Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
19 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

STATUT STOWARZYSZENIA ORDYNACKA

Rozdział I - Postanowienia ogólne
Rozdział II - Cele i sposoby ich realizacji 
Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki
Rozdział IV - Władze Naczelne Stowarzyszenia
- Kongres Krajowy
- Rada Naczelna
- Zarząd Główny
- Główna Komisja Rewizyjna
- Naczelny Sąd Koleżeński
Rozdział V - Oddziały Regionalne Stowarzyszenia i ich władze
Rozdział VI - Majątek Stowarzyszenia

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§l 
Stowarzyszenie Ruchu Studenckiego - Ordynacka, w skrócie Stowarzyszenie Ordynacka, zwane dalej "Stowarzyszeniem" działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr.20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu. 
§2 
1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, do realizowania celów statutowych może prowadzić działania również zagranicą, jeżeli nie narusza to przepisów prawa i zawartych umów międzynarodowych.
2. Stowarzyszenie może być członkiem i uczestniczyć w pracach innych organizacji krajowych i międzynarodowych o tym samym lub podobnym profilu działania.
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
4. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§3 
Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa. 
§4 
Stowarzyszenie może powoływać oddziały regionalne. 
§5  
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między Jego członków, także wówczas gdy są pracownikami stowarzyszenia. 
§6 
Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem Stowarzyszenie Ruchu Studenckiego - Ordynacka, a pośrodku Zarząd Główny oraz pieczęci podłużnej z nazwą i adresem Stowarzyszenia. 

Rozdział II 
Cele i sposoby ich realizacji

§7 
Celem działania Stowarzyszenia jest: 
1. Podtrzymywanie więzów przyjaźni w środowiskach absolwentów szkół wyższych, a szczególnie byłych działaczy stowarzyszeń, samorządów i klubów studenckich; 
2. Okazywanie pomocy wszystkim członkom stowarzyszenia znajdującym się w potrzebie 
3. Stwarzanie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej i polityki regionalnej 
4. Wdrażanie idei kształcenia ustawicznego, doskonalenia zawodowego oraz uczestnictwa w rozwoju cywilizacyjnym i kulturalnym 
5. Promowanie i rozwijanie prac badawczych nad historią polskich organizacji studenckich 
6. Archiwizowanie dokumentacji historycznej i udostępnianie zbiorów archiwalnych do celów naukowych i dydaktycznych 
7. Wspieranie Zrzeszenia Studentów Polskich 
8. Współdziałanie z organizacjami studenckimi, stowarzyszeniami absolwentów, ruchami społecznymi, władzami uczelni i instytucjami stawiającymi sobie podobne cele
9. Upowszechnianie demokratycznej kultury uczestnictwa w życiu publicznym 
10. Działanie na rzecz kultury, nauki i edukacji 
11. Kultywowanie tradycji Ruchu Studenckiego 

§8 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1. Inspirowanie i prowadzenie działalności wydawniczo - badawczej 
2. Współpracę z partiami, organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi i pracodawców, zakładami pracy, środowiskami naukowymi, na rzecz realizacji zamierzeń Stowarzyszenia 
3. Organizowanie spotkań ludzi ruchu studenckiego; 
4. Promowanie członków Stowarzyszenia i wspieranie ich w działalności społecznej, politycznej i gospodarczej; 
5. Inspirowanie i koordynacje inicjatyw społecznych związanych z realizacją celów Stowarzyszenia; 
6. Organizowanie konferencji i sympozjów; 
7. Prowadzenie działalności gospodarczej i innej służącej celom Stowarzyszenia. 

Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§9 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
1. Członków Zwyczajnych, 
2. Członków Wspierających, 
3. Członków Honorowych, 
4. Członków Korespondentów, 

§10 
1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być, każdy pełnoletni obywatel RP, który należał do ZSP/SZSP lub ruchu studenckiego współpracującego z tą organizacją. 
2. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia zostaje się po : 
2.l. złożeniu deklaracji pisemnej przez kandydata z rekomendacją jednego członka Stowarzyszenia, 
2.2. dokonaniu wpłaty składki członkowskiej; 
2.3. podjęciu uchwały przez Zarząd Regionalny; o przyjęciu wstępującego w poczet Członków Zwyczajnych. 
3. Od negatywnej uchwały w przedmiocie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Rady Naczelnej. 
4. Termin złożenia odwołania wynosi 14 dni od daty otrzymania przez zainteresowanego uchwały wymienionej w ustępie poprzedzającym i winno być rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Rady Naczelnej. 

