośrednictwem portalu internetowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – na stronie internetowej www.zgsopo.webpark.pl i założonej przez siebie strony internetowej pod domeną www.zkekus.w.interia.pl znieważył wyżej wymienione osoby w związku z pełnieniem przez nie obowiązków służbowych pomawiając o takie postępowanie i właściwości, które mogły poniżyć je w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu sędziego, znieważył i pomówił Rzecznika Praw Obywatelskich oraz rozpowszechniał wiadomości z rozpraw sądowych prowadzonych z wyłączeniem jawności , przed Sądem Okręgowym w Krakowie Wydział IX Rodzinny w sprawie o sygn. I CR 603/04 o rozwód.

Sąd zważył co następuje:
Mimo zgromadzenia w czasie prowadzonego postępowania przygotowawczego dużej ilości materiału dowodowego, akta sprawy wskazują na istotne braki tego postępowania.

Zgodnie z art. 297 § 1kpk celem postępowania przygotowawczego jest między innymi wykrycie sprawcy , wyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym ustalenie osób pokrzywdzonych oraz zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie dowodów dla sądu.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy nie spełnia warunków określonych w tym przepisie, nie zostały bowiem wykonane podstawowe czynności mogące prowadzić do uzyskania dowodów świadczących o popełnieniu wyżej opisanych czynów przez określoną osobę.

Należy przede wszystkim podkreślić, że zarzuty stawiane oskarżonemu dotyczą znieważenia, pomówienia i rozpowszechniania wiadomości z rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności dokonanego za pomocą środków masowego komunikowania, poprzez zamieszczanie informacji na stronach internetowych. Jak wynika z notatek sporządzonych przez prowadzącego postępowanie Prokuratora na k. 41, 267 pisma, które zawierają wyżej opisane treści i znajdują się w aktach sprawy, zostały wydrukowane ze stron internetowych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca (k. 42-70) czy też ze strony www.zkekus.w.interia.pl (k. 268-616). Treść aktu oskarżenia (wykaz dowodów do odczytania na rozprawie) wskazuje także, iż na stronach internetowych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojców publikowane były także pisma na kartach 105-125, 16-128, 139-141,142-147, jednak brak jest informacji kiedy i w jaki sposób zostało to stwierdzone oraz w jaki sposób zostały utrwalone. Dodatkowo pismo z kart 126-128 w ogóle nie wydaje się być wydrukiem zamieszczonym na stronie internetowej treści, bowiem zawiera podpis przy nazwisku Z. Kękuś, natomiast pisma na kartach 105-125 czy 142-147 stanowią kopie pism przesłanych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Brak jest stanowczego potwierdzenia, iż pisma takie na podanych stronach internetowych rzeczywiście zostały udostępnione. Jedynym zaś takim potwierdzeniem wydaje się być zamieszczenie w ich treści, przez autora informacji, że zostaną one udostępnione w internecie.

Wypełnienie znamion zarzucanych przez Prokuratora występków stanowi nie sam fakt sporządzania przedmiotowych pism, ale publiczne ich rozpowszechnienie.

Do przypisania więc sprawcy przestępnego zachowania potrzebne jest wykazanie, że to on takie informacje oraz treści wyczerpujące znamiona przestępstw z art. 226 § 1kk, 212 § 2 kk lub 226 § 3 kk oraz 241 § 2 kk na stronach internetowych zamieszczał.

W zgromadzonym materiale dowodowym brak jest natomiast dowodów dotyczących ustalenia danych osoby, która zamieszczała informacje na stronach internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl .

Wprawdzie nie ulega wątpliwości, że pisma te znajdujące się w aktach sprawy, wydrukowane ze stron internetowych, związane są bezpośrednio z prowadzoną w Sądzie Okręgowym w Krakowie sprawą I CR 603/04 i częściowo, treścią pokrywają się z pismami kierowanymi przez Z. Kękusia do tej sprawy oraz do organów państwa i innych osób. Jednakże nie może to jeszcze stanowić bezpośredniego dowodu, nawet w przypadku sporządzenia ich przez Z. Kękusia, iż pisma te na stronach internetowych zamieszczał oskarżony. Takim bezpośrednim dowodem nie jest nawet, znajdująca się w nim informacja o zamieszczeniu takiego pisma w Internecie, w części, w której autor wskazuje, jakim osobom pismo jest przekazywane. Do wyobrażenia jest bowiem sytuacja, że na stronach internetowych pismo takie zamieszcza inna niż oskarżony osoba, bądź działała ona wspólnie i w porozumieniu z oskarżonym. Trzeba zaś zwrócić uwagę, iż Zbigniew Kękuś przesłuchiwany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów i odmówił składania wyjaśnień.

Prokurator w czasie prowadzonego postępowania przygotowawczego nie podjął żadnych czynności mających na celu ustalenie , do jakich organizacji czy też osób fizycznych należą domeny internetowe i jakie osoby na tych stronach mogły zamieścić informacje i jaka osoba przedmiotowe pisma zamieściła.

Dopiero takie czynności pozwolą jednoznacznie ustalić sprawcę zarzucanych w akcie oskarżenia czynów, a także w prawidłowy sposób ustalić formę sprawstwa . Uzupełnienie postępowania w tym zakresie może wiązać się z wieloma czynnościami, także poszukiwaniem dowodów, których dokonanie przez Sąd napotkałoby na znaczne trudności i prowadziłoby do znacznego przedłużenia postępowania. Konieczne może być bowiem nie tylko uzyskanie informacji od instytucji zajmującej się przyznawaniem domen internetowych, przesłuchanie osób związanych z prowadzeniem strony internetowej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, ustalenie na jakich serwerach strony te są prowadzone, jakie osoby na stronach tych zamieszczać mogą informacje, wreszcie kto zamieszczał pisma opisane w zarzutach na tych stronach , ale może się również wyłonić potrzeba ustalenia u operatorów internetowych właścicieli numerów IP komputerów, z których dokonywano zmian na stronach internetowych. Wiązać się może również z potrzebą dokonania czynności przeszukania, ewentualnie zatrzymania twardych dysków komputerów, czy też serwerów, a także koniecznością powołania biegłego informatyka i sporządzenia opinii . Pozwoli to również na ustalenie czasu trwania publikacji przedmiotowych treści na stronach internetowych, co ma podstawowe znaczenie dla rozmiaru ewentualnej odpowiedzialności karnej sprawcy.

Wykonywanie tych wszystkich działań przez Sąd, byłoby znacznie utrudnione i wiązałoby się z czynnościami, które powinny zostać wykonane w trakcie postępowania przygotowawczego.

Wskazać również trzeba, że na potrzebę podjęcia czynności związanych z ustaleniem przyczyny administracyjnego zablokowania oficjalnej strony internetowej Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, była zwrócona uwaga w postanowieniu o przedłużenia śledztwa (k.2059) – jednak czynność taka nie została wykonana.

Zastrzeżenia też budzą przekazane do Sądu akta postępowania przygotowawczego i zawarte w nich odpisy, z których wiele, całkowicie lub częściowo jest nieczytelne m.in. karty 658, 858, 875-877, 880, 883-894, 896, 901-903, 905-910, 912, 914, 915-917, 930, 932, 934, 940, 946, 948, 1066, 1085, 1095, 1454, 1466-1467, 1470, 1476, 1478, 1486-1487, 1498-1496, 1507, 1576-1577, 1581 – 1587, 1589-1603, 1618, 1625-1626, 1662, 1686, 1698-1720, 1723-1725, 1726-1731, 1732-1746, 156-1758, 1764, 1766-1770, 1773-1775, 1781, 1785, 1787-1790, 1798, 1816-1817, 2000 - co uniemożliwia ich ocenę. Nieczytelność takich materiałów również stanowi podstawę zwrotu sprawy prokuratorowi do postępowania przygotowawczego (SN Z 37/79 OSNKW 1980 nr 3 poz. 30).

