Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
19 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 30-04-2012

Nowelizacja k.p.c. cz. I - Zmiana zasad koncentracji materiału dowodowego w procesie sądowym - z cyklu w sądzie nie znajdziesz sprawiedliwości...

3 maja 2012 r. wchodzi w życie ważna nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego wprowadzająca szereg istotnych zmian do dotychczasowego modelu postępowania sądowego w sprawach cywilnych. Ustawa nowelizująca przepisy procedury cywilnej z jednej strony likwiduje postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych oraz obowiązujący w nim system tzw. prekluzji dowodowej (ograniczenie możliwości powoływania nowych twierdzeń i dowodów w toku postępowania), z drugiej jednak strony bardzo mocno ogranicza możliwość powołania nowych dowodów w procesie cywilnym. System prekluzji dowodowej zostanie zastąpiony od 3 maja 2012 r. tzw. dyskrecjonalną władzą sędziego, co w praktyce będzie oznaczało, że wyłącznie od uznania sędziego będzie zależało dopuszczenie nowych dowodów w sprawie. W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że:

Szybkość i sprawność postępowania, determinujące efektywność udzielanej w postępowaniu cywilnym ochrony prawnej, uzależnione są w dużej mierze od tego, w jaki sposób i w jakim czasie strony i uczestnicy postępowania przedstawiają sądowi materiał procesowy (twierdzenia o okolicznościach faktycznych i wnioski dowodowe). W związku z czym wprowadzone zmiany koncentrują się na szybkości postępowania sądowego, przy czym obowiązek prawidłowego wspierania postępowania dowodowego został rozciągnięty na wszystkich uczestników procesu cywilnego.

Przepis art. 217 k.p.c. (w brzmieniu obowiązującym od 3 maja 2012 r.) utrzymuje zasadę, że strony mogą prezentować materiał procesowy do zamknięcia rozprawy (§ 1), ale jednocześnie przewiduje, że sąd pomijać będzie spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona nie zgłosiła ich we właściwym czasie bez swej winy lub uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy lub wystąpią inne wyjątkowe okoliczności (§ 2).
W ten sposób ustanowiony został tzw. system dyskrecjonalnej władzy sędziego jako zasadnicza metoda koncentracji materiału procesowego prezentowanego przez strony. Nowy system różni się od prekluzji tym, że wykluczenie spóźnionych dowodów i twierdzeń nie będzie następowało z mocy prawa, lecz na mocy decyzji sądu. Należy jednak pamiętać, że prekluzja dowodowa w przeciwieństwie do nowych zasad nie obowiązywała we wszystkich sprawach cywilnych.

Według nowych reguł – obowiązujących we wszystkich sprawach – od oceny sądu zależeć będzie, czy strona powołała twierdzenia lub dowód we właściwym czasie, czy też uczyniła to zbyt późno. Ocena ta będzie uwarunkowana tym, czy strona mogła i, z uwagi na naturalny bieg procesu, powinna była powołać twierdzenie lub dowód wcześniej, ze względu na jego łączność z materiałem poprzednio zaprezentowanym. 
Ustalenie, że doszło do opóźnienia w prezentacji twierdzenia lub dowodu obligować będzie sąd do jego pominięcia, z wyjątkiem trzech sytuacji, tj. gdy strona wykaże, że nie ponosi winy w opóźnieniu, gdy uwzględnienie spóźnionych twierdzeń lub dowodów nie spowoduje zwłoki w postępowaniu oraz gdy wystąpią inne wyjątkowe okoliczności.
Reguły, które wynikają z art. 217 § 2 k.p.c. w nowym brzmieniu, mają obowiązywać także w stosunku do sytuacji, w której strona nie powołała pewnych twierdzeń w pozwie, odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczym.

