Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego.

263

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 8 marca 2002 r.

w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego.

 


Na podstawie art. 57 § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787) zarządza się, co na­stępuje:

§ 1. Rozporządzenie ustala:

1)   szczegółowy zakres i sposób przeprowadzania ba­dań lekarskich                                         i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego, zwanych dalej „kandyda­tami",

2)   kwalifikacje lekarzy i psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań kandydatów i wydawa­nia zaświadczeń o zdolności do pełnienia obowiąz­ków sędziego, zwanych dalej odpowiednio „leka­rzami uprawnionymi" lub „psychologami upraw­nionymi".

§ 2. Badania lekarskie kandydata obejmują:

1)   ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego          i stanu psy­chicznego,

2)   badania specjalistyczne, konsultacje lekarzy spe­cjalistów, a także badania pomocnicze (laboratoryj­ne, EKG, EEG, RTG i inne), jeżeli lekarz uprawniony uzna je  za niezbędne.

§ 3. 1. Badania psychologiczne kandydata obejmu­ją określenie i opis cech osobowości, z uwzględnie­niem zdolności do podejmowania decyzji, zdolności do samodzielnego oceniania sytuacji oraz odporności na trudne sytuacje.

     2. Zakres badań psychologicznych może zostać roz­szerzony, jeżeli psycholog uprawniony uzna to za niezbędne do prawidłowego określenia sprawności psy­chologicznej kandydata.

§ 4. 1. Lekarz uprawniony, na podstawie wyników badań, o których mowa w § 2, wydaje zaświadczenie o zdolności kandydata do pełnienia obowiązków sę­dziego,               w zakresie dotyczącym stanu zdrowia, zwane dalej „zaświadczeniem lekarskim".

     2. Zaświadczenie lekarskie wydaje się kandydato­wi, wraz z wynikami badań specjalistycznych i pomoc­niczych.

     3. Lekarz uprawniony prowadzi dokumentację ba­dań lekarskich kandydatów. Dokumentację dotyczącą kandydata, a w szczególności kopię zaświadczenia le­karskiego oraz kopie wyników badań, o których mowa w ust. 2, przechowuje się przez okres 10 lat.

§ 5. 1. Psycholog uprawniony, na podstawie wyni­ków badań, o których mowa        w § 3, wydaje zaświadcze­nie o zdolności kandydata do pełnienia obowiązków sędziego,      w zakresie dotyczącym sprawności psycho­logicznej, zwane dalej „zaświadczeniem psychologicz­nym".

     2. Zaświadczenie psychologiczne wraz z wynikami badań psychologicznych wydaje się kandydatowi.

 

     3. Psycholog uprawniony prowadzi dokumentację badań psychologicznych kandydatów. Dokumentację dotyczącą kandydata, a w szczególności kopię za­świadczenia psychologicznego oraz kopie wyników badań, o których mowa w ust. 2, przechowuje się przez okres 10 lat.


§ 6. 1. Lekarzem uprawnionym może być lekarz, który jest wpisany do rejestru lekarzy przeprowadzają­cych badania profilaktyczne, prowadzonego na pod­stawie przepisów wydanych w celu wykonania art. 229 Kodeksu pracy, i mający prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie.

     2. Lekarz uprawniony traci uprawnienia do prze­prowadzania badań i wydawania zaświadczeń lekar­skich w razie:

1)                      pozbawienia prawa wykonywania zawodu,

2)   zawieszenia prawa wykonywania zawodu,

3)   ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych,

4)   zaprzestania wykonywania zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat — w razie niedopełnienia obowiąz­ku wynikającego z art. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.        o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204),

5)                      orzeczenia prawomocnym wyrokiem środka karne­go pozbawienia praw publicznych.

§ 7. 1. Psychologiem uprawnionym może być psy­cholog wpisany do rejestru prowadzonego przez komendanta wojewódzkiego Policji, na podstawie prze­pisów wydanych w celu wykonania art. 15 ust. 7 usta­wy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549 i z 2001 r. Nr 27, poz. 298), i mający pra­wo wykonywania zawodu psychologa oraz co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie, przy czym co naj­mniej          3 lata w ostatnim pięcioleciu był zatrudniony na stanowisku psychologa.

    2. Psycholog uprawniony traci uprawnienia do przeprowadzania badań                    i wydawania zaświadczeń psychologicznych w razie:

1)   skreślenia z listy psychologów, na zasadach okre­ślonych w ustawie z dnia  8 czerwca 2001 r. o zawo­dzie psychologa i samorządzie zawodowym psy­chologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763 i Nr 154, poz. 1798),

2)   orzeczenia prawomocnym wyrokiem środka karne­go pozbawienia praw publicznych.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: B. Piwnik

 

Zapraszamy sędziów i adwokatów zamieszanych w przekręty do "czarnej listy" Raczkowskiego... miłego towarzystwa wzajemnej  adoracji ... 

www.aferyprawa.com - Niezależne Wydawnictwo Internetowe "AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI.
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.