§11 
1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może być zarówno osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych jak i osoba prawna zainteresowana działalnością statutową Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc w jakiejkolwiek formie. 
2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 
3. O przyjęciu członka Wspierającego decyduje Zarząd odpowiedniego szczebla na pisemny wniosek ubiegającej się o to osoby określonej w ust. l. 

§12 
1. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, która zasłużyła się w sposób szczególny w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia lub wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia. 
2. Nadanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia, następuje na podstawie uchwały Rady Naczelnej, na wniosek Zarządu Głównego. 

§13
1. Członkiem Korespondentem może zostać osoba nie mająca obywatelstwa polskiego, wykazująca osiągnięcia w zakresie podejmowanych przez Stowarzyszenie działań, z którą jest pożądany kontakt dla realizacji przyjętych celów. 
2. Członków Korespondentów rejestruje Zarząd Główny po rozpatrzeniu rekomendacji co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia. 
3. Członkowie Korespondenci zwolnieni są od płacenia składek członkowskich. 

§14 
Członkowie Zwyczajni i Wspierający należą organizacyjnie do właściwego oddziału regionalnego Stowarzyszenia. 

§15 
Członek Zwyczajny i Honorowy Stowarzyszenia ma prawo do: 
1. uczestniczenia w pracach i przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie, 
2. korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach zgodnych z jej działalnością statutową, 
3. zgłaszania wniosków, opinii i postulatów do władz Stowarzyszenia, 
4. współdecydowania o podejmowanych pracach i programie działania Stowarzyszenia, poprzez uczestniczenie w podejmowaniu stosownych uchwał i występowania z inicjatywą uchwałodawczą,5. czynnego i biernego prawa wyborczego do organów władz Stowarzyszenia. 

§16 
Członek Zwyczajny i Honorowy Stowarzyszenia zobowiązany jest do: 
1. aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jej celów i programu, 
2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 
3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu, 
4. przestrzegania zasad etycznego postępowania w prowadzonej przez siebie działalności. 

§17 
1. Członek Wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 15, może z głosem doradczym uczestniczyć w posiedzeniach władz Stowarzyszenia. 
2. Członek Wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia. 

§18.
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 
1.1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie właściwemu zarządowi 
1.2. utraty zdolności do czynności prawnych. 
1.3. skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń, 
1.4. wykluczenia z Stowarzyszenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego, w przypadku naruszenia zasad statutowych, nie przestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na niekorzyść Stowarzyszenia lub jej członków, 
1.5. pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, będącym podstawą do orzeczenia o wykluczeniu przez Główny Sąd Koleżeński, 
1.6. pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władzy, która tę godność nadała. 
2. W przypadku określonym w ust. l pkt. 1.3 Regionalny Zarząd, a w przypadkach określonych w ust. l pkt. 1.4 i 1.5 Główny Sąd Koleżeński zobowiązani są zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając jego przyczynę oraz wskazując władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania. Uchwały i orzeczenia w wyżej określonych sprawach mogą być zaskarżone w terminie 14 dni, od daty ich doręczenia. 
3. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające na podstawie ust. l pkt. 1.3, następuje po zaopiniowaniu wniosku przez Regionalny Zarząd skierowanego do Zarządu Głównego Stowarzyszenia. 

Rozdział IV 
Władze Naczelne Stowarzyszenia
1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są: 
1.1. Kongres Krajowy spełniający rolę Walnego Zebrania Członków; 
1.2. Rada Naczelna, 
1.3. Komitet Wykonawczy Rady Naczelnej, 
1.4. Zarząd Główny, 
1.5. Główna Komisja Rewizyjna, 
1.6. Naczelny Sąd Koleżeński. 
2. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100, w Kongresie uczestniczą delegaci wybierani spośród członków Stowarzyszenia w sposób określonych w dalszej części Statutu, 
3. Zasady wyboru delegatów na Kongres określa Rada Naczelna, 
4. Organami Stowarzyszenia w sprawach związanych z programem i formami realizacji celów statutowych są komisje problemowe powoływane przez Radę Naczelną. 
5. Kadencja wszystkich władz trwa trzy lata. 
6. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym 
7. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
8. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków władz, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Kadencja dokooptowanego członka upływa wraz z terminem upływu kadencji organu do którego został wybrany.
Kongres Krajowy