Najistotniejszą zmianę wprowadza jednak nowe brzmienie art. 207 k.p.c. Od 3 maja 2012 r. przewodniczący będzie mógł zarządzić wniesienie odpowiedzi na pozew w każdej sprawie, a nie tak jak jest to obecnie tylko w sprawach zawiłych lub rozrachunkowych. Zarządzając wniesienie odpowiedzi na pozew, przewodniczący będzie wyznaczał pozwanemu termin na jej wniesienie nie krótszy niż 14 dni. Wniesienie odpowiedzi na pozew po upływie wyznaczonego terminu będzie skutkowało zwrotem pisma. Zgodnie z art. 207 § 6 k.p.c. sąd będzie pomijał spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w pozwie, odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy, albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

Wchodząca w życie 3 maja 2012 r. nowelizacja wzmacnia także zasadę ustności obowiązującą w postępowaniu cywilnym, ograniczając możliwość składania przez strony pism przygotowawczych. Pisma przygotowawcze (inne niż odpowiedź na pozew) będą mogły być składane tylko wtedy, gdy zadecyduje o tym przewodniczący lub sąd (nowe brzmienie art. 207 § 3 k.p.c.), a pismo przygotowawcze złożone z naruszeniem tej reguły podlegać będzie zwrotowi (nowy art. 207 § 7 k.p.c.).
Powyższe zasady będą miały zastosowanie także do sprzeciwu od wyroku zaocznego, zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Opracował:
Wojciech Madeja

KOMENTARZ

Ograniczenie możliwości składania przez strony pism w procesie wg uznania sędziego ma na celu by w aktach sprawy nie pozostały dowody na stronniczość, niekompetencje,  czy też inne przekręty sędziego. 
Zamiast pism składanych przez strony w procesie w aktach pozostanie jedynie protokół rozprawy w którym sędzia napisze tendencyjnie co chce by tam zamieścić. Zgody na nagrywanie rozprawy nagminnie nie udziela się. Wszelkie zaś nagrywanie przebiegu rozprawy bez zgody sędziego traktowane jest przez niego jako nielegalne

Przypominam, że nagrywanie spraw przeprowadza się w sądach odwoławczych. ALE TAM NA NIEWIELE SIĘ ZDADZĄ BO NIE BĘDĄ TAM ROZPATRYWANE SPÓŹNIONE NIE TYLKO DOWODY ALE I TWIERDZENIA

Sąd I instancji będzie mógł pomijać zgłaszane dowody bądź je dopuszczać, wszystko zależy od niego w zależności od zaplanowanego wcześniej rozstrzygnięcia sporu. Dowodów strony z góry skazanej na unicestwienie nie dopuści a spóźnione dowody bandyty będą miały moc dowodową
Należy także zauważyć, że składający pozew będzie miał nieskończenie wiele czasu na to aby go przygotować, a pozwany jedynie 14 dni na odparcie jego zarzutów i to w taki sposób żeby wygrać jak coś przegapi jakiegoś przepisu nie zauważy, nie znajdzie odpowiedniego przykładu orzecznictwa by się nim podeprzeć pożegna się z majątkiem całego życia.

BANDYTYZM NA CAŁEGO -
Otworzono nowa możliwość dla przestępczości zorganizowanej by pozbawiać ludzi majątku.

Oczywiście jednocześnie uniemożliwia się maluczkim bronić się samemu i o to chodzi. Muszą wziąć adwokata, nie daje się im możliwości samoobrony a przecież wielu na to nie stać.
To nic że jesteś bezrobotny że rodzina nie ma dochodu zawsze możesz sprzedać mieszkanie i  opłacić adwokata

WSZYSTKO TO ROBI SIĘ W NASZYM INTERESIE
Bandyta cię zaskoczy i pozbawi cię wszystkiego, ba nawet zasądzą ci jakąś astronomiczną sumę do zapłaty.
OTWIERA SIĘ NOWA ERA BANDYTYZMU I NIEOGRANICZONYCH MOŻLIWOŚCI SĘDZIÓW PRZESTĘPCÓW
A wszystko pod pozorem przyśpieszenia spraw w sądzie. Niewątpliwie rozprawę wyznaczą za pól roku a następną za kilka miesięcy 
Zatem takie ograniczenia nie wpłyną na skrócenie czasu rozstrzygania sporu a jedynie uniemożliwiają maluczkim obronę swych praw w sądzie