Jeżeli chodzi o zarzut popełnienia przestępstwa opisanego w pkt XVII aktu oskarżenia to pokrzywdzonym jest również instytucja państwowa – Rzecznik Praw Obywatelskich (art. 49 § 2 kpk), a nie tylko osoba fizyczna, natomiast Prokurator z niewiadomych przyczyn zaniechał zawiadamiania tej instytucji o toczącym się postępowaniu i dokonywanych czynnościach, w tym także o skierowaniu do Sądu aktu oskarżenia.

Na marginesie zaznaczyć także należy, iż w treści zarzutów zawartych w akcie oskarżenia błędnie podawane są adresy jednej ze stron internetowych ( www.zgsopo.webpark.pl – natomiast powinien być adres strony www.zgsopo.webpark.pl ).

Wszystkie wskazane braki postępowania uzasadniają zwrot sprawy Prokuratorowi do postępowania przygotowawczego celem jego uzupełnienia, w kierunku wskazanym przez Sąd w sentencji i w uzasadnieniu postępowania. Pieczęć okrągła Sąd Rejonowy w Dębicy, Za zgodność Sekretarz, podpis nieczytelny.”

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny, sygn. akt II K 451/06, postanowienie sędziego Tomasza Kuczmy z 30 listopada 2006 r.

Wskazać należy, że sędzia T. Kuczma podał w postanowieniu z dnia 30.11.2006 r., że: „postanawia zwrócić sprawę przeciwko oskarżonemu Zbigniewowi Kękuś Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa Śródmieścia-Wschód (…).

Prokuratorem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia Wschód był wtedy prokurator Piotr Kosmaty.

O ile wcześniej prokuratorowi Piotrowi Kosmatemu można było zarzucić wyłącznie brak kwalifikacji fachowych, to po wydaniu przez sędziego T. Kuczmę postanowienia z dnia 30.11.2006 r. dowiódł, że nie posiada także etycznych.

Po tym, gdy sędzia Tomasz Kuczma wydał w dniu 30.11.2006 r. postanowienie w przedmiocie zwrócenia sprawy przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Śródmieścia Wschód Piotrowi Kosmatemu w celu usunięcia istotnych braków postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokurator R. Ridan, obowiązkiem Prokuratora Rejonowego było dopilnować, żeby prokurator R. Ridan:

 1. uzyskała informacje od instytucji zajmującej się przyznawaniem domen internetowych,

 2. przesłuchała osoby związane z prowadzeniem strony internetowej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca i strony www.zkekus.w.interia.pl,

 3. ustaliła na jakich serwerach strony te są prowadzone, jakie osoby na stronach tych zamieszczać mogą informacje, kto zamieszczał pisma opisane w zarzutach na tych stronach,

 4. ustaliła u operatorów internetowych właścicieli numerów IP komputerów, z których dokonywano zmian na stronach www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl ,

 5. dokonała czynności przeszukania, ewentualnie zatrzymania twardych dysków komputerów i serwerów,

 6. powołała biegłego informatyka w celu sporządzenia opinii,

 7. ustaliła czas trwania publikacji na stronach internetowych, co ma podstawowe znaczenie dla rozmiaru odpowiedzialności karnej sprawcy.

Sędzia T. Kuczma podał przecież jako przyczyny wydania postanowienia w przedmiocie zwrócenia sprawy przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Śródmieścia Wschód:

 1. (…) nie zostały bowiem wykonane podstawowe czynności mogące prowadzić do uzyskania dowodów świadczących o popełnieniu wyżej opisanych czynów przez określoną osobę.”

 2. Prokurator w czasie prowadzonego postępowania przygotowawczego nie podjął żadnych czynności mających na celu ustalenie, do jakich organizacji czy też osób fizycznych należą domeny internetowe i jakie osoby na tych stronach mogły zamieścić informacje i jaka osoba przedmiotowe pisma zamieściła.’

W tym miejscu wskazać także należy, że:

 1. w dniu 19 października 2006 r. wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, którym Trybunał orzekł /Dz. U. z dnia 19.10.2006 r., Nr 190, poz. 1409/: „1. Art. 226 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje znieważenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pełnienia czynności służbowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

W uzasadnieniu do wyroku z dnia 11.10.2006 r. Trybunał Konstytucyjny podał: Rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że od momentu wejścia w życie wyroku niedopuszczalne staje się ściganie z tytułu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej, czy to publicznie, czy niepublicznie, wyłącznie w związku z jego czynnościami służbowymi , a nie podczas wykonywania tych czynności . Utrzymany w mocy zakres kwestionowanego przepisu umożliwia więc ściganie z oskarżenia publicznego zniewagi funkcjonariusza dokonanej podczas wykonywania czynności służbowych. Poza hipotezą tego przepisu pozostają natomiast znieważające wypowiedzi publiczne i niepubliczne formułowane poza czasem pełnienia funkcji służbowych , bez względu na to, czy pozostają one w związku czy też nie z pełnieniem tych funkcji.”

Źródło: Uzasadnienie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r., P 3/06; OTK Z.U. z 2006r., Nr 9A, poz. 121.

 1. Artykuł 212 § 4 K.k. stanowi: „Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.”

Dopuszczalność ścigania z art. 212 § 2 kk wyłącznie z oskarżenia prywatnego poświadczył Trybunał Konstytucyjny, podając w uzasadnieniu do wyroku wydanego w dniu 11.10.2006 r. między innymi:
Na marginesie należy dodać, że ewentualna odpowiedzialność za przekroczenie granic dozwolonej prawem krytyki osób publicznych oceniana jest na płaszczyźnie zniesławienia (art. 212 k.k.), ściganego w trybie prywatnoskargowym. Oznacza to - przy odrzuceniu zniewagi jako formy wyrażania krytyki - że wszyscy funkcjonariusze publiczni, jak i osoby prywatne są traktowani równo w zakresie ochrony czci i dobrego imienia.”

Źródło: Uzasadnienie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r., P 3/06; OTK Z.U. z

2006r., Nr 9A, poz. 121.

Artykuł 60 § 1 K.p.k. stanowi: W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego prokurator wszczyna postępowanie albo wstępuje do postępowania już wszczętego, jeżeli wymaga tego interes społeczny.”

W wydanym pod redakcją prof. A. Zolla Komentarzu do kodeksu karnego podano: Art. 212 Tryb ścigania. Przestępstwo zniesławienia zarówno w trybie podstawowym jak i kwalifikowanym jest ścigane z oskarżenia prywatnego (art. 212 § 4). Oznacza to, że ustawodawca możliwość pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej uzależnił od woli pokrzywdzonego. (…) W sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego akt oskarżenia może też wnieść prokurator . Warunkowane jest to jednak stwierdzeniem z jego strony, iż wymaga tego interes społeczny (art. 60 § 1 k.p.k.)” /źródło: „Kodeks Karny Część szczególna Komentarz do art. 117 – 277 k.k.” pod redakcją Andrzeja Zolla 3 wydanie, LEX a Wolters Kluwer business, s. 799/.

 1. Art. 226 § 3 K.k. stanowi: „Kto publicznie znieważa lub poniża konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej , podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Przypisawszy mi zarzut z art. 226 § 3 K.k. prokurator R. Ridan podała w opisie: „(…) znieważył urząd Rzecznika Praw Obywatelskich używając wobec piastującego go Andrzeja Zolla słów obraźliwych i pomówił go o takie postępowanie i właściwości, które mogą poniżyć go w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla piastowanego urzędu.”