§ 20 
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Kongres Krajowy, zwoływany przez Komitet Wykonawczy. 
2. Kongres Krajowy może być zwyczajny lub nadzwyczajny. 
3. Kongres Krajowy jest zwoływany raz na trzy lata. 
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Kongresu Krajowego, Komitet Wykonawczy zawiadamia uczestników co najmniej na 30 dni przed Kongresem, a materiały i sprawozdania przesyła na 14 dni przed Kongresem. 

§21 
Uchwały Kongresu Krajowego są prawomocne przy obecności: 
1. w pierwszym terminie - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków, 
2. w drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut po pierwszym terminie - bez względu na liczbę osób obecnych uprawnionych do głosowania. 

§22. 
W Kongresie Krajowym biorą udział z głosem stanowiącym : 
1.1. Członkowie Stowarzyszenia (Delegaci), 
1.2. Członkowie Honorowi, 
1.3. Członkowie Władz Naczelnych, 
2. W Kongresie Krajowym biorą udział z głosem doradczym: 
2.1. Członkowie Rady Senatorów 
2.2. Przedstawiciele Członków Wspierających 
2.3. Zaproszeni goście 
3. Delegaci na Kongres Krajowy wybierani są w oddziałach regionalnych wg klucza ustalonego każdorazowo przez Radę Naczelną. 

§23 
Do kompetencji Kongresu Krajowego należy: 
1.Uchwalanie kierunków działalności merytorycznej Stowarzyszenia, 
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków z działalności władz naczelnych Stowarzyszenia, 
3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, 
4. Wybór: Zarządu Głównego, 
- Głównej Komisji Rewizyjnej, 
- Naczelnego Sądu Koleżeńskiego, 
- Rady Naczelnej, zgodnie z zasadami określonymi w § 25. 
5. Dokonywanie zmian w Statucie Stowarzyszenia, 
6. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku stowarzyszenia, 
7. Rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Kongresu. 

§24 
1. Nadzwyczajny Kongres Krajowy może być zwołany z inicjatywy Zarządu Głównego, Komitetu Wykonawczego, Rady Naczelnej, Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/5 liczby zarządów regionalnych lub 1/10 liczby członków Stowarzyszenia. 
2. Nadzwyczajny Kongres Krajowy jest zwoływany przez Zarząd Główny w terminie sześciu tygodni od daty zgłoszenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany. 
3. Do delegatów Nadzwyczajnego Kongresu Krajowego § 22 stosuje się odpowiednio.

Rada Naczelna 

§25 
1. Rada Naczelna jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Kongresami. 
2. Rada Naczelna jest organem reprezentującym wszystkie oddziały regionalne Stowarzyszenia. 
3. W skład Rady Naczelnej wchodzą wybierani przez Kongres, a w okresach między Kongresami przez Radę Naczelną: 
3.1. Członkowie Zarządu Głównego, 
3.2. Przewodniczący Oddziałów Regionalnych Stowarzyszenia, 
3.3. Trzech członków Stowarzyszenia reprezentujących każdy Oddział Regionalny, rekomendowanych przez Zarząd tego oddziału. 
4. Pracami Rady Naczelnej kieruje Przewodniczący, który jest jednocześnie Przewodniczącym Zarządu Głównego. 

§26 
Do kompetencji Rady Naczelnej należy : 
1. Uchwalanie bieżących kierunków działania Stowarzyszenia 
2. Powoływanie komisji problemowych, określanie ich kompetencji i uchwalanie regulaminów ich pracy, 
3. Coroczne przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i powołanych komisji problemowych,4. Dokonywanie wykładni Statutu, 
5. Nadawanie godności Członka Honorowego na wniosek Komitetu Wykonawczego, 
6. Powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie oddziałów regionalnych Stowarzyszenia, 
7. Rozpatrywanie odwołań w sprawie wykreślenia z ewidencji członków, 
8. Uchwalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich egzekwowania, 
9. W okresie pomiędzy Kongresami dokonywanie zmian w składzie Zarządu Głównego z inicjatywy własnej lub na wniosek Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej. 
10. Powoływanie z osób wybitnie zasłużonych dla ZSP/SZSP Rady Senatorów. Rada Senatorów jest ciałem opiniodawczo- doradczym. 
11. Zatwierdzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia. 
12. Określanie zasad wyborów delegatów na Kongres Krajowy w Oddziałach Regionalnych. 

