Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
9 grudnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 27-03-2013

New Page 4

Wyrok  ETPC (Strasburg) dot. przewlekłości postępowania - sąd powinien dyscyplinować strony...

Spółka Purpian, sp. z o.o. w Odolanowie, wniosła skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciwko Polsce, powołując się na naruszenie jej prawa do rozpatrzenia jej sprawy przez sąd w rozsądnym terminie (art. 6 § 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności). Spółka w dniu 12 listopada 1997 roku wniosła do sądu pozew o zapłatę. W latach 1999-2000 sześć rozpraw zostało odroczonych ze względu na niestawiennictwo spółki. Nadto w latach 2005-2008 kolejnych sześć rozpraw zostało odroczonych na jej wniosek. Wyrok w pierwszej instancji został wydany w dniu 24 lipca 2008 roku. W dniu 11 lutego 2010 roku sąd drugiej instancji oddalił apelację od tego wyroku. W sumie proces trwał dwanaście lat i trzy miesiące.

Spółka dochodziła odszkodowania za przewlekłość postępowania przed polskimi sądami, ale ostatecznie jej skarga została w tamtym postępowaniu oddalona. Sąd drugiej instancji stwierdził, że na długość procesu miało w dużej mierze wpływ zachowanie stron, w tym i powodowej spółki.

Polski rząd wnosił o skreślenie skargi z listy spraw. W zasadzie nie odniósł się merytorycznie do skargi, ale podkreślił, że rozprawa była dwanaście razy odraczana na wniosek powodowej spółki lub z powodu jej niestawiennictwa.

Przepis art. 6 § 1 Konwencji stanowi, że każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie (…).
ETPC przypomniał, że ewentualna przewlekłość postępowania musi być oceniana w świetle okoliczności sprawy, z uwzględnieniem stopnia jej zawiłości oraz zachowania stron i właściwych organów.
Trzeba też wziąć pod uwagę, jak ważne dla strony było rozstrzygnięcie.
ETPC uznał, iż w niniejszej sprawie brak było argumentów za oddaleniem skargi. ETPC przyznał, że postępowanie samej powodowej spółki częściowo przyczyniło się do długości procesu. Jednakże to na sądach ciąży obowiązek sprawnego wymierzania sprawiedliwości. W związku z tym sądy mają do dyspozycji liczne narzędzia, służące dyscyplinowaniu stron.

W przedmiotowej sprawie długość procesu była nadmierna i nie mieściła się w ramach "rozsądnego czasu". ETPC stwierdził naruszenie art. 6 § 1 Konwencji i przyznał powodowej spółce 5.900 Euro odszkodowania.

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 18 grudnia 2012 roku, nr 2311/10,
Purpian sp. z o.o. przeciwko Polsce, www.echr.coe.int

Więcej:

Aż 20.000 złotych odszkodowania będzie można otrzymać za przewlekłość postępowania sądowego czy też komorniczego.
Odszkodowanie będzie przysługiwało także za przewlekłość postępowania przygotowawczego, prowadzonego przez prokuratora.

Prezydent podpisał ustawę zmieniającą przepisy umożliwiające złożenie skargi na przewlekłość postępowania. Z chwilą wejścia w życie przepisów, będziemy mogli zaskarżyć nie tylko działanie sądu i komornika ale także prokuratora, który zbyt opieszale prowadzi postępowanie przygotowawcze. To pierwsza zmiana ustawy, obowiązującej od 2004 roku.

Od wejścia w życie nowelizacji ustawy (14 dni od ogłoszenia ustawy przez Prezydenta RP) będzie można zaskarżyć nie tylko przewlekłość postępowania sądowego i komorniczego ale także postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuratora. W postępowaniu będą sprawdzane czynności tak prokuratora prowadzącego postępowanie jak i nadzorującego postępowanie prowadzone przez inne organy (np. policję). Jeśli okaże się, że nastąpiła przewlekłość postępowania, sąd może nam zasądzić aż do 20.000 zł odszkodowania.