Tymczasem były Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje w kolejnych edycjach wydawanego pod jego redakcją naukową Komentarza do kodeksu karnego:

  1. Podkreśla się w doktrynie iż § 3 ma zastosowanie tylko do znieważania organu, nie zaś jego pracowników czy też grupy pracowników, chyba że zniewaga została skierowana przeciwko wszystkim pracującym dla tego organu i przez to dotyka go niejako pośrednio (L. Gardocki, Prawo, s. 272).” – Źródło: Kodeks karny część szczególna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcją naukową Andrzeja Zolla , 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1130.”

  2. Przedmiotem czynności wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3 są konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej . Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie słusznie jednak wskazano, iż nie każdy organ konstytucyjny jest jednocześnie organem Rzeczypospolitej Polskiej , tzn. takim, który jest powiązany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajów władzy w odniesieniu do państwa. Według tego poglądu organami RP są zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrów, ministrowie, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny.” - Źródło: Kodeks karny część szczególna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcją naukową Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131”

Stanowisko, jak w pkt. 3.1 prezentują wszyscy eksperci w dziedzinie prawa karnego. Stanowisko, jak w p. 3.2 prezentuje większość ekspertów w dziedzinie prawa karnego. W związku z powyższym, czyn podany w pkt XVII aktu oskarżenia prokurator R. Ridan i opisany jako: znieważył urząd Rzecznika Praw Obywatelskich używając wobec piastującego go Andrzeja Zolla słów obraźliwych i pomówił go (… )” , nie wyczerpuje znamion określonych jako przestępstwo w art. 226 § 3 K.k.

Obowiązkiem Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego było zatem dopilnowanie w ramach nadzoru sprawowanego przez niego nad postępowaniem prowadzonym przez prokurator R. Ridan, żeby prokurator wystąpiła do Sądu Rejonowego w Dębicy z wnioskami o:

 1. zmianę opisów wszystkich czynów przypisanych mi jako popełnionych za pośrednictwem stronywww.zkekus.w.interia.pl, przez zastąpienie okresu początkowego opisanego jako„styczeń 2003 r.”,. na „4 listopada 2004 r” Prokurator R. Ridan podała:„Również z wydruku strony www.zkekus.w.interia.pl wynika, że strona ta została założona 4.11.2004 r.”. Jak podał później operator internetowy, Interia.PL S.A., strona ta została założona w dniu 26 października 2006 r. – patrz: s.9,

 2. modyfikację kwalifikacji prawnej przypisanych mi czynów, przez wyeliminowanie zarzutów z art. 226 § 1 K.k. 1

 3. modyfikację kwalifikacji prawnej przypisanych mi czynów, przez wyeliminowanie zarzutów z art. 212 § 2 K.k. lub wykazanie, że interes społeczny wymaga ścigania mnie z art. 212 § 2 K.k. z oskarżenia publicznego w przypadku:

  1. sędziów,

  2. Rzecznika Praw Obywatelskich,

  3. Wykonującej wolny zawód adwokata Wiesławy Zoll.

Wskazać należy, że interes społeczny wymaga ścigania zniesławienia /art. 212 § 1, § 2 K.k./ wtedy, gdy wskutek zniesławienia zostało naruszone dobro ogólne, a zarazem osoba zniesławiona jest niedołężna, zagubiona, nie umiejąca zadbać o własne interesy, przytłoczona obawami, że nie podoła trudom procesu. Wszyscy uznani przez prokurator R. Ridan funkcjonariusze publiczni oraz adw. W. Zoll są z wykształcenia prawnikami, czynnie pracującymi w zawodach prawniczych i posiadającymi rozległą wiedzę, a także doświadczenie życiowe pozwalające na samodzielnie wystąpienie z oskarżeniem prywatnym,

 1. modyfikację kwalifikacji prawnej przypisanych mi czynów, przez wyeliminowanie zarzutów z art. 226 § 3 K.k.

Prokurator Rejonowy Piotr Kosmaty tym razem już w pełni świadomie, pouczony przez niezawisły Sąd, niedopełnił obowiązku nadzoru nad postępowaniem prowadzonym przez prokurator R. Ridan i zezwolił jej na … kolejny raz niedopełnienie obowiązków określonych w art. 297 § 1 K.p.k., przez zaskarżenie postanowienia sędziego T. Kuczmy z dnia 30.11.2006 r., w tym:

 1. przyznanie się : „Prokurator (…) Zarzuty swe oparł li tylko na publikacjach, które osobiście ujawnił i przejrzał na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl.”

 2. stwierdzenie, że nic się nie stało, jeśli się pomyliła, bo przecież sąd może w przypadku jej pomyłki wydać wyrok uniewinniający mnie: „ Z załączonych materiałów wynika, że strona internetowa ZGSOPO należy do Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, które bynajmniej nie jest stroną w postępowaniu, albowiem z okoliczności sprawy wynika niezbicie, że autorem i inicjatorem publikacji jest Zbigniew Kękuś. Natomiast o ile Sąd orzekający powziąłby uzasadnioną wątpliwość co do sprawstwa i winy oskarżonego w toku czynności dowodowych, w trakcie procesu, to ma możliwość wydania wyroku uniewinniającego.”

 3. potwierdzenie jej wiedzy , że: „Również z wydruku strony www.zkekus.w.interia.pl wynika, że strona ta została założona 4.11.2004 r.”,

 4. potwierdzenie braku zdolności do prawidłowego rozumowania, a także arogancji i ignorancji: Z informacji Zbigniewa Kękusia (…) należy wysnuć oczywisty wniosek, że tylko Zbigniew Kękuś może być sprawcą zarzuconych mu przestępstw bez żadnej ku temu wątpliwości. Okoliczność, że wymieniony nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw nie ma nic do rzeczy , albowiem realizował on w ten sposób swoje prawo do obrony.”

 5. ujawnienie panicznego strachu przed wykonaniem czynności, które jako niezbędne – i czyniące zadość wymogom wobec postępowania przygotowawczego określonym w art. 297 § 1 K.p.k. – do wykonania przez nią wskazał sędzia T. Kuczma: Tak więc czynności w sprawie typu: zabezpieczenie twardych dysków komputerów, ustalenie IP czy też korzystanie z opinii biegłych informatyków etc, zdaniem piszącego te słowa są generowaniem niepotrzebnych, pracochłonnych i obciążających kosztami Skarb Państwa czynności, które nie wniosą niczego nowego do postępowania.”
  Dowód : Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zażalenie prokurator Radosławy

Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie sędziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r.

Prokurator R. Ridan podała nieprawdę. Artykuł 627 K.p.k. stanowi: Od skazanego w sprawach z oskarżenia publicznego sąd zasądza koszty sądowe na rzecz Skarbu Państwa oraz wydatki na rzecz oskarżyciela posiłkowego.” Dlatego to mnie ścigał potem, tj. po wydaniu skazującego mnie wyroku na podstawie aktu oskarżenia prokurator R. Ridan komornik i zajął moje wynagrodzenie.

Postanowieniem z dnia 5 stycznia 2007 r. /sygn. akt II Kz.675/06/ Sąd Okręgowy Rzeszowie w składzie SSO Jarosław Szaro,SSO Mariusz Sztorc, SSR del. do SO Andrzej Borek przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie Renaty Stopińskiej-Witkowskiej przychylił się do stanowiska prokurator R. Ridan i uchylił postanowienie sędziego T. Kuczmy z dnia 30.11.2006 r.

