Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
16 stycznia 2019
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

NIEZALEŻNE CZASOPISMO - PRAWO O STOWARZYSZENIACH

Zakładamy stowarzyszenie , a może fundacje? - prawa i obowiązki dla organizacji pozarządowych. Jak założyć stowarzyszenie reprezentujące nasze przekonania, dążenia cele? 

Organizacje pozarządowe są to instytucje zakładane przez samych obywateli, dla wyrażenia swoich potrzeb, aspiracji, udzielania sobie nawzajem pomocy, propagowania swoich idei i przekonań lub po prostu rozwijania swoich zainteresowań i pasji. Tę wolność zrzeszania się obywateli zapewnia Konstytucja RP.

Istnieje wiele rodzajów organizacji pozarządowych: partie polityczne, związki zawodowe, organizacje pracodawców i wiele innych. Jednak organizacjami pozarządowymi, które najpełniej urzeczywistniają ideę społeczeństwa obywatelskiego są stowarzyszenia i fundacje.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. nr 96, poz. 873) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zdefiniowała organizacje pozarządowe jako nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia.

Stowarzyszenie czy fundacja?
Rodzaj organizacji pozarządowej jaką będziecie zakładali zależy od tego jakie cele Wam przyświecają i jakimi możliwościami dysponujecie. Do założenia fundacji niezbędny jest kapitał. Założyciel fundacji czyli fundator przeznacza część swego majątku na realizację pewnych celów społecznych, a także ustala statut i sposób realizacji przyjętych celów.
W stowarzyszeniu zaś najważniejsi są sami jego członkowie, którzy zrzeszają się, aby realizować wspólne cele. Ponadto, do założenia stowarzyszenia nie jest potrzebny żaden majątek.
Założenie stowarzyszenia jest łatwiejsze z formalnego punktu widzenia niż założenie fundacji. Jednym z argumentów przemawiającym za założeniem stowarzyszenia jest fakt, że nie musi ono sporządzać rocznego sprawozdania ze swej działalności. Ponadto, stowarzyszenia w przeciwieństwie do fundacji mają prawo zabierania głosu w sprawach publicznych.

Kto może założyć stowarzyszenie?
Stowarzyszenie mogą założyć osoby pełnoletnie, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby małoletnie (czyli od 16 do 18 lat), chociaż nie mogą samodzielnie zakładać stowarzyszenia, mogą do nich należeć. Mogą samodzielnie wybierać władze stowarzyszenia uczestnicząc w walnym zgromadzeniu członków stowarzyszenia. Niepełnoletni mogą być wybierani do władz stowarzyszenia pod warunkiem jednak, że w zarządzie oraz w organie kontroli wewnętrznej (który zwykle nosi nazwę komisji rewizyjnej) większość stanowić będą osoby pełnoletnie.

Prawo do założenia stowarzyszenia przysługuje zarówno obywatelom polskim, jak i cudzoziemcom. Cudzoziemcy, aby założyć stowarzyszenie muszą posiadać stałe zameldowanie na terytorium naszego kraju. Cudzoziemcy, którzy nie mieszkają stale w Polsce, mogą jednak należeć do różnych stowarzyszeń, o ile założyciele stowarzyszenia będą tego chcieli i taką możliwość uwzględnią w statutach swoich stowarzyszeń.

Rodzaje stowarzyszeń
Zanim podejmiecie decyzję o założeniu stowarzyszenia należy zastanowić się, jakie cele Wam przyświecają i jakimi metodami będziecie je realizować. Od tego zależy bowiem wybór formy stowarzyszenia. Wyróżnia się bowiem dwa typy stowarzyszeń:
* stowarzyszenia rejestrowe,
* stowarzyszenia zwykłe.

Stowarzyszenia rejestrowe są najpopularniejszą formą stowarzyszeń. Posiadają one osobowość prawną, dzięki czemu mogą nabywać prawa i obowiązki. W praktyce oznacza to, że stowarzyszenie takie będzie mogło podpisywać umowy o wynajem lokalu, umowy o dzieło, umowę o pracę, gdy będzie chciało zatrudnić pracowników, a także posiadać własne konto bankowe. Stowarzyszenie, które posiada osobowość prawną jest bardziej wiarygodne i chociaż założenie stowarzyszenia rejestrowego niesie też ze sobą pewne obowiązki (np. konieczność dokonania rejestracji przez sąd), to może ono prowadzić wszechstronną działalność i w pełni realizować swoje cele.

