Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
5 lipca 2020
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 20-08-2012

Naprawiamy państwo, na początek sprawiedliwość -Janusz Wojciechowski

Skoro Donald Tusk i PO za nic nie odpowiadają i nic nie mogą - bierzmy się do naprawiania państwa sami. Zgłaszam projekt!

1. No dobrze, krytykować każdy potrafi, a tu trzeba naprawiać. Skoro Donald Tusk nie odpowiada za nic, nawet za własnego syna, PO rządzi zaledwie 5 lat, minister Mucha obiecuje sukcesy za lat szesnaście - to nie czekajmy, tylko bierzmy się do naprawiania państwa sam!

Jeśli o mnie chodzi, to energetyki nie naprawię (bo żarówkę umiem wymienić, ale korków to już nie) ale spróbuję naprawić cokolwiek innego, na przykład sprawiedliwość.

2. W kontekście tego, co ujawniła afera Amber Gold, mamy problem z prokuratorami i sądami. Oszust z sześcioma wyrokami grasuje, krzywdzi tysiące ludzi, gra na nosie sędziom i prokuratorom, korupcją to wszystko cuchnie, państwo bezradne – dobrze, spróbujmy choć trochę to zmienić.

Sędziowie i prokuratorzy mają, jak wiadomo, immunitety. Bez uchylenie immunitetu, sędziego czy prokuratora, nawet jeśli popełni przestępstwo, nie wolno ścigać. Uchylaniem immunitetów zajmują się koledzy sędziowie i koledzy prokuratorzy i uchylają te immunitety niechętnie. W latach 2007-2012 na 94 złożone wnioski o zezwolenie na ściganie karne sędziów, pozytywnie załatwiono tylko 35, czyli znaczna mniejszość. Można powiedzieć, że sąd sądowi oka nie wykole.

3. Proponuję zmiany ustawowe, takie mianowicie, żeby to nie koleżeńskie sądy dyscyplinarne uchylały sędziowski i prokuratorski immunitet, ale Krajowa Rada Sądownictwa (instytucja, którą znam, bo w latach 1990-93 jako sędzia sam w niej zasiadałem) i odpowiednio Krajowa Rada Prokuratury. To są gremia o mieszanym składzie, są tam sędziowie i prokuratorzy, ale zasiadają też w składzie posłowie, senatorowie, osoby wskazane przez prezydenta – krótko mówiąc jest czynnik zewnętrzny i już nie wszystko tam się kisi w korporacyjnym sosie własnym. Jest więc jakaś społeczna kontrola, jest większa przejrzystość, jest antykorupcyjna zasada wielu oczu.

Poniżej pełny tekst projektu, który „tymi ręcami” napisałem.

Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 

Ustawa z dnia.... o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawy o Sądzie Najwyższym, ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy prawo o ustroju sądów wojskowych, oraz ustawy o prokuraturze (projekt)

Art. 1.

1) W ustawie z dnia 12 maja 2011 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. Nr 126, poz. 714 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

a) w art. 3 w ust. 2 dodaje się pkt. 10 w następującym brzmieniu:

„10) rozpatruje wnioski o zezwolenie na zatrzymanie sędziego oraz na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej”

2) W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052 z późn. zm. wprowadza się następującą zmianę:

w art. 49 wyrazy „sąd dyscyplinarny” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Krajowa Rada Sądownictwa”;

3) W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r.. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm. wprowadza się następującą zmianę:

w art. 80:

wyrazy: „sąd dyscyplinarny” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Krajowa Rada Sądownictwa”

4) W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. Nr 117, poz. 753 z późn. zm.) wprowadza się następującą zmianę:

W art. 30 wyrazy „sąd dyscyplinarny” zastępuję się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Krajowa Rada Sądownictwa”

5) W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jednolity Dz. U. Nr 7 z 2008 r., poz. 39 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w art. 24: dodaje się pkt 7a w następującym brzmieniu:

„7a) rozpatruje wnioski o zezwolenie na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialnosci karnej oraz wnioski o zezwolenie na tymczasowe aresztowanie prokuratora;

w art. 54:

a) w ust. 1 – 9 wyrazy sąd dyscyplinarny zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Krajowa Rada Prokuratorów”:

b) ust. 10-13 skreśla się;

Art. 2. Wnioski o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie sędziów lub prokuratorów złożone przed wejściem w życie niniejszej ustawy, rozpatruje się według przepisów dotychczasowych.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Uzasadnienie 

1. Przedmiotowy projekt zmierza do zmiany dotychczasowych zasad wyrażania zezwolenia na pociągnięcie sędziów i prokuratorów oraz na ich zatrzymanie, a w przypadku prokuratorów również tymczasowe aresztowanie.