Ponieważ prokurator R. Ridan niedopełniła obowiązków, które wskazał sędzia T. Kuczma w postanowieniu z dnia 30.11.2006 r., on sam zwrócił się z żądaniami do operatorów internetowych, Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. z żądaniem podania mu, do jakich organizacji czy też osób fizycznych należały domeny www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, jakie osoby mogły zamieścić na nich informacje i jaka osoba zamieszczała materiały, których zamieszczenie mnie przypisała prokurator.

Wirtualna Polska S.A. podała pismem z dnia 6 sierpnia 2007 r. dane właściciela strony internetowejwww.webpark.plo identyfikatorze zgsopo. Nie były to moje dane, leczdane mieszkającego w Warszawie Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – Krzysztofa Łapaja. Wirtualna Polska podała między innymi: „Login: zgsopo Imię:Krzysztof Nazwisko:Łapaj(…) Adres ul. (…)Miasto: Warszawa

Dowód : Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny, sygn. akt II K 451/06, pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6 sierpnia 2007r., dane osobowe użytkownika portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgsopo, karta

3099

Krzysztof Łapaj zamieszkały w Warszawie, to nie … Zbigniew Kękuś z Krakowa.

Interia.PL S.A. zawiadomiła Sąd Rejonowy w Dębicy pismem z dnia 1 października 2007r.:„INTERIA.PL S.A. /adres – ZKE/ Kraków, dnia 01.10.2007r. Sąd Rejonowy w Dębicy /adres – ZKE/ Dot. Sygn. akt II K 451/06 W nawiązaniu do Państwa postanowienia INTERIA.PL S.A. uprzejmie odpowiada, co następuje:
Dane związane z kontem:
zkekus@interia.pl

i stroną WWW: http://zkekus.w.interia.pl/

Data założenia: 2004-10-26 21:17:23

Numer IP założenia: 62.179.56.131

Data ostatniego połączenia WWW: 2006-07-25 18:53:23

Numer IP ostatniego połączenia WWW: 84.10.15.191

Data ostatniego połączenia FTP: 2006-07-26 07:53:15

Numer IP ostatniego połączenia FTP: 84.10.15.191

Użytkownik nie podał danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, że obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.pl nie wykazały aktywności użytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 września 2005 roku do dnia 30 września 2005 roku. Logami z okresu wcześniejszego nie dysponujemy, natomiast logi z okresu późniejszego, aż do ostatniego dnia użytkowania konta zawierają zapisy połączeń użytkownika. Z poważaniem, Dział Bezpieczeństwa INTERIA PL S.A.”

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 1 października 2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183

Jeśli strona www.zkekus.w.interia.pl nie była aktywna w okresie od 13 do 30 września 2005 r., a Interia.PL S.A. nie dysponowała logami z okresu wcześniejszego, to znaczy, że oprócz tego, że podała, iż: „Użytkownik nie podał danych osobowych.”, to zawiadomiła także Sąd, że …nie posiadała danych za cały okres objęty aktem oskarżenia, tj. od stycznia 2003 r. do września 2005 r.

Poza tym numery IP komputerów podanych sędziemu T. Kuczmie przez Interię.PL S.A. należały do osób mieszkających w Warszawie, a strona www.zkekus.w.interia.pl została założona w dniu 26 października 2004 r. a zatem nikt nie mógł umieszczać na niej materiałów od stycznia 2003 r. do dnia 25 października 2004 r. 2

Zebrawszy dowody poświadczające, że nie ja jestem sprawcą czynów, które aktem oskarżenia z dnia 12.06.2006 r. przypisała mi prokurator R. Ridan, tj. poświadczające, że czyny te zostały popełnione w Warszawie przez mieszkańców Warszawy, sędzia T. Kuczma wydał w dniu 18 grudnia 2007 r. wyrok /sygn. akt II K 451/06/, którym … mnie przypisał wszystkie czyny, o które oskarżyła mnie prokurator R. Ridan. Skazał mnie na karę grzywny w kwocie 15.000,00 zł oraz zasądził ode mnie na rzecz Skarbu Państwa koszty w kwocie 2.122,00 zł.
Następnie:

 1. w dniu 15 września 2010 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie wydał wyrok /sygn. akt II Ko 283/10/, którym uchylił wyrok sędziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. wznowił postępowanie sygn. akt II K 451/06 i przekazał sprawę przeciwko mnie Sądowi Rejonowemu w Dębicy do ponownego rozpoznania w zakresie 16 czynów – czyny I, III-XVII – aktu oskarżenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r. Sąd Okręgowy zarzucił sędziemu T. Kuczmie rażące i mające wpływ na treść wyroku naruszenie prawa materialnego,

 2. w dniu 23 sierpnia 2011 r. Prokurator Generalny wniósł do Sądu Najwyższego kasację na moją korzyść w zakresie czynów II i XVIII 3 wyroku sędziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. zarzucając sędziemu rażące i mające wpływ na treść wyroku naruszenie prawa procesowego określonego w art. 7 K.p.k. i w art. 366 § 1 K.p.k. W uzasadnieniu do kasacji podał Prokurator Generalny między innymi: „W realiach niniejszej sprawy, zebrany materiał dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kękuś jest sprawcą, współsprawcą, podżegaczem, pomocnikiem , czy też w ogóle nie miał świadomości, że pisma przez niego sporządzone, a skierowane do różnych instytucji zostaną zamieszczone na wskazanych stronach internetowych (….) .’

Dowód : Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011

r. od wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/

Prokurator Generalny zarzucił także sędziemu T. Kuczmie, że dokonał oceny zgromadzonego materiału dowodowego wbrew zasadzie prawidłowego rozumowania – art. 7 K.p.k.:Na podstawie art. 523 § 1 kpk, art. 526 §1 kpk i art. 537 § 1 i 2 kpk zaskarżam(…) II. rażące i mające istotny wpływ na treść wyroku, naruszenie przepisu prawa procesowego, a mianowicie art. 7 kpk, polegające na dokonaniu, wbrew zasadom prawidłowego rozumowania oraz wskazaniom wiedzy i doświadczenia życiowego, dowolnej oceny dowodów, wskutek ustalenia, że czyny opisane w pkt II i XVIII części dyspozytywnej zaskarżonego wyroku, polegające na zamieszczaniu na stronie internetowej pod domeną zkekus.w.interia.pl, pism znieważających pokrzywdzoną Wiesławę Zoll i rozpowszechnianiu okoliczności z rozprawy rozwodowej toczącej się z wyłączeniem jawności, miały miejsce w okresie od stycznia 2003 r. do maja 2005 r. w Krakowie, podczas gdy z zebranego materiału dowodowego wynika, że strona ta została utworzona dopiero w dniu 26 października 2004 r. (…) Innymi słowy nie było możliwie, aby oskarżony od stycznia 2003 r. do dnia 26.10.2004 r., to jest dnia założenia strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl , zamieszczał na niej jakiekolwiek dokumenty, czy też pisma o treści znieważającej, skoro strona ta po prostu jeszcze nie istniała.
Dowód : Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, Kasacja z dnia 22 sierpnia 2011

r. od wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18 grudnia 2007 r., /sygn. akt II K 451/06/

 1. w dniu 26 stycznia 2012 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok /sygn. akt IV KK 272/11, którym uznał kasację Prokuratora Generalnego za zasadną, uchylił wyrok sędziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., wznowił postępowanie sygn. II K 451/06 i przekazał sprawę przeciwko mnie Sądowi Rejonowemu w Dębicy do ponownego rozpoznania w zakresie czynów II i XVII,

Dowód : Sąd Najwyższy, sygn. akt IV KK 272/11, wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r.

