Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
29 września 2020
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Samodzierżawie w polskim wydaniu - czyli dowód, że największą władzę w Polsce posiadają sędziowie... Janusz B. Kępka

W wydaniu specjalnym Polityki (Nr 2/2007), na str. 7 czytamy:

W wydanym przez Piotra I (car w latach 1682-1725) w 1721 r. Duchownom Rieglamentie czytamy, iż „Władza monarchów jest samowładna” (tj. samodzierżawna), zaś w przepisach wojskowych tegoż cara, że „Jego Cesarska Mość (…) za swoje czyny nie musi odpowiadać przed nikim na świecie”.

Zauważmy też, że car był monarchą dziedzicznym i nieusuwalnym.

L K J

Łatwo też zauważyć, że tzw. III Rzeczpospolita Polska w zasadzie niczym nie różni się od wskazanego wyżej Cesarstwa Rosyjskiego, oprócz nazwy oraz zasięgu terytorialnego.

I rzeczywiście, Konstytucja (Najjaśniejszej, oczywiście) Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi:

art. 173. Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz.

art. 177. Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach
z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów.

art. 178.1. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko
Konstytucji oraz ustawom.

art. 179. Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzezypospolitej, na wniosek Krajowej
Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony.

art. 180.1. Sędziowie są nieusuwalni.

A. Konstytucja stanowi też:

Art. 4.

1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej należy do Narodu.

2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Jeżeli więc sądy i trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz, to tym samym są władzą odrębną i niezależną od władzy zwierzchniej, czyli od Narodu. Zgodnie z Konstytucją!

Ponadto, sędziowie nie są przedstawicielami Narodu, ponieważ są wskazywani przez Krajową Radę Sądownictwa na czas nieoznaczony.

Tym samym, sędziowie sądów i trybunałów są poza władzą zwierzchnią Narodu.

Konstytucja jednoznacznie wskazuje kto jest przedstawicielem Narodu:

Art. 104

1. Posłowie są przedstawicielami Narodu. Nie wiążą ich instrukcje wyborców.

Ale, jeżeli nie wiążą ich instrukcje wyborców, to nie są przedstawicielami Narodu !!!

Oczywisty wniosek z powyższego:

Z mocy obowiązującej Konstytucji, władza zwierzchnia nie należy do Narodu.

A to z kolei oznacza, że w Konstytucji zawarte jest (celowo?) oszustwo, a co już wcześniej było znane za czasów tzw. II Rzeczypospolitej („Konstytuta – prostytuta”, marszałek Józef Piłsudski).

B. Konstytucja (Najjaśniejszej, oczywiście) Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi:

art. 10

1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy
ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.

2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.

W powyższym jest kolejne oszustwo. Otóż, nie ma żadnej „równowagi władzy”.

Prezydent może być wybrany w głosowaniu bezpośrednim co najwyżej na dwie pięcioletnie kadencje (Art. 127.2. Konstytucji).

Posłowie i senatorowie wybierani są na czteroletnie kadencje (Art. 98.1. Konstytucji), i nie ma tu ograniczeń co do ilości kadencji. Z tego względu, niektórzy są… „zawodowcami”.

Ergo: prezydent, senatorowie i posłowie są wybierani na określony czas.

Natomiast sędziowie są powoływani… na czas nieoznaczony (art. 179) czyli dożywotnio,
a ponadto są nieusuwalni (art. 180.1. Konstytucji).

Warto tu zwrócić uwagę, że sędziowie typują (art. 179) swoich kandydatów na trony – pardon! – stołki sędziowskie, a Prezydent dokonuje tylko formalnego wręczania aktów nominacji.

Tak więc, i w odróżnieniu od innych władz, władza sędziowska sama siebie wybiera.

A to jest równoważne samodzierżawności, czyli samowładności.

Obecnie w Polsce jest prawie 9 tysięcy sędziów i ponad drugie tyle tzw. asesor(k)ów, którzy nie mając kwalifikacji (mianowania) mają taką samą władzę jak sędziowie.