Stowarzyszenie zwykłe ma bardziej nieformalny charakter. Nie posiada osobowości prawnej, a do jego założenia wystarczają trzy osoby (wg zasady tres faciunt collegium - czyli "trzej stanowią kolegium").

Stowarzyszenie zwykłe może być czasem pierwszym krokiem do założenia stowarzyszenia rejestrowego. Od stowarzyszenia rejestrowego różni się bardzo nieformalną strukturą, brakiem osobowości prawnej oraz możliwością pozyskiwania środków materialnych wyłącznie ze składek członkowskich.

Stowarzyszenie zwykłe założyć mogą trzy osoby, które na wspólnym zebraniu uchwalą regulamin działalności, zdecydują o nazwie stowarzyszenia, o jego siedzibie i wybiorą swojego przedstawiciela. Następnie, stowarzyszenie musi przesłać te informacje do starosty. Jeżeli w trakcie 30 dni od momentu otrzymania informacji o założeniu stowarzyszenia, nie zostanie ono powiadomione o zakazie działalności, może rozpocząć funkcjonowanie.

Zakładamy stowarzyszenie rejestrowe
Aby założyć stowarzyszenie rejestrowe musi zebrać się przynajmniej 15 osób (tzw. zebranie założycielskie). Muszą one podjąć uchwałę o powołaniu stowarzyszenia, uchwalić statut oraz wybrać komitet założycielski. Osoby, które zbiorą się na pierwszym zebraniu są członkami założycielami stowarzyszenia i do ich decyzji należy wybór komitetu przedstawicielskiego oraz uchwalenie statutu stowarzyszenia. Na zebraniu założycielskim musi zostać sporządzona lista obecności wszystkich członków założycieli, na której muszą być podane oprócz imion i nazwisk również dane dotyczące daty i miejsca urodzenia, oraz własnoręczne podpisy wszystkich założycieli.

Statut stowarzyszenia jest aktem prawnym, który "tworzy" stowarzyszenie. W statucie muszą się znaleźć wszystkie informacje dotyczące nazwy stowarzyszenia, struktury organizacyjnej i sposobu wyboru władz. Statut musi również wymieniać cele dla jakich powoływane jest stowarzyszenie oraz wskazywać sposoby ich realizacji.

W treści statutu powinny znajdować się obowiązkowo następujące elementy:
* nazwa stowarzyszenia, odróżniająca je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,
* teren działania i siedziba stowarzyszenia,
* cele i sposoby ich realizacji,
* sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,
* władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje,
* sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał,
* sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,
* zasady dokonywania zmian statutu,
sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

Sposób, w jaki członkowie stowarzyszenia będą decydowali o tym, kto może należeć do stowarzyszenia i w jaki sposób będą czerpane fundusze niezbędne do jego działania, pozostawia się członkom stowarzyszenia. Pamiętać należy, że prawo polskie zabrania zakładania takich stowarzyszeń, w których członkowie są zmuszeni do bezwzględnego posłuszeństwa wobec władz stowarzyszenia.

Uwaga! Jeżeli będziecie chcieli, aby założone przez Was stowarzyszenie mogło ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego, wówczas statut stowarzyszenia musi zawierać jeszcze dodatkowe postanowienia. Do najważniejszych możemy zaliczyć konieczność prowadzenia przez taką organizację pożytku publicznego działalności wyłącznie na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów pod warunkiem jednak, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do reszty społeczeństwa. Ponadto, działalność ta musi być wyłączną i jedyną działalnością organizacji pozarządowej. ("Działalność pożytku publicznego"). Ponadto, stowarzyszenie, które zamierza tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, jest zobowiązane określić w statucie strukturę organizacyjną i zasady tworzenia tych jednostek.

Po uchwaleniu statutu przyszli członkowie stowarzyszenia zebrani na pierwszym posiedzeniu muszą wybrać komitet założycielski. Zadaniem komitetu założycielskiego jest dokonywanie wszelkich czynności niezbędnych do zarejestrowania stowarzyszenia. Na zebraniu założycielskim musi również zostać sporządzony protokół z wyboru członków komitetu założycielskiego.

Stowarzyszenie zobowiązane jest również do posiadania następujących organów wewnętrznych:
* walnego zgromadzenia wszystkich członków stowarzyszenia - które jest najwyższą władzą stowarzyszenia. Podjęte w głosowaniu uchwały są wiążące dla pozostałych organów stowarzyszenia: zarządu i organu kontroli wewnętrznej.
* zarządu - który jest organem wykonawczym, wieloosobowym, reprezentującym stowarzyszenia we wszystkich czynnościach podejmowanych na zewnątrz,
* organu kontroli wewnętrznej - który powinien być organem kolegialnym np. komisja rewizyjna albo jednoosobowym, jak na przykład skarbnik.

