Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
22 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Oszustwa i przestępstwa Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach – Artura Urbanowicza

 

 

Temat ten został poruszony w tekście: 

Krajowa Rada Komornicza - prezes Andrzej Kulągowski i dyr. Iwona Karpiuk Suchecka olewają zawiadomienie o przestępstwach komornika wadowickiego Artura Urbanowicza

Przedstawiono dowody szeregu oszustw na dłużnikach i wierzycielach przez komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach ARTURA URBANOWICZA - jego bezprawne działania jako organu egzekucyjnego, powodujące rażącą obrazę przepisów prawa (zawsze na jego korzyść finansową) w pełni uzasadniają niniejsze zawiadomienie. Ewidentnie organ egzekucyjny naruszył zasadę uczciwości oraz kodeks etyki zawodowej popełniając przestępstwa z art. 231 § 2 k.k.

Poniżej zawiadomienie skierowane do niekompetentnego prokuratora krakowskiego... 

Wadowice, dnia 11.01.2010r.

Sygn. akt V Ds. 75/09/S

Mirosław Kozioł - prokurator

Prokuratury Okręgowej w Krakowie

                                                        Wydział V Śledczy

WNIOSEK

Niniejszym jako pokrzywdzony zwracam się do Prokuratora prowadzącego śledztwo w sprawie o sygnaturze akt V D. 75/09/S z pytaniami dotyczącymi prowadzonego śledztwa oraz zebranego w sprawie materiału dowodowego tj. akt postępowań egzekucyjnych prowadzonych pod sygnaturami akt KM 1785/03, KM 1507/04 i KM 1826/06 przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach – Artura Urbanowicza.

Podstawa powołania biegłego zachodzi wówczas, gdy dla ustalenia faktów sprawy niezbędne jest zbadanie takich okoliczności, których stwierdzenie wymaga wiadomości specjalnych. Chodzi tu zatem o tego rodzaju okoliczności, które wykraczają poza normalną wiedzę, jaką dysponuje organ procesowy.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem oraz poglądami judykatury (orz. SN z 04.03.1965r. sygn. akt III CR 79/64, Pip/1966, wyrok SN z 12.11.1973r. sygn. akt II KR 285/72 OSNCW z 1974r., nr 4, p.73) do wiadomości specjalnych nie należy wiedza na temat obowiązującego prawa, bowiem są to wiadomości, które organ procesowy (prokurator, sędzia) powinien posiadać.

Nie jest zatem dopuszczalne powołanie dowodu z opinii biegłego w celu ustalenia obowiązującego stanu prawnego oraz zasad stosowania i wykładni obowiązujących przepisów prawa, chociażby w sprawie pojawiły się niezmiernie skomplikowane zagadnienia prawne, gdyż prokurator ma możliwość dotarcia do każdego przepisu prawa krajowego.

Mając powyższe na uwadze wracam się bezpośrednio do Prokuratora prowadzącego śledztwo, który powinien przedmiotową wiedzę posiadać z wnioskiem o udzielenie mi odpowiedzi na niżej wymienione pytania dotyczące śledztwa:

Postępowanie egzekucyjne o sygn. KM 1783/03

Sprawa została wszczęta w dniu 14.07.2003r. i powinna być prowadzona do jej zakończenia w oparciu o przepisy obowiązujące w chwili wszczęcia egzekucji. Jednak przepisy te muszą być interpretowane w oparciu o prawidłową wykładnię, z uwzględnieniem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, orzekającego o ich niezgodności z Konstytucją oraz przedstawionej tam wykładni systemowej i funkcjonalnej.