Po uchyleniu wyroku sędziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. i przekazaniu sprawy przeciwko mnie do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Dębicy w zakresie wszystkich 18 przypisanych mi nim czynów, sprawę przeciwko mnie na podstawie aktu oskarżenia prokurator Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. rozpoznaje od lutego 2011 r. – tj. po wydaniu wyroku wznowieniowego przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie – do sygn. akt II K 854/10 sędzia Beata Stój, która między innymi:

 1. wydała dwukrotnie, w dniach 15 marca 2011 r. i 29 czerwca 2012 r. postanowienia w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym,

 2. uznawszy, że ma uzasadnione wątpliwości co do mojej poczytalności – ukrywa wszak przede mną, na czym polegają - wydała w dniu 16 kwietnia 2012 r., na podstawie art. 79 § 1 pkt 3 K.p.k.4 zarządzenie w przedmiocie wyznaczenia mi obrońcy z urzędu, adw. Roberta Bryka z Kancelarii Adwokackiej w Dębicy,

 3. wydała w dniu 11 grudnia 2012 r. postanowienie, w którym podałaZałącznik 1: Oskarżony Zbigniew Kękuś złożył wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewłaściwości sądu. Oskarżony podnosił, że sądem właściwym miejscowo jest sąd w Warszawie, gdyż to tam popełniono przestępstwo, jak wynika z pism operatorów internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interim.PL S.A. (…) Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, że strona www.zgsopo.webpark.pl założona została przez osobę mieszkającą w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie założył stronę http:/zkekus.w.interia.pl /, na której także umieszczano obraźliwe treści.

Dowód : Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sędzi Beaty Stój z dnia 11 grudnia 2012 r. - Załącznik 1

 1. po wydaniu w.w. postanowienia z dnia 11.12.2012 r.:

  1. wydała Policji nakaz zatrzymania mnie w niedzielę 6 stycznia 2013 r. w mieszkaniu mojej matki i doprowadzenia pod przymusem na badania psychiatryczne do Szpitala im. dr J. Babińskiego w Krakowie. Nie było mnie w tym dniu w mieszkaniu matki.

  2. zawiadomiła mnie dwukrotnie – Zawiadomienie z dnia 25 marca 2013 r. i z dnia 20 maja 2013 r. – o zorganizowaniu posiedzeń /w dniach 18.04.2013 r., 14 czerwca 2013 r./ w sprawie wydania postanowienia w przedmiocie zastosowania wobec mnie tymczasowego aresztowania.

W dniu 14 czerwca 2013 r. sędzia Beata Stój wydała postanowienie, którym orzekła:

 1. I. Na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. w zw. z art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k. w zw. z art. 443 k.p.k. w zw. z art. 545 § 1 k.p.k. umorzyć postępowanie karne przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi o to, że: /czyny I – XVI aktu oskarżenia z dnia 12.06.2006 r. –– ZKE/.
  Podała, że umarza 16 zarzutów z powodu ustania ich karalności. Nie podała jednak … dat ustania karalności. Celem umorzenia dokonała przekwalifikowania zarzutów z art. 226 § 1 K.k. w zarzuty z art. 216 § 2 K.k. Dokonawszy przekwalifikowania w uzasadnieniu podała: „(…) Analiza wymienionych wyżej dat i treści art. 102 § 2 k.k. i art. 102 k.k., wskazuje, że karalność przestępstw, o których mowa w punktach I.1-16, ustała. Karalność wymienionych czynów była przedawniona już w dniach wydania orzeczeń o wznowieniu postępowania przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie i uchyleniu wyroku przez Sąd Najwyższy.”

 2. II. Na podstawie art. 34 § 3 k.p.k. wyłączyć do odrębnego rozpoznania sprawę o niżej opisane czyny zarzucane oskarżonemu Zbigniewowi Kękusiowi, a mianowicie, że:

  1. w okresie od stycznia 2003 r. do maja 2005r - w Krakowie działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu - za pośrednictwem portalu internetowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca - WWW. zgospo.webpark.pl i założonej przez siebie strony pod domeną zkekus.winteria.pl znieważył urząd Rzecznika Praw Obywatelskich używając wobec piastującego go Andrzeja Zolla słów obraźliwych i pomówił go o takie postępowanie i właściwości, które mogą poniżyć go w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla piastowanego urzędu, tj. o przestępstwo z art. 226 § 3 k.k . i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. 2. w okresie od stycznia 2003 r . do września 2005r - w Krakowie działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu - za pośrednictwem portalu internetowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca - WWW. zgospo.webpark.pl i założonej przez siebie strony pod domeną zkekus.winteria.pl , rozpowszechniał wiadomości z rozpraw sądowych prowadzonych z wyłączeniem jawności przed Sądem Okręgowym Wydział IX Rodzinny w sprawie sygn. I CR 603/04 z własnego powództwa o rozwód, tj. o przestępstwo z art. 241 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Dowód: Sąd Okręgowy w Dębicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sędzi Beaty Stój z dnia 14 czerwca 2013 r.

Postanowienie sędzi B. Stój z dnia 14.06.2013 r. w zakresie pkt. I nie jest prawomocne. Zaskarżyłem je. Uważam, że nie ustała karalność za czyny z pkt. I-XVI aktu oskarżenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r.

Sędzia B. Stój sama nie wie, kiedy ustała ich karalność, nie podała dat jej ustania.

Co do pkt. II postanowienia z dnia 14.06.2013 r. sędzi Beaty Stój, jestem w dalszym ciągu, tj. … ósmy rok ścigany na podstawie aktu oskarżenia prokurator Radosławy Ridan z dnia 12.06.2006 r.:

 1. za popełnienie czynów za pośrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl, od stycznia 2003 r. mimo, że:

  1. prokurator R. Ridan podała w zażaleniu z dnia 8.12.2006 r.: „Również z wydruku strony www.zkekus.w.interia.pl wynika, że strona ta została założona 4.11.2004 r.”,

  2. Interia.PL S.A. podała w piśmie z dnia 1 października 2006 r.: „Dane związane z (…) WWW: http://zkekus.w.interia.pl/Data założenia: 2004-10-2621:17:23

  3. Prokurator Generalny zarzucił sędziemu T. Kuczmie w kasacji od wyroku z dnia 18.12.2007 r. – a Sąd Najwyższy zgodził się z tym zarzutem w wyroku wznowieniownym z dnia 26.01.2012 r. - że skazując mnie za popełnienie czynów za pośrednictwem tej strony od stycznia 2003 r. dokonał oceny dowodu w postaci pisma Interii.PL S.A. wbrew zasadzie prawidłowego rozumowania.

 1. za popełnienie czynów w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r. w Krakowie,za pośrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i - jak podała prokurator R. Ridan„założonej przez siebie strony pod domeną zkekus.w.interia.pl , mimo że:

  1. w piśmie z dnia 6 sierpnia 2007 r. Wirtualna Polska S.A. podała: Właścicielem strony www.zgsopo.webpark.pl jest użytkownik portalu Wirtualna Polska o identyfikatorze zgsopo posługujący się kontem email zgsopo@wp.pl (…) Dane osobowe użytkownika zgsopsoze zbioru danych osobowych „Wirtualna Polska”: Login: zgsopo Imię: Krzysztof Nazwisko: Łapaj Miasto: Warszawa

  2. w piśmie z dnia 1 października 2006 r. Interia.PL S.A. podała: „Dane związane z kontem: zkekus@interia.pl i stroną WWW: http://zkekus.w.interia.pl/Data założenia: 2004-10-2621:17:23Użytkownik nie podał danych osobowych.Uprzejmie informujemy, że obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.plnie wykazały aktywności użytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 września 2005 roku do dnia 30 września 2005 roku. Logami z okresu wcześniejszego nie dysponujemy.”