Należy również pamiętać, że uchwała o powołaniu organów wewnętrznych może zostać podjęta już po zarejestrowaniu stowarzyszenia.

Rejestracja stowarzyszenia
W celu zarejestrowania stowarzyszenia komitet założycielski musi złożyć wniosek o rejestrację do sądu rejestrowego. Sąd rejestrowy to wydział gospodarczy sądu gospodarczego, znajdujący się przy sądzie rejonowym. W chwili obecnej istnieje 27 wydziałów KRS. Krajowy Rejestr Sądowy jest jawny, każdy ma prawo dostępu do zawartych w nim danych.

Wniosek o rejestrację stowarzyszenia składany jest na specjalnym formularzu do którego muszą być dołączone następujące załączniki (również na specjalnych formularzach):
* lista członków założycieli, na której będą umieszczone ich imiona, nazwiska, rok urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczny podpis
* informacje o zarządzie i organie kontroli wewnętrznej (o ile władze stowarzyszenia zostały już wybrane).
Ponadto, do wniosku o rejestrację składamy inne niezbędne dokumenty:
* statut stowarzyszenia,
* protokół z wyboru komitetu założycielskiego oraz informacje o adresie tymczasowym stowarzyszenia.

Pamiętaj! Wniosek o założenie stowarzyszenia oraz inne niezbędne formularze możesz znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości  www.ms.gov.pl

Pamiętaj! Wszystkie dokumenty wraz z wnioskiem i załącznikami powinny być podpisane przez wszystkich założycieli stowarzyszenia i złożone w sądzie w liczbie dwóch egzemplarzy (sąd wymaga czasem dwóch egzemplarzy ze względu na to, że komplet tych dokumentów musi przesłać do organu nadzorującego stowarzyszenie). Wszystkie dokumenty powinny być oryginałami lub kopiami notarialnie poświadczonymi.

Rejestracja przez sąd rejestrowy równoznaczna jest z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego i od momentu zarejestrowania przez KRS stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może podejmować różnorodne czynności prawne.

Sąd powinien rozpatrzyć wniosek o rejestrację niezwłocznie, maksymalnie ma na to 3 miesiące. Jeżeli jednak wniosek będzie zawierał uchybienia formalne np. nie będzie wszystkich podpisów członków założycieli, albo we wniosku nie będzie wskazana tymczasowa siedziba stowarzyszenia, sąd może wezwać do usunięcia tych uchybień, a wtedy termin dokonania wpisu może się wydłużyć.

Zanim sąd rejestrowy wyda postanowienie o rejestracji stowarzyszenia, bada czy jego statut jest zgodny z prawem. Z wnioskiem o założenie stowarzyszenia wraz z pozostałymi dokumentami musi zapoznać się także starosta powiatowy (lub prezydent miasta na prawach powiatu), który będzie nadzorował działania stowarzyszenia jako tzw. organ nadzorujący. Podobnie jak sąd, organ nadzorujący sprawdza czy organizacja została założona zgodnie z prawem i czy jej statut jest zgodny z przepisami prawa. Organ nadzorujący ma na to 14 dni.

Po stwierdzeniu przez sąd zgodności statutu z przepisami prawa oraz stwierdzeniu, że założyciele stowarzyszenia spełniają niezbędne warunki, sąd wydaje postanowienie o zarejestrowaniu stowarzyszenia. Warto pamiętać, że za każdym razem gdy stowarzyszenie będzie chciało wprowadzić jakiekolwiek zmiany w statucie, trzeba będzie zawiadomić o tym sąd rejestrowy, składając odrębny wniosek o zmianę danych.

Sąd po rozpatrzeniu wniosku o rejestrację i pozostałych dokumentów, może zdecydować o odmowie dokonania rejestracji. Przyczyną odmowy może być niespełnienie przez stowarzyszenie warunków określonych w ustawie Prawo o stowarzyszeniach. Wydając postanowienie o odmowie dokonania rejestracji sąd referendarski musi podać w orzeczeniu przyczynę wydania takiego postanowienia. W takiej sytuacji wnioskodawcom przysługuje skarga do sądu rejestrowego w ciągu 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Gdyby sąd nadal podtrzymywał postanowienie o odmowie rejestracji, wnioskodawcom przysługuje skarga do sądu okręgowego.

