Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
8 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

PROTEST WYBORCZY Janusz B. Kępka

Warszawa, 15 czerwca 2009 r.

 

Sąd Najwyższy 
Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Wydział III
Pl. Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa 41

 

                                                                                                          Janusz B. Kępka

                                                                                                          02-767 Warszawa

Protest wyborczy

         Niniejszym składam protest wyborczy, na podstawie art. 134 Ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. z dnia 23 lutego 2004 r.).

Zarzucam:

w dniu 7 czerwca 2009 r. w Rzeczypospolitej Polskiej,  wybory  do Parlamentu Europejskiego  przeprowadzone zostały niezgodnie z treścią Art. 2.1. Ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego.

Wnoszę o uznanie, że wskazane wybory do Parlamentu Europejskiego są nieważne z mocy obowiązującej Ustawy (przeprowadzone niezgodnie ze wskazaną i obowiązującą Ustawą). 

U Z A S A D N I E N I E

I. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej:

Artykuł 39

Prawo głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

2. Członkowie Parlamentu Europejskiego są wybierani w powszechnych wyborach bezpośrednich,  w głosowaniu wolnym i tajnym.

            Cytowana wyżej Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej jednoznacznie wskazuje tylko i wyłącznie wybory bezpośrednie (zwane też wyborami większościowymi) do Parlamentu Europejskiego.

Na przykład, w identyczny sposób przeprowadzane są wybory bezpośrednie do Senatu w Polsce (Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Dz.U. Nr 46, poz. 499), cytuję:

Art. 187. Wybory do Senatu są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.

Art. 201.1. Wyborca głosuje na określonych kandydatów, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk najwyżej tylu kandydatów, ilu senatorów jest wybieranych w danym okręgu wyborczym.

II. Obowiązująca w Polsce Ustawa  z dnia 23 stycznia 2004 r.  (Dz.U. nr 25, poz. 219) Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, zawiera następujące przepisy, cytuję:

Art. 1.

Ustawa określa zasady i tryb przeprowadzania w Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego, zwanych dalej „wyborami”, a także warunki wykonywania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, jego wygaśnięcia oraz utraty.

Art. 2.

1. Wybory są wolne, powszechne, bezpośrednie, proporcjonalne oraz przeprowadzane w głosowaniu tajnym.

            W powyższym wskazywane są dwa rodzaje wyborów:   bezpośrednie, proporcjonalne.

Tym samym, ustawodawca polski, w odróżnieniu od wskazanej Karty Praw Podstawowych, dopisał wybory proporcjonalne (wcześniej zwane też wyborami stosunkowymi). Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej  w ogóle nie wskazuje wyborów proporcjonalnych!

Natomiast, obowiązująca w Polsce Ustawa, z mocy art. 2.1., narzuca warunek wyznaczania okręgów wyborczych, w których przeprowadzone będą tylko wybory bezpośrednie, oraz okręgów wyborczych, w których przeprowadzone będą tylko wybory proporcjonalne.

Na przykład, w taki właśnie sposób przeprowadzane są wybory do parlamentu włoskiego.

III. We wskazanej Ustawie, przedstawiony jest szczegółowo opis wyborów proporcjonalnych:

Rozdział 13

Głosowanie i warunki ważności głosu

Art. 107.

1. Wyborca głosuje tylko na jedną listę okręgową, stawiając na karcie do głosowania znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Powyższy przepis jednoznacznie wskazuje tylko i wyłącznie podstawowe cechy wyborów proporcjonalnych:

– wyborca głosuje tylko na jedną listę okręgową  (głosuje na listę, a nie na kandydata!!!);

– wyborca wskazuje pierwszeństwo do uzyskania mandatu (tylko) jednego z kandydatów
  (tylko) z jednej listy okręgowej, niezależnie od ilości mandatów w danym okręgu wyborczym.

Ale:

głosowanie tylko na jedną listę okręgową;

wskazywanie pierwszeństwa tylko jednego kandydata tylko z jednej listy okręgowej;

to nigdy nie były, nie są i nie będą wybory bezpośrednie!

Warto tu też zaznaczyć, że w przypadku wyborów bezpośrednich, wyborca może głosować (a nie wskazywać tylko pierwszeństwo!) bezpośrednio na tylu kandydatów z dowolnych list okręgowych, ile jest mandatów w danym okręgu wyborczym.

Należy tu porównać, wskazane wyżej,  treść art. 107 Ustawy Wybory do Parlamentu Europejskiego z treścią art. 201.1. Ustawy do senatu w Polsce.

IV. W dniu 7 czerwca 2009 r. w Polsce przeprowadzono wybory do Parlamentu Europejskiego tylko i wyłącznie według przepisu art. 107 wskazanej Ustawy, czyli przeprowadzono tylko i wyłącznie wybory proporcjonalne.

Całkowicie zaniechano przeprowadzenie wyborów bezpośrednich, a które na pierwszym miejscu są wymienione w art. 2.1.  wskazanej tutaj Ustawy Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego.

V. Uwzględniając powyższe, wnoszę o uznanie, że wybory do Parlamentu Europejskiego zostały przeprowadzone niezgodnie z obowiązującą Ustawą – w ten sposób, że w ogóle nie przeprowadzono wyborów bezpośrednich, a które wskazywane są przez Ustawę (art. 2.1.).

Tym samym, tak przeprowadzone wybory są nieważne z mocy ustawy.

Warszawa, 15 czerwca 2009 r.                                                                       dr Janusz B. Kępka

 

Tematy  w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

"AFERY PRAWA" 
 
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
  redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI 
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm  - Polska
redakcja@aferyprawa.com 
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.