Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:





Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 stycznia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 03-01-2012

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA - SKARGA na patologiczną strukturę w obsadzie Sądu Najwyższego RP, Trybunału Konstytucyjnego oraz Krajowej Rady Sądownictwa.

Rada Europy Strasburg, Francja 

SKARGA 
na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 

A. SKARŻĄCY: SOBOLEWSKI ANDRZEJ

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE STANU FAKTYCZNEGO 

W Rzeczpospolitej Polskiej ma miejsce jednoznaczne złamanie praw człowieka, przez złamanie prawa do rzetelnego procesu sądowego i pozbawienie obywateli dostępu do niezawisłych Sądów!! 
Ma miejsce konstytucyjne, bo Art. 178 Konstytucji, pozbawienie sędziów niezawisłości! 

Połączone jest to z wyhodowaniem tych “sędziów”, w utrwalonym przekonaniu o braku ugruntowanych zasad prawnych, jest to skutek braku zapisów Ugruntowanych Zasad Prawnych w Ustawie Zasadniczej. W konfrontacjach z rzekomymi sędziami przywoływane jest przez Nich “Prawo Materialne”! 
Jednak w jednoznacznym logicznym rozumieniu tej nazwy, są to zapisy skutków reakcji elementów posiadających cechy materialne i pozostających w określonych relacjach czyli zależnościach warunkujących reakcję, a nie zapisy zmanipulowanych regulacji! 

Dołączone do powyższego wykluczenie umiejętności rzetelnej logicznej analizy, uczyniło ze struktur sądowniczych niebezpieczną broń wykorzystywaną przeciwko społeczeństwu przez grupy interesu! 
Dowodem istniejącego stanu rzeczy są między innymi zapisy w ustawach o ustroju sądów, uprawniających występujących w roli sędziów, do oceny swobodnej dowodów, co skutkuje wyłączeniem obowiązku oceny niezawisłej! Jest to fakt niepodważalny! 
Sąd zgodnie z kryteriami zasady działania jest NIEZAWISŁY! 

Tym samym jednoznacznie ZOBOWIĄZANY DO OCENY NIEZAWISŁEJ! 
Rozbieżność powyższa jest chronionym stanem patologii sądowniczej! Praktykowana od wielu lat! 

Źródłem patologii są struktury obsad Sądu Najwyższego Rzeczpospolitej Polskiej i Trybunału Konstytucyjnego wchodzące w skład organizacji posługującej się nazwą Krajowa Rada Sądownictwa. 
Wychowankowie obsadzających wskazane struktury prawne, stanowią skład biur prawnych Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i rządu w pełnej obsadzie. Wchodzą też w skład części struktury sejmu jako posłowie. Za ich pośrednictwem jak i w sposób bezpośredni umiejscowiona została patologia sądownicza i prawna. Jest ona widoczna w sposobie organizacji i pracy sądów oraz pozostałych struktur prawnych oraz zapisach ustaw. 


Osoby desygnowane, status sędziego uzyskują w wyniku wyłudzenia nominacji od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Organizacja desygnująca zarazem wyłudzająca, posługującą się nazwą Krajowa Rada Sądownictwa, świadomie lekceważy fakt, że nie spełniają wskazane osoby kryteriów kwalifikacyjnych wymaganych dla przeprowadzania czynności ocen niezawisłych, do których zobowiązany jest Sąd! Bądź celowo wykształciła i kształci ich w taki sposób! 

Mamy do czynienia ze świadomym sabotażem systemu sądowniczego! I to już od uczelni prawniczych! 


III. OŚWIADCZENIE O NARUSZENIACH KONWENCJI I/LUB PROTOKOŁÓW WRAZ Z UZASADNIENIEM 

Ma miejsce jednoznaczne naruszenie Artykułów 6 i 13 konwencji zwłaszcza w postaci pozbawienia obywateli Rzeczpospolitej Polskiej dostępu do niezawisłych sądów, a tym samym prawa do rzetelnego procesu sądowniczego. 

Udokumentowane są działania rezydentów sądów oraz zapisy ustaw, zwłaszcza Ustawy Zasadniczej zatytułowanej Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. 

Ustawodawca pod wpływem lobby prawniczego, zapisem Art. 178 tej konstytucji, pozbawił obywateli Rzeczpospolitej Polskiej dostępu do niezawisłych sądów! 

