Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
19 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 20-08-2012

Naprawiamy państwo, na początek sprawiedliwość -Janusz Wojciechowski

Skoro Donald Tusk i PO za nic nie odpowiadają i nic nie mogą - bierzmy się do naprawiania państwa sami. Zgłaszam projekt!

1. No dobrze, krytykować każdy potrafi, a tu trzeba naprawiać. Skoro Donald Tusk nie odpowiada za nic, nawet za własnego syna, PO rządzi zaledwie 5 lat, minister Mucha obiecuje sukcesy za lat szesnaście - to nie czekajmy, tylko bierzmy się do naprawiania państwa sam!

Jeśli o mnie chodzi, to energetyki nie naprawię (bo żarówkę umiem wymienić, ale korków to już nie) ale spróbuję naprawić cokolwiek innego, na przykład sprawiedliwość.

2. W kontekście tego, co ujawniła afera Amber Gold, mamy problem z prokuratorami i sądami. Oszust z sześcioma wyrokami grasuje, krzywdzi tysiące ludzi, gra na nosie sędziom i prokuratorom, korupcją to wszystko cuchnie, państwo bezradne – dobrze, spróbujmy choć trochę to zmienić.

Sędziowie i prokuratorzy mają, jak wiadomo, immunitety. Bez uchylenie immunitetu, sędziego czy prokuratora, nawet jeśli popełni przestępstwo, nie wolno ścigać. Uchylaniem immunitetów zajmują się koledzy sędziowie i koledzy prokuratorzy i uchylają te immunitety niechętnie. W latach 2007-2012 na 94 złożone wnioski o zezwolenie na ściganie karne sędziów, pozytywnie załatwiono tylko 35, czyli znaczna mniejszość. Można powiedzieć, że sąd sądowi oka nie wykole.

3. Proponuję zmiany ustawowe, takie mianowicie, żeby to nie koleżeńskie sądy dyscyplinarne uchylały sędziowski i prokuratorski immunitet, ale Krajowa Rada Sądownictwa (instytucja, którą znam, bo w latach 1990-93 jako sędzia sam w niej zasiadałem) i odpowiednio Krajowa Rada Prokuratury. To są gremia o mieszanym składzie, są tam sędziowie i prokuratorzy, ale zasiadają też w składzie posłowie, senatorowie, osoby wskazane przez prezydenta – krótko mówiąc jest czynnik zewnętrzny i już nie wszystko tam się kisi w korporacyjnym sosie własnym. Jest więc jakaś społeczna kontrola, jest większa przejrzystość, jest antykorupcyjna zasada wielu oczu.

Poniżej pełny tekst projektu, który „tymi ręcami” napisałem.

Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 

Ustawa z dnia.... o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawy o Sądzie Najwyższym, ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy prawo o ustroju sądów wojskowych, oraz ustawy o prokuraturze (projekt)

Art. 1.

1) W ustawie z dnia 12 maja 2011 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. Nr 126, poz. 714 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

a) w art. 3 w ust. 2 dodaje się pkt. 10 w następującym brzmieniu:

„10) rozpatruje wnioski o zezwolenie na zatrzymanie sędziego oraz na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej”

2) W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052 z późn. zm. wprowadza się następującą zmianę:

w art. 49 wyrazy „sąd dyscyplinarny” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Krajowa Rada Sądownictwa”;

3) W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r.. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm. wprowadza się następującą zmianę:

w art. 80:

wyrazy: „sąd dyscyplinarny” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Krajowa Rada Sądownictwa”

4) W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. Nr 117, poz. 753 z późn. zm.) wprowadza się następującą zmianę:

W art. 30 wyrazy „sąd dyscyplinarny” zastępuję się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Krajowa Rada Sądownictwa”

5) W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jednolity Dz. U. Nr 7 z 2008 r., poz. 39 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w art. 24: dodaje się pkt 7a w następującym brzmieniu:

„7a) rozpatruje wnioski o zezwolenie na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialnosci karnej oraz wnioski o zezwolenie na tymczasowe aresztowanie prokuratora;

w art. 54:

a) w ust. 1 – 9 wyrazy sąd dyscyplinarny zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Krajowa Rada Prokuratorów”:

b) ust. 10-13 skreśla się;

Art. 2. Wnioski o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie sędziów lub prokuratorów złożone przed wejściem w życie niniejszej ustawy, rozpatruje się według przepisów dotychczasowych.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Uzasadnienie 

1. Przedmiotowy projekt zmierza do zmiany dotychczasowych zasad wyrażania zezwolenia na pociągnięcie sędziów i prokuratorów oraz na ich zatrzymanie, a w przypadku prokuratorów również tymczasowe aresztowanie.