W obecnym stanie prawnym uprawnienie to pozostaje w gestii sądów dyscyplinarnych. Sami sędziowie i sami prokuratorzy decydują o tym, czy ich koledzy w sytuacji podejrzeń zostaną, czy nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej.

Wnioskodawcy chcą zmienić ten stan w taki sposób, aby zezwolenia przekazane zostały do kompetencji Krajowej Rady Sądownictwa.

2. Za proponowanym w projekcie rozwiązaniem przemawia potrzeba zapewnienia większej przejrzystości postępowań, w których stawką jest uchylenie immunitetu sędziowskiego. Obecny system orzekania w tych sprawach sprawia wrażenie, że odbywa się to na zasadzie sądów koleżeńskich, w ukryciu przed opinia publiczną. Byłoby zdecydowanie lepiej, gdyby zezwolenia na pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności karnej udzielała Krajowa Rada Sądownictwa, która jest konstytucyjnym organem państwa o mieszanym składzie, oprócz sędziów są w niej bowiem posłowie, senatorowie, osoby pełniące kierownicze funkcje w wymiarze sprawiedliwości, Minister Sprawiedliwości czy tez osoba wskazana przez Prezydenta RP. Poddanie rozstrzygania o zgodę na ściganie sędziemu właśnie takiemu gremium, jak KRS, usunęłoby podejrzenia, że przestępstwa sędziów mogą być tuszowane przez ich kolegów w sądach dyscyplinarnych.

Podejrzenia te mają podstawy, jeśli się wejrzy w statystykę dotychczasowych postępowań dotyczących uchylenia immunitetu sędziów. Z odpowiedzi Krajowej Rady Sądownictwa udzielonej na oświadczenie grupy senatorów Prawa i Sprawiedliwości z 24 maja 2012 r. wynika, zew latach 2007-2012 na 94 złożone wnioski o wyrażenie zgody na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej, zezwolenia takie udzielone zostały tylko w 35 sprawach. Trudno oprzeć się wrażeniu, ze sądy dyscyplinarne nie są obiektywne i w wielu przypadkach chronią sędziów przed odpowiedzialnością karną.

3. Podobnie rzecz się ma z wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prokuratorów, choć tu wnioskodawcy nie dysponują aktualną statystyką dotychczasowych postępowań. W każdym razie byłoby zdecydowanie lepiej, gdyby w sprawach prokuratorów zamiast prokuratorskich sądów dyscyplinarnych, w sprawach immunitetu rozstrzygała Krajowa Rada Prokuratury, która podobnie jak Krajowa Rada Sądownictwa, tez jest organem państwowym o mieszanym składzie, z udziałem podmiotów zewnętrznych spoza prokuratury.

Proponowane zmiany powinny przynieść pozytywne efekty społeczne, w postaci zwiększenia zaufania do sądów i prokuratury.Jest to niewątpliwy krok w stronę przełamania niezdrowej korporacyjności korpusu sędziów i prokuratorów.

5. Należy dodać, że miana zasad wyrażania zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prokuratora zmierza do usunięcia dotychczasowej dwuinstancyjnej procedury w tych sprawach i wprowadzenia jednoinstancyjnej procedury przed Krajową Radą Prokuratury. Nie jest to bowiem sprawa sądowa, podlegająca konstytucyjnej zasadzie dwuinstancyjności. Warto wspomnieć, że nawet dotychczasowe postępowanie w sprawie zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziów przed sądami dyscyplinarnymi jest jednoinstancyjne, tym bardziej nie ma więc powodów do stosowania dwuinstancyjnej procedury wobec prokuratorów.

6. Proponowane zmiany są zgodne z Konstytucją, nie są niezgodne z prawem europejskim oraz nie powodują koszów dla budżetu państwa.

Janusz Wojciechowski  

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~batman
20-08-2012 / 22:25
Logiczne, tych przygłupów w togach trzeba wreszcie ustawić aby byli funkcjonariuszami służącymi ludziom a nie tylko pracujący obywatele płacili podatki dla tych leniwców i kretynów.