Czy stowarzyszeniu potrzebny jest majątek?
Stowarzyszenie nie potrzebuje majątku aby zacząć funkcjonować, jednak żeby realizować swe cele, nierzadko będzie potrzebowało środków finansowych. Istnieje kilka sposobów na pozyskiwanie funduszy. Wymienimy najważniejsze z nich:
* składki członkowskie - to najpopularniejszy sposób, często jednak niewystarczający,
* darowizny, spadki, zapisy - ponieważ stowarzyszenie posiada osobowość prawną, tak samo jak osoba fizyczna może zostać obdarowana przez osobę prywatną lub instytucję. Darczyńca może odliczyć od dochodu przekazaną sumę w zeznaniu podatkowym. Osoby fizyczne mogą dokonywać odliczeń do wysokości 350 złotych, a osoby prawne do 10 proc. dochodu. Może również otrzymywać środki finansowe lub rzeczowe w drodze dziedziczenia,
* zbiórki publiczne,
* działalność gospodarcza - stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, jednak dochód uzyskiwany przez stowarzyszenie może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych stowarzyszenia. Dochód nie może być przeznaczony na wynagrodzenie członków stowarzyszenia.
* dotacje - stowarzyszenie może otrzymywać od organów administracji publicznej państwowej i samorządowej dotacje, czyli wsparcie finansowe. Jednak, żeby móc dostać taką dotację, stowarzyszenie musi wziąć udział w konkursie organizowanym przez gminy (wójta, burmistrza) lub powiat na najlepszy projekt z zakresu realizacji tego zadania przez gminę, powiat lub województwo.

Kto i jak nadzoruje stowarzyszenie?
Pomimo tego, że stowarzyszenia są instytucjami samodzielnie określającymi swoje cele i sposoby działania, muszą one funkcjonować zgodnie z prawem, a instytucją powołaną do nadzorowania stowarzyszeń są starostowie lub prezydenci miast w przypadku miast na prawach powiatu. W ramach swych uprawnień nadzorczych starosta może kontrolować działania stowarzyszenia np. domagać się odpisów uchwał walnego zgromadzenia członków, a w razie stwierdzenia, że podejmowane działania są niezgodne z prawem lub naruszają postanowienia statutu może domagać się usunięcia nieprawidłowości, wprowadzenia stosownych zmian lub nawet wystąpić do sądu o rozwiązanie stowarzyszenia.

Zanim jednak stowarzyszenie zostanie rozwiązane przez sąd, organ nadzorujący może udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia i domagać się zmian w sposobie działania organizacji.

Rozwiązanie stowarzyszenia
Stowarzyszenie może być rozwiązane w różnorodny sposób. Decyzja o rozwiązaniu stowarzyszenia zależy przede wszystkim od woli członków stowarzyszenia, a sposób rozwiązania stowarzyszenia musi być przewidziany w statucie. O rozwiązaniu stowarzyszenia decyduje najczęściej walne zgromadzenie, jako najwyższa władza stowarzyszenia. Stowarzyszenie może być również rozwiązane postanowieniem sądu, gdy organ nadzorujący stwierdzi, że stowarzyszenie w sposób rażący lub uporczywy narusza prawo lub statut. Jednak organ nadzorujący chcąc rozwiązać stowarzyszenie musi udowodnić, że nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnie z prawem lub statutem. 

UWAGA!!!
Od dnia 2 marca 2006 r. opłaty rejestrowe wynoszą (Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych; Dz. U. Nr 167, poz. 1398):

 1. rejestr stowarzyszeń i fundacji - zarejestrowanie 500 zł, zmiana - 150 zł, wykreślenie - 300 zł, 
 2. rejestr przedsiębiorców - zarejestrowanie 1000 zł (również gdy jednocześnie następuje wpis do rejestru fundacji), zmiana - 400 zł, wykreślenie tylko z rejestru przedsiębiorców i bez wykreślenia z KRS - 150 zł oraz 300 zł wykreślenie nie tylko z rejestru przedsiębiorców, ale i z KRS, 
 3. opłaty kancelaryjne - od poświadczonych odpisów, wypisów, wyciągów i odpisów w wysokości 6 zł za każdą stronę.