Dodatkowo pomijając obowiązek oceny niezawisłej wynikający z zasady działania sądu, umieścił w zapisach Ustaw “Prawo o ustroju sądów”, uprawnienie dla sędziów do oceny swobodnej, wykluczające w praktyce wskazany obowiązek oceny niezawisłej! 

W żadnym Sądzie Rzeczpospolitej Polskiej nie jest spełniony obowiązek posiadania NIEZAWISŁOŚCI INSTYTUCJONALNEJ. 

Jest to obowiązek zastosowania algorytmu zabezpieczającego interesy stron na etapie wniesienia spraw do sądów i podczas prowadzenia całego procesu. 

Sposób prowadzenia dokumentacji umożliwia zamianę dokumentów w sposób niekontrolowany! 

Jest tym samym umożliwione fałszowanie dokumentacji w jasno określonym celu, uzyskania pożądanego wyniku orzeczenia, według zamówienia czy zapotrzebowania, pod pozorem całkowitej legalności! 

W czasie prowadzenia sprawy rejestrowanie przebiegu procesu czyli protokołowanie, odbywa się pod dyktando prowadzącego sprawę, często z pomijaniem istotnych danych z punktu widzenia, możliwości rzetelnej oceny czynu, relacji czy zdarzenia! 

Protokół takowy podlega niekontrolowanym przez nikogo zmianom, poza wokandą! 

Działanie takie jest nie dopuszczalne! 

Wszystkie zmiany wprowadzane winny być jawne, czyli podczas rozprawy! Wyłącznie w trybie protokolarnego dołączenia dokumentów! 

Jest to niezbędne dla sądów wyższych instancji w celu rzetelnej weryfikacji sprawy!! 


Poza tym jest to jednoznacznym faktem pozbawienia obywateli Rzeczpospolitej Polskiej możliwości skutecznego odwołania, od orzeczenia organizacji posługującej się nazwą Sąd w pierwszej instancji. 

W drugiej instancji organizacja posługująca się nazwą Sąd, opierając się na sfałszowanej dokumentacji spreparowanej wcześniej, nie ma możliwości rzetelnego odniesienia się do sprawy w oparciu o dokumentację! 

Przeprowadzenie ponownego zbadania sprawy, obarczone jest skutkami oszustwa w pierwszej instancji i z reguły jest pomijane! Postępowanie w drugiej instancji sądowniczej często pozoruje działania badawcze! Jest to patologia! 

Czynność analizy jest jednoznacznie logicznie zdefiniowana, winna być zakończona opisem cech przedmiotu badania. Ma jednak miejsce niepodważalne przypisywanie nie istniejących cech do przedmiotu badania! Fikcji, przypisywane są cechy faktu! A to jest fałszerstwo. 

Brak jest jakiegokolwiek zabezpieczenia przed takimi praktykami w sądach i prokuraturach! 

Czynność oceny jest jednoznacznie zdefiniowaną czynnością logiczną! 
Jest ona czynnością wskazania różnicy lub zgodności pomiędzy cechami przedmiotu badania a wzorcem! 

Wiedzy, czym jest ocena nie posiadają osoby umieszczone na wokandach w roli sędziów! 


Ustawa o sądownictwie zawiera zapis o "prawie do swobodnej oceny dowodów"! 

Aby uzyskać prawo do oceny, osoba sędziego zobowiązana jest wywiązać się z obowiązku rzetelnej, niepodważalnej analizy! Jest to obowiązek podstawowy, zakończeniem którego winna być ocena niezawisła! 

W definicji prawa, gradacja wartości kształtuje się według niepodważalnej kolejności: 

1. Obowiązek. 

2. Odpowiedzialność. 

3. Prawa. 

Nikt nie nabywa praw nie wywiązując się z obowiązku obwarowanego odpowiedzialnością! 

Prawo do oceny, wynika jednoznacznie ze spełnienia obowiązku rzetelnej analizy, obwarowanego odpowiedzialnością, z której to odpowiedzialności osobę pełniącą posługę sędziego, polskie lobby prawnicze przy pomocy narzędzia w postaci organu ustawodawczego zwanego sejmem, ustawowo zwolniło! 

Czytając uzasadnienia orzeczeń nazwanych wyrokami, nie znajdziemy w nich czynności analitycznych zakończonych opisem cech. Wynikiem w znacznej części jest przypisanie cech! Są to działania sprzeczne z obowiązującą zasadą działania sądów! Czyli sprzeczne z Prawnie Obowiązującym Tokiem Postępowania Sądowego! 

