Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 lipca 2020
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

POSŁANIE
Nazywam sie Liwiusz Ilasz. Jestem z zawodu adwokatem. 
Jestem zainteresowany włączeniem się w życie publiczne Polski i tym samym zgłaszam swoją kandydaturę do wyborów na Prezydenta Polski. 
Zarys programu polityczno-gospodarczego na podstawie którego będę się ubiegał o ten zaszczytny urząd jest zawarty w książce mojego autorstwa "Nowa Wizja Polski". Przedstawiona w tej pracy idea włączenia Polski do NAFTA i tym samym zbliżenie Polski ze Stanami Zjednoczonymi stanowi przeciwwagę dla zdominowania Polski przez struktury europejskie, które z kolei są zdominowane przez interesy Francji i Niemiec. 
Oficjalne struktury rządowe, włącznie z Prezydentem Kwaśniewskim, jednogłośnie poparły bezwarunkowe i niczym nieograniczone przyłączenie Polski do Unii Europejskiej na kontrowersyjnych warunkach. Zabrakło konstruktywnej dyskusji nad istniejącą alternatywą skierowania Polski na bardziej pro-amerykańską niż pro-europejską drogę rozwoju. Nie jestem przeciwnikiem przynależności Polski do Unii Europejskiej, natomiast uważam, że jednoczesne członkostwo Polski w NAFTA zbliżałoby polską gospodarkę ze Stanami Zjednoczonymi co gwarantowałoby naszą narodową niezależność i bezpieczeństwo w nadchodzących latach. Jak historia Polski jasno wykazuje, taki związek byłby o wiele korzystniejszy dla interesów narodu, niż wyłączna przynależność do Unii Europejskiej. Ponadto podwójne członkostwo Polski w Unii Europejskiej i NAFTA nie byłoby niczym nowym w polityce międzynarodowej, gdyż takie państwa jak Meksyk i Izrael już od wielu lat odnoszą korzyści wynikające z podwójnego stowarzyszenia. 
Jako kandydat na Prezydenta Polski jestem zdecydowany szukać takiego zbliżenia ze Stanami Zjednoczonymi, aby nasza pozycja w Unii stała się bardziej niezależna, a współpraca z jej członkami układała się na czysto partnerskich warunkach. Jest to jedyny sposób na uniknięcie rozczarowania współpracą z naszymi europejskimi sąsiadami. Polska nie może sobie jeszcze raz pozwolić na ryzyko utraty państwowości. Niestety takie ryzyko dzisiaj istnieje. 
Krytycy mojej kandydatury dają mi nikłe szanse powodzenia, ponieważ jestem spoza układów partyjnych i nie mam poparcia polityków. To to co oni uważają za moją słabość w rzeczywistości jest moją siłą. Wszyscy Polacy zgadzają się z tym, że życie publiczne Polski jak i sposób rządzenia krajem również wymagają natychmiastowych reform. Wbrew dążeniu narodu istnieje niemoc w ich przeprowadzeniu. Ścieranie się partykularnych interesów małych grup nacisku, jednoczących się w ugrupowaniach partyjnych, uniemożliwia skuteczne rządzenie państwem, co z kolei prowadzi do powszechnej korupcji, zubożenia społeczeństwa i osłabienia pozycji Polski w świecie. Wpływa to na niski rozwój gospodarczy Polski wbrew istniejącej korzystnej zewnętrznej koniunkturze politycznej i gospodarczej. 
Wspomniana powyżej instytucjonalna niemoc skutecznego rządzenia Polską prowadzi do niekończących się dyskusji, spotkań i powstawania nowych programów, notabene finansowanych z pieniędzy podatników, które w rzeczywistości nigdy nie są realizowane. 
Upadająca służba zdrowia, szkolnictwo, brak minimów bezpieczeństwa socjalnego dla przeciętnej polskiej rodziny to skutki wspomnianego powyżej stanu rzeczy. Tzw. politykowanie, pojegające na obronie interesów poszczególnych ugrupowań politycznych i obwinianiu za niepowodzenia w rozwoju kraju politycznych przeciwników nie wybuduje polskich dróg i autostrad, nie wygra walki z przestępczością zorganizowaną, korupcją, narkotykami, nie ochroni polskiego środowiska naturalnego przed zniszczeniem. Moje wykształcenie i doświadczenie przygotowały mnie do przeprowadzenia rozwiązań, które z powodzeniem zdały i wciąż zdają egzamin w Stanach Zjednoczonych. 
Nieudolność systemu parlamentarnego i pogłębiające się zubożenie społeczeństwa wprowadzi Polskę w chaos społeczny i gospodarczy. Ta sytuacja z kolei może stać się podstawą do interwencji państw Unii Europejskiej w Polsce. Jako Prezydent RP zrobię wszystko aby w ramach istniejącego porządku prawnego wzmocnić konstytucyjne uprawnienia Prezydenta. To faktycznie doprowadzi do zmiany systemu politycznego państwa na system prezydencki jak ma to miejsce w Stanach Zjednoczonych. Polską rządziła lewica, rządziła prawica, i nie tylko nie widać poprawy sytuacji, ale w rzeczywistości kryzys państwa się pogłębia. Jestem przekonany że w dzisiejszych realiach, bez silnej ręki Prezydenta wspartego wolą narodu, nie da się tego kryzysu przezwyciężyć. 
Niezwiązany z żadną grupą polityków, stojąc ponad podziałami społecznymi oraz na gruncie zasady równości wszystkich obywateli wobec prawa jestem zdecydowany wprowadzić w życie program Nowej Wizji Polski. Uczynię to przy pomocy nie tylko Polaków obecnie pracujących, ale przede wszystkim dzięki szerokiej rzeszy rodaków od dłuższego czasu bezskutecznie poszukujących pracy. I stanie się to bez dalszych dyskusji lub debat - właściwie od zaraz.