AP

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska

aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
  

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~marek777
14-07-2012 / 21:51
Do Rafała – skazany „ustawami” na pastwę togowych przestępców okręgu Koszalin. Z uwagą przestudiowałem treści korespondencji wydawało by się INSTYTUCJI, które mają zagwarantować sprawny system resortu sprawiedliwości : Prawdę Materialną, Prawo i Zasady Prawa, rzetelne postępowania procesowe i INNE mające zapewnić równość stron, RACJĘ STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski. NIC bardziej mylnego. Treści autoryzowane : Wanda Jóźwiak - Kwaśna z Sądu Najwyższego; mgr Dominik Laska z Ministerstwa Sprawiedliwości; Halina NIEMIEC z Prokuratury Generalnej, To bełkot porównywalny do treści jakie na kilogramy produkują w formie ostemplowanego procesowego obornika na zadupiu w powiatowym Koszalinie, który jest przesyłany OFIAROM NAZISTOWSKIEJ Przemocy prokuratorów i sędziów jako Postanowienia i INNE insynuacje urojeń własnych Űbermensche z IMMUNITETAMI. Z tych treści wynika pogarda dla OFIARY. NIC więcej. Jak byś tą objętość ścisnął w garści . NIC NIE zostanie po otwarciu dłoni. Te informacje SĄ PUSTE. Zainteresowałem się jaki jest tego powód. Z informacji uzyskanych od „wiewiórek” wynika ponad wszelką wątpliwość stan następujący. Ministra Krzysztof Kwiatkowski funkcjonując jako minister i prokurator generalny podpisał obiegowe pismo- zarządzenie – dyrektywę ogólnopolską wg której personel resortu sprawiedliwości ma NIE dopuszczać a wręcz udaremniać OFIAROM wszczynanie postępowań procesowych. Włącznie z użyciem biegłych psychiatrów – serwujących zespół paranoidalny i pochodne. Gdy przyrównać te informacje z dokumentem sporządzonym przez jeszcze NIE ministra a wówczas sekretarzynę stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Krzysztof Kwiatkowski jako odpowiedź dla marszałka Krzysztofa PUTRA. Możliwa jest do przyjęcia wersja, że „gwardia pałacowa” z MS zredagowała te pisma w takiej formie by skompromitować asa K. Kwiatkowskiego. Zapoznałem się z tą odpowiedzią dla K. PUTRY. Odpowiem krótko. COŚ w tym jest. Pierwsza część treści przedmiotowego dokumentu jako Odpowiedź do mrsz.K.P. potwierdza tą wersję. Przyznaje stan, że w wyniku awanturnictwa procesowego Czesław ŚWIĄTEK z Sarbinowa został okradziony przez zorganizowaną grupę Niepospolitych przestępców - złodziei m. in. wójt urzędu gminy, prokurator, sędziowie, policjanci i INNI. „KTOŚ” kto znał zwyczaje Kwiatkowskiego, że TEN czyta tylko początek a później bezmyślnie podpisuje dokumenty, w końcowym fragmencie podjął się sporządzenia ORTOGONALNEJ treści, która była sprzeczna z częścią decyzyjną na korzyść OFIARY. Analiza tych treści wykazała, że są sprzeczne logicznie i NIE ma płynnego przejścia. Stanowią zlepek. Całość jest bzdurą. O ile podjąć się oceny wg korespondencji otrzymywanej z MS to wskazywałaby na trzy damy R. To REWA & RESIAK & Rydzak z MS; w Prokuraturze Generalnej Antonina SUWAŁA robią wała z pryncypała. Kolejnym jest prof. Jarosław GOWIN. Panie Rafale – na ten bajzel jest jedyna rada. Sądy Obywatelskie lub ekipa uzbrojona w widły, gumaki, soda kaustyczna lub wapno chlorowane i wrzątek. Tylko tak da się opróżnić stajnię augiasza z gnoju. Szambo to NIE perfumeria tak ocenił o. Rydzyk patologiczny stan krytyczny.