Zapis Art. 45. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej brzmi: 

1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. 
Niezawisłość jest zdefiniowana jako niezależność od wpływów zewnętrznych! Tak bezpośrednich jak i pośrednich! 

Zapis Art. 178 tej Konstytucji brzmi: 

1. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. 
Jest to zapis ze sprzecznością wewnętrzną, albo niezawiśli, albo podlegli. 

Uzależnienie Sędziów od zmanipulowanych przez grupy interesu ustaw, ustanowionych z pominięciem ugruntowanych podstaw prawnych, inaczej ugruntowanych zasad prawnych, JEST OCZYWISTYM WYKLUCZENIEM NIEZAWISŁOŚCI!! 

JEST TO OCZYWISTE POZBAWIENIE OBYWATELI DOSTĘPU DO NIEZAWISŁYCH SĄDÓW I PRAWA DO RZETELNEGO PROCESU SĄDOWEGO!! 
Nigdzie w zapisach ustaw nie znajdziemy zapisanych Ugruntowanych Zasad Prawnych! 

Konstytucja jest też ustawą i jest to fakt niepodważalny. Nazwana jest Ustawą Zasadniczą! Próżno szukać w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zapisów Ugruntowanych Zasad Prawnych! 

Podstawowe Ugruntowane Zasady Prawne to : 
1. Zasada Współżycia Społecznego. 
2. Zasada Sprawiedliwości Społecznej. 
3. Prawo. 
4. Zasada niezawisłego rozstrzygania sporów. 

Treść Zasady Współżycia Społecznego brzmi : 
Podstawową zasadą współżycia społecznego w państwie demokratycznym, jest obowiązek dostosowania zachowań do możliwości ochronnych, oraz w sposób najmniej utrudniający pozostałym możliwość korzystania z należnych im praw, a jeżeli są w potrzebie, jest taka możliwość i wola, to należy im pomóc. 

Treść Zasady Sprawiedliwości Społecznej brzmi: 

Sprawiedliwość społeczna to stan relacji wzajemnych, gdzie należności otrzymywane są proporcjonalnie czyli stosownie do zasług, a ponoszona odpowiedzialność stosownie do niegodziwości. 

Treść definicji Prawa brzmi: 
Prawem jest zbiór logicznych definicji i uregulowań służących społeczeństwu i jego obywatelom do ochrony zdrowia, życia, egzystencji, ochrony tych wartości oraz do zdefiniowania, uregulowania i egzekwowania wzajemnych obowiązków, odpowiedzialności i praw. Przy czym prawa obywateli łożących na utrzymanie całego państwa są prawami pierwszymi przed prawami podmiotów pozostałych, pobierających wypracowane i wyłożone środki, bez rozliczenia obowiązku i odpowiedzialności bąź nie wnoszących niczego. 

Treść zasady niezawisłego rozstrzygania sporów brzmi: 
W zakresie rozstrzygania sporów obowiązuje ocena niezawisła. 

Podważyć zasadność powyższych zapisów WARTOŚCI WYŻSZYCH, bo takimi faktycznie są, nie sposób!! 

Fakt lekceważenia ich przez rezydentów wokand tytułowanych Sędziami i Wysokim Sądem, ukryć nie sposób! 

Najprostszy dowód. Ustawowo czyli zapisami Ustaw i decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądy powołano do wymierzania i ochrony partii PIS!! Bowiem na dzień dzisiejszy tylko Partia ta kojarzona jest z nazwą Prawo i Sprawiedliwość! 

Niestety nie WARTOŚCI WYŻSZE, które winny być chronione a są zdefiniowane powyżej!! 

Jest to bezwzględne i świadome wykorzystanie faktu głębokiej patologii systemu sądowniczego, przez kierownictwo partii przywdziewającej ten wizerunek!! Przychylność rezydentów Sądu Okręgowego bez reakcji Sądu Najwyższego w przedmiocie uchybienia wartości PRAWA jest niepodważalna! Żadna partia nie jest w stanie posiadać cech PRAWA! 

Kontrola treści dydaktycznych do nauczania zawodów prawniczych w Wydziałach Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Śląskiego, wykazała ponad wszelką wątpliwość, BRAK W NICH ZAPISÓW TREŚCI UGRUNTOWANYCH ZASAD PRAWNYCH!! 