  3. w kasacji wniesionej w dniu 23 sierpnia 2011 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/ Prokurator Generalny podał: „W realiach niniejszej sprawy, zebrany materiał dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kękuś jest sprawcą, współsprawcą, podżegaczem, pomocnikiem , czy też w ogóle nie miał świadomości, że pisma przez niego sporządzone, a skierowane do różnych instytucji zostaną zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.”
   Sąd Najwyższy uznał ten zarzut w wyroku wznowieniowym z dnia 26 stycznia 2012 r. /sygn. IV KK 272/11/ za słuszny.

  4. w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. sędzia B. Stój podała:„Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, że strona www.zgsopo.webpark.pl założona została przez osobę mieszkającą w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie założył stronę http:/zkekus.w.interia.pl/ , na której także umieszczano obraźliwe treści.”

 2. za znieważenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawującego ten urząd prof. dr hab. Andrzeja Zolla, mimo że:

  1. w wydawanym pod jego redakcją naukową komentarzu do kodeksu karnego jako słuszne prezentowane są wskazania doktryny prawnej, według których:

   1. Rzecznik Praw Obywatelskich będąc organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej,

   2. § 3 art. 226 K.k. ma zastosowanie tylko do znieważania organu, nie zaś jego pracowników

  2. po tym, gdy mnie wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. skazał za ten czyn sędzia Tomasz Kuczma, Sąd Okręgowy w Rzeszowie zarzucił mu w wyroku wznowieniowym z dnia 15.09.2010 r., sygn. II Ko 283/10 rażące i mające wpływ na treść wyroku naruszenie prawa materialnego.

xxx

Wskazać należy, że jeśli jestem łącznie ósmy rok ścigany – z wszystkimi tego dla mnie i mojej rodziny skutkami, w postaci między innymi:

 1. niszczeniem mi opinii przez prokurator R. Ridan u mojego pracodawcy w 2006 r. przez poinformowanie go faksem, że jestem poszukiwany przez prokuraturę oraz dwukrotnym wysłaniem do niego poszukującego mnie policjanta,

 2. dwukrotnym wyrzuceniem mnie z pracy,

 3. stratą materialną z tego powodu w kwocie kilku milionów złotych,

 4. pozbawieniem mnie prawa do emerytury po osiągnięciu przeze mnie – jeśli pozwolicie Państwo dożyć – wieku emerytalnego, w kwocie adekwatnej do wynagrodzenia, które uzyskiwałem przez kilkanaście lat, przed utratą pracy,

 5. zrujnowanej opinii na rynku pracy,

 6. pozostawaniem bez pracy od lutego 2009 r.,

 7. dręczeniem moich dzieci w 2006 r. przez prokurator R. Ridan wysyłanymi do nich, poszukującymi mnie policjantami, w tym nawet w okresie ferii bożonarodzeniowo-noworocznych,

 8. egzekucją komorniczą przez zajęcie mojego wynagrodzenia we wrześniu i październiku 2008 r.,

 9. pozbawieniem moich dzieci możliwości przez kilka ostatnich lat wyjazdów na wakacje, ferie, korzystania z rozrywek, itp.,

 10. groźbą umieszczenia mnie w szpitalu psychiatrycznym,

 11. groźbami umieszczenia mnie w areszcie

 12. itp.

za czyny przypisane mi przez prokurator Radosławę Ridan aktem oskarżenia z dnia 12 czerwca 2006 r., to ogromna w tym wina prokuratora Piotra Kosmatego, który dwukrotnie niedopełnił jego obowiązków jako Prokurator Rejonowy Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Wchód.

Dwukrotnie, tzn. wtedy, gdy:

 1. nadzorował postępowanie przygotowawcze prowadzone przeciwko mnie przez prokurator R. Ridan z rażącym naruszeniem prawa procesowego określonego w art. 297 § 1 K.k.,

 2. sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasz Kuczma zwrócił mu w listopadzie 2006 r. sprawę przeciwko mnie w celu usunięcia istotnych braków postępowania przygotowawczego prowadzonego pod jego nadzorem przez prokurator Radosławę Ridan.

Wina prokuratora Piotra Kosmatego jest bezdyskusyjna, a jej dowodami są między innymi:

 1. dowody dostarczone przez operatorów internetowych, Wirtualną Polskę S.A. i Interię.PL S.A,

 2. kasacja Prokuratora Generalnego wniesiona w dniu 23.08.2011 r. oraz wyroki wznowieniowe Sądu Okręgowego w Rzeszowie i Sądu Najwyższego od wyroku sędziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. wydanego na podstawie aktu oskarżenia prokurator R. Ridan,

 3. przyznanie przez sędzię Beatę Stój w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. – Załącznik 1:Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, że strona www.zgsopo.webpark.pl założona została przez osobę mieszkającą w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie założył stronę http:/zkekus.w.interia.pl/ , na której także umieszczano obraźliwe treści. Na marginesie należy zauważyć, że przekazanie sprawy według właściwości do innego sądu może nastąpić jedynie wtedy, gdy właściwość ta nie budzi wątpliwości, tymczasem w niniejszej sprawie są uzasadnione wątpliwości co do miejsca popełnienia czynów.
  Dowód : Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. prezesa

Sądu Beaty Stój – Załącznik 1

O ile za mną i moją rodziną od 2006 r. doświadczenia, jak wyżej, za prokuratorem Piotrem Kosmatym w tym samym czasie … same sukcesy.

Po awansie w 2007 r. na prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie, za nim następny awans na rzecznika prasowego Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie,. Jest prokurator Piotr Kosmaty „twarzą” prokuratury krakowskiej.

Także finansowo powodzi mu się doskonale. Jak mnie poinformowała pismem z dnia 22 lipca 2013 r. Prokurator Okręgowy w Krakowie Lidia Jaryczkowska – Załącznik 2: „Prokurator Okręgowy w Krakowie, Kraków dnia 22 lipca 2013 r. I IP 16/13 Pan Zbigniew Kękuś W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 8 lipca br., który potraktowany został jako złożony w trybie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. NR 112 poz. 1198 ze zm.(< uprzejmie informuję, że Pan Prokurator Piotr Kosmaty otrzymuje następujące wynagrodzenie: w 2012 roku i czerwcu 2013 roku w stawce 7 (siódmej), tj. 2,75 kwoty bazowej, wynoszącej w 2012 roku 3197,85, a w 2013 roku 3496,82. Ponadto otrzymuje przez cały ten czas 15% dodatku za długoletnią pracę oraz dodatek funkcyjny wg mnożnika 0,3 w/w kwoty bazowej.”

Dowód : Prokuratura Okręgowa w Krakowie, sygn. I IP 16/13, pismo Prokuratora Okręgowego Lidii Jaryczkowskiej

z dnia 22 lipca 2013 r. – Załącznik 2

Jeśli kwotą bazową, od której prokurator Piotr Kosmaty otrzymuje dodatek funkcyjny według mnożnika 0,3 od 2,75 kwoty bazowej, to jego miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi ok. 12.000,00 zł.

Rodzina dumna z prokuratora Piotra Kosmatego.

A ja zastanawiam się, ile osób w okresie „długoletniej pracy” uczynił prokurator Piotr Kosmaty przestępcami, w okolicznościach, jak w moim przypadku.

Ja straciłem dwukrotnie pracę i zakończyłem karierę zawodową – a raczej zakończono mi ją – mimo że posiadałem kwalifikacje, doświadczenie zawodowe potrzebne do wykonywania powierzonych mi zadań.