~miki
05-05-2012 / 23:22
RODACY - "CHMARA ŚCIERWA" o której **jakel** jest pod państwową ochroną. Zachodzi pytanie - kogo właściciel Pensjonatu "ORZEŁ" Donald T U S K - czyli chłoptyś od kopania piłki wzywa do powrotu do POLSKI i po CO ?! Donald T U S K Gra w HUJA z 40 mln OBYWATELI. Na razie kombinuje ze swoją N A Z I S T O W S K Ą F E R A J N Ą OPANOWANĄ EPIDEMIĄ SYFILISU SCHIZOFRENII PARANOIDALNEJ jak zlikwidować świadków swojej NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI - proste. Emerytury dostaną E M E R Y C I jak zdechną. Dowód : zgon mężczyzny to wiek ok. 65 LAT. Być może kobiety dożyją. No cóż L A R W Y żywią się TYLKO p a d l i n ą !!! Ś C I E R W O znajduje schronienie np. w Koszalinie przy ulicy Piłsudskiego 62. TO Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej. Tam NIE tylko szkoli się Straż Graniczną. Tam szkoli się nawet agentów A B W od gen. Krzysztofa Bondaryka. Wszyscy wyszkoleni w COSzSG wpadają na łapówkach i I N N Y C H szwindlach ?! CURIOZUM ? Czy to przypadek ? Angole szkoląc swoich kandydatów ***odpowiedników COSzSG i ABW - do łbów pompują : "PIERWSZY RAZ TO PRZYPADEK : DRUGI raz - " to jest tylko - * być może* - Trzeciego razu u angoli już NIE MA. W Polsce po 14 LATACH MORD na gen. Marek Papała - eureka - to pospolita kradzież samochodu i przypadkowa śmierć. MORD Krzysztofa O L E W N I K A ma być zakończony zapłatą RTEKOMPENSATY za poniesione koszta przez Rodzinę. Do M E R I T U M . W Koszalinie, prokuratorskie Ś C I E R W O PPR Liliana C Z U C H R Y TA otrzymało posadkę wykładowcy w C O S z SG jej dewizą jest : „ łapówki Są po to żeby B R A Ć” … „ dajcie mi człowieka a paragraf się znajdzie” … to NIE kto INNY jak ŚCIERWO Czuchryta robiła interesy z „młotkarzami” na terenie NIEMIEC. To NIE kto inny jak ŚCIERWO Czuchryta była wspólnikiem Tajnej OPERACJI koszalińskiej policji kr. „Janosik” reżyser omc. gen. Jarosław MA R Z E C *** koleś ministra MSW prokuratora Janusz Karczmarek & Komediant Główny Policji prokurator KONDRATOWSKI i I N N I. To NIE kto I N N Y jak ŚCIERWO Czuchryta pomagała okradać z działki NR 48 w Dunowie Matkę Samotnie Wychowującą Dzieci - OFIARĘ PRZEMOCY w Rodzinie której sprawca ponad 30 LETNIEJ Przemocy w Rodzinie posiadał Rodzinę pracującą w Sądzie Rejonowym w Koszalinie. To ŚCIERWO CZUCHRYTA – pomagała zlikwidować Policealną Szkołę Detektywów i Pracowników Ochrony prowadzoną przez legendę koszalińskiej policji. To ŚCIERWO CZUCHRYTA przerabiała OFIARE napadu - sprawca pijany kryminalista i jego psychicznie chora konkubina Elżbieta Bartkowska koleżanka prokuratorów i sedziów wraz pijaną córką Agnieszka KOZIOROWSKA – na sprawcę napadu. Pomagała fałszować protokóły i zniszczyć dowód rzeczowy w sprawie : C O R P U S D E L I C T I. i I N N E Itp. Itd. na kilogramy wyczyny ŚCIERWA CZUCHRYTA i jej kolesi z PR K-lin pod kierunkiem PPR T. BODO, G. Klimowicz pod nadzorem : PPO J. Ożóg & J. Rychliński – patrz Wykaz NAZISTOWSKICH ZBRODNIARZY z IMMUNITETAMI dziczy magistrów prawa zarejestrowany w Council of Europe. Czego może uczyć i szkolić w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej prokuratorskie kurwiszcze ?! pozbawiony zasad etyczno-moralnych i logiki rozumowania degenerat. ZDEMORALIZOWANA L. CZUCHRYTA magistra prawa. Pospolita ludzka kanalia. P R A W D A, H O N O R, W O L N O Ś Ć