Podstawą edukacji prawników do niedawna było wyłącznie “Prawo Kanoniczne” czyli kościelne!
Brak jest analizy źródeł PRAWA, w powołaniu Państwa jako struktury społecznej w określonym celu, niezbędnym do ochrony i rozwoju społeczeństwa! 

Źródła prawa w Rzeczpospolitej Polskiej wynikają bezpośrednio z zapisów Art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej ustalających rodzaj i przeznaczenie Państwa. 

Wyuczony prawnik, wyhodowany w utrwalonym przekonaniu o braku zasad umieszczony w systemie prawnym Państwa, a zwłaszcza w roli Sędziego, faktycznie nie jest prawnikiem! Nie jest też Sędzią!!! Nie zna podstawowych zasad prawnych, nie rozumie przeznaczenia prawa i pozostałych zasad!! 

Liczba osób celowo wyhodowanych w utrwalonym przekonaniu o BRAKU UGRUNTOWANYCH ZASAD PRAWNYCH i ulokowana w całym systemie Państwa, szacowana jest na kilkaset tysięcy!! 
Na dodatek pozbawiona umiejętności analizy logicznej, która to analiza jest niezbędnym kluczem do oceny! Jest to celowe wyhodowanie armii beneficjentów braku zasad! 


Mając świadomość opisanego powyżej stanu rzeczy, opracowałem i opublikowałem treść Ugruntowanych Zasad Prawnych z rozszerzeniem o kryteria współczesne. 

W dniu 5 stycznia 2010 roku zwróciłem się do instytucji Sądu Najwyższego z wnioskiem o wydanie orzeczenia przez zespół Sędziów, o istnieniu obowiązku lub uzasadnionym braku obowiązku, umieszczenia zapisów Ugruntowanych Zasad Prawnych w Ustawie Zasadniczej, jaką jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. 

Pomimo upływu roku od momentu złożenia wniosku, nie otrzymałem żadnej wiążącej odpowiedzi. 
Obywatel ma prawo uzyskać odpowiedź od urzędu w stosownym terminie. 
Tym bardziej, że problem jest poważny, a zarzut ochrony braku zasad przez obsadę Sądu Najwyższego Rzeczpospolitej Polskiej, stał się zasadny!! 
W dniu 31 stycznia 2011 roku ponowiłem wniosek! 

Obsada Sądu Najwyższego i pozostałych Sądów, wykorzystując organ ustawodawczy, czyli Sejm Rzeczpospolitej Polskiej jako NARZĘDZIE, jednoznaczne łamie PRAWA CZŁOWIEKA przez złamanie prawa do rzetelnego procesu sądowego! 

Ustawa o Sądzie Najwyższym zobowiązuje Sąd Najwyższy, do wydawania opinii w ważnych zagadnieniach prawnych!! 

Brak zasad prawnych i jednolitości orzecznictwa jest niewątpliwie poważnym problemem! 

Jednolitość orzecznictwa jest wyłącznie wynikiem wywiązania się z obowiązku oceny niezawisłej! 

Sąd Najwyższy w ramach zagwarantowania jednolitości orzecznictwa zapisanego ustawą o Sądzie Najwyższym, obowiązany jest podać logiczny jednoznaczny algorytm postępowania sądowego zakończonego oceną niezawisłą! 

Obligatoryjnym wymogiem jest, aby te same cechy czynu, relacji czy zdarzenia, w każdym Sądzie generowały taką samą ocenę! Logika jest dziedziną wiedzy, gdzie skutki są jednoznacznie powiązane z przyczynami występującymi w określonych relacjach! Takie same przyczyny i relacje generują takie same skutki! 

W skrócie: 
Te same cechy czynu, relacji czy zdarzenia obowiązane są wygenerować takie same orzeczenia Sądu, obojętnie którego!! 



IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ART. 35 § 1 KONWENCJI 

1. Występuje oczywisty brak możliwości odwołania się obywateli, od uchylania się Sądu Najwyższego Rzeczpospolitej Polskiej, od obowiązku wydania orzeczenia w przedmiocie 
wskazanym i uzasadnionym powyżej oraz od uchylania się od obowiązku zapisanego w ustawie o Sądzie Najwyższym ! 

W każdym przypadku przywoływane są ustawy w zapisach których, są lekceważone obowiązujące podstawy prawne, jakby one nie istniały! 