Najważniejszym orzeczeniem w tej sprawie jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17.05.2005r. sygn. akt P 6/04 oraz art. 45 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Komornik w sprawie naliczył i pobrał od dłużników koszty egzekucyjne w wysokości 15.911,75 zł. Sąd Rejonowy w Wadowicach postanowieniem z dnia  18.02.2008r. sygn. akt ICo 1330/07 i postanowieniem z dnia 26.06.2009r. sygn. akt ICo 223/09 orzekł, że bezpodstawnie komornik koszty egzekucyjne zawyżył na szkodę dłużników o kwotę 11. 503,48 zł oraz, że prawidłowo całe koszty egzekucyjne powinny wynosić 4.399,99 zł.Kopie w/w postanowień Sądu wraz z uzasadnieniami znajdują się w aktach sprawy.

Natomiast biegły w swojej opinii wydanej w sprawie obliczył, że koszty egzekucyjne powinny wynosić 13.902,52 zł oraz, że koszty zostały zawyżone przez komornika o kwotę 2.009,23 zł.

W związku z tym uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi z podaniem podstawy prawnej ile według organu procesowego w sprawie o sygnaturze KM 1785/03 na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17.05.2005r. sygn. P 6/04 powinny wynosić koszty egzekucyjne a jakie w sprawie naliczył i pobrał komornik ?

Czy komornika sądowego jako funkcjonariusza publicznego dotyczy art. 190 Konstytucji ?

Postępowanie egzekucyjne o sygn. KM 1507/04

Sprawa została wszczęta w dniu 14.06.2004r. i powinna być prowadzona do jej zakończenia w oparciu o przepisy obowiązujące w chwili wszczęcia egzekucji. Jednak przepisy te muszą być interpretowane w oparciu
o prawidłową wykładnię, z uwzględnieniem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, orzekającego o ich niezgodności z Konstytucją oraz przedstawionej tam wykładni systemowej i funkcjonalnej.

Najważniejszym orzeczeniem w tej sprawie jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17.05.2005r. sygn. akt P 6/04 oraz art. 45 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Komornik w przedmiotowej sprawie naliczył w dniu 04.04.2006r. opłatę stosunkową w wysokości 68.700,00 zł a następnie ją w całości pobrał. Natomiast według opinii biegłego opłata powinna wynosić 51.531,90 zł i została zawyżona przez komornika o kwotę 17.168,10 zł.

Komornik w sprawie do dnia 04.04.2006r. nie wyegzekwował żadnego roszczenie i naliczył opłatę stosunkową w wysokości 68.700,00 zł, którą następnie wyłącznie egzekwował od dłużnika.

Art. 45 ust. 2 obowiązującej w chwili wszczęcia egzekucji ustawy stanowił, żę: „Za dokonaną egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego roszczenia

Komornik naliczył opłatę stosunkową już po ogłoszeniu sentencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17.05.2005r. sygn. akt P 6/04, która to została ogłoszona w dniu 30.05.2005r., a następnie w całości ją pobrał, co jest bezprawne w związku z art. 190 Konstytucji.

W związku z tym uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi z podaniem podstawy prawnej ile według organu procesowego w sprawie o sygnaturze KM 1507/04 na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17.05.2005r. sygn. P 6/04 powinny wynosić całe koszty egzekucyjne, a jakie w sprawie naliczył i pobrał komornik oraz jaka kwota została faktycznie wyegzekwowana przez komornika na dzień 04.04.2006r. ?

Postępowanie egzekucyjne o sygn. KM 1826/06

Sprawa została wszczęta w dniu 07.07.2006r. i powinna być prowadzona do jej zakończenia w oparciu o przepisy obowiązujące w chwili wszczęcia egzekucji. Jednak przepisy te muszą być interpretowane w oparciu o prawidłową wykładnię, z uwzględnieniem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, orzekającego o ich niezgodności z Konstytucją oraz przedstawionej tam wykładni systemowej i funkcjonalnej.

Najważniejszym orzeczeniem w tej sprawie jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 08.05.2006r. sygn. akt P 18/08 oraz art. 59 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Komornik w sprawie naliczy i pobrał opłatę stosunkową w wysokości 8.552,92 zł. Natomiast według opinii biegłego opłata powinna wynosić 0 zł, zatem została zawyżona przez komornika o kwotę 8.552,92 zł.