§27 
1. Posiedzenia Rady Naczelnej zwołuje Zarząd Główny i odbywają się one w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. 
2. Posiedzenia Rady Naczelnej są prawomocne jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa jej członków. 
3. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego, lub innej osoby wyznaczonej do prowadzenia posiedzenia.

§28 
1. Organem współzarządzającym Stowarzyszenia jest Komitet Wykonawczy Rady Naczelnej. 
2. Komitet Wykonawczy Rady Naczelnej składa się z: 
2.1. Członków Zarządu Głównego 
2.2. Przewodniczących Oddziałów Regionalnych 

§29 
Do kompetencji Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej należy: 
1. Określanie rocznych i bieżących planów pracy Zarządu Głównego 
2. Bieżąca analiza pracy oddziałów regionalnych 
3. Wnioskowanie do Rady Naczelnej o dokonanie zmian w składzie Zarządu Głównego, 
4.. Rozpatrywanie wniosków Zarządów Oddziałów Regionalnych o nadanie osobowości prawnej, 
5. Zatwierdzanie wniosków o przedmiocie działalności gospodarczej, 
6. Zatwierdzanie regulaminu wewnętrznego Zarządu Głównego, 
7. Zawieranie umów o współpracę z innymi organizacjami i instytucjami. 

§30.
Posiedzenia Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej zwołuje Zarząd Główny w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 
2. Posiedzenia Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej są prawomocne jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa jego członków. 
3. Posiedzeniami Komitetu Wykonawczego kieruje Przewodniczący Zarządu Głównego lub osoba wyznaczona przez Zarząd 
4. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego lub innej osoby wyznaczonej do prowadzenia posiedzenia. 

Zarząd Główny 

§31 
1. Zarząd Główny jest organem wykonawczym kierującym działalnością Stowarzyszenia pomiędzy Kongresami. 
2. Zarząd Główny składa się z pięciu osób wybieranych imiennie na funkcję przez Krajowy Kongres Delegatów spośród wszystkich członków Stowarzyszenia. 
3. W skład Zarządu Głównego wchodzą: 
3.1. Przewodniczący3.2. Dwóch wiceprzewodniczących, 
3.3. Sekretarz Generalny, 
3.4. Skarbnik. 
4. Kompetencje członków Zarządu określa regulamin wewnętrzny z tym, że Sekretarz Generalny nadzoruje pracę biura Stowarzyszenia, odpowiada za bieżącą działalność i funkcjonowanie struktur. 

§32 
Do kompetencji Zarządu Głównego należy : 
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 
2. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu oraz wytycznymi władz naczelnych. 
3. Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza wydatków i budżetu. 
4. Prowadzenie działalności gospodarczej. 
5. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia 
6. Podejmowanie uchwał o nabywaniu i obciążaniu majątku Stowarzyszenia. 
7. Zatrudnianie pracowników do prowadzenia spraw Stowarzyszenia lub tworzenie Biura Krajowego.

§33 
1. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Przewodniczący lub inny członek Zarządu wskazany w regulaminie. 
2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. 
3. Posiedzenia Zarządu Głównego są prawomocne jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa jego członków. 
4. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego lub innej osoby wyznaczonej do prowadzenia posiedzenia. 


Główna Komisja Rewizyjna 
§34 
1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym w zakresie całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności gospodarki finansowej. 
2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z od 11 do 21 osób wybieranych przez Kongres Krajowy spośród wszystkich członków Stowarzyszenia. 
3. Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Sekretarza 
4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych władz Stowarzyszenia.
5. Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 
§35 
Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy: 
1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, 
2. Nadzór nad działalnością komisji rewizyjnych oddziałów, 
3. Kierowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych do Zarządu Głównego, 
4. Składanie na Kongresie sprawozdania wraz z wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu. 
5. Opiniowanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia. 