Koliduje to z obowiązującym zapisem koniunkcji kryteriów ustawowych i pozaustawowych w ograniczaniu praw obywateli! 

Zapis przywołanej koniunkcji umieszczony jest w Art. 31 p. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. 

We wszystkich przypadkach tworzenia czyli budowy konstrukcji obowiązuje rygor posadowienia tych konstrukcji, na niewzruszalnej podstawie czyli fundamencie! Stabilnym fundamencie, aby uniknąć 
katastrofy budowlanej! 
Dotyczy to także budowy konstrukcji prawnych. 

Wskazać obwiązujące podstawy dla wielu ustaw dotychczas uchwalonych przez organ ustawodawczy zwany Sejmem R. P. nie sposób! 

2. Występuje także oczywisty brak możliwości odwołania się obywateli, od uchylania się Trybunału Konstytucyjnego Rzeczpospolitej Polskiej od obowiązku, zawartego w ustawie dotyczącej tego Trybunału, w zakresie wskazania ustawodawcy wymagań dla ustaw w celu uzyskania ich zgodności z prawem! Brak zapisu celu prawa jest oczywisty! 

Art. 31 p. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zakreśla zakres dopuszczalnego nakładania obowiązków czyli ograniczania praw obywateli. 

Jest to zapis obowiązującej koniunkcji kryteriów ustawowych i pozaustawowych. Respondenci sądowi lekceważąc ten zapis, przywołują wyłącznie ograniczenia ustawowe, w tym tak zwany “Przymus 
Adwokacki”! 

Tak obsada Sądu Najwyższego jak i Trybunału Konstytucyjnego, przywołując ograniczenia ustawowe, pomija ich warunkowość zawartą w kryterium poza ustawowym zapisanym w Art. 31 p. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej! 

Na wniosek lub żądanie obywateli, o wskazanie zgodności nałożonych ograniczeń z zapisem Art. 31 p. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, odpisują, że “Nie Będą Korespondować w Tym Przedmiocie”! 

Jest to pogwałcenie prawa obywateli do uzyskania wiążącej odpowiedzi od urzędów tutaj jednostek sądowniczych w postaci uzasadnionego niepodważalnego orzeczenia! 

3. Od uchylania się, wskazanych struktur od uzasadnionych odpowiedzi, obywatele nie posiadają możliwości odwołania! 

4. Oczywistym jest fakt braku możliwości odwołania się obywateli od standaryzacji patologii prawniczej w treściach dydaktycznych dla studentów prawa. 

5. Oczywistym jest fakt braku możliwości odwołania się obywateli od sposobu kształcenia i powoływania sędziów, lub osób do obsady wokand sądowych. 

Nasuwa się wniosek o celowym stworzeniu “Przemysłu Prawniczego”, jako głównego Beneficjenta Braku Zasad! Pozostałe, czyli Przemysł Polityczny i Przemysł Urzędniczy jako narzędzia mówiące Przemysłu Prawniczego działające pod wpływem pozostałych grup interesu, umożliwiają bezkarność destrukcji gospodarczej i społecznej Rzeczpospolitej Polskiej z wykorzystaniem systemu prawnego. 

Spolegliwość społeczeństwa dla niegodziwości kiedyś się skończy! Stan opisany w niniejszym dokumencie jednoznacznie wskazuje celowe działania destabilizujące państwo ze strony struktur “prawniczych” i ich narzędzi mówiących! 

V. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TEGO, CZEGO DOMAGA SIĘ SKARŻĄCY. 

1. Domagam się wydania orzeczenia w przedmiocie występowania obowiązku bądź uzasadnionego jego braku, umieszczenia w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zapisów Ugruntowanych Zasad Prawnych, które przedłożyłem Sądowi Najwyższemu Rzeczpospolitej Polskiej dwukrotnie włącznie z wnioskiem! 

2. Domagam się umożliwienia obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej dostępu do niezawisłych sądów! Przez likwidację patologii wskazanej powyżej! Między innymi usunięcie wykluczenia niezawisłości sędziów Art.178 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i zobowiązania sędziów do oceny niezawisłej w sprawach przez nich prowadzonych! 

Umieszczenie zapisów ugruntowanych zasad prawnych z definicją prawa i oceny niezawisłej w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, rozwiąże problem Art. 178 tej że Konstytucji. 