~odcisk
01-05-2012 / 20:44
Za TELEGAZETĄ TVP 1 z dnia 25.04.2012 r._____________”Przeprosin i sprostowania nieprawdziwych informacji o Krzysztofie Olewniku oraz wpłaty 600 tys. zł na fundację jego imienia żąda od gdańskiej prokuratury rodzina Olewników. Pełnomocnikiem rodziny w sprawie postępowania o ochronę dóbr osobistych, z jakim przeciwko prokuraturze chce wystąpić rodzina, jest Janusz Karczmarek – obecnie radca prawny, a kilka lat temu – Prokurator Krajowy, który zdecydował w 2005 r. o przeniesieniu tego śledztwa z prokuratury w Warszawie – do Olsztyna. W środę skierował on „wezwanie przedsądowe” do prokuratury z zapowiedzią, że jeśli nie dojdzie do przeprosin i sprostowania lub innej ugody, rodzina może wystąpić w tej sprawie do sądu.”__________ Może się mylę, ale chyba w olsztyńskiej prokuraturze akta tego śledztwa – fekalia zalały. Trzeba też przyznać, że skromne żądanie doradził rodzinie ten radca prawny.___wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Kaczmarek-zada-55-mln-zl-odszkodowan
~czakkk
01-05-2012 / 19:49
Jeszcze tyle mieszkań zostało biedakom, trzeba im je zabrać, kontenery i przytułki czekają
~wjs
01-05-2012 / 15:30
Może to nawet lepiej iż stworzono tak idiotyczną nowelizację kodeksu, teraz można będzie latwiej usunąć cały KPC, który nie powinien istnieć. WJS
~wjs
01-05-2012 / 15:01
Obecnie Korupcja „wymiaru sprawiedliwości” osiągnęła już nawet rozmiary niespotykane w PRL, kiedy instytucje prawne posłusznie wykonywały polecenia PZPR, bezpłatnie z obawy o swój los. Obecnie zaszły znaczne przemiany i odpłatnie wykonują polecenia „ugrupowań mafijnych” oraz „grup przestępczych”, dodatkowo są ochraniani przez swoje „korporacje zawodowe” oraz przepis Konstytucji o nieusuwalności członków „wymiaru sprawiedliwości”. Okazuje się że ich dawne doświadczenia i nawyki „nie poszły na marne”, wszak niewolnika nie uda się zmienić w uczciwego pracownika. Tekst nowelizacjo kodeksu postępowania cywilnego [Dz. U. z 2011 r., Nr 233, poz. 1381] nie tylko utrudnia obywatelom kontakt z sądami, chociaż za taką praktykę Finalnym Rozstrzygnięciem Nr 06/11/2009; Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [ETPCz], z dnia 2009-06-16. Odmowa przyjęcia pism w formie elektronicznej stanowi ograniczenie prawa skarżącego do efektywnego przedstawienia sprawy w sądzie id est prawo dostępu do sądu musi być realne, nie zaś iluzoryczne. Pełen oryginalny tekst zawiera oficjalna witryna ETPCz: cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp? action=html&documentId=851339&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&tabl. TPCz ukarał Rząd Słowacji łączną karą w kwocie 18 tys. €. O tym zapewne nawet nie wie MS, chociaż ich informowałem, stwarzane utrudnienia w dostępie do sądów