W obecnym stanie prawnym uprawnienie to pozostaje w gestii sądów dyscyplinarnych. Sami sędziowie i sami prokuratorzy decydują o tym, czy ich koledzy w sytuacji podejrzeń zostaną, czy nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej.

Wnioskodawcy chcą zmienić ten stan w taki sposób, aby zezwolenia przekazane zostały do kompetencji Krajowej Rady Sądownictwa.

2. Za proponowanym w projekcie rozwiązaniem przemawia potrzeba zapewnienia większej przejrzystości postępowań, w których stawką jest uchylenie immunitetu sędziowskiego. Obecny system orzekania w tych sprawach sprawia wrażenie, że odbywa się to na zasadzie sądów koleżeńskich, w ukryciu przed opinia publiczną. Byłoby zdecydowanie lepiej, gdyby zezwolenia na pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności karnej udzielała Krajowa Rada Sądownictwa, która jest konstytucyjnym organem państwa o mieszanym składzie, oprócz sędziów są w niej bowiem posłowie, senatorowie, osoby pełniące kierownicze funkcje w wymiarze sprawiedliwości, Minister Sprawiedliwości czy tez osoba wskazana przez Prezydenta RP. Poddanie rozstrzygania o zgodę na ściganie sędziemu właśnie takiemu gremium, jak KRS, usunęłoby podejrzenia, że przestępstwa sędziów mogą być tuszowane przez ich kolegów w sądach dyscyplinarnych.

Podejrzenia te mają podstawy, jeśli się wejrzy w statystykę dotychczasowych postępowań dotyczących uchylenia immunitetu sędziów. Z odpowiedzi Krajowej Rady Sądownictwa udzielonej na oświadczenie grupy senatorów Prawa i Sprawiedliwości z 24 maja 2012 r. wynika, zew latach 2007-2012 na 94 złożone wnioski o wyrażenie zgody na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej, zezwolenia takie udzielone zostały tylko w 35 sprawach. Trudno oprzeć się wrażeniu, ze sądy dyscyplinarne nie są obiektywne i w wielu przypadkach chronią sędziów przed odpowiedzialnością karną.

3. Podobnie rzecz się ma z wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prokuratorów, choć tu wnioskodawcy nie dysponują aktualną statystyką dotychczasowych postępowań. W każdym razie byłoby zdecydowanie lepiej, gdyby w sprawach prokuratorów zamiast prokuratorskich sądów dyscyplinarnych, w sprawach immunitetu rozstrzygała Krajowa Rada Prokuratury, która podobnie jak Krajowa Rada Sądownictwa, tez jest organem państwowym o mieszanym składzie, z udziałem podmiotów zewnętrznych spoza prokuratury.

Proponowane zmiany powinny przynieść pozytywne efekty społeczne, w postaci zwiększenia zaufania do sądów i prokuratury.Jest to niewątpliwy krok w stronę przełamania niezdrowej korporacyjności korpusu sędziów i prokuratorów.

5. Należy dodać, że miana zasad wyrażania zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prokuratora zmierza do usunięcia dotychczasowej dwuinstancyjnej procedury w tych sprawach i wprowadzenia jednoinstancyjnej procedury przed Krajową Radą Prokuratury. Nie jest to bowiem sprawa sądowa, podlegająca konstytucyjnej zasadzie dwuinstancyjności. Warto wspomnieć, że nawet dotychczasowe postępowanie w sprawie zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziów przed sądami dyscyplinarnymi jest jednoinstancyjne, tym bardziej nie ma więc powodów do stosowania dwuinstancyjnej procedury wobec prokuratorów.

6. Proponowane zmiany są zgodne z Konstytucją, nie są niezgodne z prawem europejskim oraz nie powodują koszów dla budżetu państwa.