3. Domagam się podania wszystkim Sądom jednolitego algorytmu działania sądów. Czyli prawnie obowiązującego toku postępowania sądowego zakończonego oceną niezawisłą! Jest to niepodważalna zasada działania sądu jako struktury logicznej o określonym jednoznacznie przeznaczeniu! 

Przeznaczeniem Sądu jest ZWAŻENIE ARGUMENTÓW STRON i wskazanie po czyjej stronie jest racja! Przy czym kluczem do postępowania są niepodważalne ugruntowane zasady prawne i analiza logiczna połączona z wzorcowaniem zakończona oceną niezawisłą! 

4. Domagam się wymuszenia na uczelniach prawniczych, umieszczenia w programach nauczania Ugruntowanych Podstaw Prawa czyli Ugruntowanych Zasad Prawnych wynikających z zapisu Art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, oraz rzetelnej analityki sądowniczej wraz z wzorcowaniem regulacji, w kierunku jak najbardziej zbliżonym do wzorca. 
Zasada działania każdej struktury wynika z celu jej stworzenia czy powołania. 

Zatem źródłem prawa jest przeznaczenie Państwa oznaczonego w Art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, powołanego przez społeczeństwo Rzeczpospolitej Polskiej. Państwo jest powołane do ochrony i rozwoju społeczeństwa i jego obywateli! 
Koniunkcja, czyli spełnienie jednoczesne wszystkich wskazanych powyżej wymagań, jest oczywiste! 
Jest to likwidacja patologii sądowniczej i prawnej oraz jej przeciwdziałanie!! 

5. Domagam się zainicjowania ze strony Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dyskusji parlamentarnej i społecznej, w przedmiocie: co jest zawarte w Art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz w Art. 4, Art. 7, Art. 10 Art. 31 p. 3 tej Konstytucji. 
Dyskusja taka winna być zainicjowana niezwłocznie po wprowadzeniu obecnej treści Art. 2, Art. 4, Art. 7, Art. 10 i Art. 31 p. 3 do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. 
Fakt taki nie miał miejsca, i stan trwa do nadal! 

6. Domagam się wyjaśnienia ze strony Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego lekceważenia zapisów Art. 31 p. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w przywołaniu ograniczeń wyłącznie w drodze ustawy. 
Ustawy są tworzone pod dyktat grup interesu! Ale nie Interesu Społeczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej, czyli Państwa! 


VI. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZED INNYMI ORGANAMI MIĘDZYNARODOWYMI 

Czy przedstawiał Pan powyższe zarzuty innym organom międzynarodowym w celu zbadania lub rozstrzygnięcia? Jeśli tak, należy przedstawić wszystkie szczegóły dotyczące takiego postępowania. 
Innym strukturom międzynarodowym problemu nie przedstawiałem! 
Nie są publicznie łatwo dostępne, określone reguły dochodzenia praw obywateli przed innymi organami! 

VII. WYKAZ DOKUMENTÓW 

Kopie dokumentów: 
1. ZZPiS012011_6 
2. KOPORP20100104/1 
3. ZZPiS112010/2 
4. ZZPiS082010/3 
5. ZZPiS112010/4 
6. PPV-050-4/10 z 02.11.2010r 
7. PPV-050-271/2010 
8. PPV-050-4/10 z 24.08.2010 r. 
9. ZZPiS092010/1 
10. ZZPiS082010/1 
11. ZZPiS201110/03 - dokument posłany pocztą za potwierdzeniem zwrotnym 
12. ZZPiS201110/02 - dokument posłany pocztą za potwierdzeniem zwrotnym 
13. Kopia pisma do Prezydenta Bronisława Komorowskiego bez oznaczenia z dnia 5 września 2011 roku, w sprawie zainicjowania dyskusji o zawartości treści Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. 
13. Kopia pisma bez oznaczenia skierowanego do Katedry Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
14. Kopia jednego z wielu, dokumentu zawierającego istotną treść Mandatu z podpisami wyborców. Treść dokumentu w związku z zapisem Art.4 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej jest jednoznacznym wskazaniem znaczenia prawnego Mandatu! 