Naczelny Sąd Koleżeński
§36 
1. Naczelny Sąd Koleżeński składa się z od 11 do 21 osób wybieranych przez Kongres Krajowy spośród wszystkich członków Stowarzyszenia. 
2. Naczelny Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Sekretarza 
3. Członkowie Naczelnego Sądu Koleżeńskiego nie mogą wchodzić w skład innych władz Stowarzyszenia. 
§37 
1. Naczelny Sąd Koleżeński jest powołany do rozstrzygania sporów między członkami, wynikłymi w obrębie Stowarzyszenia oraz do rozpatrywania spraw członków dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz. 
2. Naczelny Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary: 
2.1. Upomnienie 
2.2. Naganę 
2.3. Zawieszenie w prawach członka na okres jednego roku 
2.4. Wykluczenie ze Stowarzyszenia 
3. Postępowanie przed Naczelnym Sądem Koleżeńskim jest dwuinstancyjne. 
4. Od prawomocnych orzeczeń Naczelnego Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Kongresu Krajowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia. 
5. Zasady i tryb postępowania Naczelnego Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Naczelny Sąd Koleżeński.

Rozdział V 
Oddziały Regionalne Stowarzyszenia - i ich władze

§38 
1. Oddziały Regionalne powołuje Rada Naczelna, w regionie, w którym zamieszkuje lub pracuje co najmniej 20 członków. 
2. Teren działania i siedzibę oddziału określa Rada Naczelna. 
3. Za zgodą Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej, wyrażoną w formie uchwały, Oddział Regionalny Stowarzyszenia może: 
1. Korzystać z osobowości prawnej Stowarzyszenia, lub 
2. Ubiegać się o uzyskanie osobowości prawnej 
§39 
1. Władzami Oddziału Regionalnego są: 
1.1. Walne Zebranie Oddziału, 
1.2. Zarząd Oddziału, 
l.3. Komisja Rewizyjna Oddziału.
2. Postanowienia § 19 ust. 2-8 stosuje się odpowiednio. 
3. W przypadku przekroczenia liczby 100 członków, władzami Oddziału Regionalnego mogą być także Rada Oddziałowa i Komitet Wykonawczy. 
§40 
1. Najwyższą władzą Oddziału Regionalnego jest Walne Zebranie Członków Oddziału, które zwołuje Zarząd Oddziału. 
2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
§41 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy : 
1. Uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału Regionalnego zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Kongresu Krajowego, 
2. Określanie struktury wewnętrznej Oddziału Regionalnego, sposobu powoływania i kompetencji władz określonych w § 39 ust. 3, 
3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału, 
4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,5. Wybór członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej, 
6. Wybór delegatów na Kongres Krajowy, 
7. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków Oddziału. 
§42 
Do Walnego Zebrania Członków Oddziału § 21 i § 22 stosuje się odpowiednio. 
§43 
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału lub 1/3 liczby członków oddziału. 
2. Nadzwyczajne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane 
§44 
Zarząd Oddziału wybierany przez Walne Zebranie Członków Oddziału liczy od 5 do 11 członków i konstytuuje się na swym posiedzeniu wybierając ze swego grona co najmniej Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.5 
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy : 
1. Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
2. Kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami władz Stowarzyszenia, 
3. Przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych, 
4. Uchwalanie budżetu oddziału 
5. Składanie okresowych sprawozdań Zarządowi Głównemu z działalności merytorycznej i finansowej, 
6. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych w zakresie działania innych władz. 
7. Prowadzenie działalności gospodarczej i zarządzanie majątkiem Oddziału stowarzyszenia. 
§46 
1. Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. 
2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 
3. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje Przewodniczący lub Sekretarz. 
§47
1. Komisja Rewizyjna Oddziału złożona jest z trzech do pięciu członków wybranych na Walnym Zebraniu Członków Oddziału. 
2. Komisja Rewizyjna Oddziału konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu wybierając ze swojego grona co najmniej Przewodniczącego i Sekretarza. 
§48 
1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem kontrolnym całokształtu działalności oddziału ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej. 
2. Komisja Rewizyjna Oddziału co najmniej raz w roku zobowiązana jest przeprowadzić kontrolę. 
3. Komisja Rewizyjna Oddziału przedstawia Zarządowi Oddziału wnioski wynikające z ustaleń kontroli. 
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym. 

