Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
30 września 2020
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

ZWIĄZEK GORZELNI POLSKICH MINISTERSTWO RPLNICTWA I ROZWOJU WSI MAREK SAWICKI

Protest Związku Gorzelni Polskich - zawiadomienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Marka Sawickiego. Kolejny dowód niszczenia polskiej gospodarki.

ZWIĄZEK GORZELNI POLSKICH

54-610 Wrocław, ul. Mińska 60, tel./fax 071/ 35-63-952 i 951

email:, zgp.biuro@poczta.fm, www.zgp.org.pl

Wrocław, dnia 12 września 2008 r.

L.dz. 62/W/08

Szanowny Pan
Marek SAWICKI
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Do Biura Zarządu Związku Gorzelni Polskich wpływają ostatnio niepokojące sygnały
o negatywnych skutkach gospodarczych wydanego przez Pana Ministra Rozporządzenia
w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego z dnia 25 czerwca 2008 r. (Dz.U. z dnia 8 lipca 2008 r.). Rozporządzenie weszło w życie w dniu 22 lipca 2008 r. i praktycznie wyeliminowało polskich producentów rozpuszczalników i rozcieńczalników z rynku krajowego i UE pociągając za sobą drastyczne ograniczenie zbytu alkoholu etylowego rolniczego pochodzącego z gorzelni rolniczych w Polsce, który dotychczas był wykorzystywany do produkcji rozpuszczalników i rozcieńczalników.

Straty z tego tytułu ponoszone przez polskich producentów rozpuszczalników i rozcieńczalników są obecnie liczone już w milionach złotych. Związek Gorzelni Polskich usiłuje obecnie ustalić i udokumentować wielkość tych strat w oparciu o analizę sytuacji w poszczególnych zakładach tej branży.

Wstępny szacunek zakłada, że tylko z tego tytułu gorzelnie polskie w okresie 2 miesięcy tj. po wejściu w życie rozporządzenia nie dostarczyły odbiorcom ponad 4,5 mln litrów destylatów o wartości przekraczającej wartość 10 mln zł.

Bardzo trudna sytuacja gorzelni rolniczych w Polsce winna być Panu Ministrowi dobrze znana, chociażby z informacji kierowanych do Pana Ministra przez Związek. Rozporządzenie Pana Ministra, o którym mowa, powoduje nie tylko „dobijanie” gorzelni rolniczych, ale stwarza warunki dla poszerzenia szarej strefy handlu alkoholami konsumpcyjnymi narażając ich konsumentów na poważne zagrożenie zdrowia i wielomilionowe straty dla budżetu państwa.

Należy zauważyć, ze rozporządzenie weszło w życie bez wymaganej merytorycznej konsultacji społecznej. Związek nie był w stanie wyrazić swojej opinii, gdyż tryb konsultacji projektu rozporządzenia wykluczał taką możliwość.

Charakter rozporządzenia obejmuje problematykę kompetencji zarówno ministra rolnictwa jak i ministra finansów, przy czym ten ostatni jest odpowiedzialny za realizację ustawy o podatku akcyzowym.

W przypadku wyrobów akcyzowych zharmonizowanych wyprodukowanych na bazie alkoholu etylowego w grupach:
a) rozpuszczalniki i rozcieńczalniki złożone organiczne;
b) środki zapobiegające zamarzaniu i pozostałe płyny usuwające oblodzenie

rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego z 7 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 65, poz. 598 z późn. zm.), nie są one objęte szczególnym nadzorem służb celnych. Pomimo zawierania w swoim składzie ok. 95% objętości czystego alkoholu etylowego, ich przemieszczanie na terenie kraju nie podlega żadnej kontroli w przeciwieństwie do alkoholu etylowego nieskażonego o mocy 80% objętości i więcej oraz pozostałych wyrobów alkoholowych o dowolnej mocy skażonych, które objęte są akcyzą w wysokości 4.550 zł od 1 hl alkoholu etylowego 100% vol.

Obrót rozpuszczalnikami i rozcieńczalnikami sprzyjał i w dalszym ciągu sprzyja powstaniu szerokiej szarej strefy produkcji alkoholi konsumpcyjnych. W Polsce powstało szereg nielegalnych rozlewni wódek produkowanych na bazie rozpuszczalników i rozcieńczalników, z których usuwano środki skażające.

Zwalczaniem przestępczości tego rodzaju zajmowały się organy ścigania
i sprawiedliwości, a Związek Gorzelni Polskich sygnalizował od dawna urzędom celnym konieczność zajęcia się kontrolą importu alkoholu etylowego pod nazwą rozpuszczalników, rozcieńczalników, płynów do kosmetyki samochodowej czy podpałek, w oparciu, o który na krajowy rynek wyrobów spirytusowych trafiała coraz większa ilość nielegalnie produkowanych wódek.

Działania zarówno organów ścigania jak i urzędów celnych nie są jednak skuteczne.

Obecnie, pomimo chęci wyeliminowania tego zjawiska przez Ministra Finansów (Rozporządzenie z 10 października 2007r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego – Dz. U. Nr 196, poz. 1416) problem nielegalnych rozlewni alkoholi pozostał, ponieważ nadal mamy do czynienia z importem na teren Polski, głównie z Litwy i Łotwy oraz Czech
i Słowacji, rozpuszczalników i rozcieńczalników skażonych środkami dopuszczonymi przez UE, ale w znacznie mniejszych stężeniach aniżeli obowiązujących w Polsce,
a wprowadzonych wspomnianym rozporządzeniem Pana Ministra z dnia 25 czerwca 2008 r., które w procederze nielegalnej produkcji wódek w konsekwencji zastąpiły dotychczasowe spirytusy.

Z posiadanych informacji wynika również, że niektóre państwa UE np. Niemcy wyraziły zgodę na produkcję rozcieńczalników na recepturach innych państw członkowskich zgodnie
z rozporządzeniem Komisji WE Nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażania alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego.

Ponieważ odbiorcami rozpuszczalników i rozcieńczalników są różne podmioty gospodarcze w kraju, w tym firmy farmaceutyczne, kosmetyczne, poligraficzne, a także szpitale i apteki, które dotychczas były zaopatrywane przez polskich dostawców tych wyrobów, obecnie – po wejściu w życie wspomnianego rozporządzenia – zaopatrują się one w te wyroby głównie od dostawców litewskich i czeskich, gdyż nie zawierają one w swoim składzie nadmiernej ilości skażalników, tym samym w tym obszarze całkowicie przestał funkcjonować obrót polskimi spirytusami.

Wyroby pochodzące z importu są w dalszym ciągu wykorzystywane do nielegalnej produkcji alkoholi konsumpcyjnych, gdyż jako nie podlegające żadnej kontroli, zwolnione
z podatku akcyzowego, a przede wszystkim zawierające minimalne ilości łatwych do usunięcia skażalników ( z Łotwy tylko 33% alkoholu izopropylowego receptury polskiej ), stanowią doskonały produkt dla przetwarzania w szarej strefie (świadczą o tym ostatnie doniesienia medialne m.in. informacje z dnia 10.09 podane w prasie radiu i telewizji o wykryciu przez CBŚ i Policję Celną, pod Koninem nielegalnej wytwórni alkoholi, gdzie na stanie znajdowało się ponad 16,0 tys. litrów spirytusu pochodzącego z powyższych źródeł).

W świetle powyższych faktów wskazanym jest również, aby w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwie Finansów podjęto skuteczne kroki w kierunku ograniczenia szarej strefy nielegalnej produkcji alkoholi konsumpcyjnych, przywrócenia równych szans dla działalności polskich zakładów produkujących wyroby oparte na alkoholu etylowym z innymi producentami z obszaru UE, co byłoby równoznaczne z gwarancjami rządowymi dla prawa swobody działalności gospodarczej.

Związek Gorzelni Polskich ocenia, że rozporządzenie wydane przez Pana Ministra
w dniu 25 czerwca br., tak negatywnie oddziaływujące na rynek wyrobów zawierających w swoim składzie alkohol etylowy, winno być w jak najkrótszym okresie uchylone
i zmienione.

Związek proponuje również, aby w przypadku niezrozumienia przedstawionej problematyki przez urzędników MRiRW opracowujących rozporządzenie, skorzystać
z ekspertów wskazanych przez Związek i uwzględnić ich praktyczne uwagi, w tym zwłaszcza ocenę skutków gospodarczych, jakie w rzeczywistości przynosi wprowadzenie szkodliwego prawa.

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU

Związku Gorzelni Polskich

Ryszard WOJTASIEWICZ

Do wiadomości:

  1. Wicepremier, Minister Gospodarki
  2. Minister Finansów

www.zgp.org.pl

EUROFARM - ZAWIADOMIENI CBŚ I PROKURATURY O PRZESTĘPSTWACH SĘDZIÓW WAŁBRZYSKICH

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.