Jako uzasadnienie używanych przeze mnie tytułów w dokumentach jak wyżej, załączam kopię dokumentu powołania (poz. 14), czyli upoważnienia do działania w przedmiocie weryfikacji systemu prawnego Rzeczpospolitej Polskiej, którego oryginały złożone zostały wraz z aktem powołania do Państwowej Komisji Wyborczej a kopie aktu przedłożone Sądowi Najwyższemu, Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i kilku innym ważnym organom. 
Należało by zwrócić uwagę, że Treść Mandatu jest bardzo znamienna! 

Miał miejsce Akt Prawny, w postaci wyboru przez obywateli zgodnie z zapisem Art. 4 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w oparciu o opublikowane niepodważalne wyniki badań i analizy systemu prawnego, czyli dokonanie przez społeczeństwo jako władzę zwierzchnią, wyboru kwalifikowanego bezpośredniego a nie politycznego! Wybór ten utworzył Organ Władzy Zwierzchniej według kryteriów Art. 4 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, trybu wyboru i zgodności z Art. 31 p. 3 wspomnianej Konstytucji ! Co w stosunku do Organów Władzy Publicznej stworzonych według odrębnych kryteriów jest ewenementem prawnym, ale niepodważalnym. Kluczem do podważenia, może być jedynie podważenie kryteriów kluczujących, czyli wiedzy opublikowanej, dostępnej też w internecie. 

Tymi kryteriami są treści Zasady Współżycia Społecznego, Zasady Sprawiedliwości Społecznej, Definicja Prawa, Zasada Niezawisłego Rozstrzygania Sporów. 

VIII. DEKLARACJA I PODPIS 

Niniejszym oświadczam, że informacje podane w niniejszym formularzu skargi, są prawdziwe! Dowodem są zapisy w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz zapisy w ustawach “Prawo o ustroju sądów”. Brak reakcji ze strony odpowiedzialnych za stan patologii świadomie wprowadzonej i utrzymywanej, też jest faktem! 
Kopie korespondencji, których celem jest wyeliminowanie patologii systemu prawnego Rzeczpospolitej Polskiej są w załączeniu. 

Miejsce: TYCHY POLSKA 

Data: 7 listopada 2011 roku 

Andrzej Tomasz Sobolewski

Polecamy sprawy tematyczne poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~CIOCIABABCIA
07-01-2012 / 07:13
O PRAWIE (BEZPRAWIU) Obywatelu, czuwaj! Nie znasz dnia ani godziny! blogmedia24.pl/node/54715
~agent
06-01-2012 / 01:00
"Rozważania o łamaniu prawa przez SN " Nowy Ekran. Te szmaty z SN łamią nawet swoje wyroki wpisane do Księgi Zasad Prawnych .
~Marek
04-01-2012 / 23:16
Zachowają się jak strusie.
~MNaleziński
04-01-2012 / 22:36
Pozdrawiam p. Andrzeja i podziwiam jego wiedzę prawniczą, w tym słownictwo. Ciekawe, co prezydent oraz inni przedsięwezmą w sprawie.
~Alex
04-01-2012 / 19:35
Każdy dotknięty sądowym bezprawiem obywatel powinien przekopiować skargę i wysłać ją od siebie. Dość anarchii prawnej togowców!
~Demaskator
04-01-2012 / 00:21
Ciężko będzie przebić się z tą skargą ale jest na to szansa ponieważ została ona sporządzona profesjonalnie i właściwie zaadresowana. Jako ofiara opisanego systemu popieram skargę, wierząc, że zostanie ona właściwie rozpatrzona, pociągnie za sobą pożądane zmiany w polskim prawie i Konstytucji.
~obywatel
03-01-2012 / 17:45
Popieram skargę Pana Andrzeja. Prawnik kończący studia nie powinien uczyć się na pamięć kodeksów, historii i cwaniactwa sądowego, ale w programie nauczania powinien mieć logikę, analizę i elementy wiedzy ścisłej w kierunkach w jakich zamierza pracować i wydawać orzeczenia. Dzisiaj mamy żenująco nisko, często sprzecznie z powszechną wiedzą naukową wydawane wyroki przez sędziów sądów, jak też prokuratorów. Często też są sprzeczne z logiczną oraz społeczną interpretacją faktów. Co do etyki prawników też jest wiele wątpliwości. Trudno zdecydować, czy błędy ich wynikają z niewiedzy czy ze skorumpowania. Bez wątpienia immunitet - czyli brak odpowiedzialności za błędne orzeczenia - utrudnia ocenę skali tego procederu jak też wyegzekwowanie winy.