Od decyzji władzy ustawodawczej i wykonawczej można odwołać się do… władzy sądowniczej. Ale nie odwrotnie.

A to oznacza, że Konstytucja znów kłamie (Art. 10.1.). Nie ma tu równowagi władzy.

Ponadto, nie wolno zwracać się: panie (pani) sędzio; podobnie jak np. zwracamy się: panie ministrze, czy panie prezydencie. Wymagane jest zwracać się, stojąc: Wysoki sądzie. Mało tego, zanim (Jaśnie Oświecony) Wysoki Sąd wejdzie na salę rozpraw, to wszyscy muszą wstać. Tak!

Zauważmy też, że nie wolno sprawdzać majątku sędziów. Dlatego w sądownictwie nie wykrywa się korupcji.

Natomiast istnieje ustawowy obowiązek sprawdzania majątku wszystkich innych. I tu wykrywa się korupcję.

Z powyższych rozważań wynika prosty wniosek: władza sędziów w Polsce jest samowładna, czyli samodzierżawna, podobnie jak Cesarza Rosyjskiego.

I ponownie zacytujemy: „Jego Cesarska Mość (…) za swoje czyny nie musi odpowiadać przed nikim na świecie”.

Identycznie sędziowie III RP nie muszą odpowiadać przed nikim na świecie: chroni ich immunitet.

Ponadto, bezkarność i władza absolutna wypaczają moralnie i psychicznie… A co dobrze, a nawet bardzo dobrze, znane jest z bezpośredniej obserwacji oraz z psychologii i psychiatrii stosowanej.

Tak więc, codziennie 20 tys. psycholi bezkarnie dokonuje mordu na tym Narodzie. (prawie)Amen.

Uwaga 1: w okresie obowiązywania i stosowania wskazanej wyżej Konstytucji oraz samodzierżawia „togowców niezależnych od innych władz”, w Polsce cały czas ludzi ubywa, podobnie jak w czasie II Wojny Światowej. Natomiast, w czasie (okropnego!) PRL’u przybyło czternaście milionów „ludu pracującego miast i wsi”.

Straty materialne Polski w wyniku II Wojny ocenia się na ok. 40% majątku narodowego, a co zostało odbudowane w Polsce Ludowej w czasie tzw. Planu 3-letniego (1947-49).

Natomiast, w okresie władzy „nieusuwalnych” straty majątku narodowego przekraczają 80%.

Uwaga 2: samodzierżawie oraz władza absolutna zostały rozliczone metodą Wielkiej Rewolucji Francuskiej (14 lipca) 1789 r., a także metodą Rewolucji Październikowej 1917 r.

Tak było we Francji i następnie w Rosji.

A w Polsce? Nie mam więcej pytań.

(kompletne) Amen.Janusz B. Kępka

A.D. 2009

Czyje prawo?

Dziwny jest ten świat - Janusz B. Kępka Who is Who ?
Wydanie obecne jest znacznie zmienione i uzupełnione. Poruszana jest tu tematyka z trzech istotnych dziedzin tzw. stwórczości ludzkiej: religii, prawodawstwa oraz Nauki.
Stworzenie świata, Pana Boga i�.. Krótka (pra)historia narodu wybranego ...Sodoma i Gomora
Rodowód przepisów prawodawczych
Alberta Einsteina przekręty
.

Do pobrania wersja elektroniczna książki - format .pdf - 25Mb

PS.

Prosimy Państwa komentujących artykuły o wypowiedzi merytoryczne odnoszące się do treści tych artykułów. Komentarze nie mające związku z artykułem, pomówienia i bezpodstawne oskarżenia psują opinię "Afer Prawa" i szkodzą nam wszystkim.
Tak samo wulgarne i agresywne wypowiedzi. To nie jest próba ograniczania swobody wypowiadania się, ale zamiar uporządkowania dyskusji na tematy, które poruszane są w artykułach naszych autorów.
Redakcja "AFER PRAWA"


Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.