W wypadku jednoczesnego wniesienia przez tego samego wnioskodawcę, na kilku formularzach, kilku wniosków o wpis lub o dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym - pobiera się tylko jedną opłatę, z tym, że jeżeli przepis przewiduje dla danego rodzaju spraw opłaty w różnych wysokościach - pobiera się opłatę wyższą.
Jedną opłatę stałą, w kwocie 100 zł, pobiera się od skargi na orzeczenie referendarza sądowego, chociażby dotyczyło kilku wpisów w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

FUNDACJE
Zgodnie z art. 128 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, który uchylił art. 8 ustawy o fundacjach, z dniem 2 marca 2006 r. fundacje będą zobowiązane do ponoszenia opłat w postępowaniu rejestrowym zarówno przy wpisach do rejestru stowarzyszeń i fundacji, jak i rejestru przedsiębiorców. Dotyczy to każdego rodzaju wpisu: rejestracji, zmiany w rejestrze oraz wykreślenia z rejestru.
Za wpis do rejestru przedsiębiorców fundacja zapłaci 1000 zł, zarówno przy jednoczesnej rejestracji w KRS i rejestrze przedsiębiorców, jak i późniejszej rejestracji wyłącznie w rejestrze przedsiębiorców. Taki wpis podlega też obowiązkowemu ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, który kosztuje 500 zł za ogłoszenie pierwszego wpisu (oraz 250 zł za każdy kolejny wpis). Zważywszy, że od 2 marca 2006 r. opłata za wpis do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej będzie wynosić 500 zł, fundacja licząca się z możliwością rozpoczęcia w przyszłości prowadzenia działalności gospodarczej powinna zarejestrować taką działalność wraz z rejestracją w KRS, co pozwoli jej zaoszczędzić 500 zł.

STOWARZYSZENIA
Wydaje się, że zwolnienie stowarzyszeń z opłat (poza wpisami do rejestru przedsiębiorców, za które stowarzyszenia płacą obecnie i będą płacić także po 1 marca 2006 r. - to się nie zmienia) powinno zostać utrzymane, ponieważ na mocy art. 17 ust 4 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, postępowanie w sprawach o wpis stowarzyszenia do KRS jest wolne od opłat sądowych.

ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO
Nie jest jasna sytuacja organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego, gdyż nowa ustawa o kosztach sądowych nie powtarza zapisu dotychczas istniejącego, który zwalniał organizacje pożytku publicznego z obowiązku uiszczania opłat sądowych. Pomimo pozostawienia w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie art. 24, zwalniającego te organizacje z opłat sądowych w odniesieniu do prowadzonej przez nie działalności pożytku publicznego, w nowej ustawie o kosztach sądowych zabrakło odpowiednich zapisów określających zasady tego zwolnienia. Brak bezpośredniej podstawy prawnej do zwolnienia z opłat sądowych organizacje może więc spowodować, że organizacje pożytku publicznego będą ponosić opłaty za wpisy do KRS.

Zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania cywilnego osoba prawna lub organizacja nieposiadająca osobowości prawnej może wnosić o zwolnienie od kosztów sądowych (art. 113 § 2 kodeksu postępowania cywilnego). Dotyczy to także postępowania rejestrowego (arg. z art. 7 ustawy o KRS).
Aby starać się o zwolnienie od kosztów sądowych trzeba złożyć w sądzie rejestrowym odpowiedni wniosek (poniżej podajemy jego przykładowy wzór). We wniosku należy wykazać, że organizacja nie posiada wystarczających środków, aby opłacić koszty postępowania rejestrowego. Wniosek złożyć należy nie później niż w momencie złożenia wniosku o zarejestrowanie.
Jeżeli sąd uzna, że organizacja nie jest w stanie ponieść kosztów, wydaje postanowienie o przyznaniu zwolnienia od kosztów sądowych - organizacja nie musi wtedy opłacać wpisu. Zwolnienie może być częściowe lub w całości.
W przeciwnym wypadku, sąd wydaje postanowienie o odmowie zwolnienia, na które przysługuje zażalenie do sądu wyższej instancji.

UWAGA: Zwolnienie nie dotyczy opłaty za zamieszczanie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 • Od dnia 2 marca ubiegając się o zwolnienie z kosztów organizacja może powoływać się na art. 104 nowej Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Art. 104 stanowi, że organizacjom społecznym, których zadanie nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej, sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych w ich własnych sprawach prowadzonych w związku z działalnością społeczną, naukową, oświatową, kulturalną, dobroczynną, samopomocową, w zakresie ochrony konsumenta, ochrony środowiska i opieki społecznej. Przyznając zwolnienie od kosztów sądowych, sąd uwzględnia przede wszystkim statutowe cele działalności danej organizacji i możliwości oraz potrzeby realizacji tych celów na drodze postępowania cywilnego. Wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych należy zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Artykuł 105 ust. 1 mówi, że do wniosku powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru. Oświadczenie to odnosi się do osób fizycznych (o takiej też treści został opracowany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru ww. oświadczenia, a jego uzasadnienie milczy w kwestii jego zastosowania przez organizacje), a ustawa o kosztach sądowych nie przewiduje wydania odpowiedniego rozporządzenia zawierającego wzór oświadczenia dla organizacji. Należałoby z tego wnioskować, że organizacje ubiegające się o zwolnienie od kosztów sądowych składają tylko wniosek, bez oświadczenia. Niejednoznaczność przepisów sprawi, że będą one podlegały interpretacji przez sądy rejestrowe.

Wzór wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych*

…………, dnia …...........… 2006 r.

Sąd Rejonowy w …………
Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy

Uczestnik postępowania:
Stowarzyszenie ………
(adres) ……………


Wniosek o zwolnienie uczestnika postępowania od kosztów sądowych

Na podstawie art. 104 Ustawy dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i art. 113§2 k.p.c. wnoszę:
o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu rejestrowym.

  Uzasadnienie

Dnia ……… na zebraniu założycielskim ……… powołane zostało Stowarzyszenie …………

Nasze stowarzyszenie w chwili obecnej nie posiada żadnego majątku.
Składki członkowskie wynoszą ………
Ponadto chcemy nadmienić, iż .............

Nasze stowarzyszenie nie jest organizacją nastawioną na zysk. Wszystkie środki, które znajdą się w przyszłości w dyspozycji naszego stowarzyszenia będą na bieżąco przeznaczane na realizację celów statutowych.

Zważywszy na to, że nasza organizacja nie posiada wystarczających środków, aby opłacić koszty postępowania rejestrowego, prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.

Komitet Założycielski Stowarzyszenia ....................
                                                                     (podpisy)

REJESTRACJA NOWEJ ORGANIZACJI 

Aby zarejestrować nową organizację należy dopełnić wszelkich formalności wymaganych przez ustawę o KRS oraz ustawę o fundacjach lub ustawę Prawo o stowarzyszeniach.

Co zawiera wniosek i kiedy należy go złożyć?

Wniosek składamy do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. Trzeba złożyć go w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym (listem poleconym) na adres sądu.

Wniosek składa się na urzędowych formularzach wraz z wymaganymi dokumentami. Druk formularza wniosku i druki załączników otrzymujemy w sądzie. Można je również skserować lub pobrać i wydrukować ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (od stycznia 2002 r. ustawodawca wyraźnie dopuścił taką możliwość).

Aby przejść do strony z przykładami wypełnionych formularzy kliknij tutaj.

Wszystkie formularze należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami.

 • Wypełniamy tylko pola jasne.
 • We wszystkich wypełnianych polach, w których istnieje możliwość wyboru, należy wstawić znak X w odpowiednim kwadracie.
 • Wszystkie pola, w których nie będą wpisywane odpowiednie informacje, należy przekreślić.

Zgodnie z art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej nazywana ustawą o KRS) wniosek o wpis do rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu.

Jakie formularze należy złożyć?

Wniosek należy złożyć na urzędowym formularzu KRS-W20 - Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Razem z formularzem KRS-W20 składamy następujące formularze uzupełniające:

obligatoryjnie:

 • KRS-WK - Organy podmiotu. Należy złożyć dwa formularze: na jednym umieścić członków organu uprawnionego do reprezentacji (z reguły będzie to zarząd), na drugim - członków organu nadzoru wewnętrznego (zależnie od treści statutu, np. Rada Fundacji w fundacji, Komisja Rewizyjna w stowarzyszeniu). Jeżeli na formularzu nie mieszczą się wszystkie osoby, które należy wpisać, złożyć należy takich formularzy więcej.
 • KRS-WF - Założyciele - w wypadku stowarzyszenia należy złożyć ten formularz, jeżeli nie został powołany organ uprawniony do reprezentacji (zarząd). Fundacja nie musi składać tego załącznika (od lutego 2002 r. nie wpisuje się do rejestru osób fundatorów); w przypadku stowarzyszenia w formularzu wpisujemy członków Komitetu Założycielskiego.

fakultatywnie:

 • KRS-WA - Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne (gdy podmiot posiada oddziały lub jednostki terenowe).
 • KRS-WH - Sposób powstania podmiotu (gdy powstaje on w wyniku połączenia lub podziału).
 • KRS-WM - Przedmiot działalności (jeżeli organizacja składa jednocześnie wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - musi to uczynić, jeżeli chce prowadzić działalność gospodarczą).

Jeśli organizacja stara się o przyznanie jej statusu organizacji pożytku publicznego składa następujące formularze - kliknij tutaj. Należy jednak pamiętać, że większość sędziów kwestionuje możliwość uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego przez nowo powstające organizacje (choć w niektórych sądach zdarzały się przypadki rejestracji nowo powstających organizacji - przyp. red.). Status może być nadany jedynie tym organizacjom, które już istnieją i mogą wykazać (np. w sprawozdaniu z działalności), że prowadzą działalność pożytku publicznego w zakresie zadań publicznych, wskazanych w ustawie. Więcej o rejestracji statusu w broszurze z serii 3w* ("Warto Wiedzieć Więcej") - "Jak zostać organizacją pożytku publicznego?".

W momencie rejestracji w KRS fundacje i stowarzyszenia nie składają formularza KRS-ZN - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty (składają go organizacje już zarejestrowane, np. organizacje pożytku publicznego, organizacje prowadzące działalność gospodarczą). 

Rejestracja organizacji a działalność gospodarcza

W formularzu KRS-WM wpisujemy poszczególne rodzaje działalności gospodarczej podmiotu, według systematyki przyjętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) to standardowa klasyfikacja działalności społeczno-gospodarczej realizowanej przez przedsiębiorców. Opublikowana została jako załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Rozporządzenie to (wraz z załącznikiem) jest udostępniane do powszechnego wglądu m.in. w urzędach gmin w godzinach ich pracy, w miejscach do tego przeznaczonych i powszechnie dostępnych.

UWAGA: Jeżeli stowarzyszenie, lub fundacja, zamierzają prowadzić działalność gospodarczą, powinny zamieścić stosowny zapis w statucie. Pozwoli to uniknąć w przyszłości konieczności zmiany statutu, gdyby okazało się, że chcemy prowadzić działalność gospodarczą. Umieszczenie takiego zapisu w statucie nie zmusza nas do tego, aby od razu wnioskować o wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS. Można więc wpisać w statut prowadzenie działalności gospodarczej, ale nie rejestrować jej od razu, tylko w momencie kiedy rzeczywiście będziemy chcieli rozpocząć jej prowadzenie.
Przez działalność gospodarczą należy rozumieć zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły (art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - Dz. U. Nr 173 poz. 1807 z późn. zm.).
Zgodnie z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dotyczącego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład KRS opis słowny przedmiotu działalności podmiotu wskazany we wniosku nie musi pokrywać się z opisem przedmiotu w Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność gospodarczą tylko w takim zakresie, w jakim wynika to ze statutu i z danych zgłoszonych do Krajowego Rejestru Sądowego.

W formularzu KRS-WM wymieniamy tylko te pola działalności podmiotu, na których prowadzona jest działalność gospodarcza.
Na przykład:
Nr PKD 22.11.Z - Wydawanie książek, broszur i publikacji
Nr PKD 80.42.Z - Organizowanie szkoleń i kursów (jest to tzw. pozostała działalność oświatowa)

Działalność gospodarcza fundacji

W wydanym postanowieniu z dnia 30 listopada 2000 r. (sygn. akt I CKN 886/98, OSNC z 2001 r., nr 6, poz. 91) Sąd Najwyższy stwierdził, że wymaganie, aby rodzaje i zakresy działalności statutowej i gospodarczej fundacji były w sposób zasadniczy i diametralny zróżnicowane oraz wyraźnie rozdzielone, jest kryterium pozaustawowym. Z ustawowego wymagania prowadzenia działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów fundacji nie wynika bezwzględny zakaz pokrywania się przedmiotu działalności gospodarczej fundacji z przedmiotem jej działalności statutowej. Najważniejsze, aby działalność gospodarcza miała charakter pomocniczy w stosunku do działalności statutowej. Więcej na ten temat w broszurze z serii 3w* ("Warto Wiedzieć Więcej") - "Jak założyć fundację?".

Działalność gospodarcza organizacji pożytku publicznego
Co do zasady prowadzenie działalności gospodarczej nie jest też przeszkodą do uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego. Trzeba jednak pamiętać, że działalność gospodarcza musi być wtedy prowadzona w rozmiarach służących realizacji celów statutowych oraz że nie można prowadzić działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej tego samego rodzaju (tj. w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności).

---------------------

Wniosek (formularze) podpisują:

 • w stowarzyszeniu - członkowie Komitetu Założycielskiego (nowa organizacja) lub członkowie Zarządu (przerejestrowywana organizacja),
 • w fundacji - fundatorzy (nowa organizacja) lub członkowie Zarządu, uprawnieni do reprezentacji wg statutu (przerejestrowywana organizacja).

Wpis numeru REGON

Po zarejestrowaniu nowej fundacji lub stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, organizacje te zobowiązane są złożyć wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej na podstawie ustawy z dn. 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.). Po uzyskaniu numeru REGON (w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym), organizacja powinna złożyć w sądzie rejestrowym wniosek w przedmiocie wpisu numeru REGON do KRS (§17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 21 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach).

Wniosek ten składa się na formularzu: KRS-Z20 - Wniosek o zmianę danych podmiotu. Do wniosku dołączyć trzeba formularz uzupełniający: KRS-ZY - Numer identyfikacyjny REGON oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

Zgłoszenie numeru REGON do KRS nie podlega opłacie.

Jeżeli sąd uzna, że nasz wniosek jest zgodny z prawem, a dane w nim podane nie budzą wątpliwości pod względem zgodności z rzeczywistym stanem, wówczas wydaje postanowienie o wpisie podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z chwilą wydania. Nie jest konieczne uprawomocnienie się orzeczenia - podmiot jest od razu wpisywany do rejestru. Odpis postanowienia sąd przesyła niezwłocznie wnioskodawcy.

Użyteczne linki:

Informacje dodatkowe - strony internetowe:
* Ministerstwa Polityki Społecznej www.mps.gov.pl
* Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl
* Organizacji pozarządowych www.ngo.pl

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dn. 14 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 2002 r., Nr 1, poz. 2 z późn. zm.)
 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 769 z późn. zm)
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.)
 • Ustawa przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 770 z późn. zm.)
 • Ustawa  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
 • Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 874 z późn. zm.)
 • Ustawa z dn. 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. Nr 118, poz. 1247 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 21 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowa treść wpisów w tych rejestrach (Dz. U. Nr 117, poz. 1237 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji oraz wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego (Dz. U. Nr 117, poz. 1240)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 21 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu przechowywania dotychczasowych rejestrów i przekazywania akt rejestrowych oraz wydawania z nich odpisów, wyciągów i zaświadczeń (Dz. U. Nr 117, poz. 1239)

Stowarzyszenie na Rzecz Zapobiegania Wypadkom Drogowym "STOP ŚMIERCI"   Zwolnij... rodzina czeka

Niezależne Czasopismo Internetowe 
"AFERY PRAWA"  Ruch Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
www.aferyprawa.com  

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Howdy
04-01-2015 / 17:42
That's an innugioes way of thinking about it. prvsgxas.com [url=dclfijxc.com]dclfijxc[/url] [link=xhfobmerq.com]xhfobmerq[/link]
~Viny
24-12-2014 / 00:41
Because half the stuff the rap about that you consider a" rel="nofollow">wdzkvdqzo.com"> naietgve society, is the type of soceity they grew up in. And at least half of the people who buy their music live in that kind of society or have grown up in those postitions. I do agree that some of the crap is just stupid and degrading like calling up their bitches and hoes and whores and such but hey, if it sells it sells. No all people who rap rap about the same crap. Most main stream stuff is like that but dig a little deeper for rappers who are still off the radar and you may find some awesome stuff.
~Mixsr
20-12-2014 / 13:40
Woah nelly, how about them apeslp!
~Janka
23-09-2014 / 11:40
uf, na bogato ten tekst. do tej pory posiłkowałam się tylko krótszymi artykułami (np. www.eporady24.pl/Dzialalnosc_pozytku_publicznego,artykuly,9,204,1277 ale tu jest faktycznie dużo porad wielkie dzięki!
~Fudo
04-11-2012 / 17:53
Czy stowarzyszenia moga zatrudniać pracowników? Jeśli tak, czy pracownikiem, którego zatrudnia stowarzyszenia może być członek stowarzyszenia?
~zbyszek
03-12-2010 / 23:19
czytalem ostatnio artykul na temat jednej pani na tych stronach i nie umiem go znalezc o takim oszuscie nazywala sie monika izabela Perra, moze pan raczkowski cos wie gdzie moge ten artykul znalezc?