Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
18 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 24-02-2012

Informujemy sędziów: nieprzyjęcie elektronicznego pisma przez sąd naruszeniem art 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał rozstrzygnięcie w sprawie Lawyer Partners, A.S. v. Słowacja (applications no. 54252/07, 3274/08, 3377/08, 3505/08, 3526/08, 3741/08, 3786/08, 3807/08, 3824/08, 15055/08, 29548/08, 29551/08, 29552/08, 29555/08, 29557/08), zgodnie z którym odmowa przyjęcia przez sąd krajowy pism procesowych złożonych w formie elektronicznej stanowi naruszenie art 6 §1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności). ETPCz zasądził na rzecz spółki 10 tys euro odszkodowania oraz 8 tys euro tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Strasburski wyrok Trybunału z 16 czerwca 2009 roku dostępny jest online. Kancelaria prawna, działająca w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, skierowała do Trybunału piętnaście skarg (por. powyżej) przeciwko Republice Słowackiej. Spółka prawnicza podniosła, że jej prawo do sądu zostało naruszone przez odmowę przyjęcia przez sądy pozwów skierowanych do tych sądów w postaci elektronicznej ("...alleged that its right of access to a court had been violated as a result of the ordinary courts' refusal to register actions submitted by it in electronic form...").

Rozstrzygnięcie ETPCz uwzględniało słowacką procedurę cywilną, zgodnie z którą, m.in., pisma procesowe można wnosić na elektronicznych nośnikach danych, opatrzonych podpisem elektronicznym w rozumieniu odrębnych, słowackich przepisów (to wynika z 42 §1 słowackiego Kodeksu Postępowania Cywilnego, który ETPCz cytuje w języku angielskim: "Submissions to a court can be made in written form, orally into the record, by means of electronic devices subject to the submission bearing a secured electronic signature in accordance with a special law, by telegraph or by fax"). ETPCz również analizuje słowackie przepisy dotyczące podpisu elektronicznego z 2002 roku, ale również praktykę sądową. Okazało się, że sądy nie były wstanie przyjąć wnoszonych elektronicznie pism. 20 grudnia 2007 roku słowacki Trybunał Konstytucyjny uznał, że naruszono art. 6 Konwencji, gdy sąd dystryktowy w Čadca odmówił przyjęcia "elektronicznych" pism. Z tego rozstrzygnięcia wynikało, że sąd dystryktowy powinien przyjąć pisma wniesione na DVD. Poza tą sprawą słowacki Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał jeszcze 24 inne sprawy związane z elektronicznym wnoszeniem pism do sądów. W tych sprawach tamtejszy Trybunał również rozstrzygał o naruszeniu art 6 Konwencji i wskazywał, że nie ma podstaw, by sądy odmawiały przyjmowania pism tylko dlatego, że były wnoszone elektronicznie.

Sprawa rozstrzygnięta przez ETPCz jest o tyle ciekawa, że kancelaria prawna chciała uruchomić ponad 70,000 postępowań (reprezentując znaczną liczbę osób) i w związku z tym chciała złożyć w sądach pisma, które, wraz z załącznikami - jeśli je wydrukować - zajęłyby ponad 40 milionów kart (43,800,000 stron). Wolała złożyć je w formie elektronicznej. Trybunał uznał, że działania kancelarii nie mogą być uznane za próbę zablokowania działania systemu wymiaru sprawiedliwości ("...applicant company's choice as to the means of filing the documents cannot be considered an abuse of process or otherwise inappropriate..."). Jeśli procedura cywilna przewidywała możliwość wnoszenia elektronicznych pism - kancelaria prawna nie może ponosić odpowiedzialności z tego tytułu, że skorzystała z prawa, które jej ustawowo przysługuje. Owszem, procedura krajowa przewiduje również inny, niż elektroniczny, sposób wnoszenia pism, z którego kancelaria mogła skorzystać, ale w zbadanych przez Trybunał okolicznościach odmowa przyjęcia pism w formie elektronicznej stanowiła nieproporcjonalne ograniczenie prawa skarżącego do przedstawienia sprawy w sądzie w sposób efektywny (innymi słowy prawo dostępu do sądu musi być realne, nie zaś iluzoryczne). W ponad dwudziestu innych przypadkach krajowy Trybunał Konstytucyjny doszedł do podobnych wniosków, a strona rządowa tego nie kwestionowała.

W efekcie powyższych rozważań Trybunał w składzie siedmioosobowym mógł stwierdzić, że w niniejszej sprawie nie zostało zachowane prawo dostęp do sądu przysługujące skarżącej spółce, a więc że odmowa przyjęcia pism stanowiła naruszenie art 6 §1 Konwencji.