W przypadku postępowania przygotowawczego skargę będzie się wnosić do prokuratora prowadzącego bądź też nadzorującego postępowanie.
Skarga powinna być sporządzona jak każde pismo procesowe a nadto zawierać:

  • żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania oraz
  • przytoczenie okoliczności faktycznych, uzasadniających żądanie.

W toku postępowanie o przewlekłość, strona może żądać podjęcia przez sąd czy też prokuratora odpowiednich czynności w celu zapobieżenia dalszemu naruszaniu prawa strony do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki.

Opłata od skargi wynosi 100 zł - nie jest więc wygórowana - a nadto wnosząc skargę nic nie ryzykujemy. Tak bowiem w przypadku uwzględnienia skargi jak i jej odrzucenia, opłata jest zwracana wnioskodawcy.
W nowelizacji podniesiono maksymalną kwotę odszkodowania jakie jest przyznane stronie. I tak aktualnie sąd rozpoznający sprawę może przyznać poszkodowanemu od 2.000 zł do 20.000 zł, a to o 100% więcej niż dotychczas.

W przypadku przewlekłości postępowania przygotowawczego, kwota ta zostanie wypłacona przez prokuraturę okręgową lub apelacyjną, ze środków własnych.

Warto wspomnieć, iż od początku obowiązywania ustawy do 2007 roku, sądy przyznały łącznie 3.202.619 zł odszkodowania za przewlekłość postępowania. Nie jest to znaczna kwota, biorąc pod uwagę okoliczność, że średnia wysokość odszkodowania za jedną sprawę wynosiła przeciętnie 2.000 zł.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

Źródło: www.kprm.gov.pl

·         Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (sejmowy druk nr 1281)

Ponadto:

Funkcjonariusz publiczny (urzędnik), który swoim działaniem lub zaniechaniem doprowadził do powstania odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotu odpowiedzialnego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w wyniku rozstrzygnięcia lub braku rozstrzygnięcia indywidualnej sprawy administracyjnej, ma ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach określonych w projektowanej ustawie.

Wprowadza się zatem osobistą odpowiedzialność cywilną urzędnika rozstrzygającego sprawę administracyjną w przypadku wydania decyzji administracyjnej z rażącym naruszeniem prawa, o ile w wyniku wydania takiej decyzji podmiot odpowiedzialny (Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego) zapłacił odszkodowanie na rzecz podmiotu ponoszącego szkodę w wyniku wspomnianego naruszenia prawa.

Funkcjonariusz publiczny ma ponosić odpowiedzialność na zasadach przewidzianych w ustawie w razie łącznego zaistnienia następujących przesłanek:

1.      stronie postępowania administracyjnego, która poniosła szkodę w wyniku rozstrzygnięcia indywidualnej sprawy administracyjnej lub braku takiego rozstrzygnięcia, zostało, na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, lub na mocy ugody, przyznane odszkodowanie od podmiotu odpowiedzialnego;

2.      w trybie określonym w art. 9 projektowanej ustawy stwierdzono, że ww. indywidualną sprawę administracyjną rozstrzygnięto z rażącym naruszeniem prawa bądź, że jej nie rozstrzygnięto z rażącym naruszeniem prawa;

3.      takie rażące naruszenie prawa zostało spowodowane działaniem lub zaniechaniem funkcjonariusza publicznego, z jego winy umyślnej lub nieumyślnej.

Zgodnie z przyjętym założeniem, zasadą odpowiedzialności regulowanej ustawą ma być wina urzędnika przy naruszeniu prawa.