Komornik w sprawie nie wyegzekwował żadnego roszczenie i naliczył opłatę stosunkową w wysokości 8.552,92 zł, którą następnie pobrał od dłużników.

Komornik naliczył opłatę stosunkową już po ogłoszeniu sentencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 08.05.2006r. sygn. akt P 18/05, która to została ogłoszona w dniu 18.05.2005r. co jest bezprawne w związku z art. 190 Konstytucji.

Art. 59 ust. 1 obowiązującej w chwili wszczęcia egzekucji ustawy stanowił, żę: „Opłatę stosunkową komornik ściąga od dłużnik, obliczając ją proporcjonalnie do wyegzekwowanych kwot.”

Komornik w sprawie nie wyegzekwował żadnych kwot zatem nie mógł od dłużnika ściągnąć proporcjonalnie opłaty stosunkowej.

W związku z tym uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi z podaniem podstawy prawnej ile według organu procesowego w sprawie o sygnaturze KM 1826/06 na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 08.05.2006r. sygn. P 18/05 powinny wynosić całe koszty egzekucyjne, a jakie w sprawie naliczył i pobrał komornik oraz jaka kwota została faktycznie wyegzekwowana w sprawie ?

Kwestia przelewów bankowych

oraz prowizji za prowadzenie rachunku bankowego

Według przedłożonej przez biegłego do akt sprawy opinii komornik w roku 2004 pobrał od stron tytułem kosztów przelewu bankowego kwotę 38.547,00 zł, natomiast faktycznie z tego tytułu poniósł koszty w wysokości 22.220,23 zł, czyli koszty zostały zawyżone na szkodę stron na kwotę 16.326,77 zł.

W roku 2005 pobrał od stron tytułem kosztów przelewu bankowego kwotę 40.542,00 zł, natomiast faktycznie z tego tytułu poniósł koszty w wysokości 25.911,60 zł, czyli koszty zostały zawyżone na szkodę stron na kwotę 14.630,40 zł.

W roku 2006 pobrał od stron tytułem kosztów przelewu bankowego kwotę 44.816,00 zł, natomiast faktycznie z tego tytułu poniósł koszty w wysokości 29.030,92 zł, czyli koszty zostały zawyżone na szkodę stron na kwotę 15.785,08 zł.

Zatem komornik w ciągu trzech lat uzyskała nielegalnie i bezprawnie dochód w wysokości 46.742,25 zł.

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji szczegółowo wymienia wydatki gotówkowe komornika, za które należy mu się zwrot.

Art. 39 mówi, że: „komornikowi należy się zwrot wydatków gotówkowych poniesionych w toku egzekucji tylko w zakresie określonym ustawą”. Ust. 2 pkt. 6 tego przepisu stanowi, że komornikowi należy się zwrot: „kosztów doręczenia środków pieniężnych przez pocztę lub przelewem bankowym”

Zatem art. 39 wymienia wyczerpująco wydatki gotówkowe, których zwrot należy się komornikowi. Katalog ten jest zupełny i nie podlega wykładni rozszerzającej (Z. Knypl, Z. Marchel, J. Treder - Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz, Sopot 2002, str. 83). Na takim stanowisku stoją również R. Kuźnicki (Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Koszty egzekucji. Komentarz, Wrocław 1998, s. 190) oraz J. Jankowski (Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz, Warszawa 2000, s.121).

W związku z tym uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na niżej wymienione pytania:

1. czy zgodnie z przepisami ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (art. 39) należy się komornikowi zwrot wydatków za prowizję bankową w związku z posiadaniem przez niego rachunku bankowego ?

2. z jakiego tytułu komornik w latach 2004-2006 uzyskał dochód w łącznej wysokości 46. 742,25 zł i na podstawie jakich obowiązujących przepisów prawa ?

3. czy zgodnie z art. 770 zd. 1 kpc dłużnik powinien ponosić koszty prowizji komornika z tytułu posiadania przez niego rachunku bankowego ?

Wszystkie zadane pytania dotyczą ustalenia obowiązującego stanu prawnego oraz zasad stosowania i wykładni obowiązujących przepisów prawa, które organ procesowy powinien posiadać.

W prowadzonym śledztwie pojawiła się bardzo dużo niejasności i wątpliwości, w związki z tym jako pokrzywdzony w sprawie jestem zmuszony złożyć niniejszy wniosek w celu ich wyjaśnienia i jednocześnie o sprawie powiadomić opinię publiczną.

Pokrzywdzony 

Komornik A. Urbanowicz poczuł się urażany i pomówiony.
Rozprawa dnia 13.04.2010r godz. 8.30.s. 310
Sąd Rejonowy w Wadowicach
ul. Żwirki i Wigury 9

MY TAM BĘDZIEMY
AP
cdn.

Aż 370 zarzutów postawiono katowickiemu komornikowi, który dopuszczał się oszustw na szkodę dłużników. Przez kilka lat fałszował dokumenty i wyłudzał pieniądze. Akt oskarżenia przeciw niemu został skierowany do sądu. Grozi mu kara nawet do 10 lat więzienia.

Komornik wyłudził ponad 1,3 miliona zł - mówi Janusz Jończyk ze śląskiej policji

Komornik oszukiwał prywatne firmy, ale na swoim koncie ma też np. Kompanię Węglową. Zawsze działał tak samo: choć przepisy jasno określają sumy, jakie mógł wziąć w postępowaniach egzekucyjnych, mężczyzna zawyżał je i brał więcej. W ciągu ośmiu lat udało mu się wyłudzić ponad 1,3 miliona złotych.

Śledztwo w tej sprawie prowadzili funkcjonariusze z wydziału antykorupcyjnego, którzy współpracowali z Prokuraturą Okręgową w Gliwicach. To kolejna sprawa, którą śląscy policjanci wraz z prokuraturą skierowali do sądu. Wcześniej aktem oskarżenia objęci zostali komornicy z kancelarii w Rudzie Śląskiej, Bytomiu i Gliwicach.

------------------------------------------------------------------------------------------

Tematy  w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

"AFERY PRAWA" 
 
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
  redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI 
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm  - Polska
redakcja@aferyprawa.com 
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~asesor
10-08-2011 / 23:38
jestem prostym obywatelem rzeczpospolitej polskiej którego ma bronic konstytucja a co sie dzieje ze urzedasy dupie maja konstytucje i prawa wypatrzone tylko w jedna strone zarobic kase i ogołocic obywatela pamietajcie dupasy komornicy i inni ze kiedys bedzie odzew ze biedni rusza w odsiecz jak jeden mąż a wy gdzie uciekniecie ciekaw jestem morze tego dożyje jak nie to w trumnie bede sie smiał popieram tych co walcza z władzą jedną strone jeszcze chwile a w polsce zostana sami togarze komornicy i garniturkowce czyli politycy
~polak
10-08-2011 / 23:24
witam serdeczny. serdeczny .serdeczny. redaktora .pisze tak bo jesteś zbawcą i jedyna nadzieją pognębionych polakow dręczonych przez nie ziemskich urzedasow wykorzystujacych władzę komornikow, jak hieny biegajace w miescie a nie w lesie jak rząd cos z tym nie zrobi to będzie druga anglia bezprawia ale z drugiej strony tych biednych a zobaczycie jak urzedasy beda uciekac a jedynym miejscem dla nich będzie kosmos jako nowa kolonia.
~tomek
14-05-2010 / 00:00
wsrod komornikow jest duzo "czarnych owiec" . Tego typu postepowanie powinno byc bezwzglednie karane. To jest nie tylko bezprawne, ale przedewszystkim niemoralne i niezgodne z etyka czlowieka, ktora powinna byc podstawa prawa. Skandaliczna jest samowola komornikow i prawa, ktore im pozwalaja dokonywac przestepstw