Wniosek jest taki, że jeśli krajowa procedura sądowa przewiduje możliwość wniesienia pism w formie elektronicznej, to sądy nie mogą powołać się na to, że nie są technicznie przystosowane do tego, by tego typu pisma przyjmować.

Tego nie ma w rozstrzygnięciu ETPCz, ale proszę sobie wyobrazić, że ktoś zaczyna powoływać się na to, że sposób przygotowania infrastruktury teleinformatycznej jest dyskryminujący, np. że nie może wnieść pisma elektronicznego inaczej, niż w jednym z zamkniętych, komercyjnych formatów, a w innym obszarze rozważań, że sposób udostępnienia informacji publicznej jest dyskryminujący i iluzoryczny (por. Kod informatyczny nie zawsze zastępuje prawo oraz Odmowa udzielenia informacji organizacji pozarządowej stanowi naruszenie art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka)... Myślę, że już niebawem takie rozstrzygnięcia się pojawią i będą mogły opierać się na art 9Konwencji ONZ ws. Praw Osób Niepełnosprawnych, ale również na bardziej ogólnych przepisach, jeśli jakiś kraj nie ratyfikował jeszcze tej konwencji...

Zacytujmy art 6 Konwencji:

Artykuł 6
PRAWO DO RZETELNEGO PROCESU SĄDOWEGO

1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej. Postępowanie przed sądem jest jawne, jednak prasa i publiczność mogą być wyłączone z całości lub części rozprawy sądowej ze względów obyczajowych, z uwagi na porządek publiczny lub bezpieczeństwo państwowe w społeczeństwie demokratycznym, gdy wymaga tego dobro małoletnich lub gdy służy to ochronie życia prywatnego stron albo też w okolicznościach szczególnych, w granicach uznanych przez sąd za bezwzględnie konieczne, kiedy jawność mogłaby przynieść szkodę interesom wymiaru sprawiedliwości.

2. Każdego oskarżonego o popełnienie czynu zagrożonego karą uważa się za niewinnego do czasu udowodnienia mu winy zgodnie z ustawą.

3. Każdy oskarżony o popełnienie czynu zagrożonego karą ma co najmniej prawo do:

a) niezwłocznego otrzymania szczegółowej informacji w języku dla niego zrozumiałym o istocie i przyczynie skierowanego przeciwko niemu oskarżeniu;

b) posiadania odpowiedniego czasu i możliwości do przygotowania obrony;

c) bronienia się osobiście lub przez ustanowionego przez siebie obrońcę, a jeśli nie ma wystarczających środków na pokrycie kosztów obrony, do bezpłatnego korzystania z pomocy obrońcy wyznaczonego z urzędu, gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości;

d) przesłuchania lub spowodowania przesłuchania świadków oskarżenia oraz żądania obecności i przesłuchania świadków obrony na takich samych warunkach jak świadków oskarżenia;

e) korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli nie rozumie lub nie mówi językiem używanym w sądzie.

Nie tak dawno odnotowałem w tekście Procedura karna i wykroczeniowa nie przewidują wnoszenia środka odwoławczego w formie dokumentu elektronicznego, że Sąd Najwyższy zdecydował się odmówić podjęcia uchwały w sprawie pytania prawnego: "Czy przesłanie do sądu pisma procesowego - apelacji w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu o jakim mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (...) czyni zadość, w kontekście brzmienia art. 5 ust. 2 wskazanej ustawy, wynikającym z art. 105 § 1 k.p.s.w. i art. 119 § 1 k.p.k. w zw. z art. 38 § 1 k.p.s.w. wymogom formalnym apelacji, jako pisma procesowego". Sąd Najwyższy odmówił udzielenie takiej odpowiedzi, ponieważ "przedstawione pytanie prawne dotyczy(ło) zagadnienia, którego wyjaśnienie nie ma wpływu na merytoryczne rozpoznanie apelacji, lecz jest związane z formą wniesienia środka odwoławczego". Sąd Najwyższy odmawiając odpowiedzi na pytanie jednak w swoim postanowieniu "poczynił kilka uwag", "dostrzegając wagę poruszonego zagadnienia dla praktyki sądowej". Zachęcam do ich lektury; w podlinkowanej wyżej notatce zacytowałem obszerny fragment uzasadnienia SN, a poniżej tylko fragment dotyczący procedury cywilnej:

(...)
W procedurze cywilnej, jeszcze przed wejściem w życie ustawy o podpisie elektronicznym, wprowadzono unormowanie, że pisma procesowe wnosi się na urzędowych formularzach lub na elektronicznych nośnikach informatycznych tylko wówczas, gdy przepis szczególny tak stanowi (art. 125 § 2 k.p.c. w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 24 maja 2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (…) – Dz. U. Nr 48, poz. 554). W kolejnych nowelizacjach tego przepisu (ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej – Dz. U. Nr 171, poz. 1056 i ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 26, poz. 156), a więc już w czasie obowiązywania ustawy o podpisie elektronicznym, ustawodawca nie zmienił zasady, że pismo procesowe można wnieść drogą elektroniczną, jeżeli przepis szczególny na to zezwala. Natomiast wprowadził warunek, że wówczas powinno zostać opatrzone podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 1 u.p.e. (art. 126 § 5 k.p.c. – dodany ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r.).
(...)

Przyjaciele z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka podesłali mi informację o wyroku zaraz po jego ogłoszeniu. Jak wiadomo - w tym czasie interesowaliśmy się głównie nowym projektem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który dotyczy nowelizacji ustawy Prawo prasowe (por. Projekt noweli Prawa prasowego komentowany w głównych mediach. Zastanawiałem się, czy media "głównego nurtu" zauważą omówione w niniejszym tekście rozstrzygnięcie ETPCz, czy też zupełnie je zignorują. Zignorowały.

za: http://prawo.vagla.pl/node/8549

Polecamy sprawy tematyczne poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Williamfluro
06-03-2017 / 12:38
doxycycline hyclate 100mg for sinus infection 100mgdoxycyclinehyclate.bid/ where can i get doxycycline doxycycline" rel="nofollow">100mgdoxycyclinehyclate.bid/">doxycycline online where to buy doxycycline online 100mgdoxycyclinehyclate.bid/>doxycycline hyclate doxycycline hyclate 100 mg
~Buckie
18-02-2015 / 18:44
antihistamines edtriallpacks.com acclaimed treatment drugssonline.com six really effective toppharamacy.com surgical implanted generally required bestdrugustore.com good job
~Nettie
04-01-2015 / 22:49
I was struck by the hontsey of your posting bjjxzs.com [url=xrmvqpg.com]xrmvqpg[/url] [link=vrcyilfb.com]vrcyilfb[/link]
~Brent
23-12-2014 / 23:29
Thanks for helping me to see things in a difefrent" rel="nofollow">ozciaoy.com">difefrent light.
~Greyce
20-12-2014 / 10:12
Deep thinking - adds a new diiesnmon to it all.
~Mirnal
29-02-2012 / 08:57
Niestety, prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku uświadomił mnie, że wszystkie emajlowe moje pisma do tego sądu pozostaną bez odpowiedzi. Nie wiem, czy dotyczy to także pism wysyłanych za pomocą specjalnego formularza na stronie tego sądu, ale chyba tak, skoro żadnych odpowiedzi na pisma tam wpisywane również nie uzyskuję.
~Control
26-02-2012 / 17:30
Witam P.Redaktora , Witam Państwa . Nauczyłem już wieeeeeelu Prokuratorów do odbierania i nadsyłania pism elektonicznych . Tępactwo wielkie ...Eh !!! Za nasze pieniądze się utrzymują trwoniąc je !!! Mam nastepną "zadymę " nastepny lekarz z Ustki oraz personel Szpitala w Słupski. Mam 100 Mb wideo , foto i audio z pchły !. Poniżej mój tekst do wszystkich Sądów Prokuratorów i Adwokatów h.Topór Bogusław Rapczyński Ustka , 2012 Kopernika 22 P 4 76-270 Ustka BOGUSRAP@GMAIL.COM Oświadczenie Korespondencję we wszystkich sprawach proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 132 kpk par3 na adres poniżej. BOGUSRAP@GMAIL.COM Zawiadomienia , wezwania i inne pisma można i należy nadsłyłać do mnie w sposób dwojaki. 1.Za pomoca poratlu ePUAP Rządowego-jestem użytkownikiem posiadając certyfikat wydaany przez KIR Krajową Izbę Rozliczeniową Skutki prawne związane ze złożeniem oświadczenia woli opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu określa art. 78 § 2 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem oświadczenie wol i podpisane takim podpisem ma takie same skutki prawne, jak oświadczenie woli podpisane podpisem własnoręcznym. 2.Na mój adres mailowy poniżej lub powyżej Nieprzyjęcie elektronicznego pisma przez Organa Administracji Państwowej jest naruszeniem art 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Z nalezytym szacunkiem Bogusław Rapczyński