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~sprostowanie
09-04-2013 / 02:18
"Tak bowiem w przypadku uwzględnienia skargi jak i jej odrzucenia, opłata jest zwracana wnioskodawcy." Odrzucenia tak, ale nie oddalenia.
~bak rudy
04-04-2013 / 16:41
Na Policji nie dostajesz kopii zeznań, następnie często dopisują to co im wygodne.Mogą też tak zmanipulować wypowiedzią że jest to zeznanie przeciw zeznającemu.Wystarczy że zostanie wolne miejsce,dopisują lub wtrącają słowo. Poza tym policjanci nie zeznają tylko zeznania odpisuje jeden od drugiego zmieniając tylko drobne fakty -dowody na to znajdują się w tysiącach spraw.Faktycznie to ich kopie przeciw tobie nie zeznania. Jakiekolwiek sprawy przeciw funkcjonariuszom publicznym są z reguły umarzane,nawet wbrew oczywistym dowodom. Sądy ,prokuratury i policja są przeciw oskarżonemu,nie po to żeby cokolwiek wyjaśnić lub osądzić. Metodą Stalina produkują sprawę wtedy jak dopadną niewinnego,dlatego podziwiana w Strasburgu wyrocznia Polskiego ,, Sądu,, Faktycznie nie jest to sąd tylko miejsce gdzie manipuluje się zeznaniami.Jest to tak że zapisują zeznania nie tak jak brzmią lecz jak pasują ,aby oskarżyć. To faszyzm w pewnej nadwiślańskiej odmianie. Tak że żyjesz w Państwie niedemokratycznym ,nie nagrywają sędziowie i prokuratorzy swoich przestępstw i o to tutaj chodzi. Uczciwi nie boja się jawności postępowań. Ustawia nas to daleko od krajów demokratycznych.Do tego dochodzą immunitety ,czyli pierwszy element nierówności wobec prawa,jednak ten instrument chroni wielu przestępców zwanych funkcjonariuszami publicznymi. Czują się bezkarni ,a przed sądami ośmieszają nawet działania ABW nie dopuszczając dowodów. Reasumując wszystko należy stwierdzić -brak nadzoru nad funkcjonariuszami publicznymi doprowadził do rozpasienia i powstania struktur po prostu mafijnych w sądach powiązanych z prokuratorami oczywiście ze sterowana policja pod tym kątem.Policja nie ma immunitetów ,stąd łatwo nimi kierują prokuratorzy czy sędziowie. Sąd daje wiarę policjantowi nawet jak to palant skorumpowany od lat,ba jeżeli oskarżenie to nawet brednie i niedorzeczności. Tutaj prawo w 2013 roku umarło na złośliwego raka wywołanego przez organy ścigania i śmiesznie nazywające się ,,sądy niezawisłe,, gdzie rola prokuratury jest oczywista. To pogranicze wschodu i afryki ,nie cywilizacji ,tak wygląda ten kraj zwany Ojczyzną. Tyle z niego zrobiły miernoty umocowane prawnie.
~Krzysztof Plebs
03-04-2013 / 11:32
raczkower jewreju do zsypu!
~odcisk
31-03-2013 / 22:27
Sąd Najwyższy uchwalił_____ III SPZP 1/13 Skład 7 sędziów Data orzeczenia: 28 marca 2013 r. Czy sąd oceniając naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki powinien badać tok całego postępowania sądowego, czy też rozpatrując skargę strony w powyższym zakresie, może ograniczyć ocenę naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, tylko do etapu postępowania w którym strona złożyła skargę (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki)? Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2013 r. W postępowaniu ze skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki ocenie pod kątem przewlekłości podlegają zarzuty skarżącego odnoszące się do przebiegu postępowania, od jego wszczęcia do prawomocnego zakończenia, niezależnie od tego, na jakim etapie tego postępowania skarga została wniesiona (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki; Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.).___ bip.ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,4865,uchwala-skladu-7-sedziow-sadu-
~marek777
30-03-2013 / 12:06
patrz : http ://youtu.be/T7rrKNRuCas
~Bobs
29-03-2013 / 12:26
Oby w śniegu jaja szukali,żeby pod baranem spali.Najszpetniejszej w świecie piczy rodak funkcjonariuszom publicznym życzy. Żeby w mękach umierali ,żeby w bólu krzywdą ludzką srali. Oby pomór przyszedł na sitwę w wielka noc, niech zaraza toczy ich los.Oby w nędzy umierali. Żeby sprawiedliwości która czynią doznali.
~odcisk
27-03-2013 / 21:20
Wszystko się zgadza, ale znowelizowana ustawa o skardze na przewlekłość postępowania (przygotowawczego również) obowiązuje od 01.05.2009 r.______www.aferyprawa.eu/Interwencje/Malbork-Polecenie-nadzorcy-prywatnego-