Rozdział VI 
Majątek Stowarzyszenia

§ 49
Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe i fundusze.

§50 
Na fundusze składają się: 
1. Składki członkowskie 
2. Dochody z nieruchomości, ruchomości, praw majątkowych i działalności gospodarczej. 
3. Dotacje i subwencje 
4. Darowizny 

§51 
1. Dla ważności pism i dokumentów oraz oświadczeń w sprawach finansowych wymagane są podpisy Przewodniczącego lub dwóch członków Zarządu Głównego łącznie. 
2. Dla ważności pism i dokumentów oraz oświadczeń w sprawach finansowych Oddziału Stowarzyszenia mającego osobowość prawną wymagane są podpisy Przewodniczącego Oddziału lub dwóch członków Zarządu Oddziału łącznie. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

§52
Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Kongres Krajowy większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. 

§53 
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje zwyczajny lub nadzwyczajny Kongres Krajowy większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. 
2. W razie podjęcia takiej uchwały Kongres Krajowy zdecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną. 

Za I Kongres Stowarzyszenia: Tadeusz Gajewski /-/ 
Sekretarz Kongresu: Wiesław Klimczak /-/ 
Przewodniczący Kongresu: Krzysztof Szamałek /-/

PONIŻEJ AKTUALNY NUMER KONTA STOWARZYSZENIA ORDYNACKA 
Nr: 96 1060 0076 0000 4010 2020 0450 PBK SA XIII Oddział w Warszawie

Z ostatniej chwili i strony ordynackiej kolejna prośba o jałmużnę - bezpłatna reklama :-)))

Zrzeszenie Studentów Polskich obchodzi 55-te urodziny!

Nasza historia to przede wszystkim setki tysięcy ludzi, to także dziesiątki tysięcy projektów, setki festiwali, rajdów, czasopism, teatrów, kabaretów...

Przygotowujemy się do obchodów 55-lecia ZSP, organizowanych pod patronatem honorowym Żyda Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, i już dzisiaj zapraszamy Was na wszystkie imprezy towarzyszące i Spotkania Pokoleń na uczelniach w całym kraju.

Jeżeli w czasie studiów działałeś w ZSP liczymy na odzew z Twojej strony. Chcemy jak najlepiej poznać dzieje organizacji. Zachęcamy także do wpisania się do naszej Internetowej Bazy Danych ZSP (www.ibd.zsp.pl).

Dbamy o zapisanie naszej historii w postaci pierwszego jednolitego i tak obszernego materiału, jakim ma być "Encyklopedia Zrzeszenia Studentów Polskich", wydana w 2005 roku w ramach obchodów 55-lecia ZSP.

Z dumą możemy powiedzieć, że działalność ZSP to swoisty fenomen, kształtujący obraz życia akademickiego, to szkoła obywatelskiego wychowania dla kolejnych pokoleń studentów.

Dzisiaj swoje Rady Uczelniane posiada już blisko sto uczelni. Rozwijamy stare i tworzymy nowe projekty: FAMA, Primus Inter Pares, Magazyn "itd", klub Stare Hybrydy, Festiwal Kina Amatorskiego i Niezależnego KAN, Akcja Powitanie, Ogólnopolskie Biuro Kwater Studenckich Chata Żaka, Obozy Integracyjne Roku Zerowego...

Jednym z ważniejszych wydarzeń świadczących o ciągłym rozwoju naszej organizacji jest fakt wpisania ZSP na listę organizacji pożytku publicznego. W związku z tym, zwracamy się do Was Drogie Koleżanki i Koledzy, z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% Waszego podatku dochodowego za miniony rok, zamiast fiskusowi, na rzecz Zrzeszenia. Kwotę tą będziecie mogli odliczyć od swojego podatku (Zrzeszenie Studentów Polskich; ul. Ordynacka 9; 00-364 Warszawa; nr konta: 23 1090 1056 0000 0000 0603 0994; tytuł wpłaty: "ZSP - 1% podatku zgodnie z art. 27d ustawy").