Janusz Wojciechowski  

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~estek
19-09-2012 / 13:40
Popieram projekt Pana Janusza Wojciechowskiego. Proponuję utworzyć listę społeczną, zebrać deklaracje osób popierających ten projekt i wystąpić z wnioskiem o poddanie głosowaniu w sejmie. Nie musimy jeździć do Warszawy, aby wpisać się na listę. Można utworzyć na tej stronie formularz do wypełnienia, który obywatel będzie mógł przesłać na podany adres mailowy lub pocztą. Można również zwrócić się z taką inicjatywą do którejś z gazet. Jestem przekonany, że redakcja "Super Expressu" nie odmówi pomocy w tak zaszczytnej inicjatywie społecznej.
~jakel
27-08-2012 / 07:32
Getin Bank > Amber GOLD i INNE PARA to jedna PARAFIA i para kaloszy.. Wszystko pod parasolem IMMUNITET - ów BEKARNOŚCI, BEZMYŚLNOŚCI w NIEZAWISŁOŚCI. Rodacy po Rewolucji SOLIDARNOŚCI pozostało 21 POSTULATÓW, pustych FRAZESÓW i ... "BOLEK" z FRAGLESAMI w tym pospolity BEŁKOT współwłaścicieli pensjonatu "ORZEŁ" D. TUSK & B. KOMOROWSKI. BEŁKOT ten sam jak w JAWORZU na POMORZU. NAJLEPSZY BEŁKOT miał Andrzej CZUMA , bo pośrednik Pana BOGA. Ale do koryta dopchało się więcej klientów . Z Gdańska do Koszalina (patrz pokrzydzeni przez GAWŁOWSKIEGO) przybył misjonarz "pracownik naukowy PO" GUTKOWSKI by dokonać "przeszczepu". Przywiózł ze sobą bagaż …. Kilka milionów. Wiewiórki mówią o złotówkach a borsuki o euro … Na portalu OFIAR GAWŁOWSKIEGO przyszły kandydat na premiera RP ?! stwierdza się, że te miliony pochodzą z .. obdarcia ze skóry U i W. ROWIŃSKCH z pomocą Strażników Granicznych - MSWiA. Bondaryk (ABW) stwierdził w odpowiedzi na powyższe, że to NIE zagraża BEZPIECZEŃSTWU pensjonatu „ORZEŁ”. RUSKI POP TEN DOPIERO zagraża ?! już ponad 1000 LAT. I co w 1945 wygraliśmy wojnę ? …. Z …NIEMCAMI !!! Donald TUSK (koleś GAWŁOWSKIEGO) poklepują się z MERKEL po … plecach. Zgodnie ze staropolskim porzekadłem :" ... każdy wuj na swój strój ..." - "buduje" się "dla Wolnej, NIEpodległej i Demokratycznej Polski" IMPERIUM, które jest ośmiornicą a hersztem jest GAWŁOWSKI Stanisław niby wielki człowiek a FAKTY świadczą, że pospolity watażka jakich brat Polak zna z okresu SZABROWNICTWA - lat 45 -50 -tych. CURIOZUM - depcze i niszczy NIEPOKORNYCH. Po NAZISTOWSKU - siłą , gwałtem i bezmyślności paranoją. cit. " ... a słowem jak nożem ..." Czesław NIEMEN. GAWŁOWSKI !! Kończ Waść wstydu oszczędź. GENTELMEN to TY jesteś jak mniej niż ZERO. I co dalej. Dalszy ciąg nastąpi. Majom kalendarz się skończył w …12 roku. Podobno papier im się skończył. Wesołego Alleluja !! PS. Koledzy z CBA sprawdźcie udziały GAWŁOWSKIEGO w AMBER GOLD. Rodzina przez Szwajcarię „pierze” pieniądze. Patrz KRS.
~Rysio
24-08-2012 / 02:33
Tylko ludzie mogą to zmienić i zrobią to.Tego immunitetowcy boja się jak ognia.Jednak już się stało.
~Obywatel
23-08-2012 / 22:03
Osobiście bym przyjechał do Warszawy, i pewnie znalazłbym kilka osób ewidentnie poszkodowanych przez wymiar (nie)sprawiedliwości, ale największą barierą są koszta dojazdu i powrotu- niestety, nie jestem wstanie zorganizować takich pieniędzy...
~Dżozef
22-08-2012 / 15:26
Popieram Pana Janusza , tylko że taka gadka to do Władka , a Władek mówi , że nie do Władka, ale do Tadka, i zamyka się koło, bo każdy z polityków przerzuca gadkę, że jego nie dotyczy, i on nie odpowiada za dany system. Prawdę mówiąc my opisujemy, wypowiadamy się , ale wyłoni się jakiś przywódca i poprowadzi tych ludzi którzy już skrzywdzeni zostały, i zrobić manifestację przed Rządem, Ministerstwem Sprawiedliwości . Zatem powinny być zorganizowane darmowe dojazdy na ten dzień manifestacji, bo Ci biedni nie pojadą za sto zł do Warszawy, jak MOPR dostają dwieście trzydzieści zł miesięcznie na przeżycie.
~bond
21-08-2012 / 23:46
Każdemu sędziemu czipa w nos i prokuratorowi czipa w ucho -aby było wiadomo że nie kontaktują się ze światem przestępczym.Policjantom należy zakładać obrożę z czipem,w celu sprawdzenia czy właściwie węszą oraz czy nie wabi ich zapach kości dawanych przez prokuraturę i sędziów.
~Obywatel
21-08-2012 / 20:14