są więc nie tylko niekonstytucyjne, poza tym nie usuwa barier finansowych. Jednym słowem jest to bubel prawny taki jak ACTA. Z pobieżnej z analizy tekstu wynika iż nie przyniesie zapowiadanych ułatwień, a wręcz stwarza nowe zagrożenia dla Obywateli, uniemożliwiające kontrolę przebiegu rozpraw sądowych. Ponadto zmienia usytuowanie Sądów Gospodarczych KRS, usuwając wyspecjalizowanych sędziów, którzy w pewnych ośrodkach [vide Warszawa] wybili się na niezależność, teraz pozostawieni samotnie Referendarze nie będą wnikali w meritum spraw, a tylko rejestrowali zgłaszane zmiany, więc musi doprowadzić do całkowitego ubezwłasnowolnienia SG KRS [tak trzymać - Wiwat ”pseudo-demokracja”].
~jakel
01-05-2012 / 03:11
Osama Bin Laden to postać literacka stworzona dla celów kombinacji operacyjnej dostosowanej do potrzeb strategicznych USA. Jest powszechnie wiadomym, że tylko obrót daje zyski. Najzyskowniejsze są zbrojenia. Do tego potrzebne SA wojny. USA na wojnach robi kokosowe interesy, tylko TAK mogą osiągać zyski. Całość ukryta jest pod przykrywką biznesu. W Polsce znana jest tylko postać biznesu jako prymitywna postać działalności gospodarczej. Biznes to jedno wielkie oszustwo. Podczas, gdy prymitywna jego postać - działalności gospodarczej NIE może się sprawdzić albowiem bracia POlacy uwierzyli, że pierwszy milion trzeba ukraść a reszta będzie z górki. Rzecz w tym, że za dużo Polaków chce być milionerami - tacy wierni : ułan, szabelka i czołgi. Więc G... z tego będzie i mamy biedę aż skrzypi. Amerykańska społeczność chowana pod kloszem pozbawiona została wewnętrznej spójności, którą posiadały ludy wschodu. Polakom od wieków imponuje „małpowanie” innych aniżeli docenianie własnych wartości. CUDZE CHWALICIE SWEGO NIE ZNACIE SAMI NIE WIECIE CO POSIADACIE – nie wzięło się SAMO z sufitu. Obowiązki Obywatelskie w PRL-u sprawiły, że braciom Polakom bardziej na fali była amerykanizacja niż twarda dyscyplina. Resztę załatwiła iluzoryczna Wolność, Niepodległość i Demokracja. Czy aby bracia Polacy to osiągnęli ?! Czy może po rewolucji „solidarnościowej pozostał już tylko wyświechtany szyld RP z orłem w koronie ? a tak faktycznie zarządza już inny właściciel. Marionetki uzurpujące dla siebie atrybuty władzy TUSK, Kaczyńscy, Komorowski, Bielecki, Wałęsa, Kwaśniewski i INNI funkcjonują na zasadzie współwłaścicieli Pensjonatu „ORZEŁ”. Czyżby zgodnie z przepowiednią cała nadzieja ulokowana była w chińczykach – czyli żółtej rasie, która ma się zatrzymać tam, gdzie usłyszy polską mowę ?
~Magda
30-04-2012 / 19:06
Oznacza to koniec mrzonek o naprawie najbardziej zmurszałego filara Państwa. Wymiaru sprawiedliwości. Rzygać mi się chce na takie zmiany ponieważ nie trudno odgadnąć czemu mają one służyć.
~Polak
30-04-2012 / 11:24
Banksterzy zacierają ręce przemysł sądowniczy będzie już całkowicie na ich usługach.
~obywatel
30-04-2012 / 10:21
I TAK KOLEJNY RAZ OGRANICZA SIĘ PRAWO DO OBRONY JEDNOCZEŚNIE SĘDZIOM KTÓRZY MAJĄ MIERNE WYKSZTAŁCENIE A TYM SAMYM MIZERNĄ WIEDZĄ Z WIĘKSZOŚCI Z DZIEDZIN ŻYCIA ORAZ BRAK DOŚWIADCZENIA DAJE SIĘ TOTALITARNĄ WŁADZĘ NAD CZŁOWIEKIEM. MAFIA SĄDOWNICZA STALE ZWIĘKSZA SWOJA WŁADZĘ.