Jeśli tylko możecie, poproście także innych o wsparcie Zrzeszenia Studentów Polskich. Hasło akcji: "Zabierz fiskusowi! Oddaj studentowi!". 
- chyba prominentowi, no to tak na zdrowie :-)

Uzyskane pieniądze zostaną przeznaczone na działalność statutową ZSP. Wyrażamy głębokie przekonanie, że dzięki Waszemu wsparciu będziemy mogli się nadal rozwijać!

Ze swojej strony zobowiązujemy się do przekazania na początku 2006 roku wszystkim, którzy zdecydują się nam pomóc, sprawozdania z działalności ZSP oraz szczegółowego rozliczenia pozyskanych od Was środków. Zapraszamy na stronę www.jedenprocent.zsp.pl

Wiele informacji na temat dzisiejszego ZSP, obchodów 55-ciolecia, i największych naszych projektów znajdziesz na stronie internetowej: www.zsp.pl

Zapraszamy i czekamy na kontakt! - fakt dobry bajer :-)

Zrzeszenie Studentów Polskich
ul. Ordynacka 9; 00-364 Warszawa
tel./fax (22) 828 39 90; (22) 828 39 92
www.zsp.pl  zsp@zsp.org.pl

Nowe publikacje o tematyce aferalnej i korupcyjnej WYDAWNICTWA AFERY PRAWA
 KANDYDACI NA PREZYDENTURĘ W POLSCE NA 2005r. w stałym opracowaniu i uzupełnianiu...
UJAWNIĆ PRAWDĘ - LISTA PODKARPACKICH AGENTÓW SB - kiedy Warszawa opublikuje listę swoich agentów? - czy są tam jeszcze nieskorumpowani odważni urzędnicy??? (z jajami:-)
prof? ANDRZEJ ZOLL - Czyj to rzecznik? - na pewno nie polskich praw i interesów - prawda i mity o rzeczniku 
CO BĘDZIE Z TĄ POLSKĄ POD ŻYDOWSKĄ WŁADZĄ?  PISMO DO KOFI ANANA SEKRETARZA GENERALNEGO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH (ONZ) - SKARGA KOMITETU NARODOWEGO POLSKI
Państwo w Państwie - czyli misja Żydów w Polsce?
Dla kogo elitarne stowarzyszenie "ORDYNACKA"??? Lista Wildsteina - nie tylko agenci SB
KIM NAPRAWDĘ JEST PREZYDENT R.P.???? 
KWAŚNIEWSKI, CZY MOŻE STOLZMAN??? -  UKRYWANE FAKTY Z ŻYCIA KWAŚNIEWSKIEGO - tylko przekręty w SLD?
"CZY JOLANTA KWAŚNIEWSKA  MA SZANSE  ZOSTAĆ PREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ???"
czy fundacje "piorą pieniądze?" , zostały tylko wspomnienia J. Kwaśniewskiej
"Bóg Honor Ojczyzna" - krzyż narodu polskiego? - Judaizm, czyli "Jak rozpoznać Żyda".
TAJNE - JAWNE TAJEMNICE PAŃSTWOWE?
Raport o działalności pułkownika Władimira Ałganowa z KGB w sprawach: Aleksandra Kwaśniewskiego, Józefa Oleksego, Leszka Millera, Włodzimierza Cimoszewicza,  Wiesława Kaczmarka, Jana Kulczyka.
TYLKO ŻEBRZĄCE "PRUSKIE POWIERNICTWO" ??? , czy kolejny “Drang nach Osten"???
witryna OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO  i dodatkowo:

Zmiany przepisów KPC obowiązujące od 2005r.

 WIELKIE BRANIE  ,    fakty o korupcji  , KORUPCJA ,  korupcja - uzasadnienie "wpadki parlamentarzystów", 
Kto może zostać politykiemco kryje przywilej immunitetu? odszkodowania - Sąd Najwyższy,
dowCIPY spod §... i wiele innych... 

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników... jasne, że terror rodzi terror, tak więc z uwagi na typowo stalinowskie prześladowanie  mojej osoby i prowadzonej działalności publicystycznej, moim celem jest obnażenie impotencji organów władzy...

POLECANE WITRYNY PATRIOTÓW POLSKICH http://www.polonica.net I http://www.ojczyzna.pl 
RAPORT NOWAKA - wydawnictwo niezależnego posła Zbigniewa Nowaka.

WWW.AFERY.PRX.PL - NIEZALEŻNE WYDAWNICTWO PROWADZONE PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.