Jak najbardziej popieram projekt Pana Janusza! Kiedyś sąd kojarzył mi się ze sprawiedliwością, z pełną ochroną ze strony Państwa Polskiego w stosunku do obywateli (pokrzywdzonych)... Teraz nie mam złudzeń po kilku latach walki o sprawiedliwość, którą to ja musiałem udowadniać (składałem obszerne wyjaśnienia, sam zdobyłem materiały zdjęciowe, bilingi rozmów telef. poparłem konkretnymi przepisami dot. tej konkretnej sprawy, udowodniłem maksymalnie swoją nieposzlakowaną opinię wieloma oświadczeniami, nigdy nie byłem karany) która to jest wręcz namalowana w aktach sprawy- przegrałem ją!!! Nie wierzę w sprawiedliwość!!! Nie mogę się pogodzić, że za nasze (podatników) pieniądze latami się toczą postępowania, które z powodzeniem mogłyby być zakończone podczas jednego postępowania (a były 4 postępowania i 4 apelacje z jednego paragrafu). Raz nawet wygrałem (prawie), kiedy Sędzia przeprowadził bardzo wnikliwe postępowanie (byłem pod dużym pozytywnym wrażeniem) i wpół szczęśliwy (nieprawomocnym wtedy orzeczeniem) do momentu otrzymania uzasadnienia, w którym to Sędzia dał wiarę wszystkim uczestnikom postępowania :-))) powodując, że wyrok uchylono. Cała sprawa kosztowała mnie więcej niż to wszystko warte, a podatników jeszcze więcej!!! Straciłem nerwy, pieniądze, i wiarę Polski Wymiar Sprawiedliwości! Ja nie mam złudzeń, w jakim kraju żyjemy! Może to się kiedyś zmieni??? W wielu krajach podobne skandaliczne afery są nie do pomyślenia! Panowie i Panie Sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej, jako obywatel chciałbym czuć się bezpieczny, i chroniony przed bandyctwem a zostałem (bezpodstawnie) załatwiony!!! Dlaczego??? Jak ja szary obywatel mam to rozumieć???
~Mirnal
21-08-2012 / 15:43
Ale jeśli wysyłam skargę na sędziego i jego prezesa w Gdańsku do KRS, to KRS przesyła moje artykuły do tegoż prezesa a on uważa, że jego stanowisko jest niezmienne. A jest taki inteligent z niego, że jeśli napisałem artykuł na temat wymyślonego pisarczyny, który zbyt dużo pił, to sędzia uznał, że to artykuł o niejakiej Chomuszko i wydał wyrok, o którym mnie nawet nie poinformował. I co tu zmienić? Łosie są nadal łosiami a ja mam wyrok. Czy ja muszę aż do Brukseli pisać o głupocie polskich sędziów, czy załatwimy to w naszym gronie?
~ciociababcia
21-08-2012 / 10:21
Setki trupów na budowie warszawskiego metra Wpisał: grabie.salon24 20.08.2012. Setki trupów na budowie warszawskiego metra ====================== grabie.salon24.pl/441894,setki-trupow-na-budowie-warszawskiego-metra [umieszczam, bo tylko nagłośnienie zachęci prokuraturę do sprawdzenia i ew. dalszego działania. M. Dakowski] [Konferencja prasowa 21 sierpnia 2012 godzina 18.00, Warszawa, Plac na Rozdrożu obok pomnika Romana Dmowskiego konferencja prasowa w tej sprawie Zapraszamy HERBU GRABIE] Podczas budowy warszawskiego metra robotnicy codziennie odkrywają ludzkie szkielety i ludzkie szczątki w różnych fazach rozkładu. Ilość zwłok można szacować w setkach, nikt nie prowadzi dokładnej statystyki. Informacje te potwierdza pracownik nadzoru budowy pragnący zachować anonimowość. O znaleziskach tych nie są powiadamiane służby archeologiczne, a kości i czaszki ładowane są wprost na ciężarówki i wywożone na składowisko śmieci. Robotnikom nakazano całą sprawę utrzymywać w tajemnicy pod rygorem zwolnienia dyscyplinarnego. Np. bardzo płytko zaledwie pod warstwą asfaltu znaleziono kilka doskonale zachowanych zwłok, których wygląd świadczył na pochodzenie znacznie późniejsze niż druga wojna światowa. Równocześnie dziwnym zbiegiem okoliczności w tym samym czasie nagłaśnia się sprawę tajemniczej kwatery na warszawskich Powązkach. Co się takiego stało, że prace te rozpoczęto właśnie teraz? Przypadek? Wątpię... ============================================ Jeżeli prokuratura się zgłosi, ujawnię informatora HERBU GRABIE ----------- dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=6939&Itemid=1
~odcisk
21-08-2012 / 09:06
Inicjatywa godna wszelakiego wsparcia, ale co wówczas_________________wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Ministrowie-nie-przejmuja-sie-parlam _____________________szczególnie, gdy Minister Sprawiedliwości - poprzednik (delegacja ustawowa) wydaje rozporządzenie sprzeczne z ustawą? Jest to fakt udokumentowany.