Prokurator Piotr Kosmaty zrobił ze mnie „dziada”.

On sam robi natomiast wspaniałą karierę. Awansuje, mimo, że nie dość, że sam nie posiadał kwalifikacji zawodowych uprawniających go do nadzorowania postępowania przygotowawczego w sprawie o popełnienie przestępstwa za pośrednictwem Internetu, to zlekceważył profesjonalne pouczenie udzielone mu przez sędziego T. Kuczmę w postanowieniu z dnia 30.11.2006 r.

O oczywistym przez prokuratora Piotra Kosmatego braku znajomości trybu ścigania z art. 212 § 2 K.,k. z art. 226 § 1 K.k. i z art. 226 § 3 K.k. nie wspominając.

Pismem z dnia 12 czerwca 2012 r. skierowanym do prokuratora Piotra Kosmatego złożyłem: Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy Adresat niniejszego pisma ma jakiś pomysł na zrekompensowanie mnie i mojej rodzinie poniesionych przez nas strat i wyrządzonych nam krzywd z powodu niedopełnienia przez Pana obowiązków oraz karygodnej bezmyślności.”

Nie odpowiedział prokurator Piotr Kosmaty. Jako rzecznik prasowy Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie ma ważniejsze sprawy na głowie.

Wielce Szanowna Pani Prokurator,

Od ośmiu lat jestem ścigany przez Prokuraturę Rejonową Kraków-Śródmieście Wschód w opisanych w niniejszym piśmie okolicznościach.

Obecnie sędzią referentem w sprawie przeciwko mnie jest postać patologiczna, sędzia Beata Stój.

Dlaczego patologiczna?

Bo nie dość, że od lutego 2011 r. ściga mnie za popełnienie w Krakowie czynów za pośrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i stronywww.zkekus.w.interia.pl, mimo że w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. podała –Załącznik 1: „Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, że strona www.zgsopo.webpark.pl założona została przez osobę mieszkającą w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie założył stronę http:/zkekus.w.interia.pl/ , na której także umieszczano obraźliwe treści.” , to nawet po tym, gdy je wydała, nakazała Policji w niedzielę 6.01.2013 r. zatrzymać mnie i doprowadzić na badania psychiatryczne, a potem, w marcu i maju 2013 r. dwukrotnie groziła mi zastosowaniem wobec mnie tymczasowego aresztowania. Żeby zaraz po tych groźbach, w dniu 14 czerwca 2013 r. wydać postanowienie o umorzeniu z powodu przedawnienia 16 z 18 zarzutów, w dodatku … nie wiedząc, kiedy się przedawniły, tj. nie podając dat przedawnienia.

Wobec patologii prezentowanej przez sędzię Beatę Stój, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wschód jest jedyną dla mnie szansą na zapobieżenie jej kontynuacji. Adresatka niniejszego pisma posiada prawo - Artykuł 8a ust. 1 ustawy o prokuraturze stanowi: Prokurator bezpośrednio przełożony uprawniony jest do zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora podległego. Zmiana lub uchylenie decyzji wymaga formy pisemnej i jest włączana do akt sprawy.” - do odstąpienia od oskarżenia przeciwko mnie wniesionego przeciwko mnie aktem oskarżenia prokurator R. Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

Wskazać także należy, że art. 14 § 2 K.p.k. stanowi: „Odstąpienie oskarżyciela publicznego od wniesionego oskarżenia nie wiąże sądu.”

Nie można zatem wykluczyć, że nawet po odstąpieniu przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia Wschód od oskarżenia przeciwko mnie, sędzia Beata Stój będzie mnie dalej ścigać, w tym wbrew zasadzie prawidłowego rozumowania – patrz: s. 10 i 11 niniejszego pisma.

W takim przypadku łatwiej mi będzie jednak przekonać ministra sprawiedliwości, że sędzię Beatę Stój należy poddać obserwacji w szpitalu psychiatrycznym, gdzie ona mnie chciała umieścić w niedzielę 6 stycznia br. wysługując się Policją.

Jak Pani – oraz Adresatom kopii niniejszego pisma – wiadomo, już wcześniej kierowałem wnioski do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia Wschód o odstąpienie od oskarżenia wniesionego przeciwko mnie przez prokurator Radosławę Ridan aktem okraszenia sprzed ponad 7 lat, tj. z dnia 12 czerwca 2006 r. Za każdym razem otrzymuję jednak odpowiedzi od Zastępcy Prokuratora Rejonowego Edyty Frączek – Padoł, jak ta z pisma z dnia 19 lipca 2013 r. – Załącznik 3.2: „Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód, Kraków 19 lipca 2013 roku 1 Ds. 39/06 Pan Zbigniew Kękuś W odpowiedzi na pismo z dnia 15 lipca 2013 roku informuję, że nadal aktualne pozostaje stanowisko wyrażone we wcześniejszych pismach kierowanych do Pana odnośnie tego, że wszelkie wnioski w sprawie będą formułowane w toku postępowania sądowego . Zastępca Prokuratora Rejonowego Edyta Frączek – Padoł”

Dowód : Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście – Wschód, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastępcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Frączek – Padoł z dnia 19 lipca 2013 r.Załącznik 3.2

Czyli … nadal będę ścigany.

Prokurator Edyta Frączek – Padoł najwyraźniej nie zapoznała się z aktami sprawy sygn. 1 Ds. 39/06/S.

Gdyby się z nimi, ze znajdującymi się w nich dowodami, z wyrokami wznowieniwymi od raz już wydanego – w dniu 18.12.2007 r. przez sędziego T. Kuczmę – wyroku na podstawie aktu oskarżenia prokurator Radosławy Ridan z dnia 12.06.2006 r. zapoznała, wiedziałaby, że:

 1. akt oskarżenia przeciwko mnie w ogóle nie powinien być wydany, że prokurator Radosława Ridan pomyliła się, bo niedopełniła obowiązków i jak się przyznała „Prokurator (…) Zarzuty swe oparł li tylko na publikacjach, które osobiście ujawnił i przejrzał na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl, tzn. jedynymi dowodami, które zebrała były, jak także przyznała:„materiały ściągnięte ze stron internetowych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW.zgsopo.webpark.pl i zkekus.w.interia.pl w postaci pism (…).

 2. Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód wystarczająco dużo miała czasu, by po:

  1. wydaniu przez Trybunał Konstytucyjny wyroku z dnia 11 października 2006 r. /Dz. U. z dnia 19.10.2006 r., Nr 190, poz. 1409/,

  2. wydaniu przez sędziego Tomasza Kuczmę postanowienia z dnia 30.11.2006 r.,

  3. wydaniu wyroków wznowieniowych przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie i przez Sąd Najwyższy,

  4. podaniu przez sędzię Beatę Stój w postanowieniu z dnia 11.12.2012 r.:„Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, że strona www.zgsopo.webpark.pl założona została przez osobę mieszkającą w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie założył stronę http:/zkekus.w.interia.pl/

sformułować - właściwe - wnioski.

W związku z powyższym, pismem z dnia 8 sierpnia 2013 r. skierowanym do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, który wniósł w dniu 23.08.2011 r. do Sądu Najwyższego kasację od wyroku wydanego w dniu 18.12.2007 r. przez sędziego T. Kuczmę na podstawie aktu oskarżenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r. podając w uzasadnieniu: „W realiach niniejszej sprawy, zebrany materiał dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kękuś jest sprawcą, współsprawcą, podżegaczem, pomocnikiem , czy też w ogóle nie miał świadomości, że pisma przez niego sporządzone, a skierowane do różnych instytucji zostaną zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.” , złożyłem:

 1. Zawiadomienie o:

  1. rozpoczęciu przeze mnie w dniu 12 sierpnia 2013 r. o godz. 11:00 protestu przed Prokuraturą Rejonową Kraków-Śródmieście Wschód,

  2. zamiarze przekształcenia od dnia 19 sierpnia 2013 r. protestu, jak w p. I.1 w głodowy – będę pił wodę i soki.

  3. kontynuowania protestu, jak w p. II.2 do dnia wręczenia mi dokumentu, potwierdzającego odstąpienie przez Prokuraturę od aktu oskarżenia, który w dniu 12 czerwca 2006 r. sporządziła przeciwko mnie prokurator w.w. Prokuratury Radosława Ridan.”

Dowód : Prokurator Generalny, pismo Z. Kękusia z dnia 8 sierpnia 2013 r. do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta – Załącznik 3

W dniach od 12 do 16.08 br. będę prowadził całodobowo pikietę.

Jeśli nie zostanie mi wręczony w tym czasie dokument poświadczający odstąpienie od oskarżenia, przez weekend, 17-18.08 br. przygotuję pismo skierowane do Adresatów kopii niniejszego pisma i w dniu 19.08., po jego dostarczeniu Adresatom, rozpocznę protest głodowy.

Nieodstąpienie przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie od oskarżenia przeciwko mnie wniesionego przez prokurator Radosławe Ridan aktem oskarżenia z dnia 12 czerwca 2006 r. oznaczać będzie kontynuację znęcania się nade mną i nad moją rodziną przez prokuratorów w.w. Prokuratury, w tym Prokuratora Rejonowego. Przypomnę:

Znęcać się” - «męczyć, dręczyć kogoś»

Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1280

W załączeniu przesyłam pismo z dnia 9.08.2013 r. do Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji Pana insp. Mariusza Dąbka i Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie, Pana mł. insp. Wadima Dyby, informujące o moim proteście –Załącznik 4.

Informuję i wnoszę, jak na wstępie.

dr Zbigniew Kękuś

Załączniki:

 1. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sędzi Beaty Stój z dnia 11 grudnia 2012 r.

 2. Prokuratura Okręgowa w Krakowie, sygn. I IP 16/13, pismo Prokuratora Okręgowego Lidii Jaryczkowskiej z dnia 22 lipca 2013 r.

 3. Prokurator Generalny, pismo Z. Kękusia z dnia 8 sierpnia 2013 r. do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta

  1. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście – Wschód, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastępcy Prokuratora Rejonowego Edyty Frączek – Padoł z dnia 12 lipca 2013 r.

  2. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście – Wschód, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastępcy Prokuratora Rejonowego Edyty Frączek – Padoł z dnia 19 lipca 2013 r.

 4. Pismo z dnia 9 sierpnia 2013 r. do Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, insp. Mariusza Dąbka oraz Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie, mł. insp. Wadima Dyby

1 Wskazać należy, że w odpowiedzi z dnia 9.10.2009 r. na interpelację złożoną w dniu 3.09.2009 r. przez Posła Prawo i Sprawiedliwość Zbigniewa Wassermanna w sprawie skazującego mnie wyroku który na podstawie aktu oskarżenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r. wydał w dniu 18.12.2007 r. sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasz Kuczma, podał Zastępca Prokuratora Generalnego Andrzej Pogorzelski: „(…) W tej sytuacji po wejściu w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego , ponieważ w omawianej sprawie znieważenie funkcjonariuszy publicznych przez oskarżonego nie było dokonane podczas wykonywania przez nich czynności służbowych, prokurator popierający przed sądem wniesiony w dniu 12 czerwca 2006 r. akt oskarżenia powinien był złożyć na rozprawie wniosek o modyfikację kwalifikacji prawnej czynów zarzucanych oskarżonemu poprzez wyeliminowanie z niej art. 226 § 1 K.k., czego jednak nie uczynił.

Dowód: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedź zastępcy prokuratora generalnego Andrzeja Pogorzelskiego z dnia 9 października 2009r. /sygn. akt: PR V 861-1995/08/ na interpelację Posła „Prawo i Sprawiedliwość” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 września 2009 roku, numer interpelacji 11505

2 W zażaleniu z dnia 8.12.2006 r. prokurator R. Ridan podała: „Również z wydruku strony www.zkekus.w.interia.pl wynika, że strona ta została założona 4.11.2004 r.”,

Dowód : Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zażalenie prokurator Radosławy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie sędziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r.

Strona www.zkekus.w.interia.pl została zatem założona w dniu 26.10.2004 r., a jej użytkownik/użytkownicy umieścił po raz pierwszy materiały na niej w dniu 4 listopada 2004 r. Dlaczego zatem prokurator R. Ridan podała datę początkową … „styczeń 2003 r.” … ?

3 Jakkolwiek Prokurator Generalny wniósł kasację w zakresie czynów II i XVIII, to zarzuty naruszenia przez sędziego T. Kuczmę prawa procesowego dotyczą wszystkich czynów przypisanych mi wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. – a zarazem aktem oskarżenia z dnia 12.06.2006 r. – bowiem, jak podała prokurator R. Ridan w akcie oskarżenia, wszystkie zostały popełnione za pośrednictwem portaluwww.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl. Prokurator Generalny nie mógł jednak wnieść kasacji w zakresie wszystkich 18 przypisanych mi czynów ponieważ art. 519 K.p.k. stanowi: Od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie może być wniesiona kasacja.” , a wcześniej, w dniu 15 września 2010 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie wydał w.w. wyrok, którym uchylił wyrok z dnia 18.12.2007 r., wznowił sprawę sygn. II K 451/06 i przekazał ją do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Dębicy w zakresie czynów I, III – XVII.

4 „W postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę jeżeli: (…) 3. zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności.”

Oryginal.jpg

1.11.12.2012.Postanowienie.Beata.Stoj.1.jpg

1.11.12.2012.Postanowienie.Beata.Stoj.2.jpg

2.22.07.2013.Lidia.Jaryczkowska.jpg

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~marek777
22-08-2013 / 09:31
*** www.marek777pl.tl >>>POLSKA fikcja trwania. POLSKA filozofia społeczna. "Konia NIE zrobić w konia ?! ( w prokuraturze, sądzie, na policji, w urzędzie ... a nawet w SEJMIE !!! i przez RZĄD !!!) to KAŻDY dzień stracony !! malarz - alpinista kominów elektrociepłowni Donald TUSK - a rzucił Obywatelom Rzeczpospolitej Polski groźbę i wyzwanie : cit. " ... NIE oddam Polski bez walki !! ..." patrz : www.youtube.com/watch?v=T7rrKNRuCas; www.youtube.com/watch?v=KO9jApqttXI ; >> TUSK-a realizuje Doktrynę APELU BERMANA z kwietnia 1945 roku > APEL do ŻYDÓW ... likwidacja biologiczna Polaków ...
~Rademenes
14-08-2013 / 23:47
Prokuratura to zbiorowisko tępych i niedouczonych prawie prawników 1 na stu jest uczciwy powinno się zorganizować tej chołocie lot do smolenska prokuratura to chory organ ktury najlepiej usunąć w tej organizacji uczciwości nieznajdziecie
~Demaskator
10-08-2013 / 00:48
W Szczecinku, Koszalinie, Białogardzie, Sławnie i Wałczu "wymiar sprawiedliwości" również w większości sprawują bezwzględni notoryczni przestępcy. www.aferyprawa.eu/Sady/CZY-SEDZIA-PIOTR-BOGUSZEWSKI-ZE-SKORUMPOWANEG