REFORMA POLITYCZNA PAŃSTWA
Nowa Wizja Polski to reforma polityczna państwa i narodu. Nowa Wizja Polski to rządy ekspertów a nie wiecznych działaczy politycznych. Nowa Wizja Polski, to rządy ekspertów wybieranych na ściśle określony czas, tak aby po wygaśnięciu mandatu byli oni zmuszeni wrócić do zawodu wykonywanego przed ich powołaniem. 
Reforma polityczna państwa to zmiana, w ramach istniejącego porządku prawnego, systemu politycznego z demokracji parlamentarnej na system prezydencki. Dzięki tej zmianie Prezydent RP będzie mógł , wsparty wolą narodu, wyprowadzić Polskę z chaosu spowodowanego przez społeczną dezaprobatę i sprzeciw wobec polityków którzy obecnie stanowią trzon polskiej struktury parlamentarnej. 
Wprowadzenie kodeksu etyki zawodowej bezwzględnie egzekwowanego wobec wszystkich osób pracujących w służbie publicznej zarówno z nominacji jak i mandatu społecznego stanie się jednym z najważniejszych czynników przyczyniających się do poprawy funkcjonowania państwa - zdecentralizowanego z profesjonalnym oraz ograniczonym w rozmiarach systemem administracji. 
Obecne scentralizowane struktury władzy przyczyniają się do osłabienia państwa, które jest zbiurokratyzowane, upartyjnione i skorumpowane. Ciągła walka z korupcją wydaje się z góry skazana na klęskę, ponieważ prowadzący tę walkę sami są skorumpowani i aby utrzymać się przy władzy muszą stale rozbudowywać aparat administracyjny zatrudniając ludzi niekompetentnych, wywodzących się z układów partyjnych lub środowiskowych, ale udzielających im poparcia. 
Ten typ partyjnego rozdawnictwa powoduje, że do administracji i gospodarki państwowej przenika coraz więcej niekompetentnych ludzi, których doświadczenie życiowe i zawodowe pochodzi z innej epoki rozwoju państwa i którzy nie są przygotowani do nowoczesnego zarządzania, instytucjami, organami administracji czy przedsiębiorstwami. 
Nowa Wizja Polski dąży do tego aby rozdział stanowisk w administracji państwowej, po ich gruntownym przeglądzie i zredukowaniu był oparty na osiągnięciach zawodowych, a nie przynależności partyjnej, natomiast kandydaci powinni być wybierani na postawie złożonych wniosków przez ponadpartyjną grupę ekspertów w dziedzinie, w której dana osoba miałaby objąć kierownicze stanowisko. Bez tych prawdziwych, a nie kosmetycznych zmian, Polacy nie mogą liczyć na znaczną poprawę swojej egzystencji, czyli bardziej optymistyczne spojrzenie na swoją przyszłość. 
Nowa Wizja Polski to reforma wymiaru sprawiedliwości, jego przejrzystości i przewidywalności działania jako podstawy funkcjonowania nowoczesnego i demokratycznego państwa.

Nowe publikacje o tematyce aferalnej i korupcyjnej: 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI - JAKI PREZYDENT, TAKIE PAŃSTWO
KIM NAPRAWDĘ JEST PREZYDENT R.P.???? ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, CZY MOŻE STOLZMAN???
NIEZNANE FAKTY Z ŻYCIA KWAŚNIEWSKIEGO - KOLEJNA AFERA SLD?
"CZY JOLANTA KWAŚNIEWSKA  MA SZANSE  ZOSTAĆ PREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ???"
czy fundacje "piorą pieniądze?" , zostały tylko krzyż narodu polskiego? - Judaizm, czyli "Jak rozpoznać Żyda".
10 kłamstw Aleksandra Kwaśniewskiego??? - a co na to Unia Europejska ? - podaj dalej...

TAJNE - JAWNE TAJEMNICE PAŃSTWOWE?
Raport o działalności pułkownika Władimira Ałganowa z KGB w sprawach:
Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Premiera Józefa Oleksego i Leszka Millera, szefa MSWiA oraz Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza, Ministra Skarbu Wiesława Kaczmarka, oraz biznesmena Jana Kulczyka.
Jedwabne tylko dla Żydów? i witryna OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO  i dodatkowo:

Tym samym dochodzimy do setna sprawy, czy "Raportu o stanie sądownictwa polskiego"

Zapraszamy sędziów i adwokatów zamieszanych w przekręty do "czarnej listy" Raczkowskiego... miłego towarzystwa wzajemnej  adoracji ... 

www.aferyprawa.com - Niezależne Wydawnictwo